Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENGESAHAN PENERIMAAN LAPORAN AKHIR

ARAHAN
1. Borang ini WAJIB diisi oleh pelajar yang akan menyerahkan Laporan Akhir kepada PPW/PPT pelajar
masing-masing.
2. Pastikan semua maklumat yang diisi adalah betul dan tepat.
3. Sila tandakan dan lengkapkan pada ruang yang disediakan.
NAMA PELAJAR

: ____________________________________________

NO MATRIK

: ____________________________________________

PROGRAM

: ____________________________________________

NO. TEL

: ______________________

E-MAIL

: ____________________

TAJUK TESIS
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dengan ini saya mengesahkan penerimaan Laporan Akhir Pelajar
1 salinan Softcopy

________________________
Tandatangan pelajar

____________________________
Tandatangan PPW/PPT

Tarikh : _________________

Nama : _____________________

Tarikh : _____________________
-----------Salinan pelajar-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akuan Penerimaan Laporan Akhir
Nama Pelajar

: ____________________________________________

No Matrik

: ____________________________________________

Dengan ini saya mengesahkan penerimaan Laporan Akhir Pelajar


1 salinan Softcopy

Tandatangan PPW/PPT
Nama : _________________________
Tarikh : _________________________