Anda di halaman 1dari 7

1.

PENDAHULUAN Kem Bestari Solat (KBS) adalah kem yang akan di adakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun dan melibatkan kesemua murid-murid Tahun 1, 2 dan 3. Kem ini adalah salah satu program yang wajib dilaksanakan di setiap sekolah sebagai merealisasikan hasrat Perdana enteri alaysia yang mahukan setiap murid di sekolah rendah dapat menguasai asas-asas !ardu ain terutama solat dengan lebih e!ekti!.

2.0

RASIONAL emberi pendedahan se"ara amali tentang "ara mengambil wuduk dengan sempurna serta "ara menunaikan solat dengan sempurna iaitu dari segi ba"aan, perbuatan dan penghayatan.

3.0

A!LA A! elahirkan murid yang dapat melakukan solat dengan "emerlang dari aspek sahsiah mulia.

".0

OB#EK!I$ 4.1 4.2 4.3 4.4 engetahui !aedah solat berjemaah embaiki kelemahan murid dalam solat engetahui perkara-perkara yang membatalkan solat #apat menolong antara murid dengan murid yang lain untuk melakukan solat dengan sempurna.

%.0

KU PULAN SASARAN urid tahun satu dan tahun dua $ekolah Kebangsaan Kampong Pulai

&.0

ASA %.&& pagi ' 12.&& tengahari

'.0

!E PA! $urau ( #ewan $ekolah Kebangsaan Kampong Pulai

(.0

BEN!UK DAN KANDUN)AN PRO)RA %.1 #alaman %.2 %.3 elibatkan murid Tahun 1, 2 dan 3 sesi 2&1& elibatkan guru-guru sebagai )hli *awatankuasa

Pengisian Taklimat +erkisar kepada hukum ,ardhu )in dan ,ardhu Ki!ayah dan moti-asi diri

Pengisian +engkel +erkisar kepada adab-adab berwuduk, niat wuduk dan rukun-rukun solat

*.0

AHLI #A+A!ANKUASA INDUK .ujuk /ampiran 1

10.0

AHLI #A+A!ANKUASA KER#A .ujuk /ampiran 2

11.0

A!UR,ARA PRO)RA .ujuk /ampiran 3

12.0

AN))ARAN KE+AN)AN .ujuk /ampiran 3

13.0

PENU!UP $emoga program yang diran"ang khas dengan bantuan dari pelbagai pihak ini akan men"apai matlamat yang diharapkan dan mendapat sokongan semua pihak. 0ni kerana, keberkesanan program ini diharapkan dapat melahirkan murid-murid yang "intakan keagamaan dan mementingkan solat dalam kehidupan mereka di samping kehendakkehendak lain. 0ni se"ara tidak langsung akan memberikan impak kejayaan kepada pihak yang terlibat. #isediakan oleh, 111111111111111 2 Pn. .uwaida bt 0brahim 3 $etiausaha 4uru j-5a! $ekolah Kebangsaan Kampong Pulai

/ampiran 1 *.0 AHLI #A+A!ANKUASA INDUK 6 7n. .uslee bin 8ussien 24uru +esar3 Pengerusi 6 Pn. $uraida binti 9thman 2Penolong Kanan Kurikulum 13 Timbalan Pengerusi 6 7n. Penyelaras $etiausaha +endahari )jk 6 7n. uhammad :asir bin 0brahim uhammad :asir bin 0shak 2Penolong Kanan 8em3 2Penolong Kanan Ko-Kurikulum3 6 Pn. .uwaida bt 0brahim 6 Pn. :orson bt 8ussain 6 $emua guru-guru $ekolah Kebangsaan Kampong Pulai

Penasihat

/ampiran 2 10.0 AHLI #A+A!ANKUASA KER#A 1. Penda!taran Pn. 7s Tini ;am<urie bt $hamsudin 2. ,asilitator Pn. :ajihah bt )bdullah Pn. 8a<ami bt )bu +akar Pn. $akinah bt )bdullah Pn. :orson bt 8ussain Pn. .uwaida bt 0brahim 3. Penyediaan Tempat Pn. ,atimah bt )<i< Pn. :ordini bt *aa!ar =ik :or 8anim bt 0shak 4. Kawalan urid

Pn. $uraida bt 9thman Pn. :ajah bt )bdul 8alim 7n. >. $iaraya Pn. $akinah bt. )bdullah Pn. )minah bt )rsyad )hmad ?. akanan Pn. :orini bt 0dris d ,irdaus b. )hmad

Pn. Teo =hew $oo /ampiran 3 11.0 A!UR,ARA PRO)RA 13 *@: 2&1& 2$7/)$)3 A.4> pagi %.&& pagi %.1> pagi %.3& pagi - Penda!taran para peserta - $arapan Pagi - Taklimat Program - Praktikal B)mali Cuduk B)mali $olat 2Perlakuan3 B)mali $olat 2+a"aan3 1&.3& tengahari 12.&& petang akan Tengahari ( .ehat - +ersurai

12.0

AN))ARAN PERBELAN#AAN

Bil 1. 2. 3.

Per-ara 8adiah dan "enderamata )latan dan bahan "etak Perbelanjaan pelbagai *@ /)8 K7$7/@.@8):

#.mla/ . 1&&.&& . >&.&& . A&.&& . 22&.&&