Anda di halaman 1dari 36

IVENTORI PERSONALITI

EYSENCK JUNIOR
( JEPI )
AHLI KUMPULAN
No.Matrik

Mohd.Fitri B Amil
D20071028801
Nor Liyana Bt Che Azam
D20071028803
Nurul Husna Bt Baharuddin
D20071028807
Sayidah Nafisah Bt Basir
D20071028812
Mezah Bt Janaim
D20071028814
Mohd.Faiz B Musa
D20071028821
PENGENALAN JEPI
• Personaliti adalah organisasi dinamis sistem-
sistem psikofizikal dalam diri individu yg
menentukan ciri-ciri tingkah laku dan
pemikirannya.

• Inventori @ ujian personaliti pula adlh alat


ukuran yg digunakan utk mengenal pasti ciri-
ciri @ tret-tret personaliti individu.

• Inventori personaliti terbahagi kepada dua


jenis utama iaitu berbentuk projektif dan
bukan projektif.
• JEPI telah diperkenalkan oleh Hans Jurgan
Eysenck menggunakan pendekatan faktorial.

• Analisis faktor telah mula dijalankan pada


tahun 1947 melibatkan psychiatric rating
berdasarkan 30 pembolehubah ke atas 700
orang yang mengalami neurotik.

• Dua faktor yang diberi fokus utama adalah


faktor Neurotisme (N) dan faktor Ekstroversi
(E).
MAKLUMAT AM
JEPI
MAKLUMAT AM JEPI

• Di reka untuk menguji dua dimensi


keperibadian :
i-Kestabilan/ketidakstabilan emosi
( neurotik)
ii- intraversion/extraversion
• Digunakan sebagai alat untuk
menguji personaliti seseorang
individu.
• Soalan terdiri daripada 60 soalan ya atau tidak.
• Soalan berkisar tentang perasaan,cara
berurusan dengan orang lain,
kemurungan,sosial.
• Terdapat skala penipuan untuk mengesan
jawapan yang tidak logik / tipu oleh responden.
• Ujian ini adalah sangat sesuai digunakan
kepada golongan dewasa dan kanak-kanak
MELANKOLIK KOLERIK

INTERPRESTASI JEPI

SANGUINE
PHLEGMATIK
SEJARAH PENUBUHAN ALAT UJI J.E.P.I

Maudsley Medical Questionaire ( MMQ)

Maudsley Personality Inventori (MPI)

Eysenck Personality Questionaire ( EPQ)

Junior Eysenck Personality Inventori (JEPI)


TUJUAN
INSTRUMEN JEPI
Untuk mengukur 2 faktor utama :
Neurotisme & Ekstroversi
Skala neurotisme :
skor < 12 = emosi stabil
Skor > 12 = emosi tidk stabil
Skala ekstroversi/introversi :
skor < 12 = introvert
Skor > 12 = ekstrovert
• Penilaian terhadap sasaran penting kerana
sasaran (bakal kaunselor) seharusnya
memiliki sikap ekstrovert & tahap emosi
yang stabil.

• Sekiranya keputusan yang dicapai tidak


seperti yang diinginkan, sasaran dapat
memperbaiki diri supaya menjadi lebih baik.
KEPENTINGAN JEPI
KEPENTINGAN JEPI
• Memperoleh sesuatu keputusan atau menentukan
sesuatu tret personaliti
• Untuk membantu memahami diri sendiri dengan lebih
mendalam lagi.
• Mengetahui sama ada terdapat hubungan yang
signifikan antara konsep kendiri dengan personaliti
pelajar.
• Mengenal pasti jenis tret personaliti yang di kalangan
pelajar (melankolik, kolerik, phlegmatik, sanguin)
• Mengenal pasti dimensi konsep kendiri yang dominan 
• Mengenal pasti jenis personaliti pelajar sama ada
ekstrovert atau introvert berdasarkan skala ekstroversi
• Mengenal pasti jenis personaliti pelajar sama ada
neurotik atau kestabilan emosi berdasarkan skala
neurotisme
SASARAN

• 26 ORANG
• PELAJAR UPSI
• LELAKI & PEREMPUAN
• SEMESTER 5
KESAHAN DAN
KEBOLEHPERCAYA
AN JEPI
KEBOLEHPERCAYAAN JEPI
 Sangat penting dan berkaitan dengan
ketekalan ujian.
 Apabila ujian itu mempunyai
kebolehpercayaan tinggi, ujian itu
boleh dipercayai dari segi keputusan yang
diperolehi.
 Terdapat dua cara untuk menentukan
kebolehpercayaan JEPI :
=pekali konsisten dalaman /
ketekalan dalaman (kaedah
berbahagi-dua).

= pekali kestabilan (kaedah uji dan uji


kembali).
Pekali konsisten dalaman (KAEDAH
BERBAHAGI-DUA) :
 JEPI dinilai dengan sistem penduaan.

 Kuder-Richardson 20 telah digunakan untuk


tentukan
konsisten dalaman pekali-pekali alfa Kuder-
Richardson yang
menunjukkan ciri-ciri ekstroversi, neuroticism,
psychoticism
dan berbaring masing-masing 0.78, 0.65, 0.42
dan 0.64.
KAEDAH UJI DAN UJI KEMBALI (TEST-
RETEST) :
• Untuk uji semula kebolehpercayaan ujian JEPI,
skala ini ditadbir kepada 21 pelajar universiti 2.5
minggu selepas pentadbiran pertama.

 Pekali kolerasi Pearson dikira an didapati sangat


penting.

 Ujian menguji semula kebolehpercayaan


ekstroversi,
neuroticism, psychocism, dan ciri-ciri tipu
adalah masing-masing
0.84, 0.82, 0.69, dan 0.69.
KESAHAN

 Hubungan antara subskala JEPI, dan FSI-III,


SPPRS-C subskala (ibu lindungan lampau,
mengasuh penolakkan, mengasuh emosional
kemesraan, bapa lindungan terlampau,
penolakkan bapa, dan bapa kemesraan
emosional), dan RSES telah diperiksa teratur
untuk menilai kesahihan konstruk skala, dan
hasil-hasil disediakan dalam Jadual II, termasuk
hubung kait antara dimensi rendah. Hubung kait
antara 3 subskala JEPI, dan SPPRS-C, FSI-III, dan
RSES adalah didapati berada pada arah
dijangkakan.
PENTADBIRAN
• ujian dijalankan selama 20-30 minit
• Diadakan dalam bilik yang selesa dan
lengkap dengan kemudahan seperti meja
dan kerusi
• Fasilitator beri arahan
• Calon perlu membaca setiap kenyataan
dan tandakan (/) diruang ‘ya’ atau ‘tidak’
dalam borang jawapan yang disediakan.
• Tidak ada jawapan yang BETUL atau
SALAH
• Tidak ada soalan yang bertujuan
mengelirukan calon
• Calon juga harus menjawab soalan
yang disediakan dengan cepat tanpa
perlu berfikir panjang untuk
menentukan maksud sebenar setiap
soalan
• Jawab dengan ikhlas dan jujur
Contoh item yang terkandung dalam
alat ukuran JEPI

BIL ITEM YA TIDAK

1 Sukakah anda kepada perkara yang memerlukan


anda bertindak dengan segera dan cepat

2 Pernakah anda merasa tersangat dukacita tanpa


sesuatu sebab yang munasabah
3 Adakah anda aktif dan periang
4 Adakah anda seorang yang tidak pernah
meradang
5 Banyakkah perkara yang menganggu dan
menyakiti hati anda
6 Adakah anda lebih suka menyendiri daripada
bersama dengan rakan-rakan anda
7 Adakah anda sering merasa gemuruh
PENSKORAN
BIL Introvert / EkstrovertNeurotisma Skala Tipu

Item Skor Item Skor Item Skor


1 1 2 (4)
2 3 5 8
3 (6) 7 (12)
4 9 10 16
5 11 13 (20)
6 14 15 24
7 17 18 (28)
8 19 21 32
9 22 23 36
10 25 26 (40)
11 27 29 (44)
12 30 31 48

/ 24 / 24 /12
• Bagi item positif,jawapan YA (Y)=1
dan TIDAK (T)=0
• Bagi item negatif,jawapan YA (Y) =0
dan TIDAK (T)=1
• Item ( ) ialah item negatif
INTERPRESTASI
N ( Tahap Neurotisme )

24

MELANKOLIK KOLERIK
18

12
18 24 E ( Tahap Introvert/Ekstrovet
0 6

PHLEGMATIK SANGUIN
0
• Jika calon mendapat jumlah skala
penipuan melebihi 6,calon perlu
menjawap semula soal selidik
• Garis mendatar adalah garis skor
introvert/ekstrovert,menegak skor
neurotisma
• Aspek pengiran skor-lihat
perbandingan skor
PENTAKSIRAN
Muram Mudah tersinggung
Cemas Gelisah
Bimbang Agresif
Tidak Fleksibel atau Rigid Ghairah
Pendiam Mudah Berubah
Tidak peramah Impulsif
Pesimis Optimistik
Tenang Aktif
MELANKOLIK KOLERIK

Pasif Peramah
Berhati-hati Gemar Bercakap
Bertimbang rasa Responsif
Tenang Bebas
Terkawal Kepimpinan
Boleh diharapkan Bersemangat
Jujur Selesa
Tentram PHLEGMATIK Ekstrovert SANGUIN
Personaliti Pentaksiran JEPI
• Personaliti Melankolik - ciri-ciri
introvert-neurosis
• Personaliti Kolerik – ciri-ciri
ekstrovert-neurosis
• Personiliti Phlegmatik – ciri-ciri
introvert-stabil
• Personaliti Sanguine – ciri-ciri
ekstrovert stabil