RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : SEJARAH Tarikh Hari Tingkatan Kehadiran Tajuk Tema/Tajuk : 19 Oktober 2009

: Isnin : 1 Cempaka : 35/35 : ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA TEMA 1 : ZAMAN PRASEJARAH DAN KEAGUNGAN KESULTANAN MELAYU MELAKA/ 1.1 Zaman Prasejarah di Malaysia (Buku Teks: Subtopik Muka Surat 20 - 28). Zaman Prasejarah a) Paleolitik b) Neolitik Objektif pembelajara n c) Zaman Logam Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat: i) Memahami konsep setiap zaman prasejarah di Malaysia ii) Mengetahui tahap perkembangan mengenalpasti ciri-ciri setiap zaman prasejarah di Malaysia iii) Membuat perbandingan tahap perkembangan Zaman Prasejarah di Hasil Pembelajara n Malaysia 1. Pelajar akan dapat menerangkan konsep bagi kesemua zaman prasejaah di Malaysia 2. Pelajar dapat menjelaskan tahap perkembangan dan ciri – ciri Zaman Paleolitik 3. Pelajar dapat menjelaskan tahap perkembangan dan ciri – ciri Zaman Neolitik 4. Pelajar dapat menjelaskan tahap perkembangan dan ciri – ciri Zaman Logam 5. Pelajar akan dapat membandingkan ciri-ciri zaman prasejarah dari segi kegiatan, lokasi dan peralatan Masa: 3.00 – 4.20 petang (80 minit)

Pengetahua n sedia ada Alat bantu mengajar

Para pelajar diminta membaca tajuk tersebut di rumah sebelum proses Pengajaran dan Pembelajaran. 1. Tagged Web site 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Komputer dan projector LCD Slaid Power Point Buku Teks Sejarah Tingkatan 1 Buku Rujukan Sejarah Tonik Studi Nexus Vista Peta Buku komik Semangat gigih dan berdikari Bekerja keras dan yakin diri

Nilai

LANGKAH/
MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI AKTIVITI 1. Guru

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

NILAI/ KONSEP/ ISTILAH

GURU

AKTIVITI MURID

Pengenala n (5 Minit)

Set Induksi - Guru akan memperkenalk an tajuk yang dibincangkan dengan cara mempamerkan video klip berkaitan dengan tajuk Zaman Prasejarah di Malaysia menggunakan

1. Pelajar memberi perhatian terhadap slaid yang ditayangkan.

Nilai Murni 1. Minat 2. Kerjasama 3. Berdisiplin Konsep Prasejarah

memulakan sesi pengajaran dengan menerangkan secara ringkas tentang bentukbentuk zaman pra sejarah iaitu Zaman Paleolitik, Zaman Neolitik dan Zaman Logam 2. Guru membuat rumusan dan mengaitkan Tagged video dari Youtube

dengan tajuk pembelajaran Langkah 1 (10 minit) Guru menerangkan beberapa konsep yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. seterusnya. 1. Guru mengemukakan soalan kepada pelajar mengenai beberapa konsep semasa Zaman Prasejarah 2. memberi penerangan tentang konsep yang berkaitan dengan menggunakan contoh-contoh yang sesuai. Langkah 2 ( 15 minit) Menyatakan tahap perkembangan Zaman Paleolitik 1. Guru mengemukakan soalan kepada pelajar mengenai tahap perkembangan setiap Zaman Paleolitik 2. Guru memilih beberapa orang pelajar untuk menjawab Guru 1. Pelajar menumpukan perhatian pada soalan yang ditanya oleh guru. 2. Pelajar memberi kerjasama kepada guru dengan menjawab soalan yang disoal. 3. Pelajar memberi perhatian terhadap penerangan guru. 1. Pelajar menumpukan perhatian pada soalan yang ditanya oleh guru. 2. Pelajar memberi kerjasama kepada guru dengan menjawab soalan yang disoal. KBKK Konsep Anismisme Sara Diri Nilai murni 1. Kerjasam a 2. Peka 3. Berdisipli n Konsep Zaman Paleolitik Zaman Neolitik Zaman Logam Nilai murni 1. Kerjasam a 2. Peka 3. Berdisiplin

soalan secara rawak. 3. Guru menerangkan tentang tahap perkembangan Zaman Paleolitik di Malaysia dari segi kegiatan, peralatan dan juga lokasi dengan menggunakan Bahan Bantu Mengajar di dalam aplikasi Langkah 2 (15 minit) Menyatakan tahap perkembangan Zaman Neolitik Tagged. 1. Guru menunjukan klip video bagi menunjukan penempatan Zaman Neolitik 2. Guru menerangkan tahap perkembangan Zaman Neolitik dengan menunjukkan gambar berkaitan dengan zaman tersebut

3. Pelajar memberi perhatian terhadap penerangan guru.

Menjana idea/ pendapat

1. Pelajar menunjukkan minat dan memberi perhatian terhadap penjelasan menggunakan Klip Video 2. Pelajar memberi kerjasama apabila disoal oleh guru.

Nilai Murni 1. Memberi perhatian 2. Minat 3. Berdisiplin 4. Bekerjasama Konsep Peralatan Beliung

3.

Guru menerangkan tahap perkembangan

Langkah 3 (15 minit)

Menyatakan tahap perkembangan zaman Logam

Zaman Neolitik 1. Guru telah menayangkan klip video kepada pelajar serta mengaitkan video tersebut dengan Zaman Logam. 2. Guru menunjukkan jenis-jenis peralatan serta menjelaskan fungsi peralatan tersebut bagi masyarakat Zaman Logam. 3. Guru memilih pelajar secara rawak untuk menandakan kawasan penempatan Zaman Logam 1. Guru mengedarkan kertas dan mengarahkan

1. Pelajar memberi tumpuan kepada tayangan video clip 2. Pelajar menunjukkan minat dan memberi perhatian terhadap penjelasan menggunakan gambar 3. Pelajar memberi kerjasama kepada guru

Nilai Murni 1. Memberi perhatian 2. Minat 3. Berdisipli n 4. Bekerjasa ma Konsep Kendi

Langkah 4 (15 minit)

Membandingkan ciri – ciri zaman prasejarah di Malaysia

1. Pelajar memerhati dan mengenal pasti ciri-ciri, kegiatan, peralatan,

setiap pelajar cuba menjawab soalan yang diberikan menggunakan Tagged Jurnal dalam masa lapan minit tanpa merujuk buku ataupun nota. 2. Guru akan memilih wakil setiap kumpulan secara rawak untuk membacakan jawapan mereka. Penilaian (3 minit) 1. Guru memberi pelajar lembaran latihan melalui Tagged Jurnal dan pelajar boleh mendapatkan bahan tersebut melalui akaun guru atau akaun mereka sendiri dan diminta membuat latihan Penutup Penutup di rumah. 1. Guru

kepercayaan dan lokasi Zaman Prasejarah 2. Pelajar memberi kerjasama apabila disoal oleh guru.

1. Pelajar diminta untuk menghantar tugasan yang diberikan pada hari Rabu, 21 October 2009.

1. Pelajar

( 2 minit)

merumuskan isi pelajaran berdasarkan objektif pelajaran sebagai penutup. 2. Guru mengemukakan beberapa soalan secara rawak untuk memastikan kefahaman pelajar terhadap topik yang telah dipelajari.

diminta untuk memberi perhatian kepada pengajaran guru. 2. Pelajar menjawab soalan-soalan yang diutarakan.

Refleksi

1 Cempaka