Anda di halaman 1dari 26

IPGK PEREMPUAN MELAYU MELAKA DAN SK BENDAHARAJA SERI MAHARAJA

GURU DAN ALAM PENDIDIKAN

PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

Profesion yang paling mendapat tempat di kalangan rakyat Malaysia. Sehingga 6 Oktober 2012 jumlah guru yang terdapat di Malaysia ialah kira-kira

412,720 orang manakala jumlah pelajar pula ialah 5,272,478 orang.

PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

GURU SEBAGAI PENGAMAL ILMU


Sebagai

pengamal ilmu, seseorang guru mempunyai peranan serta tugas yang amat berat, rumit dan mencabar. Pembangunan insan dan negara terletak di atas bahu kaum guru.

Dalam era ledakan teknologi maklumat dan pada

ketika dunia kini menjadi sebuah global village, tuntutan terhadap ilmu pengetahuan menjadi semakin mendadak. mengemaskinikan serta mempertingkat pengetahuan masing-masing. ilmu

Justeru itu, guru-guru perlu dan harus sentiasa

PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

Dalam perkembangan berkaitan, Islam bukan

sekadar menganjurkan umatnya mencari atau menuntut ilmu malah penyebaran ilmu juga menjadi satu kewajipan. Shahril @ Charil Marzuki, et. al. (1993) menegaskan guru sebagai pengamal ilmu, mempunyai peranan serta tanggungjawab sosial iaitu: fasilitator dan pengurus

(a) perancang, (b)

(c)
(d) (e)

pembelajaran; penyampai ilmu pengetahuan; pembentuk akhlak; pembimbing; contoh teladan atau model.

PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

Menurut Mohd. Idris Jauzi (1990) untuk membolehkan

para pendidik memainkan peranan berkesan dan positif sebagai pengamal dan penyampai ilmu, guru haruslah secara berencana dan berterusan:

(a) mempersiapkan diri dari segi keilmuan; (b) berusaha membersihkan diri dari segi (c) (d) (e) (f)

menerusi ibadah-ibadah asas; meningkatkan kecekapan, ketajaman dan ketrampilan diri dalam pelaksanaan tugas dan interaksi dengan masyarakat; melaksanakan tugas keguruan dengan sebaiknya; menawarkan khidmat bakti dan kepimpinan dalam kehidupan bermasyarakat; menjadikan sekolah selaku gedung ilmu dan jemaah ilmuan sebagai pusat pendidikan anggota masyarakat.
PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

sahsiah

Guru atau para pendidik juga seharusnya

mempunyai dedikasi dan komitmen terhadap profesion serta tanggunggungjawab moral mereka sebagai seorang guru. sebagai seorang pengamal ilmu, seseorang guru harus mempunyai tanggungjawab profesional yang mencukupi asas kebenaran, kejujuran, tanpa kepentingan langsung, menyandarkan kekuatan penghujahan, rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, dan neutral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatik dalam menafsirkan hakikat realiti.
PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

Mengikut Jujun S. Suriasumantri (1990)

GURU SEBAGAI PENGAMAL KEMAHIRAN


Guru harus mempunyai kemahiran dan

mempunyai sijil bertauliah daripada latihan ikhtisas yang diiktiraf. Justeru, guru yang memperolehi kemahiran profesional adalah guru yang bertauliah dan cekap menjalankan tugas-tugas seperti pengajaran,bimbingan,aktiviti kokurikulum berlandaskan teori pendidikan.

Kemahiran belajar Kemahiran ICT Kemahiran mengurus

Kemahiran berkomunikasi

kemahirankemahiran yang perlu diperolehi:

Kemahiran merancang

Kemahiran mengajar

Kemahiran berfikir

Kemahiran menilai

Kemahiran pemudah cara

(a) Kemahiran belajar kebolehan menerima isyarat dengan tepat, memproses maklumat yang diterima, menyimpannya dalam stor ingatan dan mengaplikasikan untuk menyelesaikan masalah.
(b) Kemahiran berfikir kecekapan menggunakan akal untuk menjalankan proses-proses pemikiran seperti banding-beza, menghuraikan dan lain-lain.

(c) Kemahiran pemudah cara fasilitator yang membimbing, memotivasi serta menggerakkan orang lain.

(d) Kemahiran mengajar Membentuk aktiviti pengajaran yang sistematik, menarik dan berkesan. (e) Kemahiran merancang Menentukan objektif pelajaran, memilih isi pengajaran, memilih strategi dan kaedah pengajaran, merancang aktiviti pengajaran pembelajaran, memilih dan menyediakan pelajaran serta menyediakan dan mengurus kemudahan untuk menjalankan aktiviti pengajaran. (f) Kemahiran berkomunikasi Secara lisan atau bertulis.

(g) Kemahiran mengurus Mengurus bilik darjah, murid, kemudahan fizikal, bahan-bahan pengajaran dan sebagainya.

(h) Kemahiran menilai Mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
(I) Kemahiran ICT Menggunakan teknologi maklumat.

PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

GURU SEBAGAI PEMBENTUK NILAI


Nilai

adalah penting kerana ia memberi panduan dalam kehidupan. Nilai dapat memotivasikan hidup manusia untuk hidup dengan cara yang betul. Guru harus membentuk murid-murid untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjadi insan yang mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. Guru berperanan menyebarkan nilai bahkan perlu menjadi role model yang akan diteladani oleh para murid serta orang di sekelilingnya.

PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

GURU SEBAGAI PENDIDIK


Tugas guru adalah mendidik iaitu:
(a) Memberi ilmu mengajar, menyampai

maklumat, berbincang, mengendalikan bengkel dan sebagainya. (b) Mendedahkan pengalaman guru perlu mendedahkan murid-murid dengan pengalaman-pengalaman tertentu seperti pengembara, mengelola majlis. (c) Mendidik murid berakhlak mulia mendidik termasuk dari segi akhlak, penampilan diri melalui pembelajaran seperti pendidikan moral.
PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

GURU SEBAGAI AGEN SOSIALISASI


Perlu memupuk sikap, nilai dan sahsiah

murid-murid yang sempurna selaras dengan kehendak masyarakat. Guru mempunyai hubungan yang rapat dengan masyarakat dan boleh menggunakan statusnya untuk menyebarkan nilai-nilai positif kepada ahli masyarakat.

PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

GURU SEBAGAI AGEN PERUBAHAN


Mengubah daripada stail pengurusan dan

kepimpinan yang bersifat autokratik kepada demokratik. Perlu berasaskan perkara-perkara berikut: - Mengubah daripada strategi pemusatan guru kepada pemusatan murid. - Mengamalkan sifat penyayang terhadap pelajar, rakan sejawat, ketua, staf sokongan dan sekolah. - Bersikap terbuka secara proaktif dan bersedia untuk menghadapi perubahan khususnya dalam bidang pendidikan.
PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

GURU SEBAGAI PEMBINA NEGARA


Insan guru dapat membantu pembentukan

masyarakat dan menjadi kerangka kepada pembentukan negara. Guru harus berakhlak mulia, mempunyai semangat berjuang tinggi, mempunyai ketahanan fizikal dan bermanfaat kepada diri, keluarga, masyarakat serta negara. Guru juga harus menyesuaikan diri dalam semua keadaan dan mampu menangani cabaran era globalisasi untuk menolong membentuk masyarakat Malaysia yang berakhlak mulia.
PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

GURU SEBAGAI PENYEBAR ILMU


Bertanggungjawab menyebarkan ilmu pengetahuan

dan kemahiran kepada murid. Memupuk nilai budaya ilmu supaya menjadi teladan bagi murid-murid mencontohi serta membentuk budaya ilmu sebagai ciri utama dalam kehidupan mereka. Mewujudkan budaya ilmu di kalangan guru dan murid sejajar dengan salah satu pernyataan yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Melahirkan generasi yang mencintai ilmu pengetahuan.
PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

GURU SEBAGAI PENYAYANG


Prihatin, berminat, bertimbang rasa, menjaga,

memikir dan memberi perhatian terhadap permintaan, pandangan, kebajikan, keperluan dan kebahagiaan murid-muridnya. Menyukai dan menyayangi kanak-kanak. Berminat mengajar, berdedikasi dan melaksanakan aktiviti P & P dengan bersungguh-sungguh. Dapat melahirkan murid yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan hidup masyarakat.

PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

GURU SEBAGAI PAKAR RUJUK


Mempunyai kemahiran ikhtisas dan

menguasai ilmu pengetahuan. Menunjukkan sikap jujur serta mewujudkan interaksi positif pelbagai hala. Menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yang memudahkan murid menjalankan aktiviti pengajaran mereka.

PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

GURU SEBAGAI MENTOR


Menolong memberikan penyelesaian masalah

kepada murid dengan cepat dan berkesan. Juga harus mempunyai kemahiran mendengar dengan baik iaitu memahami situasi atau keadaan yang dialami murid-muridnya. Juga perlu mempunyai sifat dan kualiti seperti bersopan santun, menghormati pandangan murid, peramah, rendah hati, jujur, semangat berbakti, prihatin dan sebagainya.

PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

GURU SEBAGAI PENGURUS


Mengurus rutin bilik darjah.

Mengurus murid-murid supaya menjalankan

tugasan harian. Mengurus murid-murid supaya mematuhi peraturan bilik darjah. Mengurus keadaan fizikal bilik darjah. Mengurus aktiviti kumpulan.

PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

GURU SEBAGAI PENYELIDIK


Menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh murid. Mengubah dan menyesuaikan strategi P & P dapat menarik perhatian murid. Sentiasa membuat dan menjalankan refleksi kendiri bagi memperbaiki kelemahan dalam P & P.

PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

GURU SEBAGAI PENGAMAL REFLEKTIF


Sentiasa membuat pertimbangan dan pemikiran yang mendalam sebelum merancang sesi-sesi pengajaran.
Supaya murid-murid memperolehi kemahiran berfikir kritis dan kreatif yang tinggi dalam semua aktiviti pengajaran

dan pembelajaran.

PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

KESIMPULAN

PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

Pendidikan merupakan pelaburan yang penting dalam sesebuah Negara. kualiti generasi di masa hadapan sebahagian besarnya terletak di tangan

para guru.

PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011

PPG Sains 2 Ambilan Jun 2011