Anda di halaman 1dari 13

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN Oleh: En.

Abd Rashid bin Ismail Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Kampus Tuanku Bainun A. Definisi Pertumbuhan Proses perubahan jasmani, emosi, rohani, intele berlaku dalam diri indi!idu se"ara uantitatif. Kuantitatif #kuantiti$: %esuatu perkara yan disentuh dan diukur den an pelba ai alatan.
Jasmani Emosi Intelek ' ' ' (i)ikal a(ekti( mental ' '

!an sosial "#ER$%& yan

dapat dilihat den an nyata& boleh


psikomotor ko niti(

B. 'iri()iri Pertumbuhan *. Tumbesaran an ota badan + berlaku se"ara berterusan daripada perin kat pralahir sehin a perin kat kematan an. ,. Pertumbuhan tidak dapat dika-al. .asalah kesihatan dan kekuran an )at dalam pemakanan akan menyebabkan pertumbuhan (i)ikal men/adi lambat dan ter an u. 0. Pertumbuhan berhenti apabila indi!idu men"apai tahap kematan an #de-asa$. 1. Kadar pertumbuhan lelaki adalah berbe)a den an perempuan. 2i sekolah rendah& pertumbuhan murid perempuan lebih "epat berbandin den an murid lelaki. 3. Pertumbuhan mental menyebabkan kebolehan ber(ikir dalam kalan an kanak+ kanak menin kat men ikut perin kat umur. 4. Pertumbuhan lebih dipen aruhi oleh baka5keturunan.

Bentu ba!an En!omorf Mesomorf E tomorf

%ifat bentu ba!an Bulat # emuk$ dan lembut Otot+otot yan kuat& Berkemahiran psikomotor Kurus dan tin i

Personaliti Tret !is"erotonia: %uka ber aul& "epat mesra& relaks Tret somatotonia: ekstro!ert Te as& a resi(& suka riadah& suka men hadapi "abaran #Polis& tentera& kastam dsn.$ Tret "erebrotonia: intro!ert Tidak suka ber aul& tidak suka akti!iti (i)ikal #Guru& kerani& -arta-an dsn.$

'. Definisi Per emban*an Proses perubahan /asmani& emosi& rohani& intelek dan sosial yan berlaku sepan/an hayat dalam diri indi!idu se"ara ualitatif. Kualitatif #kualiti$: %esuatu perkara yan tidak dapat dilihat& tidak dapat disentuh dan sukar diukur den an pelba ai alatan. Kualiti boleh dinilai melalui prosedur tertentu yan ditetapkan oleh para pakar dalam pendidikan. .isalnya& para uru menilai tahap ke"erdasan mental seseoran murid melalui u/ian dan peperiksaan di sekolah. D. Proses Pertumbuhan !an Per emban*an
#asmani Perubahan kuantiti dan sai) %ai) badan Berat badan Ketin ian Bilan an i i Rambut Kuku $ntele Keupayaan untuk memikirkan banyak perkara .akan 6 minum Permainan 7obi Rekreasi Bela/ar Emosi Timbul banyak /enis emosi Gembira %edih .era/uk Risau Runsin 2endam .arah %osial Berupaya berinteraksi dan berkomunikasi den an lebih ramai indi!idu Ibu bapa %audara+mara Rakan sebaya Jiran

E. Prinsi+(+rinsi+ Pertumbuhan !an Per emban*an *. Berlaku men ikut haluan tertentu iaitu dari kepala ke kaki dan dari ten ah ke tepi ,. Berlaku men ikut koordinasi dan ka-alan motor. Kanak+kanak meniarap dan men an kat kepalanya sebelum men an kat badannya. 0. 8orak perkemban an indi!idu adalah sama tetapi kadar perkemban an adalah berbe)a antara indi!idu + meniarap& meran kak& duduk& berdiri& ber/alan dan berlari. 1. Pertumbuhan berlaku dari perin kat pralahir sehin a perin kat kematan an tetapi perkemban an berlaku sepan/an hayat iaitu se/ak pralahir sehin a indi!idu itu menin al dunia. 3. Perin kat+perin kat perkemban an iaitu pralahir& bayi& kanak+kanak& rema/a& de-asa dan tua.

TEORI+TEORI PERKE.BA9GA9
,. R-BERT HA.$GHUR%T *.* Perkemban an indi!idu dipen aruhi oleh +erse itaran. *. Budaya Biolo i %osial Psikolo i + nilai+nilai dan norma+norma + baka dan kematan an + rakan& keluar a dan masyarakat + kasih sayan & konsep kendiri dll

%etiap indi!idu mempunyai tu as+tu as perkemban an : (un si+(un si yan -u/ud pada sesuatu masa dalam kehidupan Ber/aya Ga al embira ke"e-a

#Gan ,./

uan terhadap tu as+tu as perkemban an lain$

Enam Perin* at Per emban*an *. Bayi 6 a-al kanak+kanak ,. Perten ahan kanak+kanak 0. A-al rema/a dan rema/a 1. A-al de-asa 3. Perten ahan de-asa 4. =e-at de-asa # ; + 4 th$ # 4 :*, th$ #*,:*< th$ #*<:03 th$ #03:4; th$ #4; ke atas$

,. Ba0i !an a1al ana ( ana "2 hin**a 3 tahun& Bertutur5berkomunikasi se"ara lisan .embentuk konsep yan mudah Bertolak ansur& bertimban rasa dsn. .embe)akan antara salah den an betul .enyedari perbe)aan /antina

/. Perten*ahan

ana ( ana

" 3 4,/ th&

.en uasai kemahiran 0. #.emba"a& .enulis 6 .en ira$ > * #.enaakul$ .en uasai kemahiran psikomotor + akti!iti Pendidikan Jasmani 6 kokurikulum Psikolo i : berupaya membentuk konsep kendiri positi( %osial : dapat berinteraksi den an indi!idu lain

5. A1al remaja !an remaja

",/4,6 th&

.en"apai akil bali h #"ukup umur$ .inat terhadap /antina yan berlainan : rapat den an rakan sebaya In in bebas daripada ka-alan ibu bapa Konsep kendiri positi( : prihatin& bertan un /a-ab& berakhlak mulia dsn.

/. TE-R$ PERKEMBANGAN K-GN$T$7 #EAN P$AGET *. ,. =ahir di %-it)erland #*<?4 + *?<;$ Bapa psikolo i kanak+kanak Teori perkemban an ko niti( Kanak+kanak bela/ar melalui interaksi den an +erse itaran. 2ua proses terlibat dalam proses pembela/aran kanak+kanak iaitu asimilasi dan a omo!asi.

Asimilasi Pen etahuan5pen alaman baru yan masuk ke dalam skema pemikiran kanak+ kanak. Ada kaitan den an pen etahuan sedia ada atau pen alaman.

A omo!asi
4

.embuat perubahan #modi(ikasi$ terhadap skema pemikiran yan sedia ada Em+at Perin* at Per emban*an *. 2eria .otor5%ensori .otor ,. Praoperasi5Praolahan 0. Operasi Konkrit 1. Operasi Aormal #; : , tahun$ #, : @ tahun$ #@ : ** tahun$ #** tahun ke atas$

Perin kat 2eria motor Praoperasi Operasi konkrit Operasi (ormal ,.

Bmur ; : , tahun , : @ tahun @ : ** tahun ** tahun ke atas

8iri+"iri Btama Pemikiran terhad Pemikiran simbolik Pemikiran lo ik Pemikiran abstrak

Deria Motor8%ensori Motor "2 4 / tahun& .en unakan 3 pan"aindera #sentuh& lihat& rasa& bau& den ar$ memasukkan pelba ai benda ke dalam mulut

.embe)akan antara ibu bapa& adik+beradiknya den an indi!idu lain yan bukan ahli keluar anya. .enan is : "ara berkomunikasi untuk memberitahu kepada oran de-asa baha-a ia lapar& men antuk& takut& sakit dsn. Belum memahami konsep -u/ud benda. Apabila sesuatu alat mainannya tersorok di sesuatu tempat& ia tidak akan berusaha untuk men"arinya.

/. Prao+erasi8Praolahan"/ 4 9 tahun& .en uasai bahasa untuk berhubun den an indi!idu lain Pemikiran bersi(at simbolik dan intuisi #e osentrik$ Belum men uasai pemikiran se"ara abstrak .en uasai prinsip ke-u/udan ob/ek
5

5. -+erasi Kon rit "9 4 ,, tahun& Men*a+a ah *uru +erlu men**una an ABM8BBM 0an* berbentu semasa men*ajar muri! taha+ ,"Tahun , 4 5&: .ampu membuat penaakulan lo ik 2apat selesai masalah : den an bantuan ob/ek+ob/ek yan konkrit : men uasai konsep+konsep baru dalam .atematik Boleh memberi dan menerima pendapat oran lain .emberi perhatian terhadap sesuatu perkara .emahami konsep ruan & /arak& masa dll on rit

Men*a+a ah ramai muri! Tahun 3 0an* men*ambil UP%R ramai 0an* ti!a berja0a mem+eroleh *re! A !alam subje %ains: Ja-apan: Perkemban an mental murid+murid berkenaan mun kin belum men"apai tahap operasai (ormal. Oleh yan demikian& mereka men hadapi kesukaran untuk memahami konsep+konsep baru dalam sub/ek %ains yan memerlukan proses pemikiran yan lebih matan dan abstrak. ;. -+erasi 7ormal ",, tahun e atas& .ampu membuat penaakulan se"ara abstrak # ambaran dalam mental$ .ampu membentuk hipotesis dan menyelesaikan masalah yan rumit Boleh meran"an & memproses& men analisis dan membentuk sesuatu teori Berkebolehan ber(ikir se"ara lo ik dan rasional

5. TE-R$ PERKEMBANGAN EM-%$ ER$' ER$K%-N

*. Perkemban an emosi berlaku men ikut perin kat umur seseoran indi!idu. ,. %etiap perin kat terdapat kon(lik emosi. 0. Ber/aya Ga al Kuran yakin .alu Takut %ensiti( Pemalas Pemarah emosi stabil masalah penyesuaian psikolo ikal #emosi kuran 5tidak stabil$

,. Ke+er)a0aan <a1an Keti!a +er)a0aan "2 hin**a , = tahun& Bayi perlukan perhatian untuk men atasi pelba ai masalah o =apar& daha a& sakit& takut& sedih dsn Kasih sayan + per"aya dan yakin kepada ibu bapa

Pen abaian + tidak per"aya #ben"i$ Guru perlu memupuk si(at keper"ayaan dalam kalan an murid

/.

Autonomi <a1an Malu8Ra*u ", = ( 5 thn& In in memiliki kuasa sendiri5kebebasan untuk bertindak5ber(ikir .embuat tu asan den an sendiri : makan& minum& memakai pakaian& men emaskan baran +baran mainan dsn. Perlu bimbin an& doron an& pu/ian& pen har aan ke"ekapan dan keyakinan diri
7

tambah

Emosi ne ati( malu& takut& kuran keyakinan diri & rendah har a diri& suka mera/uk& terlalu sensiti(& pemarah dsn

;. $nisiatif <a1an %erba %alah "5 4 3 tahun& .eneroka pen alaman baru .en"uba idea+idea baru yan kritis dan kreati( Bela/ar sesuatu perkara den an "epat dan tekun %edar keupayaan& kebolehan& bakat dan potensi diri %edar kelemahan diri Emosi ne*atif> .alas berusaha Kuran yakin Rasa bersalah Penakut Pemarah Guru perlu menyediakan pelba ai akti!iti indi!idu atau kumpulan Berikan moti!asi& pu/ian& pen har aan dsn.

?. Kete unan <a1an Kom+le s Ren!ah Diri "3 4 ,, tahun& Bermoti!asi tin i untuk bela/ar men uasai 1.

.en uasai kemahiran (i)ikal #bermain bola& badminton& /imnastik$ Kesan emosi ne ati(: .alas berusaha Kuran keyakinan diri Penakut .alu Takut untuk men"uba Konsep kendiri rendah5ne ati(

Galakan&doron an& pu/ian dsn diperlukan daripada uru dan ibu bapa Akti!iti indi!idu5kumpulan5pro/ek #Pro/ek %ains& Ka/ian Tempatan$

;. TE-R$ PERKEMBANGAN %$GMUND 7REUD Ahli psikiatri dari 8he"hoslo!a"ia #*<34 : *?0?$ .en ka/i personaliti manusia

Idea Pertama: Teori Topo ra(ikal Alam %e!ar Alam Prase!ar Alam Ti!a %e!ar
+ + + 0. Alam tidak sedar + men etahui apa yan telah dan sedan berlaku #berasa sunyi& sakit& marah dsn$ terletak antara alam sedar dan alam tidak sedar tidak menyedari5tidak tahu yan sesuatu itu sedan berlaku sedar dan beri perhatian #detik /am& bunyi kipas an in& bunyi ki"auan burun $ tidak menyedari lan sun apa yan telah dan sedan berlaku perubahan di dalam sara( kita& emosi #kematian insan tersayan : emosi tertekan$

*. Alam %edar ,. Alam prasedar

Idea Kedua:

Teori %truktural + id& e o dan supere o

,.

$! Komponen biolo i 6 -u/ud se/ak lahir Pusat ba i semua naluri 6 didoron oleh tena a libido Bertindak se"ara tidak lo ik5tidak bermoral .endesak5memaksa untuk keseronokan5kepuasan Imban 5homoestatik sehin a timbul kein inan baru Tidak pernah matan 5membesar

Kesimpulan: id ialah na(su yan sentiasa mendoron ke arah perlakuan yan ne ati( /. E*o Tena a /i-a yan berasal daripada id .ula -u/ud se/ak usia 4 bulan
9

Bersi(at eksekuti( 6 men a-al personaliti .enentukan /enis naluri memerlukan kepuasan Prinsip realiti 6 berperanan seba ai oran ten ah Pemikiran realistik dan lo ik Tidak melan ar nilai+nilai dan norma+norma masyarakat

Kesim+ulan> E*o ialah sejenis nafsu 0an* bai !an bertin!a memenuhi ehen!a i!

5.

%u+ere*o Komponen sosial atau moral .enentukan tindakan : baik5buruk& betul5salah& benar5salah Bersi(at idealistik5per(e"tionist Berdasarkan nilai+nilai murni5didikan a ama5moral daripada ibu bapa Ber(un si seba ai hakim 6 menentukan an/aran dan denda # an/aran : ban a &denda : perasaan bersalah& rendah diri$

8ontoh:

Ri)al membeli C82 "etak rompak #kehendak id : ke embiraan materialistik$ Ri)al rasa bersalah #supere o$ Ri)al pulan kan C82 itu kepada pekedai dan membeli 8C2 yan ori inal #kehendak e o : lo ik$ Kesim+ulan> .enyekat desakan id yan ne ati( #seks$ .emu/uk e o untuk men antikan matlamat realistik den an matlamat moral PER$NGKAT(PER$NGKAT PERKEMBANGAN $ND$.$DU Ind!idu tidak mendapat kepuasan : sukar berkemban Terlalu banyak kepuasan : tidak mahu berkemban %emua tin kah laku bermoti(kan seks saha/a Perin kat+perin kat Perkemban an Perin* at8Umur Oral #; : *< bulan$ Keserono an .ulut& bibir
10

Tin* ah la u ne*atif .en hisap /ari .en i it kuku

Anal#*< bulan : 0 tahun Aalik #0 : 4 tahun$ Pendaman #4 : ** tahun$ Ke/antinaan#** tahun ke atas

2ubur Or an ke/antinaan Rakan sebaya Rakan berla-anan /antina

Pemarah Kedekut Tidak dapat bersain .asalah seks Tidak dapat men uasai nilai moral Tidak dapat men/alin kerapatan

,. -ral "2 4 ,6 bln& .endapat keseronokan melalui akti!iti men Positi( 9e ati( + + i it& men hisap dan menelan

Personaliti suka men"ari pen alaman dan memiliki harta benda personaliti a resi(& suka menyindir ber"akap banyak& merokok& makan ula+ ula& pemikiran tidak matan & man/a dan suka men i it kuku.

/. Anal ",6 bulan 4 5 tahun& .endapat keseronokan melalui akti!iti buan Pendekatan ibu bapa #positi( 5 ne ati($ Te as Positi( + + Pemarah tetapi kemas& suka ber/imat Bertolak+ansur #menyedari penerimaan ibu bapa$ air ke"il 6 besar

5. 7ali "5 4 3 tahun& .endapat keseronokan daripada or an /antina rapat den an bapa #elektra$ rapat den an ibu #oedipus$ rasa bersalah tidak mahu ber aul den an oran lain -u/ud kon(lik5helah bela diri meniru tin kah laku& aya& aksi ibu bapa

;. Pen!aman "3 4 ,, tahun&

11

Keperluan seks normal5tidak akti( =ebih rapat den an rakan sebaya Keluar a mula hilan kuasa .ula men uasai nilai+nilai moral

A/aran Islam: =atih anak+anak men er/akan ibadat sembahyan semasa mereka berumur @ hin a *; tahun.

AP<$KA%$ TE-R$(TE-R$ PERKEMBANGAN D$ DA<AM KE<A% %emua murid berpotensi dan mampu men uasai kemahiran 1.. Anda perlu membantu murid+murid lembam atau slow-learner. + Kelas pemulihan perlu diadakan dan pen a/aran se"ara indi!idu diberikan kepada murid+murid tersebut. Kelas pen ayaan diberikan kepada murid+murid "erdas. 7asil Pembela/aran #7P$& kaedah dan teknik pen a/aran perlu sesuai den an kebolehan dan kemampuan ko niti( serta psikomotor murid+murid #7P tidak terlalu tin i dan tidak terlalu rendah5sesuaikan lan kah pen a/aran den an masa pen a/aran$ %ediakan pelba ai akti!iti indi!idu dan kumpulan + di dalam atau di luar kelas Pelba ai bentuk dan pen unaan AB.5BB. + ambar& slaid& O7P& kaset& !ideo& komputer& model replika ob/ek dll. Anda perlu men alakkan murid+murid me-u/udkan interaksi yan baik den an uru+ uru& ibu bapa dan rakan+rakan mereka. Du/udkan interaksi yan baik antara uru dan murid dan murid den an murid #selalu berikan pu/ian& pen har aan dan an/aran$ Anda perlu membantu tu as+tu as perkemban an murid den an men pendekatan psikolo i yan bersi(at diplomasi& prihatin dan penyayan semua murid: unakan kepada

Anda perlu men enal pasti murid+murid yan bermasalah dalam pembela/aran atau murid+murid yan menimbulkan masalah disiplin. %elidik latar belakan mereka dan keluar a mereka se"ara terperin"i dan berikan bimbin an dan kaunselin sama ada se"ara indi!idu atau kelompok.

12

Anda boleh /u a membuat temu /an/i dan berundin den an ibu bapa mereka. 2en an yan demikian& anda telah membantu murid+murid yan berkenaan dalam proses perkemban an ko niti( dan a(ekti( mereka melalui pendekatan diplomasi atau psikolo i. Pendekatan se"ara tindakan disiplin hanya dilaksanakan seba ai pendekatan terakhir sekiranya semua tindakan se"ara psikolo i tidak berkesan.

13