Anda di halaman 1dari 4

ANALISIS PERBANDINGAN KURIKULUM LAMA SEKOLAH RENDAH (KLSR) DENGAN KURIKULUM BARU SEKOLAH RENDAH (KBSR) KURIKULUM LAMA

ASPEK PERBANDINGAN Dibentuk berasaskan kepada kepercayaan dan matlamat untuk memberi pengetahuan tentang agama Islam kepada pelajar-pelajar Guru menumpukan peranan mereka untuk mengajar dan memberikan ilmu tentang agama Islam mengikut sukatan pelajaran yang ditentukan. Pelajar mempelajari mata pelajaran agam Islam hanya untuk tahu tentang agama Islam dan untuk lulus di dalam peperiksaaan (SRP/SPM) Pengajaran dan pembelajaran lebih mengarah kepada penyampaian maklumat dan ilmu tentang agama Islam daripada pencapaiannya dalam aspek amalan dan FALSAFAH Satu usaha untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, MATLAMAT Melahirkan muslim yang beriman, berilmu, berketrampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran & asSunnah supaya menjadi hamba dan khalifah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan Negara. KONSEP Disediakan selaras dengan proses perkembangan intelek, rohani, jasmani, dan emosi murid-murid. KURIKULUM BARU

penghayatan Islam dalam kalangan pelajar

keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar, dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat.

Tumpuan kepada asas-asas dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan agama Islam seperti aspek : Tauhid Ibadat (fiqh) Sejarah Islam Pengajaranpengajaran daripada ayat-ayat al-Quran & hadith KANDUNGAN

ASAS TILAWAH AL-QURAN Mengenal, menyebut, membaca, menghafaz, memahami pengajaran, menghayati pengajaran surah-surah tertentu. ASAS ULUM SYARIYYAH Akidah menanam keimanan yang kukuh berpegang teguh kepada akidah Islam. Ibadat aspek amali secara berterusan. Sirah contoh tauladan serta iktibar yang dapat diambil daripada sirah untuk diamalkan. ASAS AKHLAK Pembentukan peribadi murid ke arah tingkah laku yang baik. PELAJARAN JAWI Penulisan, membaca & asas seni tulisan jawi.

Bercorak pendidikan umum yang menekankan hafazan Bilangan mata pelajaran yang terlalu banyak dan membebankan pelajar

CORAK

Bercorak pendidikan asas yang menekankan kemahiran. Hanya tiga mata pelajaran

BILANGAN MATA PELAJARAN

utama : Bidang komunikasi Bidang perkembangan diri Bidang manusia Kaedah pengajaran secara kumpulan dan indidvidu ditekankan. Kaedah pengajaran berpusatkan murid

Kaedah pengajaran seluruh kelas digunakan

KAEDAH PENGAJARAN

Kaedah pengajaran berpusat kepada guru

Pelajaran sama disediakan untuk semua murid tanpa mengira kebolehan mereka.

POTENSI PELAJAR

Pendidikan pemulihan untuk murid lemah dan program penggayaan untuk mengembangkan kebolehan pelajar

Penggunaan buku teks dan kurang BBM Pelajaran disampaikan secara formal dan tidak mudah diubah

BAHAN BANTU MENGAJAR

Penggunaan buku teks dikurangkan dan penggunaan BBM dititik beratkan

Bahan-bahan pengajaran diselaraskan mengikut tahap pelajar

Tidak ada pendidikan moral

PENDIDIKAN MORAL

Murid bukan Islam diwajibkan mengambil pendidikan moral

Organisasi bilik darjah tidak mudah diubah dan murid-

BILIK DARJAH

Organisasi bilik darjah bercorak terbuka dan murid

murid duduk mengikut baris demi baris Hanya penilaian sumatif dijalankan untuk mengukur pencapaian murid Penekanan kepada penulisan esei PENILAIAN

dikumpul mengikut kebolehan mereka Penilaian formatif dan sumatif digunakan