Anda di halaman 1dari 36

LAPORAN KULIAH LAPANGAN TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT TINGGI

TAMAN HUTAN RAYA BUNG HATTA, LADANG PADI 26 DESEMBER 2010

Diajukan untuk memenuhi persyaratan mata kuliah Taksonomi Tumbuhan Tingkat Tinggi

Oleh: Kelompo 1 B!olo"! NK

#URUSAN BIOLOGI $AKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNI%ERSITAS NEGERI PADANG
2010

KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkaan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Kuliah Lapan an Taksonomi Tumbuhan Tin kat Tin i ini! i# selain itu untuk memberikan hasil Adapun tujuan penulisan Laporan Kuliah Lapan an ini adalah untuk melen kapi tu as "ata Kuliah Taksonomi Tin kat Tin pen amatan dalam Kuliah Lapan an! Adapun laporan ini tersusun den an baik tidak lepas dari bantuan berba ai pihak! $ntuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada % &! 'apak()bu dosen Taksonomi Tumbuhan Tin i yan telah membantu penulis dalam men identi*ikasi ( men klasi*ikasikan objek! +! Kakak,kakak asisten yan telah membantu kami dalam pelaksanaan kuliah lapan an dan pen klasi*ikasian objek! Semo a semua kebaikan dan bantuan 'apak()bu dosen serta kakak,kakak asisten dapat menjadi amal ibadah dan dilipat andakan oleh Allah SWT! Penulis menyadari Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan! -leh karena itu# penulis men harapkan saran# kritik# maupun petunjuk dari se ala pihak untuk kesempurnaan laporan yan penulis sajikan ini! Semo a laporan Kuliah Lapan an Taksonomi Tumbuhan Tin kat Tin berman*aat ba i yan memerlukannya! Padan # .esember +/&/ i ini dapat

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

1&1 L'(') Bel' '*" Taksonomi adalah ilmu pen etahuan yan mencakup# identi*ikasi# penamaan

0nomenclature1 dan klasi*ikasi! .asar,dasar taksonomi tersebut adalah klasi*ikasi yaitu pen elompokkan or anisme dalam suatu system menurut kate ori tertentu# identi*ikasi yaitu suatu cara pemberian nama suatu tumbuhan yan berarti men un kapkan atau menetapkan identitas 0jati diri1 suatu tumbuhan atau menentukan nama yan benar dan tempatnya yan tepat dalam system klasi*ikasi# dan nomenclature yaitu tata cara 0system1 pemberian nama atau tata nama tunbuhan secara ilmiah berdasarkan Kode )nternasional Tatanama Tumbuhan! .en an diadakannya Kuliah Lapan an Taksonomi Tumbuhan Tin kat Rendah ke Lubuk "inturun kita dapat men etahui macam,macam jenis tumbuhan tin kat tin i yan terdapat disana# den an be itu kita dapat mempelajari i disana! Selain taksonomi diperlukan ju a "or*olo i taksonomi tumbuhan tin kat tin

Tumbuhannya hal tersebut dikarenakan "or*olo i tumbuhan membahas tentan bentuk, bentuk luar dan susunan dari or an,or an tumbuhan# serta menentukan *un si masin , masin or an tersebut# selanjutnya ju a untuk men etahui darimana asal bentuk dan susunan or an tersebut! 'anyaknya jenis tanaman yan berbeda,beda# memiliki struktur dan ciri khas yan berbeda,beda pula! Kadan banyak pula yan terdapat di tempat yan sulit dijan kau atau pun suatu saat akan punah! .alam hal ini kita akan men alami kesulitan untuk men enal dan mempelajari tanaman,tanaman yan ada ataupun pernah ada! $saha yan dapat kita lakukan untuk men atasi kesulitan itu salah satunya adalah den an cara men oleksi dan men a2etkan tanaman tersebut# yan specimen herbarium! disebut den an

1&2 T+,+'* K+l!'h L'p'*"'* Kuliah lapan an ini bertujuan a ar % &! +! 3! tumbuhan tersebut! 4! *amilia tersebut! 6! "ahasis2a men enal dan men etahui klasi*ikasi objek yan didapatkan pada kuliah lapan an 1&- Temp'( .'* /' (+ Pel' 0'*''* Kuliah Lapan an ini di laksanakan pada% 7ari ( tan Pukul Tempat al % "in u ( +8 .esember +/&/ % /9!// sampai selesai % Taman 7utan Raya 'un 7atta# Ladan Padi "ahasis2a men enal dan men etahui -rdo dan 5amilia dari objek yan didapat dan men etahui alasan dimasukkan ke dalam ordo dan "ahasis2a men enal habitat asli tumbuhan berbun a! "ahasis2a men enal dan men etahui habitus dari tumbuhan berbun a yan diambil pada saat kuliah lapan an! "en etahui mor*olo i atau bentuk luar dari masin ,masin

1&1 De0 )!p0! D'e)'h

BAB II DASAR TEORI 2&1 BENTUK2BENTUK HIDUP TUMBUHAN 'entuk hidup tumbuhan dapat dibedakan atas 4 macam % a! berdasarkan daur hidup b! berdasarkan lama hidup ( umur c! berdasarkan habitus d! berdasarkan habitat

'& D'+) h!.+p .aur hidup tumbuhan ada + macam % &! "onocarpa Monocarpa adalah tumbuhan yan hanya berbun a dan berbuah & kali dalam siklus hidupnya lalu mati! :ontohnya % Zea mays +! Policarpa Policarpa adalah tumbuhan yan dapat berbun a dan berbuah beberapa kali selama siklus hidupnya! :ontohnya % Cocos nucifera, Artocarpus integra 3& L'm' h!.+p 4 Um+) Lama ( umur hidup tumbuhan dapat dikelompokan jadi 3 macam % &! Annual Annual adalah tumbuhan yan lama hidupnya kuran dari & tahun# mulai dari biji sampai men hasilkan biji kembali! :ontohnya % Zea mays +! 'ienial

Bienial adalah tumbuhan mulai dari biji tumbuh sampai men hasilkan biji memerlukan 2aktu + tahun! 'iasanya tumbuhan bienial ini berbun a hanya & kali yakni setelah men alami masa ;e etati* lebih dari & tahun! :ontohnya % Beta vulgaris 3! Perenial Perenial adalah tumbuhan yan dapat mencapai umur lebih dari + tahun dan bahkan bisa ratusan tahun! 'erbun a dan berbuah berkali,kali! :ontohnya% Manggifera indica, Cocos nucifera. 5& H'3!(+0 7abitus ( pera2akan batan tumbuhan dapat dibedakan seperti berikut ini % &! Herbaceus, batan lunak dan berair! :ontohnya % Impatiens balsamin, Ipomea aquatica +! ignosus, batan keras dan kuat karna terdiri dari li nin! .ibedakan la i atas 3 bentuk % Arbores 0pohon1 Tumbuhan berkayu# tin i lebih dari + meter# batan pokok jelas# dan percaban an jauh diatas tanah! :ontoh % Manggifera indica, Artocarpus integra !rutices 0perdu1 Tumbuhan berkayu# tin jauh dari tanah! :ontoh % Capsicum annum, "olanum torfum "uffrutices #semak1 Tumbuhan berkayu# tin 3! Calmus# batan bulat# beron :ontoh % $ry%a sativa 4! Calamus, batan se iti a# tidak beron a# mempunyai & ruas yan panjan ! i sampai + meter# batan pokok tidak jelas dan percaban an dekat dari tanah! a# mempunyai buku dan ruas yan amat pendek! i sampai + meter# batan pokok jelas dan percaban an

:ontoh % Cyperus rotundus

.& H'3!('( 7abitat tumbuhan dapat dibedakan atas 4 % o o o o 7idro*it# hidup dilin kun an basah atau berair! "eso*it# hidup dilin kun an lembap! <eri*it# hidup dilin kun an kerin ! 7alo*it# hidup dilin kun an yan bera am! 0 Bu&u A'ar Morfologi (umbu)an. +//=! 6,91 2&2 AKAR Akar merupakan ba ian tumbuhan yan biasanya terdapat di ba2ah tanah yan ber*un si untuk memperkuat berdirinya tumbuhan# menyerap air dan >at,>at makanan yan terlarut dalam tanah# men an kut air dan >at,>at makanan tadi ke ba ian tumbuhan yan memerlukan dan kadan ,kadan untuk menimbun makanan!0'uku ajar "or*olo i Tumbuhan# hal%?1 Akar biasanya mempunyai si*at,si*at seba ai berikut% a1 "erupakan ba ian tumbuhan yan biasanya terdapat di dalam tanah# den an arah tumbuh ke pusat bumi 0geotrop1 atau menuju ke air 0)idrotrop1# menin udara dan cahaya! b1 Tidak berbuku,buku# jadi ju a tidak beruas dan tidak mendukun daun,daun atau sisik,sisik maupun ba ian,ba ian lainnya! c1 Warna tidak hijau# biasanya keputih,putihan atau kekunin ,kunin an! d1 Tumbuh terus pada ujun nya# tetapi umumnya pertumbuhannya masih kalah jika dibandin den an batan ! e1 'entuknya serin kali meruncin # hin Akar utama dan akar tambahan a lebih mudah untuk menembus tanah! 0"or*olo i Tumbuhan# $G" Press# hal% ?&,?+1 alkan

a! Akar utama atau akar pokok akar 0radi@ primaria1 adalah akar yan

tumbuh

seba ai kelanjutan akar embrio 0radicula1 dan menjadi besar! Pada tumbuhan yan berumbi lapis# berumbi batan dan yan memiliki rimpan dan seba ainya# akar utama ini se era terhenti pertumbuhannya atau mati! 7al itu ju a terjadi pada kebanyakan monokotil! b! Akar tumbuhan atau akar ad;enti* 0radi@ ad;entitia1 adalah akar yan tumbuh dari pan kal batan # apabila akar utama tumbuh lemah atau terhenti pertumbuhannya! Aadi# akar tambahan dapat mendampin i akar utama seperti pada tanaman serelia! 0"or*olo i Tumbuhan# .epdikbud# hal% &/91 Sistem perakaran dapat dibedakan + macam% a! Sistem akar tun an Akar primer 0akar dari embrio(lemba a1 tumbuh terus menjadi akar pokok dan tetap menyolok karena lebih besar dari akar lainnya# serta bercaban banyak menjadi akar,akar yan ymnospermae b! Sistem akar serabut Akar primer tidak lama bertahan sebab akan mati atau tidak tumbuh membesar# kemudian disusul oleh sejumlah akar yan kuran lebih sama besar dan semuanya dari pan kal batan !0'uku ajar "or*olo i Tumbuhan# hal% &/1 2&- BATANG "erupakan or an tumbuhan yan berada diatas permukaan tanah yan ber*un si seba ai penopan tumbuhan! 'atan mempunyai ciri,ciri seba ai berikut % 'entuk panjan # bulat seperti silinder dan bisa ju a mempunyai bentuk lain namun bersi*at aktinomor*! "emiliki nodus dan internodus. Arah tumbuh *otototrop! Selalu bertambah panjan lebih kecil! Terdapat pada tumbuhan dikotil dan

"en adakan percaban a! Tidak berkloro*il# kecuali tumbuhan berumur pendek dan batan muda!

a! 'erdasarkan si*atnya# batan dibedakan jadi % &! Tumbuhan tidak berbatan 0planta acauli1
'atan sebenarnya ada namun amat pendek# sehin merupakan roset! a duduk daun amat rapat yan

+! Tumbuhan yan jelas batan nya 0planta caulis1 batan basah 0)erbaceous1 batan berkayu 0lignosus1 Pohon 0arbores1 Perdu 0frutices1 Semak 0suffrutices1 batan rumput 0calmus1 batan mendon 0calamus1

b! 'entuk batan Tumbuhan dikotil mempunyai bentuk batan yan ba ian ba2ahnya besar dan ba ian ujun nya berukuran lebih kecil! Sedan akan tumbuhan monokotil mempunyai ukuran batan yan hampir sama besar dari pan kal sampai ke ujun nya! 'entuk batan dapat dibedakan antara lain % bulat 0teres1# contoh % "ac)arum oficinarum berse i 0angular1 se iti a 0trian ularis1# contoh % Cyperus rotundus se i empat 0Buad*ran ularis1# contoh % Coleus )ibridus

pipih *ilokladia 0phyllocladia1# batan yan tumbuh terus!

:ontoh % $puntia dilleni, *p ip )ylum truncatum! kladodia 0cladodia1# batan yan pertumbuhannya terbatas! :ontoh % Asparagus sp

c! Permukaan batan Licin 0lea;is1# pada Zea mays 'erambut 0pilosus1# pada +icotiana tabacum 'erusuk 0costatus1# pada Coleus )ibridus 'eralur 0sulcatus1# pada Amarant)us spinosus 'ersayap 0alatus1# pada Passiflora quadrangunalis 'erduri 0spinosus1# pada ,osa )ybrida Ada bekas,bekas daun penumpu# pada Artocarpus integra Ada bekas,bekas daun# pada Carica papaya Lepasnya kerak 0ba ian kulit yan mati1# pada Psidium gua'ava

d! Arah tumbuh batan Te ak lurus 0erectus1# contohnya Carica papaya "en antun 0dependens# pendulus1

'iasanya tumbuhan yan hidup dileren ,leren atau juran # contohnya Zebrina pendula 'erbarin 0humi*isus1 Aika batan terletak dipermukaan tanah hanya ujun nya saja berdiri ke atas# contohnya Citrulus vulgaris "enjalar atau merayap 0repens1 Aika batan berbarin diatas tanah dan buku yan bersentuhan den an tanah akan men eluarkan akar# contohnya Ipomea batatas Seron ke atas atau condon 0ascendens1 Pan kal batan seperti hendak berbarin # tetapi ba ian yan lainya membelok ke atas#

contohnya Arac)is )ipogaea "en an 'atan uk 0nutans1 te ak lurus tetapi ujun nya memben kok ke ba2ah# contohnya

Heliant)us annus "emanjat 0scandens1 "emiliki alat pemanjat seperti % Akar pelekat# contohnya Piper betle Akar pembelit# contohnya -anilla planifolia :aban pembelit atau sulur# contohnya -itis viniver, "ec)ium edule .aun pembelit ( sulur# contohnya .loriosa superba Tan kai pembelit# contohnya Pisum sativum .uri# contohnya ,osa sp, Bougenvillea spectabilis .uri daun# contohnya Calamus caesius Kait# contohnya /ncaria gambir "embelit 0;olubilis1 'atan memanjat tidak men unakan alat seperti batan memanjat tetapi anya! batan itu sendiri yan dibelitkan ke tempat penyan "enurut arah membelitnya dibedakan atas % "embelit kekiri 0sinistrosum ;olubilis1 contohnya Clitoria ternatea "embelit kekanan 0de@trosum ;olubilis1 contohnya 0iscorea )ispida. 0Botani /mum. 1234.456421 2&1 DAUN .aun merupakan or am dari tumbuhan# biasanya terdapat paad batan berikut % o o Pen ambilan >at,>at makanan 0 reabsorbsi1 Pen olahan >at,>at makanan 0 asimilasi1 dan

ber2arna hijau! 'entuk dan biasanya tipis melebar sesuai den an *un sinya seba ai

o o

Pen uapan air 0 transpirasi1 Perna*asan 0 respirasi1

'erdasarkan kelen kapannya ba ian,ba ian daun dapat dibedakan atas daun len kap dan daun tidak len kap! .aun len kap terdiri dari helaian daun 0 lamina1# tan kai daun 0 petrolus1# dan pelepah daun 0 la ina1 .aun tidak len kap terdiri dari o .aun bertan kai# hanya terdiri dari helaian daun 0 lamina1 dan tan kai 0 petiolus1 o .aun beripih terdiri dari helaian daun 0 lamina1 dan pelepah 0 ;a ina1 o .aun duduk# terdiri dari helaian daun saja o .aun palsu atau helaian daun semu# terdiri dari tan kai daun saja yan men alami modi*ikasi menjadi pipih! B'"!'* 6 3e*(+ 7 D'+* 6 5!)5+m0()!pho 7 'erdasarkan letak ba ian daun yan terlebar bentuk daun dibedakan atas 4 olon an yaitu % 'a ian yan terlebar berada diten ah,ten ah helaian daun o 'ulat atau bundar corubicularis1# jika panjan % lebar C &%& o :ontoh pada teratai besar 0 Nelumbium nelumbo1 o 'an un perisai 0 peltatus1# tan kai daun tertanam pada ba ian ten ah daun# contoh pada keladi 0 :aladium bicolor L!1 o Aoron 0 o;alis atau clliphcus1# panjan % lebar C &#6,+%& o Seperti pada nan ka 0 Artocarpus inte ia1 o "emanjan 0 oblon us1# jika panjan % lebar C +#6,3%&#

o Seperti pada srikaya 0 Amonsa sBuamosa1 o Lanset 0 lanceolatus 1# jika panjan D lebar E 3#6%&1 'a ian yan terlebar terdapat diba2ah ten ah,ten ah helaian daun A& P'*" 'l .'+* (!.' 3e)(o)eh

o 'ulat

telur

o;atus1#

contoh

pada

daun

kemban

sepatu

0 7ibiscusrosa,inensis1 o Se iti a 0 thrian ularis 1# se iti a sama kaki seperti pada daun kemban pukul empat 0 "irabilis jalapa1 o .elta 0 deltoids1# se iti a sama sisi# seperti pada daun air mata pen antin 0 Anti onon lephopus1 o 'elah ketupat 0 rhomboi dues1# ban un se i empat tetapi sisinya tidak sama panjan # contoh pada anak daun yan diujun pada ben kuan 0 Pachyrrhi>us erosus1 B& P'*" 'l .'+* 3e)(o)eh '('+ 3e)le + o Aantun 0 cordahis1# seperti bulat telur tetapi pan kalnya berlekuk# seperti pada daun 2ari 0 7ibiscus tilisceus1 o Ginjal atau kerinjal 0 reni*ormis1 seperti pada pe e an 0:entela aslatica 1 o Anak panah 0 sa itatus1# seperti pada encen 0 Sa itaria sa iti*olia1 o Tombak 0 hastalus 1# pada 2e2ehan 0 monocharia tastata 1 o 'ertelin a 0 auriculatus 1 pada tempurun 0 sonchus ar;ensis1 &! 'a ian yan terlebar terdapat di atas ten ah,ten ah helaian daun! o 'ulat telur sun san 0 obo;atus 1# pada sae2o kecik 0 "anikara kauki1 o Aantun sin san 0 obcordatus1 seperti pada sida uri 0 Sida retusa1 i 0 "arsileacrerata 1

o Se iti a terbalik ( pasak 0 cincatus1# pada anak daun seman

o Sudip ( spatet 0 spathulatus 1 pada daun tampak uman 0 5lephantopus1 staba 1 +! Tidak ada ba ian yan terlebar# dari pan kal sampai ke ujun hamper sama lebar o o o o o o Garis 0 linearis1# contoh pada daun padi 0 -ri>a sati;a1 Pita 0 li ulatus1# serupa aris tetapi lebih panjan la i a ak lebar :ontoh % daun ja un 0 Fea mays1 Pedan 0 ensi*ormis1 seperti ba un saris tetapi daun lebih tebal diba ian

ten ahnya dan tipis diba ian tepi# pada A are sisalama 0 nenas sebran 1 Paku atau dabus 0 subulatus1# bentuk daun seperti silinder# ujun runcin # seluruh ba ian kaku# pada daun cemara 0 Araucaria cunin hamii1 Aarum 0 acerosus1 serupa paku kecil meruncin panjan pada Pinus merkusii

U,+*" D'+* 6 'pe8 9oll!! 7 a! Runcin 0 acutus1# pertemuan tepi daun pada puncak den an sudut lancip b! "eruncin 0 atuminatus 1# pertemuan tepi daun diba2ah puncak c! Tumpul 0 obtusus1# pertemuan tepi daun di atas puncak dan sudut tumpul d! "embulat 0 rolundatus 1# tidak berbentuk sudut1 e! Rompan 0 *rincatus 1# ujun daun rata 1 *! Terbelah 0 retusus 1# ujun daun berlekuk ! 'erduri 0 muroratus 1 ujun daun berduri P'*" 'l D'+* 6 3'0!0 9oll! 7 Pan kal daun dibedakan dalam % a! Tepi daun ba iannya tidak pernak bertemu# tetapi terpisah oleh pan kal ibu tulan ( ujun dibedakan atas % b! Runcin 0 acutus1 biasanya terdapat pada daun ban un memanjan # lanset dan belah ketupat! c! "eruncin 0 acuminatus 1 biasanya pada daun ban un bulat telur sun san ( daun ban un sudip d! Tumpul 0 obtusus1# pada daun,daun ban un bulat telur joron e! Rompan atau rata 0 truncates 1# pada daun,daun se iti a delta dan tombak *! 'erlekuk 0 emar inatus 1 pada daun,daun ban un jantun # injal anak panah &! Tepi daun bertemu dan berlekatan satu sama lainnya a! Pertemuan tepi daun pada pan kal terjadi pada sisi yan sama terhadap batan sesuai den an letak daun pada batan b! Pertemuan tepi daun terjadi pada sisi# seberan berhadapan den an letak daunnya! 'erdasarkan susunan tulan ,tulan daun dapat dibedakan menjadi 4 olon an yaitu% &! .aun,daun yan bertulan menyirip 0 penni res;is 1 +! .aun,daun bertulan menjari 0 palminer;is1 batan yan berla2anan( tan kai daun# dalam keadaan demikian pan kal daun dapat

3! .aun,daun bertulan melen kun 0 cer;iner;is1 4! .aun,daun bertulan sejajar ( bertulan lurus 0 rectiner;is1 Tep! D'+* 6 m')"o 9oll! 7 Secara aris besar tepi daun dibedakan dalam dua macam % , Rata 0 inte er1# misalnya daun nan ka 0 artocarpus1 inte ra1 , 'ertoreh 0 di;isus 1 Toreh Etorehan pada tepi daun dibedakan dalam dua olon an % a! Torehan daun yan 0 torehan merdeka1 Torehan daun seperti ini dapat dibedakan 4 macam yaitu % , , , , , 'er eri i 0 seratus1 'er eri i anda atau ran kap 0 bisseratus1 'er i i 0 dentatus 1 'erlan it 0 crenatus1 'erombak 0 repandus1 tidak mempen aruhi atau men ubah ban un asli daun

b! Tepi daun yan tidak mempen aruhi bentuk daun dapat dibedakan atas % o 'erlekuk 0 lobatus1 dalam torehan kuran dari seten ah panjan tulan daun yan terdapat di kanan kiri o 'ertan ap 0 tissus1# dalam torehan sampai den an seten ah panjan tulan daun dikiri! o 'erba i 0 partitus 1 dalam torehan melebihi seten ah panjan tulan daun di kanan kiri .en an demikian tepi daun yan torehannya dapat mempen aruhi bentuk daun dapat dibedakan atas % a! 'erlekuk menyirip 0 pinnati lobus 1 b! 'erlekuk menjari 0 palmahlobus 1 c! 'ertan ap menyirip 0 pinnah *idus 1

d! 'ertan ap menjari 0 palma*idus 1 e! 'erba i menyirip 0 pinnah partitus 1 *! 'erba i menjari 0 palmatipartitus1! 0 Penuntun praktikum struktur perkemban an tumbuhan )! +//=!&,?1

D'"!*" D'+* 6 !*(e):e*!+m 7 , .a in daun 0 inter;enium 1 ialah ba ian daun yan terdapat diantara tulan ,tulan daun dan urat,urat daun! Tebal tipisnya helaian daun pada hakekatnya ter antun pada tebal tipisnya da in daun! 'ertalian den an si*at ini dibedakan daun % a! Tipis seperti selaput 0 membranaceus 1# misalnya daun paku selaput b! Seperti kertas 0 papyraceus 1 misalnya daun pisan c! Tipis lunak 0 herbaceous 1 misalnya daun selada air 0 nasturtium 1 d! Seperti perkamen 0 perkamenteus 1# tipis tetapi cukup kaku e! Seperti kulit( belulan 0 coriareus1 jika helaian daun tebal dan kaku! *! 'erda in 0 carnosus1 jika tebal dan berair# misalnya daun lidah buaya 0 Aloe sp1 Si*at,si*at lain pada daun yan perlu untuk diperhatikan Warna Keadaan permukaan a! Licin 0 lea;is1 b! Gundul 0 laber1 c! Kasap 0 scabar1 d! 'erkerut 0 ru osus1 e! 'erbin kul,bin kul 0 bullatus 1 *! 'erbulu 0 pilosus1 ! 'erbulu halus dan rapat 0 ;illosus1

h! 'erbulu kasar 0 hispidus 1 i! 'ersisik 0 Lepidus1 D'+* M',em+ 6 9ol!+m 5ompo0!(+m7 Pada suatu tan kai daun majemuk dapat kita bedakan ba ian,ba ian berikut % a! )bu tan kai daun 0 poholus communis1 b! Tan kai anak daun 0 petiololus1 c! Anak daun 0 *oliulum 1 d! $pih daun 0 ;a ina1 "enurut susunan anak daun pada ibu tan kainya# daun majemuk dapat dibedakan dalam + olon an# yaitu % &! .aun majemuk menyirip 0 pinnatus 1# jika anak daun tersusun seperti sirip pada kanan kiri ibu tan kai .aun majemuk menyirip dapat dibedakan dalam beberapa macam yaitu % a! .aun majemuk menyirip beranak daun satu 0 uni*oliolatus1 b! .aun majemuk menyirip enap 0 abrute pennatus1 c! .aun majemuk menyirip asal 0 imparipinnatus 1 +! .aun majemuk menjari 0 palmatus 1 Gan disebut daun majemuk menjari ialah daun majemuk yan semua anak daunnya tersusunan memencar pada ujun ibu tan kai seperti letaknya jari,jari pada tan an 'erdasarkan jumlah anak daunnya# daun majemuk menjari dapat dibedakan seperti berikut % a! 'eranak daun dua 0 bitoliolatus 1 b! 'eranak daun ti a 0 tri*oliolatus 1 c! 'eranak daun lima 0 Buina;e*oliolatus1 d! 'eranak daun tujuh D'+* m',em+ 3'*"+* ' ! 6 pe.'(+07 .aun ini mempunyai susunan seperti daun majemuk menjari# tetapi dua anak daun yan palin pin ir tidak duduk pada ibu tan kai# melainkan pada tan kai anak daun yan disampin nya# seperti pada ansaema *ili*orme

D'+* m',em+ 5'mp+)'* 6 .!"!('lop**'(+0 7 Gan dimaksud den an daun majemuk campuran adalah suatu daun mejemuk anda yan mempunyai caban ,caban ibu tan kai memencar seperti jari dan terdapat pada ujun ibu tan kai daun! T'(' le(' .'+* p'.' 3'('*" 6 ph;llo('8!07 Aturan men enai letaknya daun dinamakan tata letak daun untuk men etahui ba aimana tata letak daun pada batan # harus ditentukan terlebih dahulu berapa jumlah daun yan terdapat pada satu buku,buku batan # yan kemun kinannya ialah a! Pada setiap buku,buku hanya terdapat satu daun saja b! Pada tiap,tiap buku,buku batan terdapat dua daun yan berhadapan c! Pada setiap buku,buku batan Tjitrosoepomo! +//3!4=,=31 2&< BUNGA A0'l2+0+l B+*"' H 'un a merupakan sistem percaban an batan yan mendukun daun,daun *ertil dan steril! Pada ba ian sumbu batan yan berbentuk aksis# terdapat % &! Aksis utama +! Tan kai bun a 0pedicellus1 3! .asar bun a 0receptacle1 H .aun steril dapat berupa daun pelindun 0brachtea1# daun tan kai 0brachteola1# daun kelopak 0sepal1# dan daun makhkota 0petal1! Kedua terakhir disebut seba ai perhiasan bun a 0perianthium1! H .aun *ertil berupa &! 'enan sari 0microsporo*il C stamen1 Seba ai unit dasar penyusun alat kelamin jantan 0Androecium1 +! .aun buah 0me asporo*il C carpella1 Seba ai unit dasar penyusun putik atau alat kelamin betina 0Gynoecium1 $+*"0! B+*"' &! 'un a merupakan alat reproduksi pada tumbuhan berbiji! +! Pada masa anthesis# bun a men alami penyerbukan 0polinasi1# kemudian akan terdapat lebih dari pada dua daun!0Gembon

men alami peristi2a pembuahan 0*ertilisasi1# yan merupakan perkemban biakan seksual atau enerati*# dan akan men hasilkan buah dan biji! 3! 'uah dan biji di alam seba ai alat pencar 0dispersal1 untuk bermi rasi! 4! 'uah dan biji merupakan salah satu alat pencar dan mi rasi tumbuhan serin disebut alat perkemban biakan 0or an reproducti;e# diaspora# propa ule# disseminule 1 S!9'( B+*"' H Tumbuh pada aksis 0dari batan 1 yan beruas, ruas! H "emiliki daun pelindun berupa brachtea 0daun pelindun 1 atau seludan 0spatha1# *otosintetik H "emiliki daun tan kai 0 brachteola 1#*otosintetik! H "emiliki daun kelopak 0sepal1# umumnya memp! 'erkas pen an kut 3 buah# *otosintetik! H "emiliki daun makhkota 0petal1# umumnya memp! 'erkas pen an kut & buah# memiliki antosean 0>at 2arna1 bera am! H Alat kelamin pada bun a sempurna memiliki benan sari dan putik! H 'a ian bun a dapat tersusun acyclis# cyclis# hemicyclis H 'a ian bun a dapat bermetamor*ose! B'"!'* B+*"' H 'un a len kap 0*los completus1 .isusun oleh perhiasan bun a len kap# artinya terdapat & lin karan daun kelopak dan & lin karan daun mahkota! 'ila tidak ada salah satunya disebut bun a tidak len kap 0*los incompletus1# dan bila tidak memiliki perhiasan bun a disebut bun a telanjan 0*los nudus1! Terdapat olon an tumbuhan yan bun anya tidak memiliki daun mahkota disebut Apetalae# misalnya keluar a Piperaceae! H 'un a sempurna 0per*ect *lo2er1 'un a yan memiliki alat kelamin yan len kap yaitu benan sari dan putik sehin bun a tidak sempurna dapat berupa berkelamin tun a al 0unise@ualis1# yaitu bun a jantan

0staminate *lo2eri1 atau bun a betina 0pistilate *lo2er1 atau tidak berkelamin! D'0') 3+*"' 6)e5ep('5le '('+ (o)+07 H .asar bun a dian ap seba ai ujun batan atau percaban an yan berhenti pertumbuhannya# mendukun pertumbuhan perhiasan dan kelamin bun a! H Pada bun a primiti* seperti Polycarpicae 0Ranales1# dasar bun a bentuk tu u atau tian 0torus1# H Pada Rosaceae# bere;olusi menjadi bentuk lempen an# H Pada Le uminosae berujud mendatar# H Pada Rutaceae berujud cakram 0discus1# H Pada "yrtaceae dasar bun a melebar berkemban menjadi hipantium 0hypanthium1! H 'erdasarkan perkemban an dasar bun a tersebut# posisi bakal buah dan perhiasan bun a dapat bersi*at# &! Epi en# peri en atau hipo en untuk bakal buah +! Superus# hemi in*erus# dan in*erus untuk perhiasan bun a Kelop' 65'l;87 'erdasarkan simetrinya# kelopak dapat dibedakan antara % &! 'eraturan 0actinomor*# re uler1 .apat berbentuk bintan # tabun # terompet# man kuk# piala# coron # loncen # dsb! +! Setan kup tun al 0>i omor*1 .apat berbentuk taji 0calcareus1# berbibir 0labiate1 M'h o(' '('+ (',+ 3+*"' 65o)oll'7 H .aun mahkota bersi*at mudah u ur 0caducous1 jaran bertahan sampai menyusun buah! H Petal satu den an yan lainnya dapat memiliki kemun kinan

&! Lepas atau bebas 0choripetal# dialypetal# polypetal1#memiliki ba ian kuku daun mahkota 0un uis1 dan helaian daun mahkota 0lamina1! +! 'erlekatan 0sympetal# amopetal# monopetal1# membentuk tabun yan memiliki ba ian tabun atau buluh corolla# pin iran corolla# leher corolla! H "ahkota bun a yan salin berlekatan dapat memiliki simetri % &! 'eraturan dan dapat memiliki bentuk bintan 0stellate1# tabun 0tubuler1# terompet 0hynocrateri*orm1# man kuk 0cerceolate1# coron 0in*undibuli*orm1# loncen 0campanulate1! +! Simetri satu dapat memiliki bentuk bertaji 0calcareus1# berbibir 0labiate1# berbentuk kupu,kupu 0papilionaceus1# bertopen atau kedok 0personate1# pita 0li ulate1 H 'un a yan tidak memiliki tajuk bersi*at apetala serin disebut bun a telanjan 0*los nudus1! Kel'm!* B+*"' H Prototip bun a memiliki dua kelamin bun a# benan sari 0stamen1 dan putik 0pistilum1! H 'erdasarkan distribusi alat kelamin dapat dibedakan % a! 'un a banci atau berkelamin dua 0hermaprodite1 b! 'un a berkelamin tun al 0unise@ualis1 b!&! bun a jantan 0*los masculus atau staminate *lo2er1 b!+! bun a betina 0*los *emininus atau pistillate *lo2er1 b!3! bun a mandul 0tidak berkelamin C steril1 H Pada tumbuhan# distribusi seks dapat dibedakan % a! 'erumah satu 0monoecus1# Setiap indi;idu memiliki kelamin jantan dan betina b! 'erumah dua 0dioecus1# Terdapat indi;idu jantan dan betina! c! Poli ami 0poly amus1# Terdapat indi;idu jantan# betina# dan banci!

Poli ami memiliki ;ariasi susunan kelamin bun a % ynodioecus# androdioecus# monoeco,poly amus# ynomonoecus# trioecus atau trioeco, poly amus! Po0!0! 3'"!'*23'"!'* 3+*"' H 'a ian bun a satu terhadap yan lainnya dapat bersi*at superposisi 0berhadapan atau tumpan tindih1 dan alternasi 0berselin 1! H Pada umumnya posisi ba ian,ba ian bun a adalah berselin # jaran yan bersi*at superposisi! S!me()! 3+*"' H .alam penentuan simetri bun a harus diperhatikan adanya bidan simetri dan bidan median! Kondisi simetri bun a dapat beraneka ra am antara lain % a! Asimetri atau tidak simetri b! Setan kup tun .ibedakan antara % , setan kup tun , setan kup mirin c! 'ilateral simetri atau disimetri d! 'eraturan atau simetri banyak 0polysimetri# re uler# actinomor*1 S+0+*'* B+*"' H 'un a pada batan tumbuhan dapat bersi*at % &! 'ersi*at tun .apat berupa % , Terpencar 0*lores sparsi1 , Tukal 0 lomerulus1 , Karan an bun a 0in*lorescentia atau anthota@is 1! H :atatan % Pada Gymnospermae struktur bun a hanya berupa ruan pollen(serbuk al 0planta uni*lora1 +! 'ersi*at banyak 0planta multi*lora1 al , setan kup mendatar al 0monosimetri atau >i omor*1

sari 0pollen chamber1# yan berhubun an den an lin kun an luar melalui lian 0mikro*il1! B'"!'* 3+*"' m',em+ .'p'( .!3e.' '* &! 'a ian yan menyerupai batan atau caban D a! ibu tan kai bun a 0pedunculus# pedunculus communis# rachis1 b! rachilla# rachiola c! tan kai bun a 0pedicellus1 d! dasar bun a 0receptacle1 +! 'a ian yan berbentuk seperti lembaran daunD a! daun pelindun 0brachtea atau spatha1# b! daun tan kai 0brachteola1# c! daun kelopak 0sepal1# d! daun mahkota 0petal1# daun buah 0carpella1# e! benan sari 0stamen C mikrosporo*il1# S+0+*'* 3+*"' m',em+ H Sumbu bun a 0scapus1 dapat bercaban atau tidak bercaban # bila bercaban dapat memiliki tipe perbun aan% a! monochasial# b! dichasial# dan c! pleiochasial! H 'erdasarkan mekarnya bun a pada karan an bun a dibedakan antara % &! 'un a majemuk berbatas# yaitu karan an bun a yan bun anya mekar dari pin 0in*lorescentia cymosa# centri*u a# di*inita1 +! 'un a majemuk tak berbatas# yaitu karan an bun a yan bun anya mekar dari ten ah 0ujun 1 ke pin 0in*lorescentia racemosa# botryoides# centripetal1 2&6 BUAH ir percaban an ir ke ten ah percaban an

'uah yan berbentuk dari bakal buah disebut buah telanjan 0 frucius nudus7# buah ini dinamakan buah sejati atau buah sun buah semu 0frucius spurius7# sehin uh! Aika selain bakal buah ada ba ian bun a yan uhnya tidak kelihatan 0tertutup1# lain dan ikut berkemban serta menentukan bentuk buah tersebut maka buah ini disebut a buah yan sesun karena itu buah ini disebut ju a den an buah tertutup seperti % &! Tan kai bun a yan membesar dan berda in pada jambu monyet +! .asar bun a bersama pada bun a berin in 3! .asar bun a pada bun a tun al misalnya pada arbe

4! Kelopak bun a pada buah ciplukan 6! Tenda bun a dan ibu tan kai bun a majemuk pada buah nan ka 1& Pe*"olo*"'* B+'h &! 'uah semu atau buah tertutup jika buah terbentuk dari bakal buah beserta ba ian E ba ian lain dari bun a 0lebih besar dan menarik1# sehin sesun uhnya tersembunyi! al tapi tidak merupakan ba ian yan berarti! a buah yan

+! 'uah sejati atau buah telanjan # buah terbentuk hanya dari bakal buah# jika ada ba ian bun a yan tertin

"enurut perkemban an bakal buah dikenal % &! 'uah tun al# berasal dari satu bakal buah dari satu bun a +! 'uah anda# berasal dari bakal buah satu bun a 0 inesium yan apokarp1! Setiap buah mempertahankan identitasnya! 3! 'uah majemuk# jika berasal dari bun a majemuk! 2& B+'h Sem+ 6fructus spurius) &! 'uah semu tun +! 'uah semu al# misalnya pada jambu monyet 0anacardium accidentale7. inesium apokarp# seperti pada arbei 0 anda# buah berasal dari

!ragaria vesca .7,stoberi# murbei! 3! 'uah semu majemuk# berasal dari bun a majemuk seperti pada buah nan ka 0Artocarpus integra Merr7. 3! B+'h Se,'(!

&! 'uah sejati tun

al#berasal dari satu bun a# satu o;arium dan satu atau lebih daun a 0Mangifera indica7# buah

buah# satu atau lebih ruan ! :ontoh % buah man

papaya 0Carica papaya 7# durian 00urio %ibet)inus Murr. +! 'uah sejati anda# berasal dari satu bun a den an inesium apo karp# masin E msin 'ail1. 3! 'uah sejati majemuk# berasal dari bun a majemuk# masin E masin bun a a mendukun satu o;arium# setelah jadi buah tetap bersatu 0berkumpul1# sehin tampak seperti satu buah# seperti pada pandan 0Pandanus tectorius Sol1! B+'h Se,'(! T+*""'l &! 'uah sejati tun +! 'uah sejati tun 2&= BI#I 'iji dapat dibedakan ba ian E ba iannya % &! Kulit biji 0spermodermis1 +! Tali pusar 0funiculus1 3! )nti biji atau isi biji 0nucleus seminis1 1& K+l!( B!,! 60pe)mo.e)m!07 Kulit biji berasal dari selaput bakal biji 0inte umen1 K+l!( 3!,! Angiospermae (e).!)! .')! .+' l'p!0 : &! Lapisan kulit luar 0testa1# ada yan tipis# kaku seperti kulit# ada yan keras seperti kayu atau batu! +! Lapisan kulit dalam 0te men1 biasanya tipis seperti selaput# serin kali dinamakan ju a kulit ari! K+l!( 3!,! Gymnospermae (e).!)! .')! (!"' l'p!0 : &! Kulit luar 0sacrotesta1# biasanya tebal dan berda in ! +! Kulit ten ah 0sclerotesta1# suatu lapisan yan keras dan kuat! al yan kerin 0siccus7 al yan berda in 0carnosus7 bakal buah menjadi buah! :ontoh pada cempaka 0 Mic)elia c)ampa&a

3! Kulit dalam 0endotesta7# biasanya tipis seperti selaput# serin kali melekat erat pada inti biji! Pada kulit luar biji masih ditemukan ba ian E ba ian lain seperti % Sayap0alae7 diluar kulit biji ber una supaya biji mudah dipencarkan an in 'ulu 0coma1# penonjolan kulit biji berupa rambut E rambut halus yan ber*un si sama den an sayap! Salut biji 0arillus7# berasal dari pertumbuhan tali pusar 'erda in atau berair dan menyelubun i semua biji seperti pada biji durian "enyerupai kulit dan hanya seba ian menutupi biji seperti pada biji pala Salut biji semu 0arillodium1# seperti salut biji tetapi berasal dari ba ian sekitar lian biji 0mi&ropyle1 Pusar biji 0hilus1# bekas perlekatan kulit luar bji den an tali pusar Lian biji 0micropyle1# serin tumbuh menjadi badan ber2arna putih# lunak dan disebut karunkula 0caruncula1 'erkas pembuluh pen an kutan 0chala>a1 tempat pertemuan inte umen den an nuselus# seperti pada biji an men an uk 0anatropus1! ur! Tulan biji 0raphe1 terusan tali pusar pada biji# hanya kelihatan pada biji yan

2& T'l! P+0') 6funiculus7 Tali pusar merupakan baha ian yan men hubun kan biji den an tembuni# jadi merupakan tan kai biji# jika biji masak# biasanya biji terlepas dari tali pusarnya dan tampak pada biji bekasnya yan disebut hillus! -& I*(! B!,! 6 Nucleus Seminis7 Lemba a 0embryo1# calon indi;idu baru Putih lemba a 0albumen1# jarin an berisi cadan an makanan untuk perkecambahan! Lem3'"' 6em3);o1

Akar lemba a 0radicula1 .aun lemba a 0cotyledo1 'atan lemba a 0cauliculus1 Ruas batan diatas daun lemba a disebut epicotyls 0internodium epicotylum1 Ruas batan )ypocotylum1 Aumlah daun lemba a pada biji merupakan salah satu cirri pentin dalam pen tumbuhan berbiji 0 Spermatophyta1! Tumbuhan biji tun satu daun lemba a! Tumbuhan biji belah 00icotyledoneae1# tumbuhan yan bijinya mempunyai dua daun lemba a! Tumbuhn biji telanjan 0.ymnospermae1# tunbuhan yan bijinya mempunyai lebih dari dua daun lemba a bahkan dapat sampai &6! Pada seba ian tumbuhan ba ian E ba ian diatas ada yan belum kelihatan dan akan tampak kemudian setelah perkecambahan# misalnya pada biji an P+(!h Lem3'"' 6Al3+me*7 Putih lemba a dalam 0endospermium1# berasal dari inti kandun sekunder# hanya ditemukan pada tumbuhan An iospermae! Putih lemba a luar 0perispermium1# jika berasal dari ba ian luar kandun lemba a# entah nuselus atau selaput bakal biji! Ke5'm3'h 6pl'*(+l'7 Perkecambahan diatas tanah 0epi aeis1# bila daun lemba anya teran kat keatas tanah! Perkecambahan diba2ah tanah 0hypo aeis1# bila daun lemba a tetap tin didalam kulit biji dan tetap didalam tanah! 'iji dapat berkecambah bila syarat E syarat yan diperlukan terpenuhi seperti air# udara# cahaya# dan panas! Aika syarat E syarat itu tidak terpenuhi maka biji tidak akan bisa al lemba a rek 0$rcidaceae1! al 0Monocotyledoneae1# tumbuhan yan bijinya mempunyai olon an diba2ah daun lemba a disebut hypocotyls 0 internodium

berkecambah# tetapi lemba a tetap hidup# dan berada dalam keadaan tidur 0 latent1 yan dikenal den an dormansi 0dormancy1# keadaan ini bias sampai bertahun E tahun! B&S+3.!:!0!o A"!o0pe)m'e An iospermae lebih dikenal seba ai olon an tumbuhan berbun a den an cirri terdapatnya buluh kayu# bakal biji tertutup didalam satu atau banyak sporo*il yan berupa karpela# dan membentuk bakal buah# or an ini dihubun kan oleh ba ian yan menyempit yan disebut stylus ke sti ma diba ian terminal# kesemuanya disebut ynaesium atau pistillum! Pada beberapa an iospermae 0Piatanus# Reseda1 karpela terbuka dan bakal biji tidak terbun kus sempurna di dalam bakal buah! .isampin itu pada Gymnospermae 0Araucaria dan Gnetales1 bakal biji terbun kus hamper sempurna seperti an iospermae! Pada :allophylum 0An iospermae1 dindin bakal buah se era sobek setelah pembuahan # diikuti oleh penonjolan bakal biji# dan buah buni yan dinamakan buah sesun adalah biji telanjan ! .idu a An iospermae terdiri dari 3// *amilia# lebih kuran +///// species dan jumlah species ini akan tetap bertambah! Subdi;ision An iospermae ini diba i dalam + classis yaitu monocotyledoneae dan dicotyledoneae! 0.es!+//=% 6+,631 '& >l'00!0 Mo*o5o(;le.o*e'e :iri,ciri mor*olo i monocotyledoneae% biasanya terna# semak atau pohon yan mempunyai system akar serabut# batan tidak berkayu# biasanya tidak bercaban # buku dan ruas biasanya tampak jelas! .aun kebanyakan tun atau kelipatannya! 0.es! +//?% &31 Ada beberapa ordo yan termasuk monocotyledoneae yaitu% 1& O).o P'*.'*'le0 .aun berbentuk aris# bun a unise@ual dioecious atau monoecious# perhiasan bun a berambut atau den an sisik yan kerin # ynoecium den an satu pistil# o;ary & al# bertulan sejajar atau melen kun # duduknya berselin 0men ikuti rumus I1 atau roset! 'un a berbilan an 3 uhnya

atau beberapa karpel# pollen diadas# stamen &,banyak# buah seperti nut# biji den an endosperm! Terdapat beberapa *amilia yaitu% $'m!l!' T;ph'5e'e :iri,ciri% 7erba perennial dari paya,paya yan terbuka# akar berupa rhi>ome yan menjalar! .aun te ak# bentuk pita yan panjan # daun duduk# urat daun sejajar! "onoecioeus# bun a uniseksual 'uah berupa nut yan kecil den an stillus yan tidak u ur! 'iji den an endosperm yan berupa tepun !

7anya mempunyai satu enus yaitu Typha den an &6 species yan tersebar di paya,paya! $'m!l!' P'*.'*'5e'e :iri,ciri% Pohon atau perdu# te ak kadan ,kadan merambat! "empunyai akar udara yan kuat! .aun biasanya tersusun spiralis# 3 atau 4 baris# san at rapat# sehin kelihatannya tanpa ruas pada ujun batan dan caban # berbentuk aris(pita! Tumbuhan berumah dua# bun a uniseksual# karan an bun a panicula atau san at rapat# perhiasan bun a tereduksi atau tidak ada! 'uah syncarpous# tiap pistil tumbuh menjadi buah bacca yan seperti drupa! 'iji kecil# endosperm berda in # embrio san at kecil! Pandanus tectorius Pandanus )elicopus !recynetia 'avanica a

:ontoh%

2& O).o Helo3!'e Tumbuhan aBuatic atau paya# serin hampir seluruhnya terbenam dalam air! 'a ian bun a cyclis# ba ian,ba ian alat kelamin bebas! 'iji tanpa atau hampir tidak ada endosperm! "empunyai sBuamulae intra;a inales yan merupakan sisik kecil yan berhubun an den an pan kal daun# yan mun kin merupakan appenda es dari ba ian ba2ah permukaan daun ke permukaan atasnya! -rdo ini mempunyai 9 *amilia yaitu% *amilia Potamo etonaceae# najadaceae# apono etonaceae# scheuch>eriaceae# lilaeceae# alismataceae# butomaceae# dan hydrocharitaceae! $'m!l!' Al!0m'('5e'e :iri,ciri% :ontoh% "agittaria sagitifolia Caldesia sp *lisma sp $'m!l!' B+(om'5e'e :iri,ciri% 7erba perenial atau annual# habitat aBuatic atau paya# mempunyai daun yan men apun ! Akar serabut dan mempunyai rhi>oma yan kuat .aun tersusun diba2ah# bertan kai panjan # mempyai pelepah yan menyelubun i batan ! 'ulat telur atau ba ian pan kalnya sa itatus atau hastatus# bertulan melen kun ! 'un a majemuk tipe racemosa atau panicula Perhiasan buna 8 dalam + lin karan# aktinomor*! Stamen 8 atau lebih# hypo en# lepas dan antera mempunyai + ruan ! Gynoecium den an 8 atau lebih putik yan bebas# tersusun spiral! 'uah achene# jaran *olicular dan buah kotak!

Tumbuhan air atau payau# herba perennis# biasanya den an etah seperti susu! Akar serabut dan mempunyai rhi>oma yan kuat! .aun duduk atau memeluk batan ! 'un a tun al atau tersusun payun dilindun i oleh braktea

Stamen 8,? atau lebih dalam satu lin karan# hypo en! Gynoecium den an 8 putik atau lebih# bebas atau berlen katan ba ian pan kal! 'akal buah menumpan # satu ruan # & karpel# bakal bici banyak! 'uah bumbun 'iji tanpa endosperm!

:ontoh% Butomus umbellatus $stenia sp *llatosis sp $'m!l!' H;.)o5h')!('5e'e :iri,ciri% 7erba perenial 0jaran annual1 Akar pada substrat atau melayan .aun basal atau kaulin# tersebar# berhadapan atau berkaran # serin berpelepah atau stipula melebar didasar! 'un a tun al atau dalam perbun aan simosa den an &,+ braktea yan

lepas atau bersatu membentuk spatha yan sesil atau bertan kai panjan ! :ontoh% ()alassia testudinum Hallop)ila ovalis -allisneria spiralis 0 .es!+//=% 6+,891

BAB III ALAT DAN BAHAN

-&1&Al'( .'* 3'h'*


Alat yan di unakan adalah% :utter Guntin Plastic Karun Karton Tali ra**ia Alat tulis "ountin Kalkir -;en 'ahan yan diamati%

BAB I% >ARA KER#A .alam kuliah lapan an perlu dilakukan lan kah,lan kah yan baik untuk

melakukan ke iatan ini! Tata cara kerja kuliah lapan an ini adalah seba ai berikut % &! Praktikan melakukan kuliah lapan an di Taman 7utan Raya 'un 7atta pada tan al +8 .esenber +/&/s! Setiap praktikan diba i ke dalam beberapa kelompok# dan melakukan pen koleksian terhadap objek dari mata kuliah "or*olo i Tumbuhan# yan ditemui di lapan an! +! Setiap indi;idu men ambil minimal 3 spesies untuk tiap objek yan didapat! .ua poton untuk dijadikan herbarium# dan satu poton untuk diba2a pulan seba ai pedoman untuk membuat laporan! 3! Setelah dirasa cukup# maka tiap indi;idu men umpulkan hasil pen koleksiannya di dalam kelompok untuk diklasi*ikasikan! Klasi*ikasi dilakukan den an men elompokkan sampel yan memiliki mor*olo i yan sama! 4! Setelah selesai diklasi*ikasikan# untuk menja a a ar objek yan didapat bisa bertahan maka dilakukan pen a2etan# yaitu den an pembuatan herbarium! 7erbarium ini dapat dibuat dalam beberapa tahapan yaitu %

Koleksi o Pen koleksian dari spesies adalah den an memperhatikan keadaan mor*olo is# habitus# lokasi pen ambilan sampel# habitat# dan ekolo i# nma daerah nama lokal1# dan ke unaannya pada daerah yan dikoleksi!

Pen a2etan di lapan an o Setelah didapat koleksi di lapan an kemudian dilakukan pen a2etan den an menyusun sampel tadi di dalam koran# diberi label# dan kemudian ditumpuk# untuk kemudain diikat kencan den an tali ra*ia# dan diberi alkohol ?8 J sampai basah dan dimasukkan ke dalam kanton plastik dan diikat hin a tidak ada udara yan dapat keluar masuk!

Pen apitan o Koleksi yan telah dia2etkan di lapan an dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam o;en den an melapisi spesimen tersebut den an kertas karton per sepuluh spesimen 0ukuran kardus 4/@3/1# dan diikat kenan dan ditun dalam 3 hari! u

Pemisahan dan Pen elompokkan o Setelah spesimen kerin maka dipisahkan dari koran# dan disusun

berdasarkan nomor koleksi di lapan an! Pemberian Label o Label setiap spesimen yan telah kerin den an isi tabel adalah tan al

koleksi0date1# collector 0nama oran yan men oleksi1# nomor collector 0nomor urut kolekasi tiap spesies1# *amily 0nama suku tumbuhan1# spesies0nama jenis1# lokasi# nama daerah kecil dari lokasi kuliah lapan an! Penempelan 0mountin 1 o "ountin adalah penempelan spesimen yan telah kerin pada kertas

mountin den an cara menjahitkannnya den an benan ! .iberi label di sudut kanan ba2ah Penyimpanan 7erbarium o 7erbarim yan telah selesai dimountin dan diberi label disimpan pada tempat yan tidak dapat dihin api debu dan seran a!

8! Setelah selesai pembuatan herbarium# maka praktikan 2ajib untuk membuat laporan kuliah lapan an berdasarkan ketentuan yan telah ditulis tadi# dan dikumpulkan menjelan ujian praktikum seba ai tiket untuk ikut ujian!

DA$TAR PUSTAKA .ra! .es "# "!S! +//=!Bu&u A'ar Morfologi (umbu)an!5")PA $NP%Padan 7idayat# Estiti! &??4! Morfologi (umbu)an. .epdikbud% Aakarta Sutarmi# Tjitrosomo ! &?94! Botani /mum 1! ANGKASA! 'andun Tjitrosoepomo# Gembon ! &?96! Morfologi (umbu)an! $G" Press% 'andun

Anda mungkin juga menyukai