Anda di halaman 1dari 9

KERTAS KERJA

BENGKEL BAHAS BAHASA MELAYU ALA PARLIMEN


SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PERAK TAHUN 2014
Tarikh: SABTU, 15 FEBRUARI 2014 Tempat: INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH 31150 Ulu K !"#, P$%#& D#%ul R '(u#! Anjuran: MINDA INTELEK GLOBAL )002042423-P* N+, -, J#l#! P./A, K#0#1#! P$%u1#2##! S$&13$! 13, 43450 B#!'#% B#%u B#!5 , S$l#!5+% D#%ul E21#! Dengan Kerjasama: KELAB ORATOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH

1,O

TUJUAN Kertas kerja ini dikemukakan kepada pihak yang berkenaan bagi: 1.1 Memohon pertimbangan, sokongan dan kelulusan untuk menjalankan aktiviti program Bengkel Bahas Bahasa Melayu Ala Parlimen Sekolah Sekolah Menengah !egeri Perak "arul #id$uan bagi tahun %&1'. 1.% Memohon pertimbangan, sokongan dan kelulusan untuk mendapatkan khidmat kejurulatihan daripada konsultan luar untuk menyediakan pasukan bahas Bahasa Melayu sekolah sekolah menengah negeri Perak "arul #id$uan bagi menghadapi pertandingan bahas Bahasa Melayu anjuran PP"()P!(KPM pada tahun %&1'. 1.* Memohon pertimbangan, sokongan dan kelulusan untuk mendapatkan kebenaran mengggunakan segala kemudahan +sepertimana yang dibenarkan, agar program ini dapat berjalan dengan lan-ar dan berkesan.

2,0

PENDAHULUAN B$!5&$l B#2#1 B#2#1# M$l#3u Al# P#%l 6$! S$&+l#2-S$&+l#2 M$!$!5#2 N$5$% P$%#& D#%ul R '(u#! T#2u! 2014 merupakan satu program yang julung julung kalinya dianjurkan oleh pihak konsultan pengu-apan a.am, M !'# I!"$l$& Gl+7#l dengan kerjasama IPG K#68u1 I8+2 di !egeri Perak "arul #id$uan. Program ini dilaksanakan bagi men-ungkil bakat bakat baru dan memantapkan persediaan generasi pembahas sedia ada dalam menggalas tugas dan amanah sebagai ahli pasukan bahas Bahasa Melayu untuk sekolah masing masing. Kesinambungan program ini bertujuan untuk meningkatkan lagi interaksi, integrasi dan perkongsian pintar antara para pembahas sekolah dan guru pembimbing dengan para moderator(jurulatih sekaligus menjayakan hasrat pihak sekolah untuk me.ujudkan sebuah pasukan bahas yang mantap, berdaya saing serta berpotensi tinggi dalam menghadapi pertandingan bahas anjuran PP"()P!(KPM.

Program seumpama ini sebenarnya dapat memupuk dan mengasah bakat tunas tunas muda dalam kalangan para pelajar bagi meningkatkan keupayaan, pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang pengu-apan a.am di samping dapat melahirkan modal insan yang berketrampilan, mampu menyampaikan buah /ikiran, hujah dan pendapat dalam suasana penuh ilmiah serta menguasai kemahiran berkomunikasi dengan baik. Metodologi program pembangunan bahas ini diharapkan akan dapat memberi impak yang positi/, kesedaran yang tinggi dan pen-erahan ilmu yang berguna kepada para pembahas sekolah khususnya. Semoga hasrat murni pihak sekolah untuk menjayakan program pembangunan bahas di peringkat sekolah dan daerah ini akan sentiasa dilimpahi rahmat dan keberkatan 0uhan serta mendapat sokongan padu daripada semua pihak. 3,0 OBJEKTIF *.1 Mendedahkan para pembahas bersama sama guru pembimbing tentang teknik pengu-apan a.am dan perbahasan yang berkesan, melahirkan golongan ilmu.an yang mampu untuk berhujah penuh hikmah di khalayak ramai serta memupuk semangat kerjasama berpasukan yang tinggi. *.% Meningkatkan ke/ahaman dan kesedaran yang meluas dalam kalangan para pembahas mengenai isu isu semasa menerusi penguasaan ilmu dan maklumat terkini. *.* Memperkenalkan budaya komunikasi yang sihat menerusi perbin-angan dan perbahasan se-ara ilmiah serta menjunjung tinggi nilai muhibbah dan kesantunan dalam kalangan para pelajar. *.' Memartabatkan imej dan nama baik sekolah sekolah menengah seluruh negeri Perak "arul #id$uan dalam arena bahas sama ada di peringkat daerah, negeri, mahupun kebangsaan.

4,0

MAKLUMAT PROGRAM 0arikh(1ari Masa 0empat : : : 15 F$7%u#% 2014 )S#7"u* -,30 8#5 2 !55# 4,30 8$"#!5

I!1" "u" P$!' ' &#! Gu%u K#68u1 I8+2 31150 Ulu K !"#, P$%#& D#%ul R '(u#!,

5,0

PANEL MODERATOR 2n. 1armi bin Mohammad )amil Jurulatih Pasukan Bahas Sekolah 2n. A$.an A//andi bin Md. )ahaya Jurulatih Pasukan Bahas Sekolah

4,0

PENYELARAS PROGRAM 2n. Khairulanuar Bin 3smail Pensyarah Penasihat Kelab Orator IPG Kampus Ipoh

9,0

PENYERTAAN DAN MAKLUMAT PESERTA PROGRAM Sejumlah 1$%#"u1 l 6# 8ulu2 )150* orang pelajar(guru daripada 25 7u#2 1$&+l#2 6$!$!5#2 1$lu%u2 !$5$% P$%#& dan 'u# 8ulu2 )20* +%#!5 8$l#:#% IPG K#68u1 I8+2 akan dijemput menyertai program bengkel bahas ini. Pemilihan para pelajar bergantung kepada /aktor prestasi, kredibiliti dan potensi diri masing masing menurut perspekti/ dan -adangan pihak panitia dan guru pembimbing bahas sekolah masing masing. Setiap sekolah perlulah di.akili oleh l 6# )5* orang pelajar dan 1$+%#!5 )1* guru pengiring sahaja.

-,0 M#1#/T#% &2 4.*& pagi 5.&& pagi

TENTATIF PROGRAM A&" ; " Du%#1 L+&#1 "e.an Kuliah "e.an Kuliah 7& minit "e.an Kuliah Ka/eteria "e.an Kuliah 7& minit "e.an Kuliah

Sabtu,22 Februari 2014 Penda/taran Peserta P$!5$!#l#! A1#1 < F+%6#" = K+!1$8 Penguasaan *M Peranan Setiap Pembahas Asas 6 Model Bahas Ala Parlimen P$67 !##! K$1 < P$%6ul##! U>#8#! Su71"#!" ? Kata Alu Aluan Permulaan 8-apan Substanti/ 1&.&& pagi #ehat ( Minum Pagi 1&.*& pagi P$67 !##! K$1 < D$? ! 1 "e/inisi Konsep Pindaan "e/inisi P$67 !##! K$1 < P%$6 1 = S"%#"$5 P#1u&#! Premis ( Pendirian Pasukan Strategi (Bidang 0ugas Pasukan 11.*& pagi P$67 !##! K$1 < Hu:#2 Membina 1ujah Kaedah Berhujah P$67 !##! K$1 < @$l#2#! Kesinambungan 1ujah 6 9elahan Kaedah 9elahan 1.&& tgh hari Makan 0engah 1ari ( #ehat ( Solat :ohor %.&& petang P$67 !##! A%5u6$! < B '#1#! Membina Bidasan 6 Kaedah Membidas P$67 !##! A%5u6$! < I( ! L#lu#! Membina 3$in =aluan 6 Kaedah 3$in =aluan *.1< petang P$67 !##! K$1/A%5u6$! < P$!55ulu!5#! Membina 8-apan Penggulungan Kaedah Menggulung S$1 P%#&" &#l B#2#1 / A1#1 P$!52#& 6#! 0ayangan >ideo Analisis Pertandingan '.*& petang Minum Petang ( Bersurai JUMLAH MASA KESELURUHAN

"e.an Kuliah 5& minit "e.an Kuliah Ka/eteria ( Masjid "e.an Kuliah ;< minit "e.an Kuliah "e.an Kuliah ;< minit "e.an Kuliah

4 :#6

*Tentatif program ini tertakluk kepada sebarang perubahan oleh pihak penganjur moderator!

.,0

Bu" %#! P#&$: B$!5&$l B#2#1 : : : : : : : : : : : 22 F$7%u#% 2014 +Sabtu, 4 :#6 -,30 8#5 hingga 4,30 8$"#!5 200 +%#!5 8$1$%"# 7$!5&$l 7#2#1 2 +%#!5 6+'$%#"+% RM 2400,00 +"ua #ibu 2mpat #atus #inggit Sahaja, 5 sesi -eramah 1 sesi praktikal(tayangan video Kertas edaran +hand"outs, ">" ? 1 set bagi setiap sekolah "e.an(Bilik Kuliah +boleh memuatkan %&& orang peserta, Mikro/on(PA System Projektor =9" 6 =ayar Putih Papan Putih +#hite Board, "esktop(=aptop(9P8 Pembayaran menerusi -ek atau tunai boleh dibuat semasa sesi penda/taran peserta kepada penama berikut: !ama Syarikat !ombor Akaun !ama 9a.angan : MINDA INTELEK GLOBAL : 5422 4302 4543 : MAYBANK BERHAD, B#!'#% B#%u B#!5 , S$l#!5+%, !o. Penda/taran: 002042423-P

0arikh 9adangan "urasi Masa 0empat )umlah Peserta )umlah Moderator 1arga Pakej Kandungan Bengkel

I!1" "u" P$!' ' &#! Gu%u K#68u1 I8+2

Keperluan 0eknikal

: : : : :

Kaedah Pembayaran

Bu" %#! P#&$: B$!5&$l B#2#1 Bil . 1.& Sesi 9eramah +7 jam, Pengenalan Asas 6 Permulaan 8-apan Substanti/ "e/inisi Konsep, Premis 6 Strategi Pasukan 1ujah 6 9elahan Bidasan 6 3$in =aluan Penggulungan Asas Penghakiman(Praktikal RM 1-00,00 %.& =ogistik 6 Peralatan Bahan 9etakan Bengkel ">" Bahas #M 1.<& D %&& set #M 1&.&& @ *& set #M *&&.&& #M *&&.&& RM 400,00 JUMLAH KESELURUHAN HARGA PAKEJ RM 2400,00 1 jam @ #M *&&.&& 1 jam @ #M *&&.&& 1 A jam @ #M *&&.&& 1 B jam @ #M *&&.&& C jam @ #M *&&.&& A jam @ #M *&&.&& #M *&&.&& #M *&&.&& #M '<&.&& #M *;<.&& #M %%<.&& #M 1<&.&& Perkara Butiran )umlah Kos

10,0 PERBELANJAAN

B l, 10,1

P$%&#%# P#&$: B$!5&$l B#2#1 M !'# I!"$l$& Gl+7#l $%%&%'&'&("P)

Bu" %#! Sepertimana yang tertera dalam *Butiran Pakej Bengkel Bahas+

Ju6l#2 RM 2400,00

10,2

J#6u#! M#&#! Minum Pagi Makan 0engah 1ari Minum Petang #M %.&& @ 1;& orang E #M *'&.&& #M 7.&& @ 1;& orang E #M 1&<&.&& #M %.&& @ 1;& orang E #M *'&.&& RM 1900,00

10,3

L+5 1" & = P$!5 !#8#! "e.an Kuliah +se.aan, Penginapan Pengangkutan #M *&&.&& #M 1&&.&& #M 7&.&& RM 440,00

10,4

H#' #2 = @$!'$%#2#" Sijil Penyertaan #M %.&& @ 1;& keping E #M *'&.&& RM 440,00 RM 5000,00 #M <&.&& @ % set E #M 1&&.&& 9enderahati JUMLAH KESELURUHAN PERBELANJAAN 11,0 PENDAPATAN

B l, 11,1

P$%&#%#

Bu" %#!

Ju6l#2 RM 5000,00 RM 5000,00

Yu%#! P$!3$%"##! RM 200,00 A 25 7u#2 1$&+l#2 JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN

12,0 PENUTUP Se-ara keseluruhannya, program ilmiah yang julung julung kalinya diadakan ini merupakan usaha murni dipelopori oleh pihak konsultan M !'# I!"$l$& Gl+7#l dan A(0#! D+" @+6 E!"$%8% 1$ bagi meningkatkan ke/ahaman dan kepekaan kepada para

peserta, para hakim dan para guru terhadap kepentingan penguasaan ilmu bahas serta maklumat terkini di samping mengukuhkan ukhu.ah dalam kalangan .arga pendidikan. Sekalung penghargaan juga disampaikan buat pihak P$!5#%#2 IPG K#68u1 I8+2, K$"u# J#7#"#! P$!5#: #! M$l#3u dan K$l#7 O%#"+% IPG K#68u1 I8+2 atas sokongan tidak berbelah bahagi dalam menjayakan program ini. Buat semua pihak yang terlibat, terima kasih tidak terhingga atas segala sumbangan penajaan sama ada berbentuk ke.angan, khidmat nasihat, sokongan moral, dorongan motivasi dan sebagainya dalam melan-arkan perjalanan program ini. Sekian, terima kasih. "isediakan oleh: H#%6 7 ! M+2#66#' J#6 l Moderator Minda 3ntelek Flobal Program Bengkel Bahas Bahasa Melayu Ala Parlimen Sekolah Sekolah Menengah !egeri Perak "arul #id$uan 0arikh : 1* )anuari %&1'

Anda mungkin juga menyukai