Anda di halaman 1dari 2

Penggal 2

Frasa

Peta Minda : Sintaksis Klausa Unit rangkaian perkataan Mengandungi subjek dan predikat Klausa bebas: dapat berdiri sendiri bersifat ayat lengkap (diucap dengan

Sekurang-kurangnya dua kata Boleh satu kata jika dapat

diperluas menjadi dua/lebih kata Hanya subjek atau predikat Konstituen kepada frasa dan klausa Frasa endosentrik: mengandungi unsur inti Frasa nama, frasa kerja, dan frasa adjektif Frasa eksosentrik: tiada unsur inti Frasa sendi nama

intonasi sempurna) dipanggil klausa utama jika bersama dengan klausa tak bebas Klausa tak bebas: tidak dapat berdiri sendiri tiada subjek (hanya keterangan) dipanggil klausa kecil jika bersama dengan klausa bebas

Ayat Unit pengucapan paling tinggi dalam


susunan tatabahasa Terbentuk daripada konstituen klausa Mempunyai subjek dan predikat Mengandungi makna yang lengkap Pengucapan dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan Mengandungi intonasi yang sempurna Ayat dasar

Golongan: Ayat dasar & ayat terbitan Bentuk: Ayat tunggal & ayat majmuk Susunan: Biasa & songsang Jenis: Ayat penyata, ayat tanya, ayat
perintah, & ayat seruan Ragam: Ayat aktif & ayat pasif

Ayat terbitan

Ayat asal belum mengalami perubahan Dasar/sumber pembentukan ayat lain Pola: - FN + FN - FN + FA
- FN + FK - FN + FS 1 subjek + 1 predikat (1 klausa) FN + FA Susunan: Biasa Jenis: Ayat penyata FN + FS Ragam: Aktif

Mengalami perubahan hasil

pelaksanaan rumus transformasi Jenis perubahan: Pengguguran, peluasan dan penyusunan semula Terdiri daripada semua jenis, susunan, ragam, & bentuk ayat.

1 http://dermagabmk1.blogspot.com

Ayat tunggal

Ayat majmuk

1 subjek & 1 predikat (1 klausa) Semua pola Susunan: Biasa Songsang Ragam: Aktif & pasif Jenis: Ayat penyata Ayat perintah Ayat tanya Ayat seruan

Lebih daripada 1 subjek atau 1 predikat

(lebih daripada 1 klausa) Klausa disambungkan oleh kata hubung Terdiri daripada semua jenis, susunan, & ragam ayat. Jenis: Ayat majmuk gabungan Ayat majmuk pancangan: Relatif Komplemen Keterangan Ayat majmuk campuran

Ayat aktif
Mengutamakan subjek asal sebagai judul Jenis: Ayat aktif transitif & ayat aktif tak transitif Ayat aktif transitif: Mengandungi KK transitif diikuti objek (1 atau 2 objek) Dapat dijadikan ayat pasif Ayat aktif tak transitif: Mengandungi KK tak transitif Berpelengkap Tanpa pelengkap Tidak dapat dijadikan ayat pasif

Ayat pasif
Terbit daripada ayat aktif transitif Mengutamakan objek asal sebagai judul Jenis: Ayat pasif imbuhan pasif Ayat pasif orang I dan II Ayat pasif dengan kata kena Dapat ditukar semula kepada ayat aktif transitif

Peluasan FN sebagai subjek Frasa predikat Dengan kata hubung Proses komplementasi

Pengguguran FN sebagai subjek Frasa predikat FN yang mendahului frasa relatif

PROSES PENERBITAN AYAT

Penyusunan semula

FN sebagai subjek FN sebagai objek Melalui ayat songsang

2 http://dermagabmk1.blogspot.com

Anda mungkin juga menyukai