Anda di halaman 1dari 5

Semakan Pindaan 2013 PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN: 1.

1 Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang antarabangsa (FINA) dan Peraturan-Peraturan Am M M dan M PP. 1.! Pertandingan Polo Air mengikut undang-undang FINA dan Peraturan Am( ".! ) M M untuk Polo Air 1.# Pertandingan terjun mengikut undang-undang FINA dan Peraturan Pertandingan M M 1.$ Istilah %&ertandingan' (ang digunakan juga bermaksud %kejohanan'. 1.) Perkum&ulan atlet hendaklah selaras dengan kum&ulan umur* atas kelas (ang diteta&kan untuk &ertandingan Majlis ukan ekolah Mala(sia ( M M ) selain dari&ada (ang diteta&kan oleh +a,atankuasa -ertinggi M PP. JENIS PERTANDINGAN: !.1 Kejohanan &erseorangan dan ber&asukan antara sekolah-sekolah bagi A.ara /enang. A2A/A 9A:A 060A )8 M 188 M !88 M $88 M 788 M 1)88M 9A:A 16N-AN9 )8 M 188M !88M 9A:A <A<A )8 M 188M !88M 9A:A K3P3-K3P3 )8 M 188M !88M 2AMP3/AN P6/ 6=/AN9AN !88M $88M 2AMP3/AN 06/9AN-I-9AN-I $ ; )8 M $ ; 188 M 9A:A 060A 06/9AN-I-9AN-I $ ; )8 M $ ; 188 M +3M1A5 1A1AKI:3M3/ 0A4A5 17 1) 1! 18 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; P6/6MP3AN:3M3/ 0A4A5 17 1) 1! 18 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

2. 0I1 1.

-6/03KA

-6/03KA

!.

X ; ; X ; ; X ; ; ;

X ; ; X ; ; X ; ; ;

; ;

X ; ; X ; ; X ; ; ;

X ; ; X ; ; X ; ;

; ;

#.

; ;

; ;

; ;

; ;

$.

; ;

; ;

).

; -6/03KA ; ;

; ; -6/03KA ; ;

>.

; ; ; 7

; ; ; 7

?.

; 1)

; 1)

1!

; 1)

; 1)

1!

+umlah 0esar: 18> a.ara ( 188 a.ara mengikut kum&ulan umur dan > a.ara terbuka )

3.

KUMPU AN UMUR! K61A K61A K61A K61A 1 ! # $ 17 -A53N K6 1) -A53N K6 1! -A53N K6 18 -A53N K6 0A4A5 0A4A5 0A4A5 0A4A5

3.1 SEKO AH MENENGAH 3.2 SEKO AH RENDAH Um"# $ada 1 Jan"a#i diam%i&ki#a '.

KE A(AKAN PENDA)TARAN PEMAIN*PEM+ENTUKAN PASUKAN '.1 RENANG Murid -murid (ang bersekolah se&enuh masa di sekolah rendah dan menengah serta sekolah s,asta dan sekolah agensi kerajaaan lain adalah la(ak men(ertai &ertandingan @ kejohanan. $.1.! ekolah s,asta @ ekolah Agensi Kerajaan lain (ang dibenarkan bermaksud sekolah (ang diluluskan &endaAtaran oleh Kementerian Pelajaran Mala(sia dan bergabung seta memba(ar sumbangan &enuh ( mengikut enrolmen &enuh sekolah ) dengan Majlis ukan ekolah Pulau Pinang. $.1.# Murid sekolah s,asta &erlu menunjukkan bukti ia sedang belajar se&enuh masa di sekolah berkenaan u&a(a la(ak bertanding dalam &ertandingan @ kejohanan. $.1.$ Murid (ang berumur lebih dari&ada 17 tahun teta&i kurang dari&ada !1 tahun boleh mengambil bahagian di &eringkat sekolah* daerah dan negeri sahaja. $.1.) Murid-murid sekolah s,asta le&asan -ingkatan 1ima (ang men(ambung &elajaran di -ingkatan 6nam /endah atau setara ( enior Middle -hree ) la(ak men(ertai &ertandingan @kejohanan M M dengan s(arat murid ini berdaAtar untuk -ingkatan > dan han(a menjadi murid -ingkatan > 0a,ah mengikut tarikh &endaAtaran untuk murid -ingkatan > 0a,ah di sekolah Kerajaan. $.1> Murid dari sekolah s,asta @ sekolah kerajaan @ sekolah bantuan kerajaan (ang bukan ,arga negara Mala(sia dan status &ermastautin dikehendaki bersetarkan sijil kelahiran masing-masing semasa &endaAtaran. $.1.? Pen(ertaan murid adalah tertakluk ke&ada had umur &eserta. ( Peraturan No. $ dalam Peraturan Peraturan M M ) $.1.7 -ia&-tia& sekolah dibenarkan mendaAtarkan 3 orang &erenang sahaja dalam satu a.ara termasuk a.ara-a.ara terbuka. $.1." -ia&-tia& sekolah dibenarkan mendaAtarkan 1 &asukan sahaja dalam tia&-tia& a.ara berganti-ganti. $.1.18 eorang &erenang dibenarkan men(etai , a.ara &erseorangan sahaja tidak termasuk a.ara-a.ara -erbuka. $.1.11 etia& &eserta han(a boleh berenang@men(ertai dalam Kum&ulan 3mur (ang dibenarkan dan tidak boleh menukar ke Kum&ulan 3mur (ang lain ke-"a&i dalam a.ara terbuka* dimana han(a &eserta-&eserta sekolah menengah sahaja (ang la(ak men(ertain(a. $.1.1! Murid-murid (ang sedang menunggu ke&utusan-ke&utusan &e&eriksaan am Kementerian Pelajaran se&erti PM* PBM atau -PM -I<AK 1A:AK men(ertai sebarang &ertandingan M PP sehingga ke&utusan &e&eriksaan (ang berkenaan dirasmikan dan &elajar-&elajar berkenaan kemudian didaAtarkan sebagai &elajar 6P6N35 MA A.4alau bagaimana&un*&en(ertaan &alajar-&elajar berkenaan adalah tertakluk ke&ada Peraturan-Peraturan@3ndang-3ndang ukan@Permainan (ang berkenaan. $.1.1# eseorang atlit (ang telah digantung oleh sekolahn(a*Persatuan@0adan ukan Negeri*Persatuan@0adan ukan Kebangsaan juga dilarang mengambil bahagian dalam &ertandingan M PP. $.1.1$ emain @ Peserta (ang +UKAN ,arganegara Mala(sia* termasuk &emastautin teta& han(a dibenarkan mengambil bahagian di &eringkat sekolah* daerah dan negeri .a/a0a. Kejohanan &eringkat M M 5AN:A untuk ,arganegara Mala(sia. $.1.1

$.1.1)

urid-murid (ang memohon &ertukaran ke sekolah lain atau ditukarkan sele&as tarikh tutu& &en(ertaan @ kejohanan* adalah taggungja,ab sekolah asaln(a untuk memaklumkan ke&ada &ihak &engelola berkaitan &ertukaran murid tersebut dan segala (uran &en(ertaan dan kebajikann(a akan menjadi tanggungan sekolah (ang terkini.

'.2 PO O AIR $.!.1 etia& sekolah dibenarkan mendaAtar .a1" &asukan (ang terdiri tidak lebih dari&ada 1# orang &emain. termasuk ! ( dua ) orang &eserta dari tingkatan > atas* mengikut ke&erluan sahaja. $.!.! Pertandingan antara &asukan tidak akan dikelolakan jika terda&at han(a ! buah sekolah sahaja.

'.3 TERJUN $.#.1 -ia&-tia& sekolah dibenarkan mendaAtarkan ! ( dua ) orang &eserta sahaja untuk setia& a.ara. $.#.! 5an(a a.ara (ang disertai oleh tiga ( # ) &eserta dari tiga ( # ) buah sekolah dan lebih akan dijalankan oleh &ihak &engelola. 2. SISTEM PERTANDINGAN: 2.1 Renan3 ).1.1 ila rujuk undang-undang FINA dan Peraturan AM M ).1.!

usunan a.ara /enang* Polo Air dan -erjun hendaklah mengikut susunan (ang diteta&kan oleh +a,atankuasa -eknik Akuatik M PP. ).1.# emua a.ara /enang termasuk a.ara 788 M dan 1)88 M 9a(a 0ebas -erbuka akan dijalankan dengan mengikut .atatan masa akhir (-IM6 FINA1 ). ).1.$ Pertandingan &olo air tidak akan dikelolakan jika terda&at han(a 2 buah sekolah sahaja (ang akan mengambil bahagian. ).1.) 4alau&un han(a dua orang &eserta untuk a.ara &erseorangan@dua &asukan untuk a.ara bergantiganti telah didaAtarkan untuk mengambil bahagian bagi sesuatu a.ara /enang* a.ara itu akan dijalankan. ).1.> ebarang &enggantian tidak dibenarkan sele&as tarikh tutu& dalam &ertandingan /enang@Polo air@-erjun. ).1.? 4One S1a#1 R"&e5 akan digunakan dan dikuatkuasakan se&anjang Kejohanan 2.2 P6&6 Ai# ).!.1 <ijalankan se.ara liga ).!.! Pengiraan mata Menang - ! mata eri - 1 mata Kalah - 8 mata ).!.# +ika terda&at dari satu &asukan mem&un(ai mata (ang sama* &emenang akan ditentukan se&erti 0erikut: i) Pasukan (ang menda&at jumlah &erbeCaan gol (ang lebih akan dikira sebagai &emenang. ii) +ika seri* &asukan (ang menda&at lebih jaringan gol akan dikira sebagai &emenang. iii) +ika seri* &asukan (ang &ernah mengalahkan la,anann(a dikira sebagai &emenang. iD) +ika seri* balingan &enalti akan dijalankan. D ) +ika seri* balingan &enalti se.ara sudden death akan dijalankan. ).!.$ istem balingan &enalti i) etia& &asukan akan mengambil ) balingan se.ara berselang-seli mengikut undang-undang FINA. ii) +ika seri balingan akan diambil oleh &emain-&emain (ang belum lagi melakukan balingan dan akan dijalankan se.ara % sudden death.' iii) Pengadil akan menentukan gol (ang akan digunakan untuk balingan &enalti iD) 3ndian akan dibuat untuk menentukan &asukan (ang akan mula melakukan balingan. D) 5an(a seorang sahaja guru (ang dibenarkan bertindak sebagai jurulatih dan berada di te&i kolam semasa &ertandingan sedang berlangsung. Te#0"n ).#.1 A-3 ( 1 ) Meter Pa&an Anjal i) 3ntuk &erem&uan 1 meter Pa&an Anjal &ertandingan meli&uti ) terjunan iaitu setia& satun(a dari&ada kum&ulan (ang berlainan tan&a mengambil kira had darjah kesukaran. ii) 3ntuk lelaki 1 meter Pa&an Anjal &ertandingan meli&uti > terjunan tan&a had mengambil kira had darjah kesukaran iaitu terdiri dari&ada ) terjunan dan setia& satun(a dari&ada kum&ulan (ang berlainan dan terjunan (ang ke > boleh di&ilih dari&ada sebarang kum&ulan. ).#.! -I9A ( # ) Meter Pa&an Anjal i) 3ntuk &erem&uan # meter Pa&an Anjal &ertandingan meli&uti ) terjunan iaitu setia& satun(a dari&ada kum&ulan (ang berlainan tan&a mengambil kira had darjah kesukaran. ii) 3ntuk lelaki # meter Pa&an Anjal &ertandingan meli&uti > terjunan tan&a had mengambil kira had darjah kesukaran iaitu terdiri dari&ada ) terjunan dan setia& satun(a dari&ada kum&ulan (ang berlainan dan terjunan (ang ke > boleh di&ilih dari&ada sebarang kum&ulan.

2.3

,.

PENARIKAN DIRI ila rujuk Peraturan Am ( 17 ) M PP >.1 Penarikan diri han(a dibenarkan semasa mes(uarat Pengurus Pasukan. 5an(a &erkara berikut sahaja boleh dilakukan: ?.1.1 Penarikan diri -an&a &enggantian. >.! eseorang &eserta (ang mena#ik di#i dari&ada mana-mana a.ara adalah diangga& sebagai menarik diri dari&ada semua a.ara seterusn(a (ang didaAtarkan atas naman(a &ada hari itu. 7. +ANTAHAN ?.1 ebarang bantahan bertulis (ang ditandatangani oleh &engurus &asukan mesti disertai dengan ,ang &ertaruhan seban(ak /M !88.88 ( dua ratus ) dan diserahkan ke&ada +emaah +uri /a(uan tidak le,at dari&ada 30 mini1 sele&as ke&utusan rasmi diumumkan. 4ang tersebut tidak akan dikembalikan jika bantahan itu ditolak.

8. PAKAIAN 7.1 ila rujuk undang-undang FINA. 9. 10. ANGGANG*KO AM* A ATAN! ".1 ila rujuk undang-undang FINA. PERSEDIAAN PESERTA * ME APORKAN DIRI 18.1 Renan3 dan Te#0"n! 18.1.1 -ia&-tia& &eserta hendaklah mela&orkan diri ke&ada Pen(elia Peserta sekurang-kurangn(a 10 : .e$"&"/ mini1 ; sebelum a.aran(a dimulakan. +ika tidak* &ern(ertaann(a dalam a.ara berkenaan akan dibatalkan. 18.! P6&6 Ai# 18.!.1 Pasukan (ang le,at lebih dari&ada se&uluh ( 18 ) minit akan dikira kalah dan &asukan la,an akan diberi kemenangan &er.uma dengan jaringan ) E 8.

11. JURI RA(UAN 11.1 Ahli-ahli +uri /a(uan hendaklah terdiri dari&ada ) orang (minima) atau ? orang (maFima) dari&ada sekurangkurangn(a # buah sekolah. Pengerusi +a,atankuasa -eknik G Pembangunan ukan M PP adalah Pengerusi +uri /a(uan. 12 HADIAH 1!.1 5adiah-hadiah (ang akan dita,arkan adalah se&erti berikut: 5A<IA5 (PIN9KA- A5A+A) Pertama sahaja Pertama dan Kedua sahaja Pertama*Kedua dan Ketiga.

0I1AN9AN A2A/A P6/ 6=/AN9AN@ PA 3KAN :AN9 <I<AF-A/KAN (a) <3A (!) (b) -I9A (#) <AN 6MPA- ($) (.) 1IMA ()) dan lebih

2A-A-AN: jika semasa &ertandingan dida&ati bilangan &en(ertaan kurang dari&ada bilangan (ang didaAtarkan* Pemberian hadian tidak berubah. A.ara Pasukan : ) &ingkat akan diberi ke&ada &asukan (ang berja(a. 13. PEN(AMPAIAN HADIAH * SIJI 1#.1 emua &emenang hadiah hendaklah mela&orkan diri ke&ada Penga,as 5adiah a&abila u&a.ara &en(am&aian hadiah diumumkan. +ika seseorang &emenang hadiah tidak mela&orkan diri kerana sesuatu sebab* Pengurus Pasukan sekolah (ang berkenaan hendaklah menghantar seorang &enganti untuk menerima hadiah bagi &ihak &eserta tersebut. emua &emenang mesti ber&akaian kemas dengan memakai kasut serta &akaian seragam atau %tra.k suit'. 1#.! ijil-sijil &en(ertaan han(a boleh dituntut oleh guru-guru &asukan sekolah atau guru ,akil sekolah (ang dibenarkan sahaja.

1'.

<ARA PERTANDINGAN A<ARA RENANG. 1$.1 %=ne tart /ule' akan dikuatkuasakan se&anjang Kejohanan /enang ke.uali masalah teknikal. TATATERTI+. ila rujuk Peraturan Am ( !8 ) dan ( !1 ) M PP 1).1 /eAeri (ang bertugas &ada Kejohanan dan Pega,ai (ang diberi kuasa oleh Majlis ukan ekolah- ekolah Pulau Pinang akan membatalkan sebarang &en(ertaan &eserta (ang melanggar tatatertib atau berkelakuan biada&. 1).! emua &ega,ai &asukan sekolah atau atlit &asukan tidak boleh sama sekali mengeluarkan kata-kata kasar terhada& Pengadil@&ega,ai (ang bertugas semasa &ertandingan dijalankan atau &un di luar ka,asan arena semasa dan sele&as &ertandingan tamat.-IN<AKAN -A-A-6/-I0 akan diambil terhada& mereka (ang tidak &atuh ke&ada &eraturan ini. KA=ASAN ARENA. 1>.1 elain dari&ada &ega,ai-&ega,ai (ang bertugas dan &eserta-&eserta (ang bertanding &ada masa (ang berkenaan* tiada sesia&a &un dibenarkan memasuki ka,asan arena tan&a kebenaran /6F6/I. KEHI ANGAN DAN KEMA ANGAN. 1?.1 +a,atankuasa Pengelola tidak bertanggungja,ab ke atas kehilangan sebarang harta-benda &eserta@&ega,ai atau a&a jua kemalangan dan kematian se&anjang &ertandingan.4alaubagaimana&un* semua langkah ka,alan@keselamatan akan diambil bagi mengelakkan berlakun(a sesuatu (ang tidak diingini. PERKARA-PERKARA (ANG TIDAK DIN(ATAKAN. 17.1 Pihak Pengelola adalah diberi kuasa untuk menghalang sebarang &asukan atau atlit dari&ada bertanding .eki#an>a 3"#" $en3a?a.n>a 1idak 1"#"1 .e#1a. R"0"k Pe#a1"#an Am :10 ; MSSPP. 17.! emua &erkara (ang tidak din(atakan dalam Peraturan Am M PP dan Kejohanan Akuatik ini akan di&utuskan oleh +uri atau 1embaga /a(uan bagi &ermainan masing-masing dan +a,atankuasa Pengelola Kejohanan. Ke&utusan adalah muktamad. 17.# Majlis ukan ekolah- ekolah Mala(sia Pulau Pinang mem&un(ai kuasa untuk meninda atau menambah &eraturan jika &erlu dalam Peraturan-Peraturan Am ini. egala ke&utusan M PP adalah muktamad dan semua sekolah anggota (ang berkenaan akan diberitahu kelak.

12.

1,.

17.

18.

+a,atankuasa -eknik G Pembangunan ukan M

PP.