Anda di halaman 1dari 22

BAGAIMANAKAH GURU BOLEHMELAKSANAKAN ETIKA PROFESION KEGURUAN SECARA BERKESAN

NAMA AHLI KUMPULAN


MUHAMMAD AZRI B AZMAN MUHAMMED IZWAN B ABDUL KAHAR MUHAMMAD HAMBALI B ISMAIL ZULHILMI B MAMAT D20111050147 D20111048832 D20111048828 D20111048825

Setiap profesionakan menetapkan nilai-nilai asas yang perlu ditaati oleh semua insan yang menjalankanpekerjaan tersebut. Ini disebut sebagaiKOD ETIKA.
Setiap badan profesional mempunyai kod etika masing-masing.
7/22/2010 JIP IPGKKB @ copyright control 10

Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka, 1995) Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994). Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Dari persepktif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah
7/22/2010 JIP IPGKKB @ copyright control 11

Kod Etika
Memperjelaskan tindakan-tindakan betul yang perlu diikuti dan tindakan-tindakan salah yang perlu dihindari oleh individu-individu dalam sesuatu profesion.

Bertujuan untuk mengekalkan integriti moral sesuatu profesion.

7/22/2010

JIP IPGKKB @ copyright control

12

Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa pelajar.

7/22/2010

JIP IPGKKB @ copyright control

15

KOD ETIKA PROFESION PERGURUAN MALAYSIA


Tanggungjawab terhadap pelajar Tanggungjawab terhadap ibu bapa Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan.

7/22/2010

JIP IPGKKB @ copyright control

16

Tanggungjawab terhadap Pelajar


y Mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar y Bersikap adil terhadap setiap pelajar y Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit tentang pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. y Menunjukkan suatu cara pemakaian, pertuturan dan tingkah laku yang baik.

y Memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.
7/22/2010 JIP IPGKKB @ copyright control 17

Tanggungjawab terhadap Ibu Bapa


Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa Mewujudkanhubungan mesra dan kerjasama yang erat antara institusi pendidikan dengan rumah tangga.

Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka


Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yangboleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa sbg sulit & tidak memberitahu kpd sesiapa kecuali yg berhak JIP IPGKKB @ copyright control

7/22/2010

18

Tanggungjawab terhadap Masyarakat dan Negara


y Menghormati perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama y Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa serta institusi pendidikan dengan masyarakat. y Menghormati masyarakat tempat berkhidmat. y Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat dan negara
7/22/2010 JIP IPGKKB @ copyright control 19

Tanggungjawab terhadap Rakan Sejawat dan Profesion Keguruan


y Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seorang guru. y Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yg baru menceburi bidang perguruan. y Mengawal diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion keguruan. y Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kita sebagai guru. y Berusaha dgn sepenuhnya menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dgn kemajuan ikhtisas dan sosial. y Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.
7/22/2010 JIP IPGKKB @ copyright control 20

Kepentingan koddanetika perguruan


Kod etika menyediakangaris panduanbagaimana bertingkahlaku dalam profesion perguruan. Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. Kod Etika Perguruanmenyatakandenganjelas tentang tanggungjawabguru sebagaipemegangamanah dalam bidangpendidikan. Kod Etika ini dalam bentuk dokumen, supayausaha untuk menyemaksemulakod ini dapat dilakukan.
7/22/2010 JIP IPGKKB @ copyright control 21

Menerusi kod etika, guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Pengamalan etika dapat mengekal, dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas, serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan antara ahli dalam organisasi (INTAN, 1991).
7/22/2010 JIP IPGKKB @ copyright control 22

CIRI-CIRI DAN KUALITI GURU YANGPROFESIONAL

Memiliki keterampilan diri sebagai pendidik :


punyai pelbagaiilmu tradisional & moden kefahamandasar & aspirasi negara yang jelas dan mantap bersahsiah tinggi beretika cemerlang punyai pelbagaikemahiran pengajaran& pembelajarandan kaedah pengurusanterkini.
7/22/2010 JIP IPGKKB @ copyright control 32

Perlu bergerak pantas sepantas perkembangan& kehendakdunia mana kini. Memiliki, memahami, menghayati& mengamalkannilai, norma dan etika perkhidmatanyang cemerlang.

7/22/2010

JIP IPGKKB @ copyright control

33

Terhadap murid
Punyai empati dan komitmen dalam menghargaimaruah orang lain (anak didik, ibu bapa & rakan sejawat) dalam mengejar hasil dari segi afektif dan kognitif. Hubungkanmata pelajaran dengan kehidupanmurid-murid. Kenal,hormati dan percayaimurid-murid
7/22/2010 JIP IPGKKB @ copyright control 34

Hubungkanmata pelajaran dengan kehidupan murid-murid. Kenal,hormati dan percayaimurid-murid Mengajarmurid-murid bagaimanahendak belajar, menganalisadan berfikir secara kritis. Menjana idea-idea baru dan menarik bagi muridmurid berfikir mengenainya. Menggalakkanmurid-murid bertanyakansoalan mengenaipelajaran. Hadir dalam lain-lain aktiviti di mana murid-murid terlibat seperti sukan, persembahanmuzik dan kebudayaan.
7/22/2010 JIP IPGKKB @ copyright control 35

Terhadap mengajar
Melakukan refleksi dan kritik kendiri, mercu tanda profesionalismeseorang guru. Berfikir secara sistematik mengenai amalannya dan belajar daripadapengalaman Adil dalam menilai dan menggred Fleksibel dalam pendekatan-pendekatan pengajarandan pembelajaran Bersemangat dalam mengajar sesuatu mata pelajaran
7/22/2010 JIP IPGKKB @ copyright control 36

Seorang komunikator yang cemerlang, mampu menjadikan idea-idea yang kompleks mudah difahami Sering mengukur kemajuan dan memberikan maklumbalaskepada murid-murid Merancang pengajaran terlebih dahulu, beri masa yang cukup bagi setiap tajuk dan menyepadukan mata pelajaran

7/22/2010

JIP IPGKKB @ copyright control

37

Terhadap disiplin
Seorangyang pakar dalam bidang yang diajar Seorang yang laparkan ilmu, sentiasa up to date dalam bidangnya Suka belajar perkara-perkaradi luar bidangnya Aktif dalam penubuhan profesional dan menggalakkanrakan sejawat menyertainya Menjadi ahli kepada komuniti yang belajar Bekerja dalam organisasi sekolah yang luas
7/22/2010 JIP IPGKKB @ copyright control 38

Masyarakat & negara

Menjalankantugas untuk menyebarkancita dan matlamat pendidikannegaraberlandaskankepada prinsip-prinsipRukun Negara. Memupuknilai dan sikap murni pelajar sesuaidengan masyarakatberbilangbangsadalam diri murid-murid. Mengeratkanpersefahamandan kerjasama dikalanganguru dan ibu bapa murid.
7/22/2010 JIP IPGKKB @ copyright control 39

Profesion keguruan
Meluaskanilmu dengan membaca pelbagai buku rujukan berkaitan mata pelajaran yang diajar. Menyertai kursus-kursus yang dianjurkan oleh jabatan pendidikanatau pihak pentadbiran sekolah. Mengajardengan fakta yang betul agar murid menerima ilmu yang betul dan tepat.
7/22/2010 JIP IPGKKB @ copyright control 41

SEKIAN
TERIMA KASIH
7/22/2010 JIP IPGKKB @ copyright control 42