Anda di halaman 1dari 38

Komunikasi

Kemahiran Asas

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris

Bahasa Cina/ Bahasa Tamil

Matematik

Bahasa Melayu

Bahasa ilmu pengetahuan dan alat komunikasi perpaduan Menguasai kemahiran asas: bertutur, membaca, menulis

Tahap 1

Bahasa Inggeris Menguasai kemahiran asas


Bahasa Cina/ Bahasa Tamil Matematik Alat komunikasi dalam situasi tertentu Penguasaan nombor, operasi asas, dan fakta asas operasi secara spontan

Tahap 2
Bahasa Melayu

Pengukuhan kemahiran asas, kemahiran belajar, kemahiran berfikir Cara: bacaan, perbincangan, penulisan
Bahasa Inggeris Bahasa Cina/ Tamil

Matematik Tahap 2

Penyelesaian masalah harian dalam bentukk cerita, unit ukuran, graf, purata, peratus, pecahan, perpuluhan

P&P berfokus kepada aspek kemahiran berfikir, asas penguasaan, perkembangan kognitif, kesepaduan, kemahiran pra syarat dan sokongan

Matlamat
Bahasa Melayu Kebolehan berbahasa, menghargai menghayati bahasa rasmi
Bahasa Inggeris Melengkapkan murid dengan ilmu dan kemahiran asas, berkomunikasi secara lisan dan bertulis Memberi peluang menguasai kemahiran asas berbahasa lisan dan bertulis Membentuk dan meningkatkan kebolehan dari segi konsep nombor, kemahiran mengira

Bahasa Cina/ Bahasa Tamil Matematik

Manusia dengan alam kelilingnya Pendidikan Islam


berilmu, beriman, beramal soleh, berakhlak mulia, bertanggungjwb Asuhan Tilawah AlQuran Asas Ulum Syariah Asas akhlak Islamian

Pendidikan Moral

Sains

Kajian Tempatan
Menyemai semangat patriotisme, murid bertaat setia kepada negara dan bangga sebagar rakyat serta senggup berkorban

16 nilai berasakan agama, tradisi kaum etnik negara Individu berbudi, bertanggung -jawab

2 perspektif: Bidang keilmuan

Kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah


masyarakat sains teknologi yang berilmu, berkemahiran, berakhlak mulia

Perkembangan diri individu Meningkatkan aspek kemahiran hidup, penghayatan kesenian dan kesihatan

Kemahir an Hidup

Seni

Muzik

PJK

Kokuri kulum

Kemahiran hidup Ilmu berasaskan teknologi, praktis asas, keusahawanan, pengurusan diri
Menyenggara , membaiki kerosakan kecil

Mereka cipta

Mengurus diri dan kerja

Mengusaha niaga barang

Pendidikan Seni
Menyemai kesenian: 1. pemerhatian aktif dan terperinci 2. interaksi inovatif dan kreatif dengan alat,

3. penghayatan karya seni dan alam sekitar

Melukis dan membuat gambar

Rekaan corak

Membentuk, membuat binaan

Mengenal kraf tradisional

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Murid yang aktif dan berilmu melalui pengajaran kemahiran dan penyemaian nilai dan amalan gaya hidup sihat dan cergas

Perkembangan fizikal dan pergerakan

Sukan dan rekreasi

Jagaan keselamatan

Jagaan dan sayangi diri sendiri

Kokurikulum
Individu berdisiplin, bekerjasama, penyayang, berkeyakinan diri, dan mempunyai daya kepimpinan

Pasukan berpakaian seragam

Persatuan dan kelab

Sukan dan permainan

Penekanan Dalam KBSR


10 Aspek

Kemahiran asas

Kemahiran berfikir

Nilai merentasi kurikulum Patriotisme merentasi kurikulum Bahasa merentasi kurikulum Sains&teknologi merentasi kurikulum

Pemulihan & pengayaan

PENEKAAN DALAM KBSR


Strategi P&P berpusatkan murid

Penilaian berterusan

Prinsip mudah alih

1.Kemahiran Asas
Membaca Menulis Mengira
Tahap 1 (Tahun 1-3)

Pengukuhan 3M Kemahiran lanjutan Pemahaman konsep Penguasaan kemahiran bahasa

Tahap 2

2.Kemahiran Berfikir
Kreatif Kritis

Saling kait-mengait

3.Nilai Merentasi Kurikulum


Pendidikan Islam & Moral Semua peristiwa pembelajaran Guru mata pelajaran-pembentukan nilai-nilai murni Teladan Staf akademik & staf sokongan-rol model

4.Patrotisme Merentasi Kurikulum


Aktiviti kokurikulum Khidmat masyarakat Guru Semua mata pelajaran

5.Bahasa Merentasi Kurikulum


Bahasa Melayu bahasa pengantar utama Guru bagi mata pelajaraan berkenaan penguasaan Bahasa Melayu murid-muridnya

6.Sains Dan Teknologi Merentasi Kurikulum


Penerapan 4 unsur utama pendidikan sains & teknologi: Pengetahuan Kemahiran Sikap Penggunaan teknologi dalam P&P

7.Strategi P&P Yang Berpusatkan Murid


Guru Berfokuskan kepada murid Melibatkan murid secara aktif dalam P&P Merancang pelbagai aktiviti Membimbing untuk melanjutkan pelajaran (ikut kadar)

8.Prinsip Mudah Alih


2 perkara: Pengkaedahan & aktiviti P&P *tajuk yang selaras dengan kebolehan, pengalaman, dan persekitaran murid Organisasi bilik darjah *susunan bilik darjah *kedudukan kerusi dan meja

9.Penilaian Berterusan
4 Bidang: Pengetahuan Kemahiran Nilai Sikap

10.Pemulihan Dan Pengayaan


Pemulihan-murid yang menghadapi masalah Pengayaan-murid yang telah menguasai *pengukuhan

Penilaian
Apakah maksudnya?

Proses mengumpul maklumat secara bersistematik bertujuan untuk membuat pertimbangan dan selanjutnya membuat keputusan

Secara Ringkas:
Satu proses mengumpul maklumat untuk membuat keputusan pendidikan mengenai penguasaan, kemajuan dan pencapaian murid

Jenis Penilaian
Formatif

Tujuan
Mengesan pencapaian dan perkembangan murid: Sepanjang tahun P&P Setelah satu unit pelajaran selesai diajar Mengenalpasti kelemahan murid berhubung dengan satu-satu kemahiran bagi melaksanakan aktiviti pemulihan

Sumatif

Melihat tahap pencapaian murid pada akhir satu tempoh pembelajaran Peperiksaan akhir tahun Peperiksaan awam

Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah


Skop penilaian agak luas (3 bidangkognitif,afektif dan psikomotor serta sikap,bakat dan minat murid-murid) Dikendalikan oleh guru melalui pelbagai kaedah Maklumat dikumpul untuk tindakan susulan

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah


Dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan Murid-murid Tahun 6 Aspek penilaian-penguasaan kemahiran 3M Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik

10 Aspek
Bentuk

PKBS
Formatif

UPSR
Sumatif

Tujuan

Menilai pencapaian dan perkembangan meyeluruh

Hanya menilai pencapaian

Kaedah

Formal & tidak formal (pemerhatian, ujian lisan, ujian bertulis)


Berterusan; Terancang; Serta merta Dari Tahun 1 hingga 6

Formal (ujian lisan dan bertulis)


Terancang; Mengikut masa & tarikh yang ditetapkan Pada akhir Tahun 6

Cara pelaksanaan

Tempoh pelaksanaan

Aspek
Aspek penilaian

PKBS
Kognitif; Afektif; Psikomotor; Kemahiran; Perkembangan; Penghayatan nilai; Kesihatan diri; Amalan Fardhu Ain Markah; Gred; Skala kadar Lisan/bertulis (gred,markah) Kemajuan; Pencapaian; Kekuatan diri; Kelemahan diri Kemajuan; Pencapaian

UPSR
Kognitif; Afektif; Psikomotor; Kemahiran(berbahasa,men gira)

Cara pengrekodan

Markah; Gred Gred Pencapaian

Cara pelaporan Perkara yang direkod

Perkara yang dilapor

Pencapaian

Tindakan Susulan
Pengukuhan

Pemulihan

Murid yang gagal menguasai/ menghadapi masalah kemahiran 3M

Pengayaan

Meningkatan imu, kemahiran & pengalaman

Implikasi KBSR Terhadap Sistem Pendidikan Negara


Memenuhi hasrat FPK Tahun Satu (Tahap 1)Tahun Enam (Tahap 2) Setanding dengan pendidikan negara-negara membangun lain di dunia

Strategi P&P
Berpusatkan murid Faktor perbezaan individu Kebolehan murid

2 Tindakan yang diambil:


Suasana dan persekitaran yang merangsang pembelajaran Prinsip-prinsip dalam proses P&P

Suasana dan Persekitaran

FIZIKAL

Ruang pembelajaran

Sudut pembelajaran & kerja SOSIO-EMOSI Ruang pameran hasil kerja Mewujudkan kemesraan Memahami kehendak murid Mendorong murid belajar

Bahan rujukan

Bahan P&P yang mencabar

Penglibatan murid yang aktif

Penilaian berterusan

Penguasaan kemahiran belajar dan berfikir

8 Prinsip-prinsip P&P

Penilaian kendiri & penambahbaikan

Penghargaan atas usaha murid

Penerokan cara-cara penyempurnaan tugasan

Peluang membuat keputusan

Perolehan pelbagai pengalaman

Tunjuk ajar Main peranan Sumbang saran

Projek

Teknik disyorkan

Simulasi

Lakonan Bercerita

Permainan

Lawatan