Anda di halaman 1dari 2

SOP PEMBERIAN OKSIGEN MELALUI NASAL KANUL

Cara pemasangan :

Terangkan prosedur pada kl en A!ur pos s kl en "ang n"aman#sem $o%ler& A!ur perala!an oks gen dan 'um d $l er (u)ungkan kanula dengan selang oks gen ke 'um d $l er dengan al ran oks gen "ang renda'*)er pel + n#,ell"& pada kedua u,ung kanulaMasukan u,ung kanula ke lu)ang ' dung . ksas selang oks gen Al rkan oks gen sesua "ang d ng nkan-

DOA WAKTU MULAI BEKERJA Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Pengampun.

Ya Ro !"u a#a $asa s%u"u$ a&as Be$"ah dan 'ida%ah(Mu Kusampai"an Kasih dan )a%ang(Mu "e&i"a a"u memasu"i $uang "e$*a Ya Ro !&e$ima "asih a&as semua e$"ah Mu Yang &elah men*adi ha$&a"u )ungguh sua&u "e ahagiaan un&u" mengguna"an Dengan penuh &anggung *a#a dan se ai" ai"n%a Ya Ro !&e$ima "asih a&as da$ah sega$ "e ena$an dan "eindahan Yang mem ang"i&"an ide ide "ami! ene$g% "ami!"$ea&i+ia&as "ami! )ehingga pada pe"e$*aan se"e,il apapun &e&ap "usampai"an Ke e$"ahanMU Ya Ro apa ila a"u $agu! im inglah a"u Apa ila a"u &a"u& ! ang"i&"anlah a"u Apa ila a"u "e ingungan!&un*u"anlah *alan dalam ,aha%a )u,iMU Pe$"enan"an pe"e$*aan dan ,a$a"u men%elesai"an Limpah"an ha$apan!"egai$ahan dan "e ahagian Kepada semua %ang e$hu ungan dengan"u Ya Ro !seandain%a ha$i ini men*adi ha$i Yang mem ua&"u &egang

Pe$"enan"anlah a"u e$sanda$ padaMU Duhai %ang Maha Pengampun Te$ima "asih a&as pe$"enanMu Amin %a Ra al alamin.

Anda mungkin juga menyukai