Anda di halaman 1dari 4

PRAKTIKUM PENGUKURAN LISTRIK A. Tujuan 1. Mahasiswa dapat melaksanakan pe !

"#aan pen$uku an te$an$an #"lak%#alik dan sea ah den$an multimete . &. Mahasiswa dapat mem#a!a papan skala alat uku . '. Te" i sin$kat Maksud da i pen$uku an tidak lain untuk men$etahui #e apa ha $a da i #esa an (an$ sedan$ duuku . )alam hal ini ha $a (an$ diin$inkan tentu saja ha $a (an$ #ena *t ue +alue,. -a $a #ena ini tidak mun$kin akan didapatkan (an$ palin$ mun$kin adalah ha $a pendekatan da i ha $a (an$ #ena . -a $a pendekatan ini dilakukan den$an men$am#il ha $a ata% ata da i sample (an$ jumlahn(a tak te hin$$a den$an asumsi de+iasi p"siti. dan de+iasi ne$ati. hampe sama. -a $a ata% ata te se#ut me upakan ha $a te #aik atau ha $a e/a!t *#est +alue0 e/a!t +alue,. )alam mem#a!a papan skala alat uku me upakan hal (an$ mendasa dalam pen$uku an alat uku anal"$. Kemampuan mem#a!a mete anal"$ se!a a tepat dan tepat adalah hal (an$ pentin$. P "sedu (an$ ha us diikuti1 tentukan #atas uku (an$ dipakai2 pilih skala (an$ tepat dan .a!t" skala. Pe hatikan p"sisi ja um. 'atas uku 3 me upakan skala simpan$an penuh da i alat uku . 4a!t" skala adalah pe #andin$an anta a #atas uku pem#a$ian skala. Multimete me upakan alat uku (an$ dapat dipe $unakan untuk #e#e apa #esa an list ik men$uku anta a lain #esa an te$an$an #"lak%#alik2 sea ah2 tahanan den$an #e #a$ai #atas uku (an$ di#e ikann(a. Pada dasa n(a dalam melaksanakan pen$uku an ha us menempatkan p"sisi sakla jan$kah pada #esa an (an$ hendak diuku . )en$an men$$unkan dua te minal (an$ disam#un$kan den$an ka#el pen$hu#un$ *lead,2 untuk diletakkan pada #a$ian (an$ hendak diuku . 'entuk dan jenis multimete #an(ak a$amn(a tetapi pada p insipn(a sama se#a$ai alat pen$uku #esa an list ik. 5. Alat dan 'ahan Pe !"#aan 1. Multimete Sanwa &. T ans." mat" &&67 0 872 1&7 9. Sakla :. Ka#el Pen$hu#un$
TRI ISRA ;AN<AR)I *189==016,

(an$ dipe $unakan den$an jumlah

PRAKTIKUM PENGUKURAN LISTRIK ). Ran$kaian Pe !"#aan

12V

6V V 220V CT 6V 12V

Gambar 1

4V 3V 2V 220V 1V V

Power

Supply
Gambar 2
4. Lan$kah Ke ja Pen$uku an te$an$an A5 3

1. Rakitlah an$kaian sepe ti $am#a 1 di atas. &. -u#un$kan an$kaian ke sum#e A5 &&67 pada kumpa an p ime t a.". 9. Atu lah p"sisi sakla multimete pada pen$uku an te$an$an A5 den$an #atas uku 16 +"lt. Uku te$an$an pada kumpa an sekunde t a." den$an men$$unakan multimete . 5atat hasil penunjukan. :. Ganti pen$uku an den$an men$$unakan #atas uku >6 +"lt. >. Uku te$an$an (an$ sesuai den$an ta#le pen$uku an. 8. Setetlah selesai lepaskan an$kaian den$an sum#e A5. Pen$uku an te$an$an )5 3 1. Rakitlah an$kaian sepe ti $am#a & di atas. &. -u#un$kan p"we supla( ke sum#e A5 &&6 7.

TRI ISRA ;AN<AR)I *189==016,

&

PRAKTIKUM PENGUKURAN LISTRIK 9. Atu lah p"sisi sakla multimete pada pen$uku an te$an$an )5 den$an #atas uku 16 +"lt. Uku te$an$an pada te minal "utputn(a. :. Atu lah p"sisi pen$atu te$an$an sehin$$a pada p"sisi 6 72 dan #a!a penunjukan pada multimete kemudain !atat hasiln(a pada ta#el pen$amatan. >. Atu p"sisi pen$atu pada te$an$an 1 72 kemudian #a!a penunjukan pada multimete 2 lakukan sepe ti pada lan$kah di atas. 5atat hasiln( pada ta#el. 8. Lakukan pe !"#aan sete usn(a den$an p"sisi pen$atu te$an$an &72 972 ? 167 dan !ata hasiln(a. @. Setelah selesai lepaskan p"we suppl( den$an sum#e &&67 dan kemasi alat dan #ahan kem#alikan pe alatan dan #ahan ke tempat semula se!a a te atu dan api. G. -asil pe !"#aan Ta#el pen$amatan I

N". 1. &. 9. :. >. 8.

Te minal 5T%87 5T%1&7 87%87 87%1&7 1&7%1&7 1&7%87

'atas uku Multimete 16 >6 >6 >6 >6 >6

Pen$uku an0 penunjukan ;a um *+"lt, >.= 1&.1 1&.1 8.1 &9.A 1=

4akt" Skala 6.1 1 1 1 1 1

Ta#el pen$amatan II

N". 1. &. 9. :. >. 8. @. =. A.

Te minal 6 1 & 9 : > 8 @ =

'atas uku Multimete 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Pen$uku an0 penunjukan ;a um *+"lt, 6.1> 1.1> &.1 9 :.1 >.6> 8 @.6> =

4akt" Skala 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

TRI ISRA ;AN<AR)I *189==016,

PRAKTIKUM PENGUKURAN LISTRIK 16. 11. A 16 16 >6 A 16.& 6.1 1

-. Analisa )ata )a i pe !"#aan di atas te dapat pe #edaan data pe !"#aan anta a data (an$ dilihat da i alat uku den$an (an$ diuku men$$unakan alat uku . 5"nt"hn(a pada pe !"#aan I2 (aitu pada saat men$uku te$an$an A52 seha usn(a anta a 5T%87 data (an$ dipe "leh adalah 872 namun pada saat pen$uku an hasil (an$ didapatkan adalah >.=7 saja. -al te se#ut dika enakan tin$kat ketelitian alat #e ma!am%ma!am2 ada (an$ &B2 6.>TB dan sete usn(a. Selain itu p"sisi si pem#a!a alat uku ha uslah #ena 2 te$ak lu us te hadap alat. Kekeli uan pem#a!aan ju$a dimun$kinkan dalam hal ini. )a i pe !"#aan kedua ju$a te dapat #e#e apa hasil (an$ ku an$ sesuai den$an pen$hitun$an se!a a te" i2 (aitu sepe ti (an$ te jadi pada pe !"#aan kese#elas2 dimana hasil (an$ didapatkan adalah 16.&. disini ju$a dimun$kinkan ada kesalahan da i si pen!"#a2 dimana alat uku masih men$$unakan alat uku anal"$2 pada saat memuta uku an te$an$an t ans." mat" san$at memun$kinkan si pen!"#a kele#ihan atau #ahkan ku an$ pas dalam memuta 167. Pada pen$uku an te$an$an A5 dan )5 ini2 pemilihan #atas uku alat san$at menentukan hasil da i pen$uku an itu sendi i. I. Kesimpulan )a i pe !"#aan di atas dapat disimpulkan #ahwa te dapat pe #edaan hasil anta a pen$hitun$an se!a a te" i den$an pen$hitun$an den$an men$$unkan alat uku anal"$. -al te se#u t dise#a#kan "leh pe #edaan tin$kat ketelitian da i alat uku itu sendi i2 dan ju$a #isa kesalahan da i si pen!"#a. ;. Sa an Pilihlah #atasan uku dan alat uku (an$ tepat untuk men$uku suatu #esa an list ik. Ka ena setiap alat uku memilki tin$kat ketelitian (an$ #e #eda. Semakin #esa #atasan uku n(a maka semakin ke!il pula tin$kat ketelitiann(a. panel pada t ans." mat" te se#ut2 sehin$$a hasil pemuta anm te se#ut tidak pas2 172 &7?

TRI ISRA ;AN<AR)I *189==016,