Anda di halaman 1dari 16

PERBEZAAN KBSR DENGAN KSSR MATA PELAJARAN SAINS BIL 1 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH Reka Bentuk Kurikulum

Berasaskan Tiga Bidang: Komunikasi Manusia dan alam sekeliling Perkem ang diri Indi!idu KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Reka Bentuk Kurikulum Berasaskan Enam Tun ang" Komunikasi Kero#anian$ sika% dan nilai Kemanusiaan$ Perkem angan &i'ikal dan es(e(ika Sains dan (eknologi Ke(ram%ilan diri ) Ba!an Kurikulum" Suka(aan %ela*aran + Reka Bentuk Kurikulum" Linear , Organisasi Kurikulum" Ta#a% I -Ta#un 1$) dan +. Ma(a %ela*aran Teras$ /a*i dan Tam a#an Ba!an Kurikulum" Dokumen S(andard Kurikulum Reka Bentuk Kurikulum" Modular Organisasi Kurikulum" Ta#a% I -Ta#un 1$) dan +. Modul Teras Asas$ Modul Teras (ema dan modul Elek(i&0

BIL

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Ta#a% II -(a#un ,$ 1 dan 2. Ma(a %ela*aran Teras$ /a*i dan Tam a#an 1 Elemen: Kema#iran er&ikir se3ara kri(is dan krea(i&

Ta#a% II -(a#un ,$ 1 dan 2. Ma(a %ela*araan Teras dan Elek(i& Elemen: Krea(i!i(i dan ino!asi$ keusa#a4anan dan (eknologi makluma( dan komunikasi - TMK . se3ara e5%li3i(0

"#kus" +M -Mem a3a$ menulis dan mengira.

"#kus: ,M -Mem a3a$ menulis dan menaakul. MATLAMAT: Ma(lama( kurikulum Sains Sekola# Renda# ini iala# un(uk menanam mina( dan mengem angkan krea(i!i(i murid melalui %engalaman dan %en9iasa(an agi menguasai ilmu sains$ kema#iran sain(i&ik dan kema#iran er&ikir ser(a sika% sain(i&ik dan nilai murni0

MATLAMAT: 7n(uk mem%ersia%kan diri %ara %ela*ar dengan %enge(a#uan dan kema#iran dalam S8T ser(a mem ole#kan mereka un(uk men9elesaikan masala# dan mem ua( ke%u(usan dalam ke#idu%an se#arian erdasarkan %engamalan sain(i&ik dan nilai murni0 Dan 7n(uk mem en(uk mas9araka( 9ang %ri#a(in$ dinamik dan %rogresi& (er#ada% uda9a S8T 9ang meng#argai alam dan usa#a (er#ada%%emeli#araan dan %emuli#araan alam seki(ar

BIL

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

O$ ekti% 10Mem%erole# %enge(a#uan dalam S8T dalam as%ek %engalaman (er#ada% &enomena semula *adi dan ke#idu%an se#arian )0Mema#ami %em angunan dalam idang Sains 8 Teknologi0 +0Menggunakan %enge(a#uan dan kema#iran se3ara krea(i& dan kri(is un(uk men9elesaikan masala# dan mem ua( ke%u(usan0 ,0Meng#ada%i 3a aran dalan dunia Sains 8 Teknologi ser(a sanggu% un(uk men9um ang (er#ada% %erkem angan S8T0 10Menilai in&ormasi 9ang erkai(an dengan S8T se3ara i*ak dan e&ek(i&0 20Mendalami dan mengamalkan amalan sain(i&ik dan *uga nilai murni0 un(uk men9um ang (er#ada% %erkem angan S8T0 60Sedar akan ke%en(ingan ke ergan(ungan an(ara enda #idu% dan %engurusan kemandirian s%esies0 :0Meng#argai sum angan (er#ada% S8T (er#ada% %em angunan nasional dan ke#idu%an se*aga(0

O$ ekti% Kurikulum S(andard Sains Sekola# Renda# Ta#a% 1 er(u*uan" 1 Merangsang si&a( ingin (a#u murid dan mengem angkan mina( (en(ang dunia di sekeliling mereka0 ) Men9ediakan %eluang un(uk murid menguasai kema#iran %roses sains dan kema#iran er&ikir kri(is dan krea(i&0 + Meningka(kan da9a krea(i!i(i murid0 , Mem eri ke&a#aman (en(ang &ak(a dan konse% sains0 1 Mem ole#kan murid menga%likasikan %enge(a#uan dan kema#iran se3ara kri(is$ krea(i& dan anali(is agi mem ua( ke%u(usan dan men9elesaikan masala#0 2 Men9emai sika% sain(i&ik dan nilai murni dan se(erusn9a mem ole#kan murid mengamalkann9a0 6 Men9edari ke%erluan men*aga alam seki(ar

;0Menim ulkan kesedaran (en(ang %en(ingn9a sika% men3in(ai dan men*aga alam seki(ar ser(a memainkan %eranan %en(ing dan %emeli#araan dan %emuli#araan0 9 Penekanan Kurikulum 10As%ek kurikulum mem eri %enekanan (er#ada% in(egrasi %enge(a#uan$ kema#iran dan nilai murni melalui kaeda# inkuiri %enemuan dan %en9elesaian masala#0 )0Pem ela*aran melalui %engalaman +0Pem ela*aran melalui %enemuan ,0Pem ela*aran melalui %en9elesaian masala# Penekanan Kurikulum 10Penga*aran dan %em ela*aran di*alankan se3ara er(erusan agi mengesan %erkem angan dan %en3a%aian murid dalam %em ela*aran0 )0Menggunakan kaeda# %en(aksiran %el agai0 +0Bersi&a( au(en(ik dan #olis(i30 Pedag#gi Kema#iran er&ikir dalam %enga*aran dan %em ela*aran A%llikasi (eori ke3erdasan %el agai dalam %enga*aran dan %em ela*aran0 Elemen Dalam Kurikulum Penge(a#uan Kema#iran Ber&ikir Kema#aran Sains Amalan Sain(i&ik dan nlai murini Penggunaan (eknologi makluma( dan komunikasi0 Penga*aran erasaskan ka*ian masa de%an0 Pem ela*aran se3ara kon(ruk(i!isme0 Pem ela*aran se3ara kons(ek(ual Pem ela*aran akses kendiri Pem ela*aran mas(eri0 Bela*ar 3ara ela*ar Kema!iran Ber%ikir 10Mem%erole# kema#iran un(uk menggunakan %enge(a#uan dan men9elesaikan masala# Kema!iran Ber%ikir Kema#iran er&ikir kri(is

)0Pemikiran Kri(is < kema#iran un(uk menilai sese ua# idea +0Pemikiran Krea(i& < men*ana dan meng#asilkan idea ,0Penaakulan < digunakan dalam mem ua( %enilaian 9ang logik$ adil dan rasional

Kema#iran er&ikir krea(i& Kema#iran menaakul S(ra(egi er&ikir

Strategi Ber%ikir Strategi Ber%ikir Pemikiran kri(is dan %emikiran krea(i& Konse%(ual$ mem ua( ke%u(usan$ men9elesaikan masala# Mengkonse%sikan Mem ua( ke%u(usan Men9elesaikan masala#

Kema!iran Menaakul Mem ua( %er(im angan se3ara logi3$ rasional$ adil dan saksama se3ara deduk(i& dan induk(i&0 10 O$ ekti% Elemen Tekn#l#gi Maklumat Dan K#munikasi &TMK' S(andard Elemen TMK mem ole#kan murid" 1 Menggunakan TMK se3ara er(anggung*a4a dan ere(ika0 ) Memili# dan menga%likasikan sum er TMK 9ang ersesuaian0 + Menggunakan TMK un(uk men3ari$ mengum%ul$ mem%roses dan menggunakan makluma(0 , Menggunakan TMK un(uk menda%a(kan dan erkongsi makluma(0 1 Menggunakan TMK un(uk menda%a(kan dan erkongsi makluma(0 2 Menggunakan TMK un(uk meningka(kan %roduk(i!i(i dan %em ela*aran0 6 Menggunakan TMK un(uk mela#irkan idea dan makluma( se3ara krea(i&

dan ino!a(i&0

Band 1

Pern(ataan Standard Menge(a#ui %erkara=%erkara asas dalam sains dan (eknologi dan (en(ang %enggunaan TMK Mema#ami %erkara=%erkara asas dalam sains dan (eknologi dan (en(ang %enggunaan TMK

Mem%amerkan keu%a9aan menge(a#ui dan mema#ami %erkara=%erkara asas dalam sains dan (eknologi ser(a menga%likasikan sum er TMK

Menggunakan %enge(a#uan asas sains dan (eknologi agi men*alankan (ugasan ser(a menga%likasikan sum er TMK dengan sis(ema(ik

Menga%likasikan %enge(a#uan dan kema#iran sain(i&ik un(uk mem en(uk konse% sains ser(a menga%likasikan sum er TMK se3ara sis(ema(ik dan erinisia(i&

Menga%likasikan %enge(a#uan dan kema#iran sain(i&ik un(uk men9elesaikan masala# dalam ke#idu%an #arian ser(a menga%likasikan sum er TMK se3ara krea(i&$ ino!a(i& dan men*adi 3on(o#

11

Element Merentas Kurikulum Ba#asa$ Sains dan Teknologi$ Pendidikan Alam Seki(ar$ Nilai Murni dan Pa(rio(isme0

Element Merentas Kurikulum Ba#asa$ Sains dan Teknologi$ Pendidikan Alam Seki(ar$ Nilai Murni dan Pa(rio(isme0 Krea(i!i(i dan Ino!asi$ Keusa#a4anan$ ser(a Teknologi Makluma( dan Komunikasi

12

Buku Teks Dan Akti)iti Buku (eks$ uku la(i#an$ uku ak(i!i(i$ >D R?M un(uk murid -M9>D .$ >D R?M un(uk guru dan uku %anduan guru0 Buku glosari sains dan ma(ema(ik Buku (eks (am a#an se3ara one o&& 9ang diuruskan ole# SPBT0Bole# di%in*am ole# guru dan murid se agai a#an ru*ukan0

Buku Teks Dan Akti)iti Mengandungi no(a guru un(uk mem an(u guru men*alankan %enga*aran dan %em ela*araan -P8P. dengan erkesan0 Mengandungi ru*ukan #alaman uku ak(i!i(i ke uku (eks dan uku (eks ke uku ak(i!i(i0

Makluma( asal dimua(kan erse ela#an dengan kandungan (eks agi

i'Buku Teks & Te*s$##k . Buku Teks disediakan un(uk murid se agai sum er asas menda%a(kan %enge(a#uan (en(ang konse% dan kema#iran dalam %em ela*aran sains dan ma(ema(ik0

guru mem ua( ru*ukan0 Se(ia% kema#iraan aru 9ang di%erkenalkan akan diiku(i dengan %enilaian muda# un(uk menaakul a(au mendorong ke%ada %er in3angan0 Penulisan er en(uk modular dengan %ersem a#an kandungan erdasarkan %en3a%aian s(andard %em ela*aran agi sesua(u su *ek0

ii' Buku Lati!an Dan Akiti)iti & BLA ' Buku La(i#an dan Ak(i!i(i -BLA. disediakan un(uk murid agi menguku#kan ke&a#aman konse% dan %enguasaan kema#iran sains dan ma(ema(ik 9ang (ela# di%ela*ari dari%ada uku uku (eks0 BLA mem ekalkan soalan la(i#an dan ak(i!i(i 9ang da%a( dilaksanakan ii' Buku Lati!an Dan Akiti)iti & BLA ' Mengandungi %el agai ak(i!i(i %enguku#an$ %enga9aan dan 3adangan ak(i!i(i %emuli#an0 Buku ak(i!i(i menggalakkan murid un(uk menggunakan kema#iran %sikomo(or se%er(i menggun(ing$ menam%al$ men9uri# dan me4arna0 Buku Panduan +uru ole# murid0 BLA adala# kom%onen Pake* Buku Teks Sains dan Buku Teks Sains dan Ma(ema(ik Ta#a% sa(u sa#a*a0 Buku Panduan +uru & Tea,!er-s +uide ' Buku Panduan Guru disediakan un(uk guru se agai sum er ru*ukan dan %anduan su%a9a memuda#kan guru meran3ang dan melaksanakan %enga*aran dan %em ela*aran se3ara erkesan0 Buku %anduan ini *uga mem an(u guru Modul Guru disediakan se agai sum er ru*ukan dan %anduan un(uk memuda#kan guru meran3ang dan melaksanakan %enga*aran dan %em ela*aran 9ang le i# erkesan dan le i# ke ara# kema#iran kri(is$krea(i& dan kema#iran (eknologi makluma( dan komunikasi ser(a kema#iran %enaakulan0

mengemaskini dan meningka(kan %enge(a#uan sains dan ma(ema(ik ser(a merangsang krea(i!i(i guru dalam P8P Buku Panduan Guru adala# kom%onen Pake* Buku Teks Sains dan Ma(ema(ik

i) ' M(.D & Pu/il-s .D0ROM ' M9>D iala# >D=R?M un(uk murid 9ang er(u*uan menguku#kan ke&a#aman murid erkai(an konse% sains dan ma(ema(ik 9ang (ela# mereka %ela*ari melalui %ersem a#an mul(imedia0 Kandungan M9>D adala# La(i#an dan ak(i!i(i se3ara in(erak(i&$ %ermainan simulasi dan e=u*ian0

)' .D0ROM +uru & Tea,!er-s .D0ROM ' >D=R?M Guru er(u*uan mem an(u guru dalam meran3ang dan melaksanakan P8P sains dan ma(ema(ik0 An(ara kandungan di dalam >D=R?M Guru iala# s(ra(egi P8P$ ank soalan$ s(ra(egi P8P$ ank soalan$ ak(i!i(i (am a#an dan senarai 7RL 9ang rele!an dengan %endidikan sains dan ma(ema(ik0 >D=R?M Guru adala# kom%onen Pake* Buku Teks Sains dan Ma(ema(ik un(uk (a#a% sa(u sa#a*a0

)i ' Buku Amali Sains & S,ien,e Pra,ti,al ' Buku Amali Sains di(er i(kan un(uk memas(ikan ma(a %ela*aran Sains dia*ar dia*ar se3ara amali dan ukan #an9a se3ara (eori0 Selain i(u$ da9a %emikiran dan krea(i!i(i krea(i!i(i murid da%a( dikem angkan melalui amali ser(a menim ulkan mina( murid (er#ada% Sains0 7n(uk Ta#a% dua sa#a*a

Buku +l#sari Buku Glosari Sains dan Ma(ema(ik adala# a#an ru*ukan guru dan murid un(uk mengenal sesua(u is(ila# melalui de&inisi dan %engunaan is(ila# (erse u( dengan (e%a(0

Di dalam uku (eks Learning ? *e3(i!e$Learning ?u(3omes$ke94ords$ %anduan dalam M9>D dan muka sura( agi uku ak(i!i(i diser(akan a(au di3e(ak0

13

Buku Teks Ta!un 1 dan 2 Di a#agikan ke%ada dua (ema "

Buku Teks Ta!un 1 dan 2 Di a#agikan ke%ada lima (ema

10 Learning A ou( Li!ing T#ings )0 Learning A ou( T#e /orld Around 7s

10 Sains @a9a( )0 Sains Ba#an +0 Sains Ai'ikal ,0 Teknologi Makluma( Dan komunikasi 10 Teknologi dan ke#idu%an Les(ari

14

Buku Teks Ta!un 1 Learning A ou( Li!ing T#ings 10 ?ursel!es )0 Animals +0 Plan(s

Buku Teks Ta!un 1 Mengandungi 1) uni( 7ni( 1=Benda #idu% dan enda ukan #idu% 7ni( )=Manusia 7ni( +=@ai4an 7ni( ,=Tum u#an

Learning A ou( T#e /orld Around 7s 10 7sing ?ur Senses )0 Aloa( and Sink +0 Lig#( and Dark

7ni( 1=Ma(a un(uk meli#a( 7ni( 2=@idung un(uk meng#idu 7ni( 6=Lida# un(uk merasa 7ni( :=Kuli( un(uk men9en(uk dan merasa 7ni( ;=Telinga un(uk mendengar 7ni( 1B=Menggunakan semua deria 7ni( 11=Tim ul dan (enggelam 7ni( 1)=Reka en(uk

Buku Teks Ta!un 2 Learning A ou( Li!ing T#ings 7ni( 1=Li!ing T#ings and Non=Li!ing T#ings

T#/ik Buku Teks Ta!un 2 Mengandungi 1 uni( (e(a%i su =uni(n9a le i# s%esi&ik0 7ni( 1=Manusia

7ni( )=?ursel!es 7ni( +=Animals 7ni( ,=Plan(s

7ni( )=@ai4an 7ni( +=Tum u#an 7ni( ,=Terang dan Gela% 7ni( 1=Asas Teknologi

Learning A ou( T#e /orld Around 7s 7ni( 1=Long and s#or( 7ni( 2=T#e magi3 o&& Ba((eries 7ni( 6=Mi5ing T#ings 7ni( :=Pus# and %ull 15 Sukatan Pela aran Tema$ To%ik$ Learning ? *e3(i!es$ Sugges(ed Learning A3(i!i(ies$ Learning ?u(3omes$ no(es dan !o3a ular90 16 Ran,angan Ta!unan /eek$ To%i3$ Learning Areas$ Learning ? *e3(i!es$ Learning ?u(3omes$ A3(i!i(ies 17 Pentaksiran Berasaskan Sek#la! 10Peka Ta#a% dua sa#a*a )0Pres(asi Murid direkod ole# guru ma(a %ela*aran +07*ian mengiku( (o%ik ,0Penilaian ak#ir murid erdasarkan 7*ian Pen3a%aian Sekola# Renda# - 7PSR . Ran,angan Ta!unan Bidang$ Ta*uk$ Minggu$ S(andard Kandungan$ S(andard Pem ela*aran Pentaksiran Berasaskan Sek#la! 10Bermula (a#un sa(u guru %erlu mengisi rekod %en3a%aian murid mengiku( and se3ara on=line0 )0Penilaian mengiku( e!idens0 +0Penilaian ak#ir murid erdasarkan %en3a%aian dari%ada Ta#un sa(u se#ingga Ta#un Enam00 ,0I u a%a ole# mela9ari in(erne( un(uk menge(a#ui (a#a% %en3a%aian D#kumen Standard Kurikulum Band$ Pern9a(aan S(andard$ Diskri%(or dan e!idens

10 Penilaian %en3a%aian murid mengiku( ma(a %ela*aran mengiku( sis(em gred" A=>emerlang B=Baik >=Seder#ana D=Lema# -gagal . E=Sanga( Lema# 20 Penilaian %en3a%aian murid se3ara keseluru#an mengiku( sis(em nom or erdasarkan ilangan murid di dalam kelas0

anak=anak0 10Pen3a%aian (idak dika(egorikan ke%ada sis(em nom or dan sis(em gred0 20 Se(ia% murid mem%un9ai se ua# &ail 9ang mengandungi e!idens= e!idens mengiku( and dan disim%an di sekola#0 60 Se(ia% kelas mes(i mem%un9ai se ua# &ail Ds#o43aseE se agai uk(i se(ia% e!idens murid 9ang dikeluarkan dari%ada &ail murid0 :0 Pemarka#an 7*ian Pen3a%aian Sekola# Renda#" ,BC=Sekola# 2BC=Pe%eriksaan 7PSR

60 Pemarka#an 7*ian Pen3a%aian Sekola# Renda# - 7PSR . 1BBC=Pe%eriksaan 7PSR 18 Dilaksanakan #le! /entad$iran: Tun Dr Ma#a(#ir in Mo#amad )BB+ se#ingga 12 Ae ruari )BB; Dilaksanakan #le! /entad$iran Da(oF Sri Na*i Bermula )B11 in A dul Ra'ak

Menteri Pela aran Da(oF Sri @is#ammuddin in Tun @ussien ?n

Menteri Pela aran Tan Sri Da(oF @a*i Mu#9iddin in Mo#amad

19

Perintis 0 2334 10Ta#un sa(u %eringka( sekola# renda#

Perintis 0 2311 Bermula Ta#un Sa(u

Pelaksanaan Penu! )BB: sekola# renda# 20 Rukun Negara Tidak di3e(ak di dalam uku (eks a(au ak(i!i(i 21 Pener$it Ta#un 1 Buku (eks = Aargoes Books Sdn0B#d Buku ak(i!i(i= Mul(i Media S9nerg9 >or%ora(ion Sdn0B#d = Muka sura( ,1=12 di3e(ak er4arna Ta#un ) Buku Teks < Blue=T >ommuni3a(ions Sdn0B#d Buku Ak(i!i(i < Blue=T >ommuni3a(ions Sdn0B#d 22 Peruntukan Masa Ta#a% Sa(u + 4ak(u seminggu Ta#a% ) 1 4ak(u seminggu

Pelaksanaan Penu! Sekola# renda#=)B12 Rukun Negara Buku (eks dan ak(i!i(i di3e(ak %ada kuli( de%an a#agian dalam0 Pener$it Ta#un 1 dan ) Buku (eks = De4an Ba#asa Dan Pus(aka Buku Ak(i!i(i = De4an Ba#asa Dan Pus(aka

Peruntukan Masa Peruntukkan masa Seta!un Ta#a% sa(u ) 4ak(u 5 +B minggu ,: 4ak(u sains - 1,,B mini(G(a#un . 1) 4ak(u un(uk Teknologi Makluma( - +2B mini(G (a#un .

KESIMPULAN

Da%a(an %er e'aan Kurikulum Berse%adu Sekola# Renda# dengan Kurikulum S(andard Sekola# Renda# da%a(la# dirumuskan ke%ada %eningka(an dalam %endidikan renda# dengan mendukung 3i(a=3i(a murni dan unggul dengan semanga( Aalsa&a# Pendidikan Negara dan er(e%a(an dengan Dasar Pendidikan Ke angsaan 9ang er(u*uan mela#irkan murid 9ang seim ang ser(a erkem ang se3ara men9eluru# dari segi *asmani$emosi$ ro#ani dan in(elek - JERI . ser(a men9ediakan murid un(uk meng#ada%i era glo alisasi ser(a erasaskan %enge(a#uan

%ada a ad ke=)1 0 Trans&ormasi kurikulum ini *uga di ina agar le i# rele!an dengan 3a aran masa kini dan 3a aran a ad ke=)10Guru meru%akan %eranan 9ang ama( %en(ing agi mengu%a9akan %enga*aran dan %em ela*aran 9ang erkesan dan ke*a9aan (rans&ormasi

kurikulum ini memerlukan komi(men men9eluru# dari%ada semua %i#ak (ermasuk %enggu al dasar$ %engamal kurikulum$ i u a%a ser(a %i#ak 9ang erke%en(ingan (idak akan mem eri im%ak 9ang %osi(i& sekiran9a %i#ak (erse u( (idak eker*asama dalam men*a9akan kurikulum ini0 Dan Kemen(erian Pendidikan Mala9sia se3ara er(erusan akan men9emak kurikulum agi memas(ikan %erlaksanaan kurikulum di sekola#

melengka%kan murid dengan %enge(a#uan$ kema#iran dan nilai un(uk meng#ada%i 3a aran semasa dan masa de%an0