Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN Bilangan Murid Kelas arik! Masa ema a)uk ,-K.S . /M/ : : : : : : : : BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU

30 orang = Perempuan (16 orang), Lelaki ( 14 orang) 1 Senari " Ma# $014 0%00 & 0'00 pagi (60 mini() Mari Ber(ani Bua!*+ua!an empa(an STANDARD KANDUNGAN 30" Men#a(a( makluma( 1ang +e(ul (en(ang sesua(u perkara daripada pel+agai sum+er0 STANDARD PEMBELAJARAN 30"01 Men#a(a( makluma( 1ang +e(ul daripada pel+agai sum+er0

,-K.S S/MP234/3:

STANDARD KANDUNGAN 40$ Mengu)arkan +a!asa 1ang inda! dan menggunakan +a!asa +adan se#ara krea(i5 semasa +er#eri(a se#ara didik !i+ur0 STANDARD PEMBELAJARAN 40$01 Mengu)arkan a1a( dengan se+u(an 1ang +e(ul dan )elas (en(ang sesua(u perkara melalui se#ara didik !i+ur0

pen#eri(aan -+)ek(i5 : 10 $0 Pengisian K.72K.L.M KB * : :

Pada ak!ir penga)aran murid dapa( : Mema!ami dan menggunakan " ka(a gan(i nama diri dengan +e(ul0 Men1e+u( senika(a lagu dengan se+u(an 1ang )elas melalui n1an1ian se#ara didik !i+ur0 3ilai* kera)inan, +er(anggung)a6a+ Sains

mengkelaskan, men)ana idea0

S2S 8M B/9/S/ : LANGKAH/ MASA

Ka(a 4an(i 3ama :iri AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BBM

4uru menun)ukkan se+ua! ko(ak kepada murid dan memin(a murid men1a(akan apaka! 1ang mereka dapa( per!a(ikan dalam ko(ak (erse+u(0 Set Induksi (5 init! 4uru +ersoal)a6a+ dengan murid (en(ang isi kandungan ko(ak diorama0 4uru menun)ukkan kepada murid sa(u persa(u +ua! 1ang (erdapa( dalam ko(ak (erse+u(0 4uru memperkenalkan (a)uk pela)aran pada !ari i(u0 4uru meleka(kan lirik lagu ;Musim +ua!*+ua!<0 Murid dengan +im+ingan guru mem+a#a dan men1e+u( lirik lagu0 4uru memperdengarkan lagu0 Murid mendengar dan mema!ami melodi lagu0 L"n#k"$ % (%5 init! Murid men1an1ikan lagu se#ara kelas dengan +im+ingan guru0 4uru mengai(kan lirik lagu dengan +ua!*+ua! (empa(an0 4uru menun)ukkan gam+ar +ua!*+ua!an (empa(an dan murid menamakan +ua! (erse+u(0 >ar(a Pe(ikan L"n#k"$ & (&' init! 4uru mempamerkan #ar(a pe(ikan +ua!*+ua!an (empa(an kepada murid0 Murid di+im+ing mem+a#a pe(ikan (en(ang Buah-buahan Tempatan0 Murid men1enaraikan ka(a gan(i nama diri 1ang (erdapa( dalam pe(ikan0 Senika(a lagu (po6erPoin() +eser(a (a1angan +e+erapa #on(o! gam+ar +ua!* +ua!an (empa(an0 (=ideo Maker) Ko(ak :iorama Pokok Bua!

4uru memanggil +e+erapa orang murid un(uk melakonkan watak aku kamu !"a kam" !an me#eka Murid menge)a dan men1e+u( ka(a gan(i nama diri (erse+u( se#ara la(i! (u+i0 Murid menulis ka(a gan(i nama diri dalam +uku la(i!an masing*masing0
say a kami merek a kam u aku

Murid di+eri lem+aran ker)a0 L"n#k"$ ( (%5 init! Murid melengkapkan a1a( dengan ka(a gan(i nama diri 1ang sesuai0 Murid mem+a#a a1a( 1ang (ela! lengkap0 Penutu) (5 init! Murid men1an1ikan lagu +ua!an< sekali lagi0 ;Musim Bua!* Lem+aran ker)a

Lampiran 1

LAGU

Musim Buah-buahan

Bua! duku, +ua! nangka, Bua! manggis dan kelapa, Sama sa)a )am+u dan mangga, 9ai sedap manis pula0 Pisang, langsa(, +ua! ram+ai, >iku nanas dan ram+u(an, La?a( )uga +ua! (em+ikai, Menam+a! ?a( di +adan0 7asa limau manis, Belim+ing, #empedak dan durian, 9arga (idak ma!al, :i kedai a(au dipinggir )alan, Sunggu! enak !ai rasan1a, Sunggu! ka1a k!asia(n1a, Kalau makan +ua!*+ua!an, Si!a( seluru! +adan0

2ni +ua! +e(ik0 2si +ua! +e(ik +er6arna )ingga0 Bua! +e(ik +an1ak mempun1ai +i)i0 Bua! +e(ik rasan1a sunggu! la?a(0

2ni +ua! nangka0 7asa +ua! nangka ini sanga( manis0 Kuli( nangka +er6arna !i)au0 2si nangka +er6arna kuning0
L" )i*"n &

CARTA PETIKAN

2ni +ua! (em+ikai0 2si +ua! (em+ikai ada 1ang +er6arna mera! dan ada 1ang +er6arna kuning0 7asa +ua! (em+ikai sunggu! manis0

2ni +ua! mangga0 Bua! mangga 1ang muda +er6arna !i)au0 Bua! mangga 1ang suda! masak +er6arna kuning0 7asa mangga sanga( sedap0

L" )i*"n ( Akti+iti Be*,e*it" Be*d"s"*k"n G" -"*

L" )i*"n . Le -"*"n Ke*/"