Anda di halaman 1dari 31

KAJIAN KAJIAN MASA MASA DEPAN DEPAN

FUTURES STUDIES

PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN


Apakah Kajian Masa Depan? Rasional dan Objektif Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Strategi Pengajaran Berasaskan KMD Apakah Komponen Pengajaran Berasaskan KMD? Cara Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Kajian Masa Depan
Matriks KMD Jadual Perancangan Perancangan Pelajaran

!"r" dan Strategi P # P KMD

ANALOGI MEMANDU KERETA


$nt"k sampai ke destinasi pilihan sa%a perl" & MEMANDANG KE HADAPAN GUNAKAN CERMIN PANDANG KE BELAKANG, CERMIN SISI DAN CERMIN HADAPAN membant" sa%a sampai ke destinasi pilihan sa%a

OHP 3 Definisi Kajian Masa Depan

Definisi Kajian Masa Depan


KE)IDUPAN KE)IDUPANANDA ANDA PERSEKITARAN PERSEKITARAN

Masa Lalu$ Perspektif Masa Kini$ Trend Utama Masa De an$ Per !a"an

Senari#$ Ga%&aran 'ang (#le! Dida ati


NEGARA NEGARA

A a Pili!an Anda"

SELURU) SELURU)DUNIA DUNIA

Rasi#na$ Pen%a&aran Ka&ian Masa Depan'

OHP 9

RASIONAL RASIONAL PENGAJARAN PENGAJARAN KAJIAN KAJIAN MASA MASA DEPAN DEPAN
Prinsi Peru&a!an Prinsi Pandangan Jau! Prinsi Perancangan Strategik Prinsi Pengu a*aan

OHP 4
Objektif Kajian Masa Depan

OBJEKTIF KAJIAN MASA DEPAN


(er,ikir (er,ikirsecara secarakritis kritisdan dan kreati, serta %e%&uat kreati, serta %e%&uat ke ke utusan utusantentang tentang!al+ !al+ !al !al%asa %asade de an an (erk#%unikasi (erk#%unikasi secara secara &erkesan &erkesantentang tentang!al+ !al+ !al %asa de an !al %asa de an

Me%&ina Me%&inasika sika dan dan nilai tentang %asa nilai tentang %asa de de ananMe%&uat Me%&uatkajian kajiandan dan%engurus %engurus %aklu%at tentang %aklu%at tentang !al+!al !al+!al%asa %asade de an an Me% Me% un*ai un*ai engeta!uan engeta!uandan dan ke,a!a%an tentang ke,a!a%an tentang kajian kajian%asa %asade de an an

PENGAJARAN (ERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN Pen%a&aran !erasaskan Ka&ian Masa Depan mer pakan strate%i se(ara saintifik )an% di!ina nt k menam!a"kan ke pa)aan m rid da$am men%"adapi pe$!a%ai (a!aran "id p dan mem! at kep t san'

Sat" Sat"Cara CaraKita KitaMen%"s"n Men%"s"nPemikiran Pemikiran Sat" Sat"Cara CaraKita KitaMengkonsepsikan MengkonsepsikanKehid"pan Kehid"pan 'indakan('indakan 'indakan('indakanSeharian SeharianSerta Serta)angka )angkaPanjang Panjang Kep"t"san(Kep"t"san *ang Kita Akan Ambil Kep"t"san(Kep"t"san *ang Kita Akan Ambil

.KAJIAN .KAJIANMASA MASADEPAN/ DEPAN/

PENGAJARAN PENGAJARAN(ERASASKAN (ERASASKAN KAJIAN MASA KAJIAN MASADEPAN DEPAN Strategi Strategipengajaran pengajaran"nt"k "nt"kmemikirkan memikirkan tentang tentangMasa MasaDepan Depansecara secaraberkaedah+ berkaedah+ bermakna bermaknadan danbertangg"ngja,ab bertangg"ngja,ab

GENERASI MASA DEPAN YANG BERKEYAKINAN, BERUPAYA DAN BERTANGGUNGJAWAB

PENGAJARAN PENGAJARAN(ERASASKAN (ERASASKANKAJIAN KAJIANMASA MASADEPAN DEPAN


Apa? Apa?
KURIKULUM PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT

KANDUNGAN KANDUNGANMATA MATAPELAJARAN PELAJARAN PANDUAN MATRIKS KAJIAN PANDUAN MATRIKS KAJIANMASA MASADEPAN DEPAN KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASADEPAN DEPAN BAHAN BANTU MENGAJAR/RANGSANGAN BAHAN BANTU MENGAJAR/RANGSANGAN NILAI-NILAI NILAI-NILAIMURNI MURNI

GENERASI GENERASI MASA MASA DEPAN DEPAN YANG YANG BERKEYAKINAN BERKEYAKINAN Bagaimana Bagaimana ? ?
AKTI+ITI AKTI+ITIKA,IAN KA,IANMASA MASA DEPAN DEPAN DI BILIK DI BILIKDAR,AH DAR,AH

Mengapa Mengapa ? ? Masa Masadepan depanmem!eri mem!eripenekanan penekanankepada kepada aspek*aspek aspek*aspekke keara" ara"mem!ent mem!ent kk%enerasi %enerasi !ar !ar )an% )an%!#$e" !#$e"memandan% memandan%dan dan!erfikir !erfikir "a$a "a$ake ke"adapan "adapan
PERSEDIAAN UNTUK ALAM KERJA DAN KEHIDUPAN PERSPEKTI0$ PERSPEKTI0$ PEMA)AMAN PEMA)AMANKONSEP KONSEPMASA MASADEPAN DEPAN

PELAKSANAAN

OHP
A$-in T#ff$er. /UTURE SH0CK

(#le! %enangani %asala! Me% un*ai Ke%a!iran %e%andang %asa de an

PEN!ESUAIAN DIRI

PERU(A)AN 'ANG PESAT

KEKELIRUAN PSIKOLOGI !Psychological Disorien a ion"

Tidak %e% un*ai ke%a!iran %e%andang %asa de an

Meng!ada i %asala! %enangani eru&a!an

Al1in T#,,ler$ .0UTURE S)O2K/

KEKEJUTAN FUTURE SHOCK

OHP #
S$a %"ter, Generasi Masa Depan 1an% Berke)akinan

Masala! Gl#&al Tekn#l#gi (aru R#&#t K#% uter


2

GENERASI GENERASIMASA MASA DEPAN DEPANYANG YANG BERKEYAKINAN BERKEYAKINAN

KE(IM(ANGAN

KEMAHIRAN KEMAHIRANASAS ASAS KAJIAN KAJIANMASA MASADEPAN DEPAN

RICHARDSLAUGHTER,1995

OHP $
Ka ffman, Men%apa Men%a&ar Tentan% Masa Depan3

Menga Menga a a Mengajar Mengajar Tentang Tentang Masa Masa De De an" an" Why Why Teach Teach The The Future? Future?
!!!W"a# $e %an an& m'(# &) i( #) gi*e )'+ (#'&en#( an 'n&e+(#an&ing ), #"e m)(# imp)+#an# i(('e(, p+)-.em( an& )pp)+#'ni#ie( #"e/ ma/ ,a%e, #ea%" #"em #"e (0i..( #"e/ $i.. nee& #) %)n#in'e #) .))0 a"ea& )n #"ei+ )$n1 an& p+epa+e #"em #) %)pe ('%%e((,'../ $i#" #"e &i(.)%a#i)n( an& (#+e((e( ), +api& %"ange2!34
D-.- Ka"ffman /01234 + 'eaching 'he 5"t"re- 6'C P"blication+ California

OHP %
Umar A$k"ata!

7Berilah pendidikan kepada anak(anak kam" %ang dilahirkan "nt"k 8aman lain daripada 8aman kam"9
4Uma+ A.0"a#a-

: )U(UNG KAIT ANTARA KEMA)IRAN K)USUS DENGAN KEMA)IRAN ASAS

KEMAHIRAN ASAS
Memb"at Ramalan :
: :

KEMAHIRAN KHUSUS
0 : ; : : < : = : : @ : : 3 : 2 : A : 1

Pemahaman Konsep Masa Depan Peng"mp"lan Makl"mat dan Analisis 'rend Ramalan dan Analisis Pengg"naan >maginasi dan Kreati?iti Strategi Mengatasi Kebimbangan Proses >no?asi Sosial Pembinaan Senario Penjelasan Bilai dan Masa Depan Pemahaman Dimensi Kemapanan

Menjangka Akibat
:

Mengendali Per"bahan

A a *ang &eru&a! dan a a *ang kekal ada %asa de an "

MASA DEPAN ?

MASA DULU

MASA KINI

OHP &'
K#mp#nen Ka&ian Masa Depan

KOMPONEN KOMPONEN PENGAJARAN PENGAJARAN (ERASASKAN (ERASASKAN KAJIAN KAJIAN MASA MASA DEPAN DEPAN

KEMA)IRAN KEMA)IRANASAS ASAS KAJIAN KAJIANMASA MASADEPAN DEPAN

KEMA)IRAN KEMA)IRANK)USUS K)USUS KAJIAN KAJIANMASA MASADEPAN DEPAN

OHP &3
Kema"iran Asas Ka&ian Masa Depan

&
Me%&uat Me%&uatra%alan ra%alan

3
Menga3al Menga3al dan dan %engendalikan %engendalikan eru&a!an eru&a!an

'

Menjangka Menjangkaaki&atn*a aki&atn*a

KEMAHIRAN KEMAHIRANASAS ASAS KAJIAN KAJIAN MASA MASADEPAN DEPAN

Ke%a!iran K!usus
Pe%a!a%an Pe%a!a%an Di%ensi Di%ensi Ke%a Ke%a anan anan 9
Apakah se"a"nyayang diinginipe&$ dikeka$kan? Saya!e&angkan %engapa %e%"inasena&i# yangdiingini

& Pe%a!a%an Pe%a!a%an K#nse K#nse Masa Masa De an De an


Apakah Masa Depan?

' Pengu% Pengu% ulan ulan Maklu%at dan Maklu%at dan Analisis AnalisisTrend Trend
Apakahyang sediaada?

Penjelasan Penjelasan Nilai Nilaidan dan Masa MasaDe De an an %

Jikas dah !ah ,saya "#$eh%e&a%a$

3 Ra%alan Ra%alandan dan Analisis Analisis 4

'ayangkanapa yangdiingini

Pe%&inaan Pe%&inaan Senari# Senari# $

Apakah yang!e$ah "e& "ah?

Saya %enge%"angkan &a%a$ani! M ngkinada %asa$aha!a ke"i%"angan

Pr#ses Pr#ses In#1asi In#1asi S#sial S#sial

Strategi Strategi Mengatasi Mengatasi Ke&i%&angan Ke&i%&angan

Penggunaan Penggunaan I%aginasi I%aginasidan dan Kreati1iti Kreati1iti

2ONTO) PERIN2IAN KEMA)IRAN K)USUS


(IL

KEMA)IRAN K)USUS KAJIAN MASA DEPAN

PENJELASAN

IDEA UNTUK APLIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEM(ELAJARAN

PENGUMPULAN MAKLUMAT

Pen% mp $an Mak$ mat dan ana$isa trend )an% sedia ada mem!#$e"kan kita mema"ami data masa $a$ dan masa kini nt k menent kan trend masa depan' M rid men(ari data dan mak$ mat den%an t & an men%% nakan dan men)#a$kann)a nt k ana$isa trend dan mem! at kep t san tentan% ses at ' Mak$ mat )an% dik mp $ ini per$ dipi$i", ditapis dan dini$ai nt k men%"asi$kan ses at )an% re$e-an dan ses ai '

Men)impan fai$ !ertema masa depan

/#$i# Ka&ian Masa Depan Pr#ses ki$asan persekitaran

Pen%ana$isis trend Pen%% naan indikat#r nt k meni$ai kese&a"tera se&a%at'

Cara Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Kajian Masa Depan

Ma#+i0( KMD
5Ma#+i0( Meman&ang Ke Ha&apan6

Ja&'a. Pe+an%angan Pe+an%angan Pe.a7a+an

OHP &$
Matriks Pen%a&aran Ka&ian Masa Depan

MATRIKS PENGAJARAN KAJIAN MASA DEPAN


KAPASITI KONSEP KMD PERSEPSI

KEMA)IRAN K)USUS

KAJIAN MASA DEPAN SE(AGAI SATU MATRIKS MEMANDANG KE )ADAPAN

PROSES

ISU TEMA

APLIKASI

Ka&ian Masa Depan !#$e" dia&arkan se!a%ai sat matriks %e%andang ke !ada an )an% me$i!atkan pe$!a%ai ns r Ka&ian Masa Depan )an% pentin% nt k mema"ami k#nsep Ka&ian Masa Depan da$am pen%a&aran dan pem!e$a&aran

OHP &%
Matriks Pen%a&aran Ka&ian Masa Depan
Penak $an Berfikir Ana$isis Ima%inasi Ekstrap#$asi Int isi Pem!e$a&aran Kreati-iti Pandan%an ,a " A$ternatif 5 Pi$i"an Masa La$ , Sekaran% dan Masa Depan Ker#sakan dan Pem!a"ar an Kemapanan, Ni$ai,, Pen% p)a)aan

C0NT0H
Pema"aman K#nsep Masa Depan, Pen% mp $an Mak$ mat Dan Ana$isis Trend, Rama$an Dan Ana$isis, Pen%% naan Ima%inasi Dan Kreati-iti, Strate%i Men%atasi ke!im!an%an, Pr#ses In#-asi S#sia$, Pem!inaan Senari#, Pen&e$asan Ni$ai dan Masa Depan, Pema"aman Dimensi Kemapanan

KAPASITI

K0NSEP KMD

PERSEPSI

Tak t 5 Bim!an% Kerisa an Pri"atin Harapan Peran(an%an T & an Ni$ai

KEMAHIRAN KHUSUS

KAJIAN MASA DEPAN SE(AGAI SATU MATRIKS MEMANDANG KE )ADAPAN


ISU TEMA
Pem $i"araan Kemapanan Generasi Masa Depan Masa dan B da)a Impak Ter"adap Man sia B da)a Ber"ikma" Had dan Batasan Masa Depan D nia 0ptimisme 5 Pasimisme

PR0SE S

Kesinam! n%an Pertim!an%an Keseim!an%an Pert m! "an Per !a"an Transf#rmasi

K#m nikasi Tena%a Kesi"atanMak$ mat Keamanan S m!er ,antina dan B da)a A$am Sekitar Kepend d kan Sains dan tekn#$#%i An%kasa $epas Pen%an%k tan Peran(an%an Bandar Peker&aan dan 6akt Sen%%an% Pem!an% nan Ek#n#mi ,ena)a" dan Keadi$an

APLIKASI
Stai$ Hid p A$ternatif Ka&ian Masa Depan Se(ara Kritis Cara Memandan% ,a " Masa Depan Pendidikan P#$itik 5 Kera&aan Pr#ses Mem!ina Citra S#sia$ Pen $isan Spek $asi Peran(an%an Strate%ik

OHP &9
Matriks den%an Sains

Pe*i%iran( Krea i/i i


KAPASITI

$asa &al'( se%arang )an *asa )e+an


KONSEP KMD

Priha in
PERSEPSI

-arisan $asa
KEMA)IRAN K)USUS

RAN2ANGAN MENGAJAR
SAINS RENDAH TAHUN " #ahan $a%anan ISU

Per',ahan PROSE S

APLIKASI TEMA I*+a% Terha)a+ $an'sia

-aya Hi)'+ )an Al erna i.

S'*,er $a%anan

Nilai Meng!argai (a!an Makanan Mengelakkan Pe%&a4iran (a!an Makanan

2ONTO) PELAJARAN 'ANG DIRAN2ANG MENGGUNAKAN MATRIKS KAJIAN MASA DEPAN MATA PELAJARAN SAINS TA)UN 5

JADUAL JADUAL PERAN2ANGAN PERAN2ANGAN MATRIKS MATRIKS

PENGAJARAN (ERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN ,ad a$ Peran(an%an disediakan !a%i mem!ant % r meran(an% ta& k )an% dipi$i" daripada S katan Pe$a&aran dan H raian S katan Pe$a&aran mata pe$a&aran serta memikirkan ns r* ns r pada Matriks Ka&ian Masa Depan )an% !#$e" di% nakan'
Mata Pelajaran
RUJUKAN6 SP6)SP KONSEP KAJIAN MASA DEPAN ISU (ERKAITAN

Ta!un6Tingkatan
TEMA APLIKASI TAJUK

(ONTOH
Daripada S katan dan H raian S katan Mata pe$a&aran )an% dia&ar
A$ternatif dan Pi$i"an Masa La$ , Sekaran% dan Masa Depan Ker#sakan dan Pem!a"ar an Kemapanan, Ni$ai, Pen% pa)aan K#m nikasi Kesi"ata Mak$ mat Keamanan ,antina dan B da)a A$am Sekitar Kepend d kan Sains dan tekn#$#%i An%kasa $epas Pen%an%k tan Peran(an%an Bandar Peker&aan dan 6akt Sen%%an% Pem!an% nan Ek#n#mi ,ena)a" dan Keadi$an S m!er Tena%a Pem $i"araan Generasi Masa Depan Impak Ter"adap Man sia Had dan Batasan Masa Depan D nia 0ptimisme 5 Pasimisme Kemapanan Masa dan B da)a B da)a Ber"ikma" Stai$ Hid p A$ternatif Ka&ian Masa Depan Se(ara Kritis Cara Memandan% ,a " Masa Depan Pendidikan P#$itik 5 Kera&aan Pr#ses Mem!ina Citra S#sia$ Pen $isan Spek $asi Peran(an%an Strate%ik

Dikaitkan den%an ta& k pi$i"an SP7HSP

JADUAL PERAN2ANGAN MATRIKS PENGAJARAN (ERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN


Mata Pelajaran
(iRUJUKAN6 TAJUK SP6)SP KONSEP KAJIAN MASA DEPAN

Ta!un6Tingkatan
ISU (ERKAITAN TEMA APLIKASI TAJUK

7-

Jiri% Dala% Ala%+ Ke el&agaian Su%&er di (u%i Jiri% Dala% Ala%+ Udara di Sekeliling Kita Jiri% Dala% Ala%+ Udara di Sekeliling Kita Tenaga Dala% Ke!idu an+ Su%&er dan (entuk Tenaga
Pen*enggaraan dan Kesina%&ungan

Ke%a anan

Ala% Sekitar

Generasi %asa de an

Perancangan strategik

Me%a!a%i ke el&agaian su%&er di &u%i

')

Ke%a anan

Ala% Sekitar

Pe%eli!araan dan Pe%uli!araan I% ak ter!ada Manusia

Perancangan strategik

Me%a!a%i eranan #ksigen dala% res irasi


Menilai ke entingan %engekalkan k#% #sisi gas dala% udara

8-

Ke%a anan

Ala% Sekitar

Perancangan strategik

4)

Ke%a anan

Ala% Sekitar

Pe%eli!araan dan Pe%uli!araan I% ak Ter!ada Manusia )ad dan (atasan

Perancangan strategik

Menga likasikan el&agai su%&er tenaga Menilai ke entingan gi4i sei%&ang Menilai kesan en*elidikan genetik ter!ada ke!idu an %anusia

) ;-

Masa Lalu9 Masa Kini dan Masa De an Ke%a anan

Kesi!atan

Ga*a )idu Alternati, Perancangan Strategik

)idu +Nutrisi
Pen*enggaraan dan Kesina%&ungan )idu + Keturunan dan :ariasi

Etika Gender dan (uda*a

RANGKA PERAN2ANGAN PENGAJARAN DAN PEM(ELAJARAN ' 3


Bagaimana0a" Bagaimana0a" (a/a (a/a -).e" -).e" mengap.i0a(i0ann/a mengap.i0a(i0ann/a &a.am &a.am 0e.a(? 0e.a(?

&
Apa0a" Apa0a" /ang /ang an&a ingin an&a ingin menga7a+? menga7a+?

Da+i Da+i mana0a" mana0a" an&a an&a men%a+i men%a+i -a"an 'n#'0 menga7a+ -a"an 'n#'0 menga7a+ #a7'0? #a7'0?
Ba%i men%em!an%kan ta& k % nakan ns r* ns r matriks Ka&ian Masa Depan . PILIH KONSEP, ISU, TEMA, APLIKASI DAN KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN Cari Cari BAHAN DAN BAHAN DANRANGSANGAN RANGSANGAN yang sesuai yang sesuai

MATA PELA,ARAN

P>.>C P>.>C>D6A >D6ADAB DAB RABCAB! AK'>D>'> RABCAB! AK'>D>'> *AB! *AB!S6S$A> S6S$A>
KA>'KAB D6B!AB KABD$B!AB MA'A P6.A)ARAB DAB P6MACAMAB KA)>AB MASA D6PAB *AB! D>B6R> 5OK$S

TAJUK DAN TEMA

HASIL PEMBELA,ARAN

HASIL HASILKERJA KERJAMURID MURID

PENGAJARAN (ERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN


C0NT0H PERANCANGAN PENGA,ARAN DAN PELA,ARAN SAINS8

&
Apa0a" Apa0a"/ang /angan&a an&a ingin menga7a+? ingin menga7a+?

3 '
Da+i Da+imana0a" mana0a"an&a an&amen%a+i men%a+i -a"an 'n#'0 menga7a+ -a"an 'n#'0 menga7a+#a7'0? #a7'0? UNSUR MATRIKS Pemakanan masa $a$ , kini dan masa depan, Ga)a Hid p, Kesan Ter"adap Kesi"atan BAHAN*

Bagaimana Bagaimana(a/a (a/a -).e" -).e" ap.i0a(i0ann/a ap.i0a(i0ann/a &a.am &a.am0e.a(? 0e.a(?

IDEA$
MEM(INA SENARIO GA)A HIDUP DAN AMALAN PEMAKANAN DUNIA MASA DEPAN Kumpulan-kumpulan me ak!l! "#l#n"an rema$a% #ran" &e a'a% &an ar"a tua

MATA PELA,ARAN SAINS TINGKATAN 7 HSP SAINS TINGKATAN 1


Pen)en%%araan dan Kesinam! n%an Hid p * N trisi

AKTI0ITI1

Data Amalan Pemakanan Masa Lalu Aras 8. Mene!an"kan #aks$% "i&i sei#ban" Data Amalan Pemakanan Masa Kini Risalah tentang gaya hidup masa lalu Aras 4. dan kini Meneran%kan ni$ai ka$#ri makanan Jadual kal ri makanan Men)atakan tena%a da$am makanan (ADANGAN KERJA MURID* (ADANGANHASIL HASIL KERJA MURID* A!as ' ' k Sk&ap!en!ang* !&isia!a +e&"andinganan!a&aA%a$an ' k Sk&ap!en!ang* !&isia!a +e&"andinganan!a&aA%a$an Meran(an%kan %i9i seim!an% +e%akananMasaLa$ dan(ini +e%akananMasaLa$ dan(ini Ran,anganGi-iSei%"angyangses ai n! k&e%a.a%asakinidan Men)atakan kepentin%an %i9i seim!an% Ran,anganGi-iSei%"angyangses ai n! k&e%a.a%asakinidan
%asadepan %asadepan Me$ kis,%en $isa!a %ene&angkan!en!angsena&i#%asadepan Me$ kis,%en $isa!a %ene&angkan!en!angsena&i#%asadepan

( %p $an%eng %p $dan%en!a)si&da!a a%a$anpe%akanan%asa$a$ dankini ( %p $an%engai!kana%a$anpe%akanan dengangayahid p Ra%a$kangayahid pdana%a$an pe%akanan%asadepanyang% ngkin

OHP '+
Ti%a Cara Pen%a&aran

TIGA 2ARA PENGAJARAN

7 Menggunakan %atriks se enu!n*a

< Men*isi kan Kajian Masa De an dala% engajaran 8 Menggunakan Unsur+Unsur Kajian Masa De an se&agai induksi atau susulan engajaran-

(ER0IKIR (ER0IKIR TENTANG TENTANG MASA MASA DEPAN DEPAN


Kenapa0a" #a7'0 ini pen#ing -agi ma(a &epan? Bagaimana0a" #a7'0 ini -).e" &i0ai#0an &engan Ka7ian Ma(a Depan? Apa0a" /ang &i-e+i pe+"a#ian?

OHP '&
Ti%a Cara Pen%a&aran

PENGAJARAN PENGAJARAN DAN DAN PEM(ELAJARAN PEM(ELAJARAN (ERASASKAN (ERASASKAN KAJIAN KAJIAN MASA MASA DEPAN DEPAN Perancangan Perancangan Se#rang Se#rang Guru Guru

Perancangan 'ang Strategik

Isu dan Te%a 'ang Rele1an

(er usatkan Murid

A likasi Se&agai Pr#jek9 Kerja K#krikulu% atau Se anjang )a*at

Peranan Guru Se&agai 0asilitat#r

Berilah pendidikan kepada anak-anak kamu yang dilahirkan untuk zaman lain daripada zaman kamu
:

$mar Alkhatab

Anda mungkin juga menyukai