Anda di halaman 1dari 5

TEKS MC PELANCARAN PROGRAM NILAM Dari Raub ingin ke Pontian, Terus pula ke Kuala Perlis, arap se!

ua berikan per"atian, Mo"on sa#a !ulakan !a$lis% Daun la#u &i tenga" gurun, Na!pak $alur po"on 'e!ara, Tra&isi Mela#u turun te!urun, Pantun &iatur pe!buka bi'ara% Assala!ualaiku! (%b%t &an Sela!at Se$a"tera &an Sala! ) Mala#sia, *ang +erusa"a En Ka!al b Mansor ,Pengetua SMK Dato- Ka!aru&&in., En Nor"an b Mo"& ussain ,Penolong Kanan Penta&biran., En S"a"i&an b as"i! ,Penolong Kanan EM., Pn $" Noorsi&a" bt Mo"& Noor ,Penolong Kanan Kokurikulu!., En Ros!a&i b Ab&ulla" ,Penolong Kanan Tingkatan /., Tn $ S"a"bu&in b Mo"a!a&, ,Guru Ce!erlang Geogra0i. , *ang berusa"a Pn K"airi#a" C"ik bt Ma$or Mo"a!e& K"ali& ,Pega(ai Teknologi Pen&i&ikan ), PKG +atu Kurau., *ang berusa"a En Mo"& Ro!1i b Mo"& Saa& ,Pega(ai Tekonologi Pen&i&ikan 2, PKG +atu Kurau., *ang &iraikan Pn Nur 3au1ia" ani! bt Abu +akar, Guru Perpustakaan &an Me&ia Sekola" Menenga" Sains Ra$a Tun A1lan S"a", Pn Nor Sa1ni Ai&a bt Sabri, Guru Pengiring, Sau&ari Nurai!i Na&ira" bt Ro"i! 4 Ra"i!, TOKO NILAM PERINGKAT KE+ANGSAAN TA 5N 2667, Guru8guru Kanan, *ang &ikasi"i rakan8rakan guru, seterusn#a para pela$ar #ang sa#a sa#angi sekalian% +ers#ukur kita ke "a&rat Illa"i &engan li!pa" kurnian#a &apat kita ber"i!pun &ala! !a$lis 9&ua &ala! satu- ini iaitu Ma$lis Pelan'aran Progra! NILAM 26)6 &an Pelan'aran ari +uku &an ak'ipta Se&unia 26)6% Ma$lis Pelan'aran Progra! NILAM ini !erupakan !a$lis #ang $ulung kali &ia&akan &i sekola" kita% 5ntuk pengeta"uan se!ua, !a$lis ini &ia&akan sebagai plat0or! per!ulaan untuk !e!upuk bu&a#a !e!ba'a &ala! kalangan pela$ar &i sekola" #ang baru !ula !engenal 9apa itu NILAM-% Guru8guru &an para pela$ar sekalian, +agi !e!berkati !a$lis pa&a pagi ini, !a$lis !e!persilakan A&ik %%%%%%%%%%%%%%%%%%, untuk !e!ba'akan &oa% Teri!a kasi"% Di"arapkan &engan ba'aan &oa itu ta&i, !a$lis ini akan lebi" &iberkati% Guru8guru &an para pela$ar sekalian, +agi !eneruskan a'ara pa&a pagi ini, !a$lis !e!persilakan *ang berusa"a Pn K"airi#a" C"ik bt Ma$or Mo"a!e& K"ali&, Pega(ai Teknologi Pen&i&ikan ), PKG +atu Kurau untuk !en#a!paikan u'apan seterusn#a !e!beri se&ikit !aklu!at berkenaan NILAM kepa&a kita se!ua, Se!ua pela$ar &i!inta !en&engar &engan penu" teliti kerana soalan8soalan kui1 akan &ipetik &aripa&a isi teks u'apan ini% Ma$lis &engan segala "or!atn#a !e!persilakan, UCAPAN PEGAWAI PKG Ma$lis !eraka!kan setinggi8tinggi peng"argaan &an teri!a kasi" kepa&a *ang berusa"a Pn K"airi#a" C"ik bt Ma$or Mo"a!e& K"ali&, &i atas u'apann#a sebentar ta&i% a&irin #ang &i"or!ati sekalian,

Ma$lis &iteruskan lagi &engan u'apan Pengetua% Ma$lis &engan segala "or!atn#a !e!persilakan *ang +erusa"a En Ka!al +in Mansor, Pengetua SMK Dato- KA!aru&&in untuk !en#a!paikan u'apan, seterusn#a !eras!ikan Ma$lis PElan'aran Progra! NILAM 26)6 &an ari +5ku &an ak CIpta Se&unia Peringkat SMK Dato- Ka!aru&&in% Dengan segala "or!atn#a &ipersilakan% 5CAPAN T5AN PENGET5A Ma$lis !engu'apkan setinggi8tinggi peng"argaan &an ribuan teri!a kasi" kepa&a Tuan Pengetua atas kesu&ian !en#a!paikan u'apan itu ta&i% Seterusn#a, !a$lis !e!persilakan sekali lagi En Ka!al b Mansor, &iiringi ole" Cik Mariatul Sal!a" bt Is!ail untuk !elaksanakan upa'ara pelan'aran Progra! NILAM peringkat sekola" ta"un 26)6% 5PACARA PERASMIAN Dengan terlepasn#a belon itu ta&i, !aka ras!ila" su&a" pelan'aran Progra! NILAM Peringkat SMK Dato- Ka!aru&&in ta"un 26)6% Sebagai tan&a si!bolik ter"a&ap !a$lis kita pa&a "ari ini, &ipersilakan Tuan Pengetua !en#era"kan seberkas buku NILAM kepa&a Ketua Pela$ar 2, SMK Dato- Ka!aru&&in% Dipersilakan Sau&ara A&&eren'e a:l Nai So(at &ari Tingkatan ; SC ) untuk !eneri!a buku tersebut% Ma$lis !engu'apkan setinggi8tinggi peng"argaan &an ribuan teri!a kasi" kepa&a Tuan Pengetua atas kesu&ian !elan'arkan Progra! NILAM pa&a "ari ini &an pen#era"an 9si!bolik- itu ta&i% Guru8guru &an Para pela$ar sekalian, +ersarang !erba" &i Kuala Langat, Manis !a&un#a pabila &i!akan, Suasana !eria" berta!ba" "angat, Lagu NILAM ka!i perse!ba"kan% Sebagai "al(a telinga, kita !eria"kan !a$lis kita pa&a pagi ini &engan perse!ba"an, Lagu NILAM &aripa&a Ku!pulan Koir Penga(as Pusat Su!ber SMK Dato- Ka!aru&&in% Dengan suka'itan#a, !a$lis !e!persilakan%%% N*AN*IAN LAG5 NILAM +egitu la" ta&i perse!ba"an n#an#ian Lagu NILAM ole" Ku!pulan Koir Penga(as Pusat Su!ber SMK Dato- Ka!aru&&in% Ma$lis !eraka!kan u'apan ribuan teri!a kasi"% Kuini !en'ela" &i &a"an penanti, +ua" !e!pela! &ibela"8bela"kan, Kini tibala" saat &inanti, Toko" NILAM Kebangsaan ka!i ta!pilkan% Para "a&irin &an "a&irat #ang &i"or!ati sekalian, Sebagai !e!perkasakan lagi !a$lis pa&a "ari ini, suka'ita &ipersilakan &engan segala "or!atn#a TOKO NILAM Peringkat Kebangsaan Ta"un 2667, Sau&ari Nurai!i Na&ira" bt Ro"i! 4 Ra"i! &ari Sekola"

Menenga" Sains Ra$a Tun A1lan S"a" untuk !en#a!paikan pengu'apan u!u! beliau #ang berta$uk %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PENG5CAPAN 5M5M TOKO NILAM KE+ANGSAAN 2667 +egitu la" ta&i perse!ba"an pengu'apan u!u! ole" Toko" Nila! Kebangsaan iaitu Sau&ari Nurai!i Na&ira" bt Ro"i! 4 Ra"i!% Ma$lis !eraka!kan u'apan ribuan teri!a kasi"% Di"arapkan !enerusi ketra!pilan Sau&ari Nurai!i Na&ira" ta&i !a!pu !e!beri per'ikan se!angat &an se$alur "arapan kepa&a (arga pela$ar SMK DatoKa!aru&&in untuk terus !e!perkasakan pen'apaian NILAM &i peringkat sekola" kita ini% Guru8guru &an Para Pela$ar sekalian, Ma$lis &iteruskan &engan Pertan&ingan Kui1 Spontan NILAM% 5ntuk Men#a!paikan "a&ia" kepa&a para pe!enang Kui1 Spontan, &i$e!put Tuan Pengetua, En Ka!al b Mansor &iiringi Guru NILAM, CIk Mariatul Sal!a" bt Is!ail untuk !en#e!purnakan !a$lis% K5I< SPONTAN NILAM A&a )6 soalan kui1 spontan #ang !u&a" berkenaan NILAM #ang perlu &i$a(ab% Soalan ini terbuka kepa&a se!ua pela$ar #ang a&a &i sini% Sesiapa #ang ingin !en$a(ab, sila ta!pil segera &i "a&apan astaka, n#atakan na!a, tingkatan &an $a(apan bagi soalan #ang &itan#a% SOALAN K5I< )% N#atakan !aksu& NILAM= >a(apan ? Na&i Il!u A!alan Me!ba'a 2% +erapaka" ta"ap &ala! Progra! NILAM &an sila n#atakan ta"ap tersebut= >a(apan ? A&a 2 ta"ap iaitu TA AP >A5 ARI DAN TA AP RAKAN PEM+ACA @% +erapaka" bua" buku #ang perlu &iba'a ole" pela$ar untuk !en'apai TA AP >A5 ARI= >a(apan ? )66 bua" A% Di !anaka" +uku Reko& NILAM bole" &i&apati= >a(apan ? Pusat Su!ber Sekola" SMK Dato- Ka!aru&&in ;% Siapaka" #ang !eras!ikan Ma$lis Pelan'aran Progra! NILAM pa&a "ari ini= >a(apan ? Tn Pengetua, En Ka!al b Mansor%

Ma$lis !engu'apkan setinggi8tinggi peng"argaan &an ribuan teri!a kasi" kepa&a Tuan Pengetua, En Ka!al b Mansor atas kesu&ian !en#a!paikan "a&ia"% +agi !eneruskan sesi soalan kui1, seterusn#a &i$e!put En Nor"an b Mo"& ussain &engan &iiringi Guru Penga(as PSS, Cik Ro$(ana bt Ab&ulla" T"ani untuk !en#a!paikan "a&ia" kepa&a para pe!enang Kui1 Spontan seterusn#a, /% +erapaka" bi$i belon #ang &ilepaskan se!asa Ma$lis Pelan'aran Progra! NILAM sebentar ta&i= >a(apan ? )6 bi$i B% N#atakan ta$uk lagu #ang &in#an#ikan ole" Ku!pulan Koir Penga(as PSS sebentar ta&i=

>a(apan ? Lagu NILAM C% Siapaka" Toko" Nila! Peringkat Kebangsaan 2667= >a(apan ? Nur Ai!i Na&ira" bt Ro"i! 7% N#atakan ta$uk Pengu'apan u!u! #ang &isa!paikan ole" beliau sebentar ta&i% >a(apan ? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% )6% N#atakan sala" satu "a&ia" #ang bakal &iperole"i Pe!enang nanti% >a(apan ? +asikal, Ka!us +ESTA, Ka!era Digital, Pen DriDe% a&ia" Nila! pa&a "u$ung ta"un ini

Ma$lis !engu'apkan setinggi8tinggi peng"argaan &an ribuan teri!a kasi" kepa&a Pn K"airi#a" C"ik bt Ma$or Mo"a!e& K"ali& atas kesu&ian !en#a!paikan "a&ia" &an ti&ak lupa $uga &iu'apkan ta"nia" kepa&a peneri!a8peneri!a "a&ia" pa&a "ari ini% Para guru &an pela$ar #ang &ikasi"i sekalian, Pulan Pan&an $au" ke tenga", Gunung Daik ber'abang tiga, an'ur ba&an &ikan&ung tana" +u&i #ang baik &ikenang $uga% Sebagai tan&a peng"argaan &an teri!a kasi" #ang ti&ak ter"ingga kepa&a para teta!u $e!putan #ang "a&ir pa&a "ari ini, sa#a a!at berbesar "ati !en$e!put sekali lagi Tuan Pengetua, En Ka!al b Mansor &engan &iiringi Penolong Kanan Penta&biran, En Nor"an b Mo"& ussain untuk !en#a!paikan se&ikit tan&a kenang8kenangan kepa&a para teta!u $e!putan% Ma$lis &engan segala "or!atn#a !e!persilakan, *ang berusa"a Pn K"airi#a" C"ik bt Ma$or Mo"a!e& K"ali&, Pega(ai Teknologi Pen&i&ikan ), PKG +atu Kurau% *ang berusa"a En Mo"& Ro!1i b Mo"& Saa& Pega(ai Teknologi Pen&i&ikan 2, PKG +atu Kurau% Puan Nur 3au1ia" ani! binti Abu +akar, GPM Sekola" Menenga" Sains Ra$a Tun A1lan S"a"% Dan Sau&ari Nur Ai!i Na&ira" bt Ro"i! Toko" NILAM Kebangsaan 2667% Ma$lis !engu'apkan setinggi8tinggi peng"argaan &an ribuan teri!a kasi" kepa&a Tuan Pengetua, En Ka!al b Mansor atas kesu&ian !en#a!paikan "a&ia"% Guru8guru &an para pela$ar sekalian, Seterusn#a, sebagai tan&a peng"argaan pi"ak Pusat Su!ber Sekola" SMK Dato- Ka!aru&&in &i atas segala sokongan, ko!it!en &an kepri"atinan Tuan Pengetua &ala! usa"a !e!beri 9na0as baru- untuk !e!bangunkan PSS,

Ma$lis &engan suka'itan#a, !e!persilakan Ketua Penga(as PSS Sesi 26)6, Sau&ara Mo"& Nor A!irul + +ak"ari sebagai (akil seluru" tenaga ker$a Pusat Su!ber Sekola" SMKDK untuk !en#a!paikan se&ikit 'en&era"ati kepa&a Tuan Pengetua, En Ka!al b Mansor% Dengan segala "or!atn#a, &ipersilakan% Ma$lis !engu'apkan ribuan teri!a kasi" kepa&a Tuan Pengetua, En KA!al b Mansor &i atas kesu&ian beliau% Seterusn#a, ti&ak lupa $uga kepa&a (arga pen&i&ik #ang bertin&ak sebagai pe!angkin terlaksanan#a Progra! NILAM &i SMK Dato- Ka!aru&&in ini% Ma$lis !e!persilakan Sau&ari8sau&ari Penga(as PSS !en#a!paian se&ikit bingkisan 'en&era"ati #ang ti&ak sebarapa ini &ari Pusat Su!ber Sekola"% Su&i8su&ikanla"% Ma$lis !engu'apkan teri!a kasi"% Dengan berak"irn#a pen#a!paian 'en&era"ati itu ta&i,!aka berak"irla" su&a" !a$lis Pelan'aran Progra! NILAM peringkat sekola" ta"un 26)6% +agi pi"ak !a$lis, sa#a !engu'apkan ribuan teri!a kasi" kepa&a se!ua pi"ak #ang terlibat se'ara langsung atau ti&ak langsung &ala! !en$a#akan progra! ini% Ka!i bagi pi"ak Pusat Su!ber Sekola" Menenga" Kebangsaan Dato- Ka!aru&&in $uga ingin !en#usun sepulu" $ari !e!o"on seribu ke!aa0an sekiran#a ter&apat sebarang ke'a'atan &an kepin'angan sepan$ang per$alanan !a$lis ini% Tinggi sunggu" po"on 'e!ara, Tegak !eri!bun &i tenga" kota, Tersala", terkasar butir bi'ara, Sepulu" $ari !aa0 &ipinta% Kalau a&a $aru! #ang pata", >angan &isi!pan &i &ala! peti, Kalau a&a silap &an sala", >angan &isi!pan &i &ala! "ati% Sekian, Eabilla"i tau0ik (al"i&a#a" Eassala!ualaiku! (arra"!atulla"i(abarokatu"%

Anda mungkin juga menyukai