Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : SEJARAH


Tarikh : 19 Oktober 2009 Masa: 3.00 – 4.20 petang (80 minit)
Hari : Isnin
Tingkatan : 1 Cempaka
Kehadiran : 35/35
Tajuk : ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Tema/Tajuk TEMA 1 : ZAMAN PRASEJARAH DAN KEAGUNGAN KESULTANAN


MELAYU MELAKA/ 1.1 Zaman Prasejarah di Malaysia (Buku Teks:
Muka Surat 20 - 28).
Subtopik Zaman Prasejarah
a) Paleolitik
b) Neolitik
c) Zaman Logam
Objektif Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat:
pembelajara i) Memahami konsep setiap zaman prasejarah di Malaysia
n ii) Mengetahui tahap perkembangan mengenalpasti ciri-ciri setiap zaman
prasejarah di Malaysia
iii) Membuat perbandingan tahap perkembangan Zaman Prasejarah di
Malaysia
Hasil 1. Pelajar akan dapat menerangkan konsep bagi kesemua zaman prasejaah
Pembelajara di Malaysia
n 2. Pelajar dapat menjelaskan tahap perkembangan dan ciri – ciri Zaman
Paleolitik
3. Pelajar dapat menjelaskan tahap perkembangan dan ciri – ciri Zaman
Neolitik
4. Pelajar dapat menjelaskan tahap perkembangan dan ciri – ciri Zaman
Logam
5. Pelajar akan dapat membandingkan ciri-ciri zaman prasejarah dari segi
kegiatan, lokasi dan peralatan
Pengetahua Para pelajar diminta membaca tajuk tersebut di rumah sebelum
n sedia ada proses Pengajaran dan Pembelajaran.
Alat bantu 1. Tagged Web site
mengajar 2. Komputer dan projector LCD
3. Slaid Power Point
4. Buku Teks Sejarah Tingkatan 1
5. Buku Rujukan Sejarah Tonik Studi Nexus Vista
6. Peta
7. Buku komik
Nilai 1. Semangat gigih dan berdikari
- Bekerja keras dan yakin diri

LANGKAH/ ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN NILAI/ KONSEP/

MASA ISTILAH
AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID
Pengenala Set Induksi 1. Guru 1. Pelajar memberi Nilai Murni
n - Guru akan memulakan sesi perhatian terhadap 1. Minat
(5 Minit) memperkenalk pengajaran slaid yang 2. Kerjasama
an tajuk yang dengan ditayangkan. 3. Berdisiplin
dibincangkan menerangkan
dengan cara secara ringkas Konsep
mempamerkan tentang bentuk- Prasejarah
video klip bentuk zaman
berkaitan pra sejarah iaitu
dengan tajuk Zaman
Zaman Paleolitik,
Prasejarah di Zaman Neolitik
Malaysia dan Zaman
menggunakan Logam
2. Guru membuat
rumusan dan
mengaitkan
Tagged video
dari Youtube
dengan tajuk
pembelajaran
seterusnya.
Langkah 1 Guru 1. Guru 1. Pelajar Nilai murni
(10 minit) menerangkan mengemukakan menumpukan 1. Kerjasam
beberapa soalan kepada perhatian pada a
konsep yang pelajar soalan yang 2. Peka
digunakan mengenai ditanya oleh 3. Berdisiplin
dalam beberapa guru.
pengajaran dan konsep semasa 2. Pelajar memberi Konsep
pembelajaran. Zaman kerjasama Zaman
Prasejarah kepada guru Paleolitik
2. Guru dengan Zaman Neolitik
memberi menjawab Zaman Logam
penerangan soalan yang
tentang konsep disoal.
yang berkaitan 3. Pelajar memberi
dengan perhatian
menggunakan terhadap
contoh-contoh penerangan
yang sesuai. guru.

Langkah Menyatakan 1. Guru 1. Pelajar Nilai murni


2 tahap mengemukakan menumpukan 1. Kerjasam
( 15 minit) perkembangan soalan kepada perhatian pada a
Zaman Paleolitik pelajar soalan yang 2. Peka
mengenai tahap ditanya oleh 3. Berdisipli
perkembangan guru. n
setiap Zaman 2. Pelajar memberi
Paleolitik kerjasama Konsep
2. Guru memilih kepada guru Anismisme
beberapa orang dengan Sara Diri
pelajar untuk menjawab soalan
menjawab yang disoal. KBKK
soalan secara 3. Pelajar memberi Menjana idea/
rawak. perhatian pendapat
3. Guru terhadap
menerangkan penerangan
tentang tahap guru.
perkembangan
Zaman Paleolitik
di Malaysia dari
segi kegiatan,
peralatan dan
juga lokasi
dengan
menggunakan
Bahan Bantu
Mengajar di
dalam aplikasi
Tagged.
Langkah 2 Menyatakan 1. Guru 1. Pelajar Nilai Murni
(15 minit) tahap menunjukan klip menunjukkan 1. Memberi
perkembangan video bagi minat dan perhatian
Zaman Neolitik menunjukan memberi 2. Minat
penempatan perhatian 3. Berdisiplin
Zaman Neolitik terhadap 4. Bekerjasama
2. Guru penjelasan
menerangkan menggunakan Konsep
tahap Klip Video Peralatan
perkembangan 2. Pelajar Beliung
Zaman Neolitik memberi
dengan kerjasama
menunjukkan apabila disoal
gambar oleh guru.
berkaitan
dengan zaman
tersebut
3. Guru
menerangkan
tahap
perkembangan
Zaman Neolitik
Langkah 3 Menyatakan 1. Guru telah 1. Pelajar memberi Nilai Murni
(15 minit) tahap menayangkan tumpuan kepada 1. Memberi
perkembangan klip video tayangan video perhatian
zaman Logam kepada pelajar clip 2. Minat
serta 2. Pelajar 3. Berdisipli
mengaitkan menunjukkan n
video tersebut minat dan 4. Bekerjasa
dengan Zaman memberi ma
Logam. perhatian
2. Guru terhadap Konsep
menunjukkan penjelasan Kendi
jenis-jenis menggunakan
peralatan serta gambar
menjelaskan 3. Pelajar memberi
fungsi peralatan kerjasama
tersebut bagi kepada guru
masyarakat
Zaman Logam.
3. Guru memilih
pelajar secara
rawak untuk
menandakan
kawasan
penempatan
Zaman Logam
Langkah 4 Membandingkan 1. Guru 1. Pelajar
(15 minit) ciri – ciri zaman mengedarkan memerhati dan
mengenal pasti
prasejarah di kertas dan
ciri-ciri, kegiatan,
Malaysia mengarahkan peralatan,
setiap pelajar kepercayaan dan
cuba menjawab lokasi Zaman
Prasejarah
soalan yang
diberikan 2. Pelajar
memberi
menggunakan
kerjasama
Tagged Jurnal apabila disoal
dalam masa oleh guru.
lapan minit
tanpa merujuk
buku ataupun
nota.
2. Guru akan
memilih wakil
setiap kumpulan
secara rawak
untuk
membacakan
jawapan mereka.

Penilaian 1. Guru memberi 1. Pelajar


(3 minit) pelajar lembaran diminta untuk
latihan melalui menghantar
Tagged Jurnal tugasan yang
dan pelajar diberikan pada
boleh hari Rabu, 21
mendapatkan October 2009.
bahan tersebut
melalui akaun
guru atau akaun
mereka sendiri
dan diminta
membuat latihan
di rumah.
Penutup Penutup 1. Guru 1. Pelajar
( 2 minit) merumuskan isi diminta untuk
pelajaran memberi
berdasarkan perhatian
objektif kepada
pelajaran pengajaran guru.
sebagai 2. Pelajar
penutup. menjawab
2. Guru soalan-soalan
mengemukakan yang diutarakan.
beberapa soalan
secara rawak
untuk
memastikan
kefahaman
pelajar terhadap
topik yang telah
dipelajari.
Refleksi 1 Cempaka