Anda di halaman 1dari 21

SECTION A/ BAHAGIAN A (60 Marks / 60 Markah) Circle the correct answer. / Bulatkan jawapan yang betul. 1.

Which o the ollowin! is a non"li#in! thin!$ Antara yang berikut, yang manakah bukan benda hidup? A. Air / dara %. Cat / !u"ing C. S&n lower / Bunga matahari

'. Which o the ollowin! is a characteristic o a ra((it as a li#in! thin!$ Antara yang berikut, yang manakah merupakan "iri arnab #ebagai benda hidup? A. It can swi). / B$leh berenang. %. It can *ro+&ce ,o&n!. / B$leh membiak. C. It can )ake its own oo+. / B$leh membuat makanannya #endiri.

-.

The *ict&re a(o#e shos that a ish ...................


14

Gambar di ata# menunjukkan ikan ................... A. !rows / membe#ar %. *ro+&ces ,o&n!/ membiak C. (reathes/ berna%a#

/.

Which o the ollowin! can )ake their own oo+$

Antara yang berikut, yang manakah b$leh membuat makanannya #endiri? A. %. C.

0.

The *ict&re a(o#e shows that *lants nee+ .................... Gambar di ata# menunjukkan tumbuhan memerlukan ................. A. oo+ / makanan %. water / air C. s&nli!ht / "ahaya Matahari

6. Which o the ollowin! is the correct oo+ that we nee+ to eat e#er, +a,$

14

Antara yang berikut, yang manakah merupakan makanan yang betul yang kita perlu makan #etiap hari? A. C.

%.

1. 2ow )an, !lasses o water sho&l+ (e taken e#er, +a,$ Berapa gela# airkah perlu diambil #etiap hari? A. Two !lasses o water. / &ua gela# air. %. 3o&r !lasses o water. / 'mpat gela# air. C. Si4 !lasses o water. / 'nam gela# air.

5. Which oo+ sho&l+ we eat or (reak ast$ Makanan yang manakah #eharu#nya kita makan untuk #arapan? A. 6&rian an+ co ee / &urian dan k$pi %. Cake an+ tea / !ek dan teh C. Cereals an+ )ilk / Bijirin dan #u#u

7.

6a#i+ )o#es (, crawlin!. 2ow ol+ is he now$ &a(id bergerak dengan merangkak. Berapakah umur &a(id?

14

A. 1 )onths ol+ / ) bulan %. ' ,ears ol+ / * tahun C. 0 ,ears ol+ / + tahun

10 .

The ollowin! are the (asic nee+s o li#in! thin!s. Berikut merupakan keperluan a#a# benda hidup.

8 S T 9

Air / dara Water / Air 3rien+s / !awan 3oo+ / Makanan

Which o the a(o#e are nee+e+ (, ani)als to sta, ali#e$ Antara yang di ata#, yang manakah diperlukan $leh haiwan untuk kekal hidup? A. 8: S an+ T / ,, - dan .. %. 8: S an+ 9 / ,, - dan . C. 8: T an+ 9 / ,, . dan

11. Which o the ollowin! ani)als eats *lants onl,. Antara haiwan berikut, yang manakah makan tumbuhan #ahaja?

14

A.

C.

%.

1'. The +ia!ra) (elow shows the !rowth o a (&tter l,. ,ajah di bawah menunjukkan pertumbuhan rama/rama.

What is ;$ / Apakah 0? A. Ta+*ole / Berudu %. Cater*illar / lat belun"a# C. Mos<&ito / Nyamuk 1-. Which o the ollowin! is the ,o&n! o a ro!$ Antara yang berikut, yang manakah merupakan anak kepada katak? A. %. C.

14

1/. What will ha**en to the *lant +oes !et an, water or two weeks$ Apakah yang akan berlaku pada tumbuhan yang tidak mendapat #ebarang air #elama dua minggu? A. Will !row / Akan membe#ar %. Will wilt / Akan layu C. Will +ie / Akan mati

10.

Which o the ollowin! *lants shows that it !ets the ri!ht a)o&nt o water$ Antara tumbuhan berikut, yang manakah menunjukkan ia mendapat jumlah air yang men"ukupi? A. %. C.

14

16.

Which o the ollowin! r&its has onl, one see+$ Antara berikut, yang manakah mempunyai #atu biji benih #aja? A. %. C.

11.

The ollowin! *ict&res show three t,*es o ani)als. Gambar/gambar berikut menunjukkan tiga jeni# haiwan.

Choose the correct state)ent accor+in! to the *ict&res shown a(o#e. 1ilih pernyataan yang betul berda#arkan gambar/gambar yang ditunjukkan di ata#. A. A +&ck is taller than a !oat.

14

Itik lebih tinggi berbanding dengan kambing. %. A =e(ra is shorter than a !oat. !uda belang lebih rendah berbanding dengan kambing. C. A !oat is taller than a +&ck. !ambing lebih tinggi berbanding dengan itik.

15.

Which o(>ect can (e &se+ to )eas&re the len!th o an o(>ect$ 2bjek yang manakah b$leh digunakan untuk mengukur panjang $bjek? A. Stone / Batu %. Straw / 1enyedut minuman C. See+ / Biji benih

17.

The +ia!ra) (elow shows an o(>ects is )eas&re+ (, &sin! *a*er cli*s. ,ajah di bawah menunjukkan #atu $bjek diukur dengan menggunakan klip kerta#.

What is the len!th o the o(>ect shown a(o#e$ Apakah panjang $bjek yang ditunjukkan di ata#? A. 3o&r *a*er cli*s lon!. / 1anjang empat klip kerta#.

14

%. 3i#e *a*er cli*s lon!. / 1anjang lima klip kerta#. C. Si4 *a*er cli*s lon!. / 1anjang enam klip kerta#.

'0.

Which o the ollowin! is not a non"stan+ar+ tool$ Antara yang berikut, yang manakah bukan alat bukan piawai? A. %. C.

'1.

Which o the ollowin! thin!s +oes not &se (atteries$ Antara benda berikut, yang manakah tidak menggunakan bateri? A. %. C.

''.

Which is the (atter, o&n+ in a cell*hone$ Bateri yang manakah dijumpai di dalam tele%$n bimbit? A. %. C.

14

'-.

What is the &nction o a (atter, in a thin! that &ses (atteries$ Apakah %ung#i bateri di dalam benda yang menggunakan bateri? A. It s&**lies heat. / Membekalkan haba. %. It s&**lies li!ht. / Membekalkan "ahaya. C. It s&**lies electricit,. / Membekalkan elektrik.

'/.

Which o the ollowin! is a co)*lete circ&it$ Antara yang berikut, yang manakah merupakan litar lengkap? A. %. C.

'0.

Which o the ollowin! )aterials can +issol#e in water$ Antara bahan berikut, yang manakah b$leh larut dalam air?

14

A. San+ / 1a#ir %. ?reen (eans / !a"ang hijau C. Salt / Garam

'6.

The +ia!ra) (elow shows a s*oon &l o tea lea#es is a++e+ into a !lass o water. ,ajah di bawah menunjukkan #atu #udu daun teh ke dalam #egela# air.

6a&n teh

What ha**ens to the tea lea#es a ter (ein! stirre+ in the water$ Apakah yang berlaku pada daun teh #elepa# dika"au di dalam air? A. It +issol#es. / Ia larut. %. It +isa**ears. / Ia hilang. C. It +oes not +issol#e. / Ia tidak larut.

'1.

In which !lass o water will salt +issol#e the astest$ &alam gela# air yang manakah garam akan larut dengan "epat? A. Col+ water / Air #ejuk

14

%. 2ot water / Air pana# C. Sweet water / Air mani#

'5.

Which +ia!ra) shows a *&ll action$ ,ajah yang manakah menunjukkan tindakan tarikan? A. C.

%.

'7.

Which arrow will )o#e the &rthest$ Anak panah yang manakah akan bergerak dengan lebih jauh? A. C.

%.

14

-0.

The +ia!ra) (elow shows three +i erent si=e o cars. ,ajah di bawah menunjukkan tiga kereta yang berbe3a #ai3.

Which to, car will tra#el the shortest +istance$ !ereta mainan yang manakah akan bergerak pada jarak yang paling dekat? A. To, car ; / @ereta )ainan ; %. To, car A / @ereta )ainan A C. To, car B / @ereta )ainan B

SECTION % / BAHAGIAN B 1.

(/0 Marks / 40 Markah)

The *icto!ra*h (elow shows the oo+ Ir+ina eats or l&nch in a week.

14

1ikt$gra% di bawah menunjukkan makanan yang dimakan $leh Irdina ketika makan tengah hari dalam #eminggu.

Circle the correct answer. / Bulatkan jawapan yang betul. a. What is the oo+ that Ir+ina eats the )ost$ Apakah makanan yang paling banyak dimakan $leh Irdina? Noo+les / Mi E!!s / .elur San+wiches / -andwi"

(. What is the oo+ that Ir+ina eats the least$ Apakah makanan yang paling #edikit dimakan $leh Irdina? E!!s / .elur Noo+les / Mi Nasi Ce)ak

c. 2ow )an, ti)es +oes Ir+ina eat e!!s or (reak ast in a week$$ Berapa kalikah Irdina makan telur ketika #arapan dalam #eminggu? Two ti)es / &ua kali Three ti)es / .iga kali Once / -ekali

+. 6oes Ir+ina eat +i erent kin+s o oo+$ Adakah Irdina makan jeni# makanan yang berbe3a?

14

Aes / 5a

No / .idak (5 Marks / 6 Markah7

'.

The *ict&re (elow shows the hei!ht o a *lant is )eas&re+. Gambar di bawah menunjukkan ketinggian tumbuhan diukur.

a. Co)*lete the ta(le (elow. / 8engkapkan jadual di bawah. Week / Minggu N&)(er o *a*er stri*s / Bilangan jalur kerta# N&)(er o lea#es / Bilangan daun

1 ' (6 Marks / 6 Markah)

(. 9n+erline the correct answer. / Gari# jawapan yang betul.

i)

The *lant a(o#e !rows (healthily / unhealthily). .umbuhan di ata# dengan (subur / tidak subur).

14

ii)

The *lant !rows (smaller / bigger) an+ (shorter / taller) when it !ets the ri!ht a)o&nt o water. .umbuhan tumbuh dengan (lebih kecil / lebih besar) dan (lebih pendek / lebih tinggi) apabila mendapat jumlah air yang betul. (6 Marks/6Markah)

-. ?ro&*s the ollowin! r&its correctl, accor+in! to the n&)(er o see+s the, ha#e. !umpulkan tumbuhan berikut dengan betul berda#arkan kepada bilangan biji benihnya.

14

(5 Marks/6Markah7 /. Match the ollowin!. / 1adankan yang berikut.

14

(/ Marks / 4 Markah7

14

0. Write Dissolves or Does Not Dissolves in the (o4es. T&lis Larut ata& Tidak Larut +ala) kotak"kotak.

(/ Marks / 4 Markah7

14

6. 9n+erline the correct answer. Gari#kan jawapan yang betul.

(/ Marks 9 4 Markah7

14

:-elamat Menjawab;

6ise+iakan olehD

6ise)ak olehD

6isahkan olehD

EEEEEEEEEEEE (FN.NO8 AB98A MO2AMA6) ?&r& Sains: S@ @on!si.

EEEEEEEEEE

EEEEEEEE (EN.SAA6 % %A@A8)

(FN.2G2 C2E F9TE2 A.8AS2I6)

@et&a Fanitia Sains: S@ @on!si.

?&r& %esar:S@ @on!si.

14