Anda di halaman 1dari 14

Tugas Individu

M.K. Bahasa Bugis

NASKAH DRAMA DALAM


BAHASA BUGIS

OLEH :

NAMA : NURHAYATI
NIM : 075 104 139
KEALS : C/PBSID

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH


FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2009
Naskah drama bugis

DAUNG RAKKO

Ri seuwa pangggung ianaritu onrong kosong rilisiki kadera lampeq pole aju-
lampu panggunna de’na talliwe macakka. Sarjun, ianaritu orowane lolo (umuruqna 24
taung) massaleppang taseq ri alekkeqna, joppa malemma muttama ri panggunge.
Massebu panedding madodong ri tammpana. Laro orowanewe laoni tudang ri kaderae
inappa palessoq’e taseqna ri seddena. Cukuni madodong nappa pacongaqi rupanna.

Sarjung

”silessurekku, lettu essoewe, utepperi mupa iasenge puang sibawa sininna


pakkeloqna. Pasilsuleang esso na wenni. Tuo na amatengeng. Saro na rugi. Macaiq na
appojingeng. Maccenneriki’ loloriki na teppato na de’ gaga gauq. Ma’lailaingeng
carita ri pogauq na ma’la’laingeng to panedding na teppa mancaji wennang loko.
Iyapparelluang asabbarakeng kurangiwi. Nappa, asabbarakeng ri punnaire pedeq
manipiq na teppato lenye’. Engka ga tau laing elo’ pole meppe’dara tulung? Mabbere
appasaungeng ri pikirang na panedding pappada wennang maloko?
Mataneqka mabagi carita.
Carita iya uasenge carita Daung rakko!”
La sarjung cuku’ mammase nyawa sigaru ri arona. De’ namaitta, reweqni
makkai rupanna inappa sambungi adanna.

Sarjung
“Tannia! Tannia nasabaq sihubungeng sibawa akkatuwokku ya
makallemenge, tannia sureng-surengku! Lainnae, sihubungeng sibawa keluargaku
mondroe dua tau : ambokku sibawa Alpin, andrikko ……
La sarjung sellei tudangna, makkita ri langie, pakkitanna kosong.
Sarjung
”sipungeng amatengenna indokko, usambungi sikolaku ri Padang. Nannia
Alpin ri Medan. Simarinnatonaro ambokku monro alalena ri Payukumbuh. Uwisseng
madeceng pakkanedeingna asino-sinongeng pole ri tomatoa pappada ambokku.
Assabarengnanaro ucellengi ciceng si uleng. Makkutoparo Alping pikkirikku. Nasaba
Medan sibawa Payukumbuh Mabentang mabela, Alpin lisu narekko pakangsi
semester’i.”
“sureng-sureng alisungekku makkukkuwae, tongeng-tongeng pancajika
acappukeng sumangeq! Magai na de’? nappaka lettu ti lego-legoe, tappa
mengkalingaka gora “De” maloppo ladde. Mateppekka saddangna ambokku.
Mancajika takkajenneq mengkalingai, napppa ucelengi ri sebboqna goncinge.”
La sarjung tettong pole ri tudangna joppa lao ri olo panggunge nappa macawa
mangelleq-elleq.
“ Sureng-sureng, taisseng muaga aga muita ? Sitongenna ri saliweng
pakkkeneddingku, uwita ambokku tettong ri seddena mejang taliponge cuku na
tappana malemma. Sosso l;ao ri kaderae. Macaiki, masse nyawa na de’ iriseng toni
aga wedding ri baca pole ri tappana.”
Makereqkereng, tudang paimeng ri kaderana.

Sarjung
“ Bengnga’, ambokku de’ na makkoro! De’! ambokku tannia orowane
malemma. Ambokku orowane paling mateggeng uwissenge. Macca na teppato
mateddeqi. Manessa mupa ri paringerangkuri wettu maeloqi mallampa bawi mancaji
olahraga passelle asitnongengna.”
La Sarjung reweq makkita ri langi’e makku-kuwae pakkitanna matareng.

Sarjung
Ri wettue ro tudangmi ambokku ri kaderae. Mabbca sureq kabara, santai irita,
engkana pole mala tudange ri kadera lainge.
“ Ya! Laoni mallampa bawi. Tapi mangelli asu? Apalagi ellinna dua juta?
De’ usitujui! Haram Ambo!”

Ambo
“ Hehehehe... narekko de’ uwelini, tegaki pole mala asu? Engka muga gali asu
biasa naulle mallellung bawi? Iaraga asu ri bage-bage gratis? Anakku. De’ namariaga
mangelli asu narekko tujuanna madeceng. Nah, passalama’I taneng-tanengna taue ri
bawie ianaritu pegauq madeceng? Pikkiriq’I narekku bawi-bawi balalae ilampaq riasu
biasae, Heh, heh… tettteq’i mangnganre taneng-taneng nappa, petanie de’ na nanre.
Rela mogah petanie mate nataro alupureng? “

Sarjung
“ Tapi puange de’ na engka pahalala’i aga-aga iya haram’e.”

Ambo
“ Tannia puang narekko makeddoi. De’ ga mumagalaq makkeda : Adh-
dharurata tunbihul mahzurat? “

Sarjung
“ Aganna makkukkuwae darurat ”

Ambo
” Pakeneddingmu, keselamatanna tauwe de’ na darurat ”

Sarjung
” Asu ianaritu asu, bawi ianaritu bawi, najis’e tetteq’i najis nappa haram
tetteq’i haram.

Ambo
” Puange macca nak, De’ mappajanci tana narekko memengji natteakki
makkatenning agaga najis.” Hehehe...
Makkerengkerengi Sarjung. Tettongni nappa lao ri bangkona.

Sarjung
“ Bah! Liweqi egana alasanna ambokku papatongengngi eloqna sibawa
pagauqne. ”

Sarjung
” Nah, sureng-surengku, de’ gah aga uwitae onnange de’ nattama akkalaq?
Seddi tau siettanae matedde’ na madodong cakdu’duq? ” De na mattam akkaleng!
Apalagi puranna naro uwitasi ambokku terri! Terri? Ambokku terri? Heh? De’ usenna
sennai usorong tangeq’e iya de’e nataggoncing. Tasselengni ambokku mitakka engka
pole. Maggatti’ni Ambokku lellungka. Nappa nakaddaoka masse-masse liwe’ asse’na
sureng-surengku! “
Mammekkoni La Sarjung cinampek. Rewe’ni tudang nappa cuku’ Nappa
rupanna ri tutu’ si bawa duae limanna. Masino maitta nappa mette’. Tapi
makkkukkuwae saddanna mapara. Matanna marica’.

Sarjung
“ Ri lalangna pakkaddaokku, tengsenna-sennai tuppa kera’na ambokku
matajoka. Purannaro, uwallinni’ tudang. Ambokku. Ambokku kerra’ tassenge-senge
mupi. Kerra Ambokku? Tongeng-tongeng De’ nattama akkaleng. “
La Sarjung mammekko cinampek. Sussu’I uwea mata ri piliqna. Tettong lao
riolona pangange.

Sarjung
“ Ri wennie ro, upasangkai mupi ambokku tau mateddeq, de’ na malemma na
de’ to na majabe.
Maega alasang pole ri adukkue.
Pura ri seuwwae naengka uwaccoeri Ambokku lao mallampa bawi. Tujuanna
maelokka runtuk’i titik lemahna Ambokku barekuamengi napaja melli asu pole ri
jawa. Tapi iya uruntuk-e tannia titik lemah. Sillinnae carepa lotong maddekkeri
Ambokku. Ah, de’ uwissengi maga carana upuada. Ambokku ianaritu penjaha’,
bajingang. Ri ale’e mattaneng ganja. Nappa, mallampa bawi eleq bawammi sobbui
kedona!
Ri wettue ro maelo usedding lari lao ri onrong de’ e na makkeasseng de’ to na
irisseng kutega. Bengnga’na. tapi dara loloku makkeda laing! Atteangi! Ya, ewai!
Uwalani silampa’ daun ganja. Iya iarekkoie pole ana’buana Ambokku nappa lotunui.
Nappa lao usappa Ambokku.
Nappa uruntuqni Ambokku maddareke mapeddiqu, nasengna alena ri tumpu’
bawi eleq. Maddarekemi de’ na terri. Panedding kasi-asi mitai tengna senna-senna
engka ri aroku. Aganamarikuannaro panedding aceccengku engkasi kasi-asikku
tessenna-senna ri sullei panedding elo ‘ macai’.
Pappada de’ na pole aga-aga, laona tunui iaro annange daun purae ugulung
nappa uwisoq nappa lo seppungeng lao ri olna ambokku. Nasappa-sappani baunna
ambokku nappa tettong pakkennai jarinna ri aleku.
Abbeangi! Abbeangi adakku! Utanengi ganja-ganjae we tannia untu anak-
anakku selainnae untuk anak-anakna tau lainge. Eloma’ doi’ untuk anak-anakku!

Sarjung
“ Hmmm, marennu laddekka ambo mancaji anak iya de’e na engka pikkiriki
ana’na tau lainnge!’
Rewe’ni La Sarjung mammeko ri tudangengna.

Sarjung
”Sureng-sureng, makkukuwae kerra amboku, tassengeq-sengeq. Tongeng-
tongeng de nattama akkaleng. Laona malai uwae nappa upalleso’ri ri mejange nappa
uloreng ambokku minungngi. Tapi ambokku tetteq’i tassenge-senge ri kercin’na.
Tessenna –senna i, ambokku teppu-teppui asengna Alpin. Manessani tasselenga
mengkalingai Alpin? Magai alpin? Iya mancaji bengnga suressureng Bengnga!“.
La sarjung rewe paimeng cuku pappada nakko natahangi emosinna.

Sarjung
„suressureng, iya pancajiwi kerra ambokku nasaba’ Alpin. Alpin andrikku. Ri
tahangi ri polisie. Alpin iruntu mangisoq daung jahannam. Ganja.
Daung iya itanenge pole ri tau lainge iya de’e na rela ana’na mangiso ganja!
Mengkalinga adaero tongeng-tongeng pancajika macai! Ri wettu tonaro laona
malai taseqku nappa joppa ri tange’e. Ri wettu tonaro uwengkalingai ambokku
molli’i asekku. Tapi de’na uelo jampangi. Muak ladde’na!“
Sarjung pede’ cuku emosinna matanre tongeng. Simanna makanja
paneddingna. Nappani makkai paimeng rupanna .

Sarjung
“makkuniro suresurekku, lisuna paimeng lao ri padang iwenie tona ro. De’na
ullei moloiwi abennareng tomatoa pappadaero. Apalagi tomatoa pappadae ambokku.
Purni uparedde’ de’na uelo siruntuy ambokku paimeng. Naullero de’ namuni ri
mesana matu. De ullei maddampengi. De ullei tapi ……… hah …… de’to
uissengngi. Naulle seuwwa wettu matu nappa ullei. Naulle …… nasaba, lettu
makkuwa kuwange utepperi mupi iasenge puang sibawa lallenna.“
La sarjung tettong, salempangngi tase’na nappa juppa messu pole ri
panggunge. Matane’ tiwi’na.

Selesai
Naskah drama

EPISODE DAUN KERING


Sebuah drama monolog oleh Zulfikri Sasma
APAPTASI DARI CERPEN KARYA LARSI DE ISRAL

Panggung adalah ruangan kosong yang hari diisi oleh sebuah bangku panjang
yang terbuat dari kayu. Lampu panggung tampak temaram. Sarjun, seorang lelaki
muda (kira-kira berusia 24 sultan) dengan menyandang sebuah ransel di
punggungnya, tampak melangkah lemas memasuki panggung. Ribuan rasa kecewa
menghias di wajahnya. Lelaki itu kemudian duduk di atas bangku dan menaruh ransel
di sampingnya. Ia tertunduk lesi dan kemudian mengangkat wajahnya.

SARJUN
Saudara-saudara, sampai hari ini, saya masih mempercayai Tuhan dengan
segala skenario-Nya. Pergantian siang dan malam. Kehidupan dan kematian. Untung
dan rugi. Marah dan cinta. Di dalam semua itu kita melingkar, menjalar bahkan
kadang terpaku tanpa daya. Beragam kisah dilakoni dengan bermacam rasa yang
terkadang menjelma benang kusut. Dibutuhkan kesabaran untuk mengurainya, Dan,
manakala kesabaran yang kita miliki kian menipis atau sama sekali sirna, adakah
orang lain akan datang menawarkan pertolongan? Memberi kesejukan pada pikiran
dan perasaan seperti benang kusut? Teramat berat bagi saya untuk berbagi kisah ini.
Kisah yang saya sebut sebagai episode daun kering!
Sarjun tertunduk, kecewa berkecamuk di dadanya Tak lama, ia kembali
mengangkat wajahnya dan melanjutkan ucapannya

SARJUN
Bukan! Bukan karena menyangkut sisi hidup saya yang gelap, bukan saudara-
saudara! Akan tetapi, hal ini melibatkan keluarga saya yang tinggal dua orang: Papa
dan Alpin, adik saya..
Sarjun merubah posisi duduknya, memandang langit, tatapannya kosong.

SARJUN
Sejak kematian. ibu, saya melanjutkan kuliah di Padang sedang Alpin kuliah
di Medan. Sejak itulah Papa tinggal sendiri di Payakumbuh. Saya mengerti benar
makna kesepian bagi orang seusia Papa, Karena itu saya mengunjunginya tiap bulan.
Alpin pun saya kira begitu. Namun karena Medan dan Payakumbuh terbentang jarak
yang tidak dekat, maka ia hanya pulang tiap liburan semester,
Tetapi saudara-saudara, kepulangan saya kali ini, sungguh-sungguh membuat
saya hampir putus asa! Betapa tidak? Baru saja saya sampai di teras depan rumah,
tiba-tiba saya mendengar teriakan “tidak” yang sangat begitu keras. Saya yakin, itu
adalah suara Papa. Saya jadi tertegun mendengarnya, lalu mengintipnya lewat lubang
kunci.
Sarjun beranjak dari tempat duduknya, berdiri dan melangkah ke depan
panggung sambil tersenyum mengejek

SARJUN
Saudara-saudara, saudara-saudara tahu apa yang saya lihat? Sungguh di luar
dugaan, saya menyaksikan Papa berdiri di samping meja telepon dengan kepala
tertunduk dan wajah kuyu! Sempoyongan ia menuju sofa. Kecewa, marah, sedih dan
entah makna apa lagi yang dapat dibaca dan raut wajahnya.
Kesal, lelaki itu kembali duduk di bangku

SARJUN
Heran, tidak mungkin Papa begitu! Tidak mungkin! Papa saya bukan lelaki
yang rapuh. Ia lelaki paling tegar yang pernah saya kenal. Ia cerdas meski terkadang
sangat egois. Masih terlalu jelas dalam ingatan saya ketika ia memutuskan berburu
babi sebagai olahraga pengisi kesendiriannya.
Sarjun kembali menatap langit Kali ini tatapannya tajam.
SARJUN
Waktu itu papa duduk di sofa, Ia membaca Koran, kelihatan santai, saya
datang dan mengambil tempat di sofa lain.

SARJUN
Oke! Silahkan Papa buru babi. Tapi, membeli anjing? Apalagi seharga dua
juta lebih? Saya tidak setuju! Itu haram, Pa!

PAPA
Hehehehe... jika tidak dibeli Papa dapat anjing dan mana? Mana ada anjing
kurap yang bisa buru babi? Atau anjing jadi yang dibagi-bagi secara gratis? Nak,
membeli anjing itu tidak apa-apa asal tujuannya baik. Nah, menyelamatkan tanaman
petani dan hama babi kan perbuatan mulia? Banyangkan babi-babi yang temok itu
diburu dengan anjing kurap, heb, heh... ia akan tetap merdeka melahap tanaman
petani. Dan, petani tidak akan makan, kamu rela petani mati kelaparan?

SARJUN
Tapi Tuhan tidak pernah menghalalkan sesuatu dan yang haram

PAPA
Bukan Tuhan namanya kalau sekaku itu. Bukankah kamu sering bilang: adh-
dharuraru tunbihul mahzhurat?
SARJUN
Apakah kondisi seperti itu sudah darurat?

PAPA
Menurutmu, keselamatan manusia bukan ukuran darurat?

SARJUN
Anjing adalah anjing. Babi adalah babi. Najis tetap najis dan haram tetap
haram!
PAPA
Tuhan itu cerdas, nak. Ia tidak akan ciptakan. tanah kalau memang kita
dilarang menyentuh benda bernajis. Hehehehe...
Kesal Sarjun seperti memuncak. Ia berdiri dan melangkah menuju belakang
bangku
SARJUN
Bah! Banyak sekali alasan Papa untuk membenarkan keinginan dan
perbuatannya.
Sarjun menggeleng-gelengkan kepalanya

SARJUN
Nah, saudara-saudara, bukankah apa yang saya saksikan di rumah tadi tidak
masuk akal?
Seseorang yang selama ml tegar tertunduk lesu dan kuyu? Ini tidak masuk
akal!
Apalagi setelah itu saya lihat Papa menangis! Menangis? Papa menangis?
Heh? Tiba-tiba saya dorong daun pintu yang ternyata tidak terkunci, Papa terkejut
melihat kedatangan saya. Segera Papa memburu saya. Lalu saya dipeluknya erat-erat.
Begitu erat saudara-saudara!
Sarjun berhenti sejenak Ia kembali duduk dan kemudian menunduk dengan
kedua tangan menutup wajah. Keadaan jadi hening. Lama ia baru bersuara, tapi kali
ini suaranya serak. Matanya kelihatan basah.

SARJUN
Dalam pelukan saya, tangis papa tiba-tiba tumpah. Saya jadi kikuk. Setelah
agak lama, Papa saya ajak duduk. Papa masih menangis terisak-isak. Saya tinggalkan
Papa di sofa, dan mengambil segelas air putih ke belakang. Papa menangis? Sungguh
tak masuk akal.
Sarjun diam sebentar, menghapus air mata yang menetes di pipinya. Berdiri
lalu bergerak depan panggung.

SARJUN
Sampai malam itu, saya malah menganggap Papa sosok yang tegar, tidak
rapuh apalagi cengeng. Saya punya banyak alasan untuk anggapan ini.
Pernah suatu ketika saya iseng-iseng mengikuti papa buru babi. Maksud saya
untuk menemukan sebuah titik lemah sehingga Papa berhenti membeli anjing yang
konon didatangkan dan Jawa. Tetapi yang saya temukan bukan titik lemah,
melainkan noda hitam yang dicapkan kepada Papa. Alt, saya tidak tahu bagaimana
mengatakan bagian ini. Papa ternyata seorang kriminal! Di hutan itu Ia menanam
ganja. Dan, buru babi rupanya hanya kedok buat. mengelabui saya!
Ketika itu saya ingin lari ke tempat tak bernama dan entah dimana. Saya
bingung. Tetapi darah muda saya berkata lain. Lawan! Ya, saya mesti melawan! Saya
ambil beberapa helai daun jahanam yang tengah di jemur oleh anak buah Papa untuk
saya linting. Saya kemudian mencari Papa.
Saya temukan Papa sedang merintih kesakitan, katanya diseruduk babi hutan.
Ia hanya merintih, tidak menangis. Rasa iba tiba-tiba menjalar di dada saya, namun
rasa benci telah meruang. Iba tiba-tiba tehalau oleh benci.
Seperti tidak terjadi apa-apa, saya menyalakan lintingan tadi, menghisapnya
dalam-dalam dan menghempuskan asapnya ke arah Papa. Papa mencari-cari bau, lalu
berdiri dan mengayunkan tamparan keras ke arah saya.

PAPA
Buang! Buang kataku Aku menanam ganja-ganja itu bukan untuk anak-
anakku. Melainkan untuk anak-anak orang lain. Aku hanya butuh uang untuk anak-
anakku!
SARJUN
Hmmm, aku bangga jadi anak orang yang tidak memikirkan anak-anak orang
lain. Aku bangga pa!
Sarjun kembali terdiam dan duduk di bangku kayu. Keadaan kembali hening.

SARJUN
Saudara-saudara, sekarang Papa menangis, terisak-isak. Betul-betul tidak
masuk akal. Saya lalu menaruh segelas air putih di atas meja dan mempersilahkan
Papa untuk meminumnya. Tetapi Papa tetap saja terisak-isak bersama tangisnya.
Tiba-tiba, Papa menyebut-nyebut nama Alpin. Tentu saja saya terkesiap olehnya.
Alpin? Ada apa dengan Alpin? Saya jadi bingung saudara-saudara! Heran!
Sarjun kembali menunduk ia seperti menahan emosinya

SARJUN
Saudara-saudara, ternyata yang menyebabkan Papa saya menangis terisak-
isak adalah karena Alpin. Alpin adik saya. Ia di tahan polisi. Alpin tertangkap basah
menghisap daun jahanam itu. Daun yang ditanam orang lain yang tidak rela anaknya
menghisap ganja! Mendengar itu saya betul-betul kesal Saat itu juga, saya ambil
ransel dan segera melangkah menuju pintu. Waktu itu saya dengar suara papa
memanggil nama saya, tapi tak lagi saya hiraukan. Saya muak! Sungguh-sungguh
muak!
Sarjun makin menunduk, emosinya betul-betul memuncak, setelah merasa
reda, barulah ia angkat kepalanya

SARJUN
Begitulah saudara-saudara, saya terpaksa kembali ke Padang malam itu juga.
Saya tak. sanggup menghadapi kenakalan orang tua seperti itu. Apalagi orang tua itu
Papa saya sendiri. Telah saya putuskan untuk tidak menemui Papa lagi. Bahkan
mungkin di hari pemakamannya kelak, saya takkan hadir. Saya tak bisa memberinya
maaf. Saya tak bisa. Tetapi. . . hah. . . entahlah. Mungkin suatu ketika saya bisa.
Mungkin.. sebab, sampai saat ini saya masih mempercayai Tuhan dan segala
skenarionya.
Sarjun berdiri, menyandang ranselnya kemudian berjalan keluar panggung.
Bebannya. berat!
***
SELESAI