Anda di halaman 1dari 10

Kandungan

Definisi dan tujuan Ujian Saringan


Beberapa perkara yang perlu diingatibila membina Ujian Saringan

Pembinaan Ujian Saringan


Mentadbir, memeriksa dan menilaiujian

Definisi dan tujuan Ujian Saringan


Saringan ialah satu tatacara yang memberi satu pengukuran menyeluruh tentang kekuatan dan kemunduran seseorangcalon.
Ia menolong mengagihkan murid-murid kedalam kumpulan-kumpulan tertentu. Mengenal serta menentukan bidang-bidang untuk kerja-kerja diagnostik. Ujian dijalankan selepas gurupemulihan/guru kelas menjalankanpenyelidikan.

Perkara penting perlu diingat bila membina Ujian Saringan


Ujian Saringan biasanya umum dan pendek
. Boleh dijalankan kepada satukumpulan kecil dalam satu-satumasa.

Tidak melebihi 15 orang dalam satukumpulan.


Maklumat diperolehi akanmenunjukkan satu gambaran umumtahap pencapaian murid.

Beberapa kemahiran dalam Bahasa Melayu


Namakan huruf-huruf abjad (huruf kecil dan huruf besar)
2.Bunyi huruf-huruf abjad. 3.Menyebut bunyi dua huruf konsonan danvokal. 4.Membina perkataan-perkataan yangsenang dengan sukukata diberi seperti ba + pa = bapa. 5.Baca perkataan-perkataan diberi. 6.Baca satu para/cerita yang senang. 7.Faham satu para yang senang.

Pembinaan Ujian Saringan


Merangka Jadual Penentuan Ujian (table of specification) JPU-bertujuan mentakrifkan dengan jelasbidang dan penekanan ujian, contohnya: Konsep Fakta

Penggunaan
Analisa Ujian mestilah seimbang dan berkaitandengan kemahiran.

Ujian mesti ada keesahan dan dapatmengukur pengetahuan pelajar.

Mentadbir, Memeriksa dan Menilai Ujian Saringan


Semua soalan yang dikemukakan adalah menuju kearah kemahiran-kemahirantercatit. Setiap kemahiran akan diberi penekanan yang seimbang.

Tiada kemahiran yang penting atau bidang akan tertinggal


.

Mentadbir, Memeriksa danMenilai Ujian Saringan Mengadakan arahan-arahan yang terang dan ringkas.

Ujian dijalankan dalamkumpulan kecil/perseorangan.


Keadaan fizikal perlu diambilkira. Markah berbentuk objektif
.

Murid-murid yang dipilih terdiridaripada mereka:

a.Mendapat markah yang rendah


b.Berada di tengah c.Menunjukkan kelemahan yang boleh dipulih dalam jangkamasa yang singkat. d.Menghadapi masalah dalamsemua bidang
.

Siasatan dijalankan bagi menentukan dasar (masalahpembelajaran umum dialami oleh pelajar). 1.Cari maklumat yang perlu dari guru kelas biasa/guru matapelajaran.