Anda di halaman 1dari 5

PEMERIKSAAN HEMOGLOBIN MENURUT SAHLI (HB SAHLI)

PENGERTIAN PEMERIKSAAN HEMOGLOBIN Mengukur kadar hemoglo !n erda"arkan #arna $ang %er&ad! ak! a% 'eru ahan H $ang men&ad! a"am hema%!n oleh adan$a H(L )*+ N TU,UAN PEMERIKSAAN HEMOGLOBIN Pemer!k"aan hemoglo !n d!lakukan un%uk mende%ek"! adan$a anem!a- Pen!ngka%an hemoglo !n da'a% menun&ukan !nd!ka"! adan$a deh!dra"!* 'en$ak!% 'aru.'aru o "%ruk"! menahun* gagal &an%ung konge"%!/ dan la!n.la!n BAHAN PEMERIKSAAN 0arah ka'!ler a%au darah 1ena dan darah %e'!PRINSIP PEMERIKSAAN Mengukur kadar HB erda"arkan #arna $ang %er&ad! ak! a% 'eru ahan H $ang men&ad! a"am hema%!n oleh adan$a H(l )*+N ALAT 0AN BAHAN +-Haemome%er "e% %erd!r! dar! 2 a-Ta ung 'engukur -Ta ung "%andar #arna 3-P!'e% H dengan '!'a kare%n$a d-P!'e% H(l e-Ba%ang 'engaduk 4-Ka'a" alkohol 5)6 7- Ka'a" ker!ng 8-,arum9Lan3e% :- Perlak ;-Hand"3oon "%er!l 5-Bengkok PROSE0UR KER,A +-Ma"ukan laru%an H(l )*+N dengan '!'e% H(l kedalam %a ung 'engen3er "am'a! 'ada angka 4 4-Mem er!%ahu 'a"!en dan men&ela"kan %u&uan dan langkah 'ro"edur 'emer!k"aan 7-Mem a#a ala%.ala% ke deka% 'a"!en 8-Men3u3! %angan :-Mema"ang 'erlak dan 'engala" d! a#ah %angan 'a"!en $ang akan d!am !l darahn$a ;-Men$!a'kan engkok 5-Memaka! hand"3oon "%er!l <-Men$!a'kan &ar! kl!en dan mengum'ulkan darah ke ag!an &ar! %angan dengan 3ara mem!&a% =-Mengha'u" hamakan u&ung &ar! $ang akan d!am !l darahn$a dengan ka'a" alkohol +)-Menu"ukkan &arum 'ada u&ung &ar! "e elah %e'! "am'a! darah keluar ++-Mengha'u" darah $ang 'er%ama kal! keluar dengan ka'a" ker!ng

+4-0engan '!'e% H mengh!"a' darah "am'a! angka 4) 3m* &angan "am'a! ada gelem ung udara $ang "am'a! !ku% %erh!"a' +7-Ha'u" darah $ang meleka% 'ada u&ung '!'e% dengan menggunakan ka'a" ker!ng +8-Menuangkan darah %er"e u% ke dalam %a ung 'engen3er $ang "udah er!"! H(l )*+ N dengan 'o"!"! %egak luru" dan h!ndarkan darah mengena! d!nd!ng %a ung +;-S!"a darah $ang mungk!n ma"!h meleka% d! dalam lumen '!'e% H d! !la" dengan &alan men!u' dan men$edo%n$a+5-Tunggu "am'a! + men!% +<-Tam ahkan a>uade"% "ed!k!% dem! "ed!k!%* 'ada "e%!a' kal! 'enam ahan #arna dar! laru%an a"am hema%!n $ang %er&ad!* and!ngkan dengan #arna dar! laru%an "%andar +=-Pada "aa% #arna %er"e u% "ama* maka 'enam ahan a>uade"% d!hen%!kan dan kadar H d! a3a dengan "a%uan 'em a3aan gr 6 4)-Mengam !l 'erlak dan 'engala"* mera'!kan ala%.ala% 4+-Mele'a"kan hand"3oon 44-Men3u3! %angan (a%a%an a- N!la! normal Lak!.lak! 2 +8 ? +< gram9dl @an!%a 2 +4 ? +; gram9dl - Ke"alahan $ang "er!ng %er&ad! +- Ala%9reagen kurang "em'urna* $a!%u 2 a- Aolume '!'e% H %!dak "elalu %e'a% 4) ul - @arna "%andard "er!ng "udah 'u3a%3- Kadar laru%an H(L "er!ng %!dak d!kon%rol4- Orang $ang melakukan 'emer!k"aan 2 a- Pengam !lan darah kurang a!k- Pengl!ha%an 'emer!k"a %!dak normal a%au "udah lelah3- In%en"!%a" "!nar9'enerangan kurangd- Pada #ak%u #ak%u mem a3a h"!l d!'ermukaan %erda'a% gelem ung udarae- P!'e% %!dak d! !la" dengan H(L/- Pengen3eran %!dak a!k-

PEMERIKSAAN URINE IBU HAMIL ( GLUKOSA URINE & PROTEIN URINE ) PROTEIN URINE Tujuan

Un%uk menge%ahu! adan$a 'ro%e!n d! dalam ur!n a Cara pemanasan asam asetat A at !an Ba"an A at # +Ta ung reak"! 4Pen&e'!% %a ung reak"! 7Rak %a ung 8P!'e% %e%e" :P!'e% 1olume ;Lam'u "'!r!%u"9 Bun"en Ba"an # +4A"am A"e%a% ;6 Ur!ne

Cara Kerja +I"! ur!ne 'ada %a ung h!ngga dua 'er %!ga %a ung 4Ta ung d!m!r!ngkan* 'ana"kan ag!an a%a" ur!n "am'a! mend!d!h 7Perha%!kan a'akah %er&ad! kekeruhan d! ag!an a%a" ur!n %er"e u% dengan 3ara mem and!ngkan dengan ur!n ag!an a#ah8,!ka ur!ne dalam %a ung %!dak %er&ad! kekeruahn maka ha"!ln$a nega%!1e :&!ka ur!n dalam dalam %a ung %er&ad! kekeruhan maka %am ahkan a"am a"e%a% ;6 "e an$ak 7.: %e%e";Pana"kan lag! "am'a! mend!d!h* ,!ka ur!ne kem al! en!ng9kekeruhan mengh!lang maka ha"!ln$a nega%!/- ,!ka kekeruhan ur!n %e%a' ada maka ha"!ln$a 'o"!%!/5Ber! 'en!la!an %erhada' ha"!l 'emer!k"aan %er"e u% Cara men$ a$ "as$ # Tak ada kekeruhan 2. Ada kekeruhan r!ngan %an'a u%!r. u%!r 2 B ('ro%e!n )*)+.)*):6) Kekeruhan mudah %erl!ha% dengan u%!r. u%!r 2 BB ('ro%e!n )*):.)*46) Kekeruhan &ela" dan erke'!ng.ke'!ng 2 BBB ('ro%e!n )*4.)*:6) Sanga% keruh* erke'!ng e"ar a%au ergum'al 2 BBBB(C )*:6)

U%I GLUKOSA Tujuan # Un%uk menge%ahu! adan$a gluko"a d! dalam ur!n Cara &ene!$'t A at !an Ba"an A at #

+Ta ung reak"! 4Pen&e'!% %a ung reak"! 7Rak %a ung 8P!'e% %e%e" :P!'e% 1olume ;Lam'u "'!r!%u"9 Bun"en Ba"an # +- : 33 laru%an ened!3% 4- Ur!ne Cara Kerja +Ma"ukkan laru%an ened!3% ke dalam %a ung reak"! "e an$ak : 33 4(am'urkan ur!n : ? < %e%e" ke dalam %a ung $ang %elah er!"! ened!3% 7Pana"kan %a ung d! a%a" "'r!%u"9Bun"en dan "am !l d!ko3ok 'erlahan "am'a! mend!d!h 80!ng!nkan dan ama%!* %er&ad! 'eru ahan #arna a%au %!dak Cara men$ a$ "as$ # Nega%!/ (.) 2 Te%a' !ru a%au "ed!k!% keh!&au.h!&auan Po"!%!/ (B) 2 H!&au kekun!ng.kun!ngan dan keruh ()*:.+6 gluko"a) Po"!%!/ (BB) 2 Kun!ng keruh (+.+*:6 gluko"a) Po"!%!/ (BBB) 2 ,!ngga a%au #arna lum'ur keruh (4.7*:6 gluko"a) Po"!%!/ (BBBB) 2 Merah keruh ( C dar! 7*: 6 gluko"a)

IMUNISASI PA(A IBU HAMIL


a- Imun!"a"! 'ada ! u ham!l $ang 'erlu d!lakukan adalah !mun!"a"! TT (%e%anu" %oDo!d)* TT

'er%ama da'a% d! er!kan "e&ak d!ke%ahu! 'o"!%!/ ham!l dan TT $ang kedua m!n!mal 8 m!nggu "e%elah TT $ang 'er%ama- Sedangkan a%a" %erakh!r 'em er!an TT $ang kedua adalah m!n!mal 4 m!nggu "e elum melah!rkan-

- Tu&uann$a un%uk men3egah %er&ad!n$a ke&ang 'ada ! u dan a$! ak! a% %e%anu" 'ada ma"a 'er"al!nan3- Imun!"a"! $ang la!n2 +- In/luenEa Badan Ke"eha%an 0un!a (@HO) merekomenda"!kan ! u ham!l un%uk menda'a% !mun!"a"! !n/luenEa dem! mel!ndung! "ang ! u "end!r! dan 3alon a$!n$a- In/ek"! !n! men!ngka%kan r!"!ko 'ada ! u ham!l "er%a a$! kekurangan g!E!- Berda"arkan "e uah la'oran dalam &urnal med!" d! Inggr!" %ahun 'ada 4)):* ra%a.ra%a kema%!an $ang d!"e a kan /lu ma"!h 3uku' %!ngg! 'ada a$! u"!a d! a#ah enam ulan- Semen%ara d! Indone"!a* !n/luenEa "er!ng d!angga' #a&ar- Padahal da'a% mengganggu ke"eha%an ! u dan a$!- !mun!"a"! !n/luenEa d! er!kan 'ada %r!me"%er kedua keham!lan a%au %r!me"%er ke%!ga keham!lan- Sem'a%kan un%uk memer!k"akan d!r! ke dok%er !la ! u %er&angk!% /lu un%uk mema"%!kan /lu !%u %!dak er aha$a4- He'a%!%!" B B!a"an$a* "e"eorang %!dak akan lang"ung "adar kalau d!r!n$a %er!n/ek"! 1!ru" he'a%!%!" B- Baha$an$a* &an!n da'a% !ku% %er%ular "aa% men&alan! 'ro"e" 'er"al!nan- Oleh karena !%u* !mun!"a"! he'a%!%!" B d!'erlukan un%uk ! u ham!lBa$! $ang aru lah!r 'un d!#a&! kan un%uk "egera menda'a%kan !mun!"a"! He'a%!%!" B- Aak"!n He'a%!%!" B er ahan rekom !nan $akn! 1ak"!n $ang d! ua% dengan ahan dar! reka$a"a gene%!ka h!ngga men$eru'a! 1!ru" He'a%!%!" BAak"!n !n! aman d! er!kan 'ada ! u ham!l- @ak%u 'em er!an !mun!"a"! !n! adalah "aa% ham!l 'ada ulan 'er%ama* kedua* "er%a keenam7- Men!ngo3o33al Aak"!n !n! er/ung"! un%uk men3egah men!ng!%!" a%au radang "ela'u%* %er ua% dar! ak%er! men!ngo3o33al $ang %elah ma%!9%ak ak%!/* &ad! aman un%uk ! u ham!l- ,!ka ! u ham!l mender!%a men!ng!%!"* maka kumann$a 'un !"a men&alar ke o%ak a$!Pada ! u ham!l* !mun!"a"! !n! le !h a!k d! er!kan "e"udah %r!me"%er 'er%ama dem! mengh!ndar! re"!ko umum $ang kera' %er&ad! 'ada keham!lan %r!me"%er 'er%ama- Se a!kn$a* lakukanlah !mun!"a"! !n! ke%!ka %u uh enar. enar "eha% #alau'un 'ada "e&umlah orang han$a akan men$e a kan demam r!ngan-