Anda di halaman 1dari 4

Kemahiran Bernilai Tambah dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

Terdapat tujuh kemahiran bernilai tambah iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, konstruktivisme dan kontekstual. Guru perlulah sentiasa menggalakkan keseluruhan perkembangan diri murid dengan menekankan aspek persediaan akademik, nilai-nilai moral, pengurusan emosi, kemahiran sosial, pemikiran yang efektif dan kebolehan menyelesaikan masalah. 1. Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan secara terancang dengan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis. enis kemahiran berfikir yang sering disebut dalam Bahasa !elayu ialah mencirikan, mengkelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan, membanding dan membe"a, mengenalpasti sebab dan akibat, meringkas, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. #$dris !ohd %ad"i, &''()*+. enis kemahiran berfikir yang dinyatakan di atas bertujuan membolehkan kemahiran berfikir tersebut dikuasai murid, alat berfikir seperti penyusunan grafik, soalan serta peta minda perlu digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. ,i dalam kemahiran berfikir ini, ia diajar kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif. -ara ini boleh dilaksanakan dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Tujuan kemahiran ini adalah memastikan supaya murid-murid dapat memahami isi-isi pelajaran yang diajar di samping membantu proses perkembangan kognitif mereka. -ontohnya, dalam pengajaran pemahaman, guru boleh meminta anak muridnya supaya membaca dan menja.ab soalan pemahaman yang disediakan. /oalan yang diberikan haruslah bertumpu kepada soalan yang memerlukan pandangan dan pendapat murid. /elain itu, penggunaan bahan rangsangan seperti gambar, carta, jadual dan bahan lain juga perlulah bersifat merangsang kemahiran berfikir murid-murid. 2. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) 0enggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran mempunyai nilai yang sangat tinggi. Kini, guru-guru telah diberi tugasan untuk mengintegrasikan $-T dalam kurikulum di sekolah. ,engan perubahan yang dilakukan ini, murid-murid di sekolah dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi. -ontohnya, murid dapat mengahantar dan menerima e-mail. /ecara tidak langsung, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi ini juga mampu merapatkan jurang komunikasi antara guru dengan murid. /elain daripada itu, murid-murid dapat belajar menggunakan aplikasi perisian komputer dalam menyempurnakan tugasan harian. 0roses 010 juga akan menjadi lebih berkesan apabila murid-murid dapat megakses maklumat yang terdapat di dalam internet.

/emua aktiviti ini seharusnya berada di ba.ah penga.asan guru sepenuhnya sebelum murid-murid mampu melaksanakannya sendiri. 3. Kemahiran Belajar Cara Belajar Belajar cara belajar dapat dibangunkan dengan amalan pembelajaran yang baik, khususnya kerana kemahiran ini dapat membina model pengajaran dan pembelajaran yang memfokus secara luaran dan kritikal terhadap proses dan kandungan pembelajaran. ,alam erti kata lain, langkah ini dapat membantu murid-murid untuk lebih mengutamakan pembelajaran. 0emberian peluang yang secukupnya kepada murid-murid dapat membantu mereka mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan perkara yang boleh dilakukan oleh mereka dalam pelajaran. ,engan refleksi yang kritikal, murid-murid juga dapat membuat keputusan tentang langkah seterusnya dalam pembelajaran dan mengenal pasti cara untuk memperbaik pembelajaran mereka. 2alaupun tidak ada langkah yang spesifik dalam merangsang kemahiran belajar cara belajar, terdapat beberapa usaha yang boleh dilakukan. Guru seharusnya menekankan peranan dan hubungan antara guru dengan murid dan murid dengan murid. 0ihak sekolah pula boleh memberi sokongan yang secukupnya kepada guru-guru dan juga murid-murid dalam menerapkan kemahiran ini. ,engan kata lain, pembelajaran menjadi lebih efektif apabila murid-murid mendalami pembelajaran mereka, hasil penghayatan guru terhadap pengajaran. 4. Kemahiran Kajian Masa e!an Kemahiran ini mengamalkan pembelajaran seumur hidup. /elain itu,kemahiran ini juga merupakan satu pendekatan pembelajaran bagi membolehkan murid 3murid menyedari sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa hadapan. -ontohnya,dalam sesi pengajaran dan pembelajaran subjek sejarah,kemahiran kajian masa hadapan ini dapat dipraktikkan di sekolah. Tambahan lagi, murid-murid turut dapat membuat ramalan, menjangka akibat serta mengendalikan perubahan melalui kemahiran ini. /ecara tidak langsung, manfaat yang maksimum akan diperoleh murid dalam mengendalikan setiap perubahan yang berlaku ke atas diri mereka. -ontohnya, dalam mata pelajaran agama dan sains. murid-murid akan mengetahui bagaimana proses ke.ujudan mereka di atas muka bumi ini serta proses perkembangan dan pertumbuhan yang akan mereka alami apabila meningkat de.asa. ". Ke#erdasan Pelbagai Gardner #1445+ mendefinisikan kecerdasan pelbagai sebagai kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar, kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan dan kebolehan membuat sesuatu atau mena.arkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Kecerdasan pelbagai boleh dibahagikan kepada lapan jenis iaitu, yang pertama verbal 3 linguistik. Kecerdasan ini menunjukkan kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam

aktiviti lisan dan penulisan. Kebolehan mengingat maklumat, menyakinkan orang lain serta bercakap tentang bahasa itu sendiri merupakan antara kategori kecerdasan verbal linguistik. Kedua, kecerdasan logik-matematik, iaitu kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah. Kategori ini termasuklah memahami kelompok nombor asas, prinsip sebab dan akibat serta kebolehan menjangka. Ketiga, kecerdasan visual ruang, iaitu kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk, ruang, .arna dan garisan, termasuklah kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik. Keempat ialah kecerdasan kinestatik, iaitu kebolehan menggunakan badab untuk menyatakan idea , perasaan dan menyelesaikan masalah. Kelima, kecerdasan mu"ik, iaitu kebolehan mengesan irama dan lagu, mengenal lagu yang mudah serta membe"akan atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah. Keenam, kecerdasan interpersonal, iaitu kebolehan memahami perasaan , motivasi , tabiat serta hasrat orang lain. Ketujuh ialah kecerdasan intrapersonal, iaitu kebolehan memahami diri sendiri daripada segi kekuatan , kelemahan, hasrat dan kehendak. Kecerdasan ini dapat membantu individu menangani perasaan , beradap sopan serta menga.al kemarahan atau kesedihan diri. Kelapan, kecerdasan naturalis, iaitu kebolehan mengenali dan mengaplikasi tumbuhtumbuhan , galian dan binatang termasuk rumput dan batu-batan serta pelbagai flora dan fauna. $a juga merupakan kebolehan untuk mengenali artifak budaya daripada segi pakaian. $. Pembelajaran Konstrukti%isme 0embelajaran konstruktivisme merupakan satu teknik pembelajaran yang melibatkan pelajar untuk membina pengetahuan dengan menggunakan pengetahuan yang sedia ada dalam dirinya dimana pelajar akan mengaitkan pembelajaran baru dengan pembelajaran lama yang sedia ada. 0erspektif konstruktivisme menitikberatkan pengalaman pendidikan yang boleh membantu pelajar membina ilmu pengetahuan dan bukannya penyiaran pengetahuan dan seterusnya pensyarah akan memainkan peranan mereka sebagai pembimbing atau fasilitator dalam memperkembangkan pengetahuan sedia ada pelajar di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 0embelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

&. Pembelajaran Kontekstual

!enurut teori pembelajaran kontekstual, pembelajaran hanya berlaku apabila pelajar memproses maklumat atau ilmu pengetahuan baru dengan cara tertentu sehingga ia memba.a maksud atau makna kepada mereka dalam kerangka rujukan mereka sendiri #dunia dalaman bagi memori, pengalaman dan tindak balas mereka sendiri+. 0endekatan pembelajaran dan pengajaran seperti ini mengandaikan minda akan mencari maksud dalam konteks dengan cara semula jadi, iaitu berkait dengan persekitaran semasa seseorang itu. $ni berlaku dengan cara pencarian hubungan yang diterima akal dan kelihatan bermakna. Kaedah kontekstual iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan maksud kontekstual itu sendiri, seharusnya mampu memba.a pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau releven bagi mereka, dan juga memberi makna dalam kehidupan seharian mereka. 0embelajaran kontekstual juga ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu,masyarakat, dan alam pekerjaan. 0embelajaran kontekstual disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai, secara konkrit yang melibatkan latih amal dan berfikir. 0embelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna, dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka.

Anda mungkin juga menyukai