Anda di halaman 1dari 12

UNIT 3

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN BUDAYA: GURU, MURID DAN SEKOLAH

Hasil Pembelajaran 1. Menganalisis kepelbagaian sosio budaya dalam masyarakat di sekolah 2. Menerangkan implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah

3.1

Peranan Guru Dalam Bilik Darjah

Tanggungja ab seorang guru dalam bilik dajah yang terdiri daripada pelabagai kaum adalah sukar tetapi sekiranya guru itu memahami dan menjaga semua murid dengan baik maka bolehlah melahirkan sebuah bilik darjah yang mesra budaya. !eorang guru perlu"

mengajar dengan penuh dedikasi dan besikap pro#esional tanpa membe$akan bangsa murid yang berkenaan dan tidak menggelompokkan murid mengikut kaum dalam satu kumpulan sahaja % pastikan berlainan kaum dan jantina supaya peluang mereka berinteraksi terbuka luas& tidak membe$akan kelas sosial murid %atasan' pertengahan atasan' pertengahan ba ahan' pekerja dan ba ah&" perlu beri layanan sama rata. (ebijaksanaan guru mengendalikan kelas sosial murid akan me ujudkan pergaulan bebas dan tidak berkelompok dalam sesuatu masyarakat sahaja. memastikan supaya murid dari pelbagai golongan dapat bergaul dan berinteraksi sesama mereka tanpa ada sekatan budaya dan masyarakat lain. Dengan itu pembelajaran akan menjadi lebih interakti# dan menyeronokan menepati masa dan mengajar murid dengan penuh dedikasi dan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap pen)apaian murid tanpa tidak melengah*lengahkan masa untuk memulakan pengajaran dan menamatkan pelajaran lebih a al . guna masa pengajaran semaksimumnya untuk melakukan akti+iti yang merangsang minda murid sentiasa memberi moti+asi' senyuman dan membuat jenaka serta pujian disamping memberi teguran umum yang berupa nasihat tetapi bukan leteran perlu menghormati murid seperti orang dea asa dan bersikap adil kepada semua murid

hukuman berbentuk deraan tidak seharus dilaksanakan*hubungan murid dan guru akan jadi renggang dan mengurangkan minat murid untuk meneruskan pembelajaran. seterusnya' guru perlu melakukan langkah*langkah pen)egahan terhadap tingkah laku murid yang tidak diingini seperti pergaduhan antara kaum' pembentukan kumpulan berdasarkan etnik dan meniupkan api perkauman dalam kalangan murid bertanggungja ab untuk membentuk komuniti pembelajaran yang mesra murid brasaskan latar belakang dari pelbagai sosio budaya.

3.2

,angkah*,angkah (e -rah (epelbagaian Budaya

Mengatasi Masalah Dalam Bilik Dajah

Murid merupakan pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah yang perlu memahami baha a terdapat perbe$aan antara murid atau kumpulan murid dengan yang lain. .leh itu' seorang guru perlu gunakan kemahiran se)ara optimum dalam pengurusan bilik darjah dan menyenaraikan maklumat yang perlu murid ketahui tentang peraturan yang ajib mereka patuhi sepanjang masa di sekolah. !emua guru perlu memahami tingkah laku dan budaya murid supaya sebarang tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang betul dan perlu ber#ikir se)ara rasional apabila melaksanakan sesuatu akti+iti pembelajaran. Murid pelbagai bangsa yang berlainan harus bersosial dalam kelompok mereka terutama semasa membuat akti+iti tanpa mengira kelas sosial /lakkan sikap prejudis terhadap bangsa lain (eper)ayaan pelajar tidak harus dipertikaikan -kti+iti*berupaya menyemai semangat saling memper)ayai ke dalam ji a murid Proses sosialisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan* semangat perpaduan dapat dijalin. Penggunaan bahasa yang standard haruslah diamalkan oleh murid Murid di galakkan berinteraksi dan berhubung dengan mereka yang berlainan jantina

Beri kesedaran batasan perhubungan dalam interaksi yang berlainan jantina -kti+iti yang diberi perlulah melibatkan rakan yang berlainan jantina dan bersesuaian dengan tugasan yang diberi oleh guru -kti+iti Ber)orak ke arah peningkatan bahasa perlu disertai suapaya tahap penguasaan bahasa murid sentiasa bertambah* membantu men)apai kematangan sosial yang sepatutnya Pengurusan Hal /h al Murid dalam bilik darjah* pendekatan penyayang yang ditunjukkan oleh guru dapat menjinakkan mereka dengan menggunakan bahasa yang lembut dan bersopan' menegur dan membetul kesilapan dengan )ara yang berhemah disamping menggunakan si#at mahmudah akan memper)epatkan proses ke)intaan dan kesetiaan murid terhadap guru dan kemujaraban pemindahan maklumat daripada guru kepada muridnya (emahiran berkomunikasi yang e#ekti# dan mesra budaya ke arah pembentukan budaya penyayang (omunikasi berkesan 0 )ara bertutur' penggunaan bahasa badan' penulisan juga penggunaan alat*alat tertentu spt komputer ' tele#on !uasana pembelajaran lebih dinamik dan e#ekti# Pembentukan modal insan Mudah menerima moti+asi yang disampaikan se)ara berhemah dan dan berkesan Mudah memberi pengiktira#an dan penghargaan serta senyuman terutama setelah murid mempamerkan sesuatu yang lebih baik

3.3

Peranan Guru Dalam Bilik Darjah (epelbagaian Budaya !eorang guru seharusnya menjadi role model kepada murid untuk di)ontohi dan dijadikan sebagai teladan yang baik Membentuk program*program yang bertujuan membangunkan murid dengan peraturan dan arahan yang jelas bagi mengurang tingkah laku negati#

/lakkan diri daripada menggunakan pendekatan yang bertentangan dengan norma kemanusiaan yang menghalang murid menghargai pertumbuhan pengetahuan dan kemahiran diri Membentuk budaya belajar yang )eria' menyeronokan yang menyentuh emosi' disamping meningkatkan ke)ergasan mental' kreati# dan ino+ati#' penyertaan yang akti#' pembelajaran yang berobjekti# dan bermatlamat Membentuk budaya bilik darjah yang dinamis' mementingkan aspek nilai*nilai murni' hubungan yang mesra sesama murid dan murid dengan murid boleh memberi peluang kepada murid mengamalkan perhubungan mesra. Guru sebagai pembimbing dan pendorong kepada murid perlu menentukan tahap disiplin yang terka al melalui tindakan berhemah dengan kasih sayang. -malan 1ni dapat memberi peluang yang terbaik untuk mengembangkan potensi diri mereka ke arah pembentukan modal insan yang berkualiti Guru boleh membuat jangkaan terhadap tindakan murid sekiranya" dalam bilik darjah

Dapat mengurangkan kadar ponteng dan permasalahan disiplin melalui pendekatan pengurusan bilik darjah yang berkesan Bilangan murid dalam kelas yang ramai bukan satu alasan yang kelas itu tidak dapat dibangunkan yang penting ke)ekapan guru untuk tran#ormasikan bilik darjah menjadi sebuah rumah 0 2bilik darjahku' rumahku3* suasana yang kondusi# (emahiran ka alan kelas* murid bukan pun)a masalah tetapi sekira ada penga alan kelas yang baik semua masalah disiplin akan dapat diatasi. (eadaan ini berjaya menambah penumpuan guru terhadap penyampaian pengajaran' maka pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran akan memnjadi berkesan dan menyeronokan. Guru perlu mengenalpasti murid yang menimbulkan pun)a permasalahan' berinteraksi dengan murid tersebut semasa akti+iti P 4 P' beri perhatian' beri pengiktira#an dan penghargaan di dalam dan di luar bilik darjah kepada murid tersebut Guru mesti menunjukkan ketegasan semasa P 4 P dengan )ara dan pendekatan yang berhemah yang bukan bertujuan mendera tetapi lebih kepada pengajaran Tetapkan peraturan semasa proses P 4 P yang disertai dengan sebab*sebab dan objekti#nya (esabaran ' ke)ekalan dan kesungguhan guru amat penting dalam membentuk perangai murid yang kadangkala mengambil masa yang lama

Guru perlu sentiasa menerapkan kepada pelajar supaya membiasakan diri datang ke bilik darjah tepat pada masanya Menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran berlandaskan tahap pen)apaian murid 0bermula dengan set induksi yang menarik sehinggalah akti+iti*akti+iti yang menyeronokan rele+an dengan isi*isi pengajaran 3.5 (onsep (epelbagaian !osio* Budaya Di !ekolah Me ujudkan sekolah yang terdiri daripada pelbagai bangsa %sekolah jenis 6ina' dan 1ndia&& (PM* masalah kepelbagaian sosio*budaya di atasi dengan akti+iti yang dijalankan di sekolah 7an)angan 1ntegrasi Murid 8ntuk Perpaduan %71M8P& untuk memupuk perpaduan dalam kalangan murid tanpa mengira kaum Menggunakan bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam segala urusan rasmi. ,ibatkan murid dalam akti+iti bahasa . Pembinaan sekolah* mengambil kira tahap kelas sosial. Penduduk luar bandar dan bandar diberi peluang yang sama untuk menerima pendidikan yang sama. Murid dari kaum lain boleh menerima budaya dari kaum lain. Terdapat murid kaum Melayu dan 1ndia belajar di sekolah )ina dan sebaliknya. 9ujud integrasi antara kaum Pembinaan !ekolah -liran -gama menunjukkan (omitmen (PM 8ntuk Menerapkan :ilai*nilai (erohanian Dan (eper)ayaan (epada Murid*murid Dalam Pembentukan !ahsiah Mereka.!ekolah -gama 1slam -da Dua 1aitu" i. !ekolah Pondok* -dalah !atu !atu !istem Pendidikan Tradisional !istem Pendidikan 1ni Ber#okuskan 1slam Dan Biasanya Mempunyai -srama ii.Madrasah %-rab" ;<=>?&merupakan Perkataan -rab 8ntuk !ekolah. !ekolah Mubaligh*!ekolah yang didirikan dan ditanggung oleh mubaligh kristian.!pt !M !t.M Pembinaan !ekolah 9a asan sekolah a am berkongsi kemudahan yang sama di dalam sebuah sekolah

8ntuk me ujudkan perpaduan dalam kalangan murid di sekolah !ekolah yang disatukan dalam satu sistem pendidikan yang seragam Murid di sekolah ini berinteraksi dari peringkat a al lagi ' sudah tentu akan lahir satu generasi Malaysia yang bersi#at pelbagai budaya serta ujud semangat perpaduan dan integrasi antara kaum sejak ke)il lagi

3.@

(urikulum Tersirat -tau (urikulum Tersembunyi

!elepas kemerdekaan' kerajaan Malaysia telah membentuk satu sistem kurikulum yang sama bagi semua sekolah supaya mudah untuk menggalakkan perpaduan. !istem persekolahan selepas merdeka memberi keutamaan kepada perpaduan dan pendidikan di sekolah diharapkan untuk memba a kesejahteraan. Dengan itu' setiap sekolah di Malaysia mengikuti kurikulum yang sama yang diran)ang oleh Pusat Perkembangan (urikulum %PP(&. Melalui kurikulum yang dibina inilah pihak sekolah dapat membekalkan ilmu dan pengalaman kepada murid. (urikulum biasanya dirujuk kepada peran)angan bertulis yang sistematik merangkumi objekti#' kandungan' strategi penyampaian dan penilaian untuk dilaksanakan dalam satu rangka masa tertentu samada dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah%!aedah !iraj' 2AA1B 9iles 4 Bondi' 1CCDB Prat' 1CC5B !)hubert' 1CDE&. -kti+iti di luar bilik darjah merangkumi akti+iti ko*kurikulum yang terdiri daripada penglibatan murid dalam kegiatan permainan' persatuan dan pertubuhan. Penglibatan murid dalam akti+iti kokurikulum membolehkan murid mengamalkan pelbagai amalan dan nilai yang dipelajari dalam kurikulum di bilik darjah. -kti+iti kokurikulum yang dirangka biasanya ada kaitan dengan akti+iti kurikulum. -kti+iti kokurikulum biasanya memberikan peluang kepada murid untuk mempraktikan nilai dan elemen penting yang menjadi sebahagian daripada nilai moral.

/lemen serta nilai moral yang terkandung dalam akti+iti kokurikulum itulah yang dianggap sebagai kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum. 1ni membuktikan baha a kurikulum tersembunyi se)ara tidak langsung akan mengembangkan potensi se)ara menyeluruh murid di sekolah seperti yang dinyatakan dalam Falsa#ah Pendidikan (ebangsaan%FP(&.

!ila buat re#leksi apakah kaitan antara kurikulum' kokurikulum dan kurikulum tersembunyiG !ila buat perbandingan antara satu dengan lain.

3.E

(e ujudan (epelbagaian Budaya Dalam Bilik Darjahi

Di Malaysia' kebanyakan sekolah mempunyai murid daripada pelbagai kaum. (ehadiran pelbagai murid boleh memperkayakan suasana pembelajaran di mana murid dalam bilik darjah dapat memahami antara satu sama lain mengenai bangsa' keturunan dan amalan*amalan budaya. Dengan itu' murid dapat menjalin hubungan mesra dan menggalakkan perpaduan serta kerjasama yang erat. 1ni membolehkan (onsep 1 Malaysia dapat direalisasikan. :amun begitu' ada masanya ke ujudan pelbagai budaya dapat menimbulkan masalah yang tidak dingini. !ekiranya' guru yang mengajar dalam bilik darjah menyedari dan memahami kepentingan aspek kepelbagaian budaya maka adalah mudah untuk memberi kesedaran kepada murid untuk me ujudkan suasana pembelajaran yang mesra budaya. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu diberi tumpuan oleh setiap guru semasa berhadapan dengan pelbagai jenis pelajar yang masing*masing mengamalkan agama'bahasa'bangsa dan budaya yang berbe$a dan mempunyai keper)ayaan yang berlainan.

Bin)angkan kepentingan aspek*aspek berikut dalam bilik darjah yang terdiri daripada kepelbagaian budaya untuk me ujudkan suasana pembelajaran yang mesra budaya.

(omunikasi' Bahasa yang berlainan' (eper)ayaan tentang dunia' Tanggapan yang berlainan
.rientasi masa

-malan agama yang berbe$a

3.H

(ebudayaan (ebangsaan

(ebudayaan (ebangsaan adalah satu )iri hidup dan ianya merupakan hak kepunyaan bersama rakyat Malysia untuk me ujudkan suasana hidup mesra melalui hubungan dan interaksi yang mesra untuk me ujudkan sebuah negara Malaysia yang maju.

!ila buat re#leksi terhadap apakah itu Dasar (ebudayaan (ebangsaanG -adakah dia satu garis panduan untuk membentuk satu identity :egara -dakah dia penting di MalaysiaG Bolehkah dia diamalkan dengan mudahG

Prinsip Pembentukan (ebudayaan (ebangsaan Berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau 8nsur kebudayaan lain yang sesuai dan ajar boleh diterima 1slam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan

3.D

(/P/:T1:G-: (/B8D-I--: (/B-:G!--: D1 M-,-I!1Mengeratkan hubungan mesra antara pelbagai kaum Me ujudkan rakyat Malaysia yang bersatupadu

Melahirkan :egara Malaysia yang maju Menggalakkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia Memastikan rakyat Malaysia mengamalkan bertolak ansur Memupuk kesejahteraan dalam kalangan rakyat Malaysia Melahirkan sebuah negara Malaysia yang )emerlang' gemilang dan terbilang Menjayakan 9-9-!-: 2A2A memerlukan kerjsama dan perpaduan kaum Merealisasikan (onsep 1 Malaysia

3.C

Peranan Guru Dalam Pembentukan Persekitaraan Pembelajaran Mesra Budaya Guru sebagai agen perubahan dan agen sosialisasi boleh memainkan peranan penting dalam melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatupadu dalam kalangan murid. !eorang guru boleh memikirkan beberapa langkah seperti di ba ah untuk melahirkan suasana pembelajaran yang mesra budaya. Menggalakkan hubungan mesra semasa pengajaran dan pembelajaran Menggalakkan interaksi dua hala untuk memberi peluang kepada pelajar memberikan idea dan pandangan Memberi peluang kepada murid melibatkan diri dalam akti+iti kumpulan Me ujudkan rutin bilik darjah yang boleh memberi peluang kepada murid dalam kelas untuk bekerjasama tanpa mengira bangsa dan kaum Menggalakkan murid perasaan kaum lain memahami budaya kaum lain dan menghormati

Menganjurkan pelbagai akti+iti kebudayaan antara murid yang terdiri daripada pelbagai kaum Mengadakan la atan ke 7umah -nak Iatim yang boleh menimbulkan perasaan setia ka an Menganjurkan akti+iti amal yang boleh melahirkan perasaan muhibah Mengadakan sesi #orum dalam kalangan pelajar untuk menggalakan perpaduan dan kerjasama Mengadakan pameran pelbagai budaya di sekolah supaya dapat mempamerkan hasil kerja pelbagai bangsa dan budaya

!entiasa mengu)apkan Salam Satu Malaysia dalambilik darjah Menganjurkan pesta kebudayaan dan pameran kebudayaan Menganjurkan jamuan perpaduan semasa hari kebesaran di sekolah seperti (ongsi 7aya dan Deepa 7aya Menggalakkan program Citra Warna di peringkat sekolah

3.1A Peranan 1bubapa Dalam Melahirkan Perpaduan dan (erjasama !elain sekolah dan guru' para ibubapa boleh memainkan peranan yang amat penting dalam kalangan anak*anak mereka untuk menyemai benih perpaduan dan muhibbah. Tanpa kerjasama' tolak ansur' persaan kekitaan dan muhibah antara kaum adalah sukar untuk kita melahirkan A Greater Malaysia. Para ibu bapa perlu mempraktikan amalan budaya mesra dan modal insan dan memberi kesedaran kepada anak*anak kita betapa pentingnya kerjasama' perpaduan dan muhibah.

Bagaiamanakah sekolah boleh memberi peluang kepada ibu bapa untuk memberi kesedaran terhadap aspek*aspek seperti" Konsep 1Malaysia Wawasan 2020 Program Citra Warna Se olah Wawasan Kempen Ki!ar "alur Gemilang

3.11

1bu bapa perlu menggalakkan anak mereka untuk melibatkan dalam pelbagai akti+iti yang dianjurkan di sekolah seperti" i. ii. iii. i+. +. Program ke)emerlangan akademik -kti+iti sukan dan permainan -kti+iti kokurikulum (hidmat Masyarakat -kti+iti Gotong 7oyong di sekolah

3.12

Pihak sekolah perlu melibatkan ibu bapa dan orang luar dalam program yang dianjurkan di sekolah supaya dapat memberi peluang kepada para ibu bapa untuk memahami aspirasi pendidikan negara. Bagi tujuan itu' para ibu bapa perlu mengambil bahagian dalam pelbagai program yang dianjurkan oleh sekolah seperti" Mesyuarat -gung Tahunan P1BG sekolah Hari kokurikulum dan Hari (antin Hari Terbuka !ekolah Forum dan Dialog ibu bapa dan guru di sekolah -kti+iti Gotong 7oyong di sekolah Perayaan Hari Guru di sekolah

!oalan ,atihan 1. Bin)angkan bagaimanakah 7an)angan 1ntegrasi Murid 8ntuk Perpaduan %71M8P& dapat menggalakkan kerjasama dan perpaduan dalam kalangan murid yang pelbagai budaya.

2.

Jelaskan apakah langkah*langkah kerajaan untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatupadu di Malaysia menjelang abad ke 21.

3.

Bin)angkan bagaimanakah sekolah boleh meningkatkan perasaan muhibah dan kerjasama dalam kalangan murid di sekolah yang terdiri daripada kepelbagaian budaya supaya dapat melahirkan sebuah negara Malaysia yang )emerlang'gemilang dan terbilang.

5.

Jelaskan bagaimanakah akti+iti kokurikulum di sekolah dapat menjalin hubungan mesra dalam kalangan murid yang pelbagai

@. E. H.

!enaraikan akti+iti*akti+iti yang boleh dilaksanakan disekolah oleh guru untuk melahirkan pelajar yang dapat merealisasikan (onsep 1 Malaysia. Bin)angkan kepentingan Se olah Wawasan dalam melahirkan rakyat Malaysia yang bersatupadu. Bin)angkan antara kumpulan berikut yang manakah seharusnya memainkan

peranan yang penting dalam melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatu dan maju ke arah menjayakan (onsep 1Malaysia. i. ii. iii. i+. !ekolah 1bu bapa -gensi kerajaan Parti*parti politik