Anda di halaman 1dari 5

RPH KHSR Tahun 5

Rancangan Pengajaran Harian Mata pelajaran : Kemahiran Hidup Kelas : 5 amanah Tarikh : 28 Mac 2011 Masa : 9.00 10.00 pagi ilangan murid : 2! "rang T"pik#Tajuk : $eka entuk dan %enghasilan %r"jek &u' T"pik : Memasang K"mp"nen dan Mem'uat Kemasan %r"jek Tempat Mem" Kemahiran :Murid dapat memaku( menskru dan mengglu dengan 'etul dan memasang k"mp"nen pr"jek. Murid juga dapat mem'uat kemasan pada pr"jek. %engetahuan &edia )da : Murid pernah melihat jenis*jenis alatan tangan dan 'elajar cara menggunakan alatan tangan dengan 'etul. Hasil %em'elajaran : +i akhir pengajaran murid dapat: 1. Mengga'ungkan k"mp"nen*k"mp"nen pr"jek. 2. Menjana kemahiran menggunakan alatan tangan dengan 'etul. ,. Menilai pr"jek -ang telah siap dengan kemasan. !. Merumuskan rasi"nal mem'uat pr"jek dengan 'ahan kitar semula. .ilai*nilai Murni ke'ersihan( jimat*cermat Kemahiran er/ikir mem'uat pilihan( mem'uat pertim'angan ahan antu Mengajar skru( gam( s-elek( kertas las( 'erus( cat sem'ut( s-elek( pen-angkut( tin aluminium %endidikan )lam &ekitar : ahan kitar semula dan pemeliharaan alam sekitar : 0ide"( %"1erp"int( %enukul( %emutar &kru( paku( : mengga'ungkan idea( men-atukan idea*idea( : Kerjasama( memelihara alam sekitar( menjaga

Kajian Masa +epan daripada

: Mereka cipta pr"duk -ang '"leh dik"mersialkan

'ahan kitar semula se'agai cara memelihara alam sekitar Langkah/Masa Isi Pelajaran Set Induksi %engenalan terhadap 25 minit3 mereka 'entuk sesuatu pr"jek Aktiviti P&P Murid melihat rakaman 4ide" mengenai penghasilan se'uah pr"duk 'aru. $akaman juga 'erkaitan dengan penjagaan alam sekitar 5uru memperkenalkan tajuk %)&: pengajaran pada hari ini: Memasang produk dan mem uat kemasan Langkah ! 215 Memasang k"mp"nen minit3 %r"jek ahagian dicantumkan pada 'ahagian ) dengan menggunakan glu sentuh dan paku rata &apukan glu pada 'ahagian ) &apukan glu pada 'ahagian iii3 6antumkan 'ahagian pada 'ahagian ) i43 %akukan cantuman 'ahagian Langkah " dan 'ahagian ) Murid melihat tunjuk cara M: .ilai*nilai murni: kerjasama Murid melihat tunjuk cara 'agaimana mem'uat pemasangan "leh guru. Murid melakukan akti4iti setelah melihat tunjuk cara daripada guru. Kemahiran er/ikir: Men-atukan idea*idea ahan kitar semula dan pemeliharaan alam sekitar M: %enukul( paku( glu( aluminium( papan Kemahiran er/ikir: Mengga'ungkan idea Catatan M: %emain 4ide"

Memasang k"mp"nen

215 minit3

%r"jek 6antumkan 'ahagian 6 dengan menggunakan glu dan 'iarkann-a kering 6 &apukan glu pada 'ahagian ) dan iii3 6antumkan 'ahagian 6 pada 'ahagian ) dan i43 7kur 'ahagian untuk meletakkan pen-angkut &enggerek digunakan untuk mem'uat lu'ang 4i3 &kru pen-angkut pada papan dengan

'agaimana melakukan akti4iti5lu( aluminium( -ang seterusn-a. Murid kemudiann-a pem'aris( pensil( senggerek( skru( pen-angkut Kemahiran 'er/ikir: Men-atukan idea*idea .ilai*nilai Murni: kerjasama

melakukan akti4iti -ang telah pemutar skru(

&apukan glu pada 'ahagian ditunjukkan "leh guru.

Langkah # 215 minit3

menggunakan pemutar skru Mem'uat Kemasan Murid melihat tunjuk cara 8angkah langkah untuk mem'uat kemasan adalah seperti 'erikut: %ermukaan -ang hendak daripada ha'uk dan k"t"ran &atu lapisan cat alas disapukan pada permukaan ka-u dan 'iarkann-a kering. iii3 5"s"k dengan kertas las gred halus pada lapisan cat alas untuk meratakann-a i43 5"ncang tin cat sem'ur daripada guru tentang cara memu'uat kemasan Murid kemudiaann-a melakukan akti4iti -ang

M: &-elek( cat( kertas las( 'erus .ilai*nilai Murni: Kerjasama

dicat hendaklah di'ersihkan ditunjukkan

untuk memastikan campuran cat dan 'ahan pelarut se'ati. &em'uran hendaklah di'uat pada jarak kira*kira ,0cm dari permukaan ka-u. Mulakann-a dengan satu lapisan cat -ang nipis dan 'iarkann-a kering. 7langi pr"ses sem'uran sehingga mendapat lapisan permukaan cat -ang licin dan 'erkilat. %astikan cat 'enar*'enar kering se'elum sem'uran -ang 'erikutn-a Penilaian 25 minit3 dilakukan. %emerhatian lisan 5uru menilai melalui pr"jek -ang telah dihasilkan "leh murid. %r"jek -ang tercantik akan di'erikan hadiah gula* gula#c"kelat dan mendapat anugerah pr"jek tercantik. Murid kemudiann-a ditan-a secara lisan mengenai apa -ang telah dipelajari. Murid -ang menja1a' dengan 'etul akan di'erikan Penutup 25 minit3 $umusan: menggunakan 'ahan kitar pensil. Murid di'im'ing untuk Murid kemudiaan-a .ilai*nilai murni: Menjaga ke'ersihan( 9imat cermat( Kemahiran 'er/ikir: mem'uat pilihan( mem'uat pertim'angan

menghasilkan pr"jek dengan mem'uat rumusan

semula.

ditunjukkan 4ide" tentang pemuliharaan alam sekitar.

memelihara alam sekitar Kajian Masa +epan: Mereka cipta pr"duk -ang '"leh dik"mersialkan daripada 'ahan kitar semula se'agai cara memelihara alam sekitar