Anda di halaman 1dari 4

KISI KISI SOAL ULANGAN AKHIR SEKOLAH

ULANGAN AKHIR SEKOLAH

SUHU < KALOR =5 SOAL>

LIS?RIK 2INAMIS =% SOAL>

ALA?8ALA? OP?IK =5 SOAL>

GELOM@ANG ELEK?ROMAGNE?IK =1 SOAL>

1. Suhu ruangan kelas X di SMA Negeri 1 Kuala Pe !uang "ada "ukul 11.## adalah $% &'. (ika Ir)an engukur suhu ruang kelasn*a +erse!u+ enggunakan +er & e+er skala ,ahrenhei+- aka nilai suhu ruangan *ang di da"a+ Ir)an adalah...&, a. .% !. /% 0. 1#% d. 11% e. 11% 1. 2ala sua+u "er0&!aan- 3i+a en0a "urkan x gra air !ersuhu 4$&' dengan y air !ersuhu 15&' sehingga se+elah +er0a "ur- di"er&leh suhu akhir 0a "uran $$ &'"er!andingan assa x dan y adalah... a. 1 6 $ !. $ 6 5 0. $ 6 1# d. 1# 6 $ e. 4 6 % $. Pada se!uah 7e !a+an !aik i+u *ang +er!ua+ dari !esi au"un !a7a- aka ki+a akan ene ukan 0elah80elah "ersa !ungan *ang senga7a di!ua+ un+uk ... a. Pe uaian !esi a+au !a7a *ang +er7adi "ada siang hari agar 7e !a+an +idak elengkung !. Mena "ung air hu7an sehingga 7e !a+an +idak !an7ir 0. Me "erkua+ dan en*&k&ng !e!an 7e !a+an d. Mengurangi "enggunaan !esi a+au !a7a sehingga !isa le!ih he a+ dala k&nsu si !esi a+au !a7a e. Me "erindah 7e !a+an 5. Pada siang hari !adan ki+a le!ih n*a an 7ika e akai !a7u !er)arna "u+ih dari"ada e akai !a7u !er)arna selain "u+ih. Hal ini dise!a!kan karena... a. 2a*a sera" kal&r &leh !enda !er)arna "u+ih le!ih +inggi dari"ada !enda !er)arna selain "u+ih !. 9arna "u+ih enga !il se ua 0aha*a *ang engenain*a 0. 9arna "u+ih e an+ulkan 0aha*a *ang da+ang dan ha "ir +idak en*era" kal&r d. 9arna "u+ih e iliki si:a+ "en*era" kal&r se "urna e. 9arna "u+ih +idak a "u elindungi +u!uh dari senga+an a+ahari %. Sua+u "enghan+ar dile)a+i arus lis+rik se!esar $A sela a 14 sek&n. (ika elek+r&n *ang engalir !er ua+an 1-4 ; 1#81/'aka !an*akn*a elek+r&n *ang engalir adalah..."ar+ikel

a. 1-# ; 1#1. !. 1-# ; 1#1/ 0. $-# ; 1#1/ d. $-# ; 1#1# e. $-# ; 1#11 1 4. Ka)a+ se"an7ang 1## e iliki luas "ena "ang #-% . (ika ha !a+an lis+rik ka)a+ %4 A- aka ha !a+an 7enis ka)a+ +erse!u+ adalah...A a. 1-5 ; 1#8B !. 1-5 ; 1#8. 0. 1-5 ; 1#8. d. $-1 ; 1#8. e. $-% ; 1#8/ B. Sekel& "&k sis)a e !ua+ rangkaian se"er+i ga !ar !eriku+. @esar kua+ arus I "ada rangkaian adalah... 1A 53 I 1A a. !. 0. d. e. #-% A 1-% A 1-# A 1-# A $-# A aka !esarn*a I5 adalah... 5A 1A

.. (ika I1 C $ A- I1 C % A dan I$ C 4-% A-

I1 I5 a. !. 0. d. e. 1-## A 1-1% A 1-%# A 1-B% A 1-## A I$

I1

/. I!u 2ina akan e !ua+ kue dengan enggunakan &Den se!agai "e anggang. ODen +erse!u+ e iliki da*a 1.1## 9 *ang dihu!ungkan ke su !er +egangan 11# 3. Pr&ses "e anggangan kue !erlangsung sela a 1 7a se+ia" harin*a. (ika !ia*a energi lis+rik R"

B1#-##Ek9h- aka !ia*a *ang harus di!a*ar I!u 2ina un+uk "e akaian &Deh sela a 1 !ulan =$# hari> adalah... a. R" /%.#5#-## !. R" .B.1##-## 0. R" .%.$1#-## d. R" .1.#5#-## e. R" %/.55#-## 1#. Sese&rang *ang 0a0a+ a+a i&"i +idak a "u eliha+ dengan 7elas !enda *ang +erle+ak le!ih %# 0 dari a+an*a. Ka0a a+a *ang di!u+uhkan un+uk eliha+ !enda 7auh harus e iliki kekua+an se!esar... a. F1 2 !. 81 2 0. F$ 2 d. 85 2 e. F% 2 11. ?i+ik deka+ a+a sese&rang +erle+ak "ada 7arak 11# 0 di de"an a+a. Un+uk eliha+ dengan 7elas sua+u !enda *ang +erle+ak $# 0 di de"an a+a- kekua+an lensa ka0a a+a *ang harus di"akai adalah... a. F1-% 2 !. 81-% 2 0. F1-% 2 d. 81-% 2 e. F$-$ 2 11. Se!uah ka0a "e !esar e iliki lensa dengan kekua+an 1% di&"+ri. Per!esaran aksi un *ang da"a+ di"er&leh adalah...kali a. %-1% !. 4-## 0. B-1% d. .-%# e. 1#-# 1$. Se!uah ikr&sk&" e iliki &!7ek+i: *ang !er7arak :&kus 1 0 . Se!uah &!7ek dile+akkan 1-1 0 di !a)ah &!7ek+i:. (ika "er!esaran &kuler 1# kali- aka "er!esaran ikr&sk&" "ada saa+ a+a +idak !erak& &dasi adalah...kali a. 1## !. 11# 0. 1## d. 11# e. $## 15. Uru+an gel& !ang elek+r& agne+ik *ang e iliki :rekuensi dari rendah ke +inggi adalah... a. Gel& !ang radi& 0aha*a +a "ak sinar X !. 'aha*a +a "ak sinar ga a sinar in:ra erah 0. Gel& !ang radi& sinar X sinar ul+raDi&le+ d. Sinar in:ra erah sinar ga a sinar ul+raDi&le+ e. Sinar X 0aha*a +a "ak gel& !ang ikr&

1%. Gel& !ang elek+r& agne+ik *ang da"a+ dia a+i &leh gel& !ang... a. 1## G 8 4### G !. 5### G 8 .### G 0. 4### G 8 1# ### G d. .### G 8 11 ### G e. 11 ### G 8 1. ### G Kun0i (a)a!an 1. @ 1. ' $. A 5. ' %. 2 4. A B. ' .. ' /. A 1#. @ 11. ' 11. ' 1$. A 15. A 1%. @

a+a +erle+ak an+ara "an7ang