Anda di halaman 1dari 7

Definisi Teori Kecerdasan Pelbagai Howard Gardner mendefinisikan Teori Kecerdasan Pelbagai seperti berikut: "An intelligences entails

the ability to solve problems or fashion product that are of consequence in a particular cultural setting. The problem-solving skill allows one approach a situation in which a goal is to be obtained and to locate the appropriate route to that goal. The creation of a cultural project is crucial to capturing transmitting knowledge or expressing one s view or feelings. The problems to be solved range from creating and end to a story to anticipating a mating move in chess to repairing a quilt. !roducts range from scientific theories to musical composition to successful political campaigns." (Dalam David G. La ear! "##" : $i% Rumusan Definisi Teori Kecerdasan Pelbagai Satu set kemahiran yang membolehkan individu menyelesaikan masalah sebenar yang dihadapi dalam kehidupannya.

1.

2. Kebolehan mencipta barangan atau perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan budayanya. 3. Potensi mencari atau mencipta masalah yang membolehkan individu memperoleh pengetahuan baru. Tanggapan salah berkenaan kecerdasan

1. Kecerdasan adalah tetap.

2. Setiap individu mempunyai hanya satu jenis kecerdasan sahaja.

Fakta sebenar mengenai kecerdasan

1. Kecerdasan boleh dipelajari dan sentiasa berubah sepanjang hayat.

2. Setiap individu mempunyai sekurang-kurangya lapan jenis kecerdasan kerana otak manusia adalah unik sebagaimana uniknya garis-garis urat pada ibu jari manusia.

Prinsip-Prinsip Teori Kecerdasan Pelbagai

1. Terdapat pelbagai kecerdasan dalam diri setiap individu

2. Setiap individu mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah.

3. Kecerdasan dalam diri setiap individu dan juga di antara individu itu adalah berbe a dari segi perkembangannya.

!. Semua kecerdasan adalah bersi"at dinamik.

#. Kecerdasan Pelbagai boleh dikenal pasti dan dinyatakan.

$. Setiap individu berhak mendapat peluang untuk mengenal dan membangunkan kepelbagaian kecerdasannya.

%. Penggunaan satu daripada kecerdasan boleh digunakan untuk meningkatkan kecerdasan yang lain.

&. 'atar belakang peribadi adalah "aktor penting dalam membentuk pengetahuan( kepercayaan dan kemahiran dalam semua kecerdasan

Penerangan Teori 1.Setiap manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan )alam diri setiap individu( kelapan-lapan kecerdasan ber"ungsi bersama dalam cara yang unik. *da yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi dalam hampir kesemua lapan kecerdasan dan sebaliknya bagi sesetengah orang. Kebanyakan daripada kita terletak di tengah-tengah dengan kekuatan dalam beberapa jenis kecerdasan( dan kurang terbentuk dalam satu atau dua jenis kecerdasan. 2. Kecerdasan boleh dibangunkan Gardner menyatakan bahawa setiap individu mempunyai kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan pengayaan dan penga!aran yang sesuai. ". Kecerdasan ber#ungsi bersama dengan cara yang kompleks. Tidak ada kecerdasan yang ber"ungsi secara bersendirian. Kecerdasan berinteraksi dan berkait dengan satu sama lain.

$.Terdapat pelbagai cara untuk men!adi cerdas. Tidak terdapat satu set kelebihan seseorang mesti perolehi untuk dianggap sebagai cerdas. *da orang yang tidak pandai menari tetapi sungguh cekap dalam membina model. Kedua-dua kecerdasan ini memerlukan kecerdasan kinestetik. %asional kewu!udan kecerdasan mengikut pendapat &oward Gardner' +ardner telah membuat rujukan daripada beberapa sumber untuk membuktikan ,ujudnya lapan jenis kecerdasan . -eliau cuba membe akan di antara kecerdasan yang mempunyai punca biologi dengan bakat atau kemahiran. -eliau mengenal pasti kriteria asas setiap kecerdasan perlu ada supaya boleh dianggapkan sebagai kecerdasan. 1. .ujudnya pengasingan dalam kes kecederaan otak....... teruskan 2. .ujudnya individu luar biasa seperti individu cerdas pintar /prodigy0( individu cacat mental tetapi berkebolehan tinggi dalam sesuatu bidang lain...... teruskan 3. .ujudnya operasi asas atau satu set operasi yang boleh dikenal dalam sesuatu kecerdasan...... teruskan !. .ujudnya sejarah perkembangan kecerdasan yang jelas berserta dengan satu set kebolehan khusus yang nyata........ teruskan #. .ujudnya sejarah evolusi dalam sesuatu kecerdasan....... teruskan $. .ujudnya sokongan daripada dapatan ujikaji bidang psikologi.......... teruskan %. .ujudnya sokongan daripada dapatan psychometrik.......... teruskan &. .ujudnya kecerdasan yang boleh diterjemahkan dalam sistem simbol...... teruskan 1. Ka!ian kecederaan otak. Ke atas

*pabila seseorang mengalami kecederaan otak( satu bahagian kecerdasan akan rosak. 1ontohnya( apabila seseorang mengalami kecederaan di ka,asan -roca( kecerdasan linguistik mungkin terjejas. 2ndividu tersebut mungkin sukar untuk bertutur( membaca dan menulis( tetapi masih boleh mengira( menari dan menyanyi. 2. (ndividu luar biasa. Ke atas Terdapat individu yang mempunyai tahap yang tinggi dalam sesuatu kecerdasan. *da individu yang boleh mencongak nombor multi digit dalam kepala atau boleh memainkan gubahan mu ik selepas sekali mendengarnya./prodigy0. *da individu yang cacat mental tetapi mempunyai keupayaan yang tinggi dalam kecerdasan lain seperti mu ik atau melukis. /savants0. ". )perasi *sas Ke atas Setiap kecerdasan mempunyai satu set operasi asas. 1ontohnya dengan kecerdasan mu ik( seseorang perlu boleh mendiskriminasi struktur ritma dan sensiti" kepada nada. $. Se!arah perkembangan Ke atas Setiap kecerdasan mempunyai sejarah perkembangannya tersendiri.- masa timbulnya kecerdasan dalam aman kanak-kanak( masa kemuncaknya dalam kehidupan seseorang dan masa kejatuhannya secara beransur. Kecerdasan mu ik contohnya boleh memuncak pada peringkat a,al tetapi kecerdasan linguistik mungkin memuncak pada peringkat le,at. +. Se!arah evolusi Ke atas Setiap kecerdasan mempunyai asal-usul dalam sejarah manusia. 1ontohnya( bukti arkeologi

menyokong ke,ujudan alat mu ik kuno. 'ukisan gua juga merupakan contoh bagi kecerdasan visualruang. ,. -apatan ka!ian psikologi Ke atas -eberapa kajian psikologi membuktikan baha,a kecerdasan ber"ungsi secara berasingan. 1ontohnya( seseorang mungkin menguasai sesuatu kemahiran( seperti menyelesaikan masalah matematik( tetapi mungkin mereka tidak dapat membaca dengan baik. -egitu juga( seseorang individu mungkin mempunyai memori yang kuat untuk mengingati perkataan tetapi mungkin sukar untuk mengingati rupa seseorang. .. -apatan psikometrik Ke atas 3jian setara menyokong Teori Kecerdasan Pelbagai. Terdapat beberapa ujian setara yang menguji beberapa jenis kecerdasan. 4ika seseorang dapat menyelesaian masalah yang memerlukan penaakulan abstrak( maka ini membuktikan beliau mempunyai kecerdasan logik-matematik. /. Sistem simbol. Ke atas Kecerdasan boleh ditunjukkan dalam bentuk simbol. 1ontohnya( terdapatnya bahasa lisan dan penulisan( bahasa gra"ik( bahasa komputer dan sistem nota mu ik.

0erbal-1inguistik

Kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan. Seseorang dengan kecerdasan ini sensiti" kepada makna perkataan dan mahir memanipulasinya. 5ereka juga boleh berkomunikasi secara berkesan melalui aktiviti mendengar( bertutur( membaca( menulis dan menghubungkait. 5ereka juga peka terhadap pelbagai "ungsi bahasa terutama dari segi kebolehannya untuk merangsang emosi.2ara bela!ar yang paling berkesan bagi kumpulan ini adalah dengan menggunakan stesen pembela!aran dan melalui penga!aran serta penerangan lisan.Penyair( penulis( pemberita( penceramah( peguam( pengacara dan ahli politik mempunyai kecerdasan verbal-linguistik.

1ogik-3atematik

Kebolehan menaakul( menyelesaikan masalah kompleks( membuat perkaitan seperti suka menyoal( kritis( cekap membuat pengiraan( boleh membuat perbandingan( cekap menyelesaikan masalah berkaitan nombor dan menggunakan komputer. Kecerdasan ini menggabungkan kedua-dua kebolehan matematik dan sainti"ik. *hli matematik( contohnya gemar menyelesaikan masalah yang abstrak dan banyak menggunakan penaakulan. *hli sains( ,alau bagaimana pun( didorong dengan keinginan menerangkan alam "i ikal yang nyata.Kumpulan ini bela!ar dengan lebih berkesan melalui kaedah penyelesaian masalah inkuiri penemuan dan pembela!aran koperati#. *hli matematik( jurutera( ahli "i ik( penyelidik dan pengaturcara komputer menunjukkan darjah kecerdasan logikal-matematik yang tinggi.

0isual-%uang

Kinestetik

Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk( ruang( ,arna dan garisan( termasuklah kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara gra"ik. Seorang yang mempuyai kecerdasan ini boleh membentuk gambaran dalam minda mereka dan melukisnya. 5ereka juga berkebolehan dalam bidang seni dan kreati" menggunakan ,arna( membaca peta dan mempunyai daya imaginasi yang kuat. 3ereka bela!ar dengan berkesan melalui tun!uk cara video dan gambar ra!ah serta boleh memberi sumbangan kepada pro!ek kumpulan melalui carta dan gambara!ah. Pelukis( pelayar( jurutera( pakar bedah( arkitek( pengukir dan pereka gra"ik mempunyai kecerdasan visual-ruang yang tinggi. Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea( perasaan dan untuk menyelesaikan masalah termasuklah kemahiran "i ikal seperti koordinasi( "leksibiliti( kepantasan dan keseimbangan. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini mahir dalam memanupulasi objek dan aktiviti yang melibatkan kemahiran motor halus dan kasar. 5ereka gemar aktiviti "i ikal seperti menari( bermain dan bersukan serta cekap dalam aktiviti menggunakan kemahiran motor. 3ereka berkebolehan untuk bela!ar melalui perbuatan seperti simulasi permainan main peranan dan membina model. Pelakon( pereka6pencipta( penari( mekanik( atlit dan pelumba kereta mempunyai kecerdasan kinestetik. Kebolehan mengesan ritma( nada dan melodi( termasuklah kemahiran mengenal lagu dan mengubah tempo dan irama dalam melodi yang mudah. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga sensiti" kepada bunyi seperti suara manusia dan alat mu ik. Semua orang mempunyai kecerdasan mu4ik tetapi pada dar!ah yang berbe4a. *da yang lebih berkemahiran daripada yang lain. .alau apa pun tahap bakat( kita semua mempunyai kecerdasan untuk menikmati dan menghayati pengalaman mu ik. 3urid yang mempunyai kecerdasan mu4ik yang tinggi lebih gemar bela!ar melalui penga!aran lisan dan suka melakukan aktiviti !enis tarian gimnastik serta berlatarkan mu4ik.Penyanyi( penggubah lagu( pemain alat mu ik( konduktor mu ik dan komposer lagu mempunyai kecerdasan mu ik yang tinggi.

3u4ik

2nterpersonal Kebolehan memahami perasaan( motivasi( tabiat serta hasrat orang lain. 5ereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal boleh bekerjasama dalam kumpulan serta berkomunikasi secara lisan atau tanpa lisan dengan orang lain. Pada tahap yang mudah kecerdasan ini termasuklah kebolehan seorang kanak-kanak mengenal dan sensiti" kepada 7mood7 orang de,asa sekelilingnya. Kemahiran interpersonal yang lebih kompleks adalah kebolehan orang de,asa membaca hasrat orang lain ,alaupun secara tersirat. 3urid-murid yang mempunyai kecerdasan ini akan bela!ar dengan lebih berkesan melalui pembela!aran kooperati# dan penga!aran rakan sebaya serta penglibatan dalam perbincangan kelas. 5ereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi termasuklah pemimpin agama dan politik( guru( pensyarah( jurujual( kaunselor( doktor( jurura,at dan pekerja sosial.

(ntrapersonal

Kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan( kelemahan( hasrat dan keinginan termasuklah kemahiran membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan mengetahui bagaimana mengawal perasaan. 5ereka yang mempunyai kecerdasan ini mempunyai keyakinan diri yang tinggi terhadap kebolehan diri sendiri( mempunyai pegangan dan prinsip serta a am yang kuat dan boleh berdikari. 5ereka juga boleh memahami perasaan orang lain dan mempunyai daya tumpuan dan re"leksi yang tinggi. 3ereka lebih suka bela!ar bersendirian di perpustakaan atau di stesen-stesen pembela!aran dan berkebolehan membuat laporan !urnal yang baik. 1ontoh-contoh kecerdasan intrapersonal yang tinggi termasuklah penulis novel( ahli psikologi( tok guru dan ahli "alsa"ah. Kebolehan mengenal ( mengklasi"ikasi dan menghargai tumbuhtumbuhan( bahan galian dan hai,an termasuk batu-batan dan rumput rampai serta semua jenis "lora dan "auna. 5ereka yang mempunyai kecerdasan ini juga berkebolehan melihat perhubungan dan polar yang rapat antara alam tumbuhan dan antara kehidupan hai,an.. 3urid yang mempunyai kecerdasan naturalis bela!ar dengan lebih berkesan melalui aktiviti luar kelas. *hli biologi( oologi( petani(doktor hai,an( nelayan( pengkaji bintang( pendaki gunung( ahli ekologi dan aktivis persekitaran mempunyai kecerdasan naturalis yang tinggi.

5aturalis

Guru boleh membawa perubahan dalam pembela!aran murid %amai murid yang pergi ke sekolah tetapi hakikat sebenarnya mereka tidak bela!ar . 5urid-murid ini telah dilabelkan sebagai murid yang bermasalah( berpencapaian rendah dan tidak bermotivasi. +uru telah meletakkan harapan yang rendah terhadap mereka maka ini menyebabkan harga diri mereka menurun dan masalah disiplin meningkat. 8amai murid yang berbakat dan 7gi"ted7 juga kurang bermotivasi untuk ke sekolah. Senario ini ,ujud kerana "okus sistem persekolahan kita lebih tertumpu kepada dua kecerdasan saha!a6 iaitu verbal-linguistik dan logik-matematik. Kebanyakan guru tidak menghargai kepelbagaian pelajar dan tidak merancang pengajaran mereka mengikut kesemua kecerdasan atau mana-mana bidang kecerdasan khusus yang ada pada murid mereka. 5aka dengan itu( laman ,eb ini dibentuk untuk membantu para guru memperbetulkan senario tersebut dan memba,a bersama perubahan yang menggabungkan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam penga&aran dan pembela&aran.

1. 5endapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru( amalan pembelajaran murid( keadaan murid( suasana dalam bilik darjah dan sebagainya9 2 )apat merancang huraian mata pelajaran dengan lebih berkesan9 3 )apat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran( memudahkan pencapaian objekti" dan dapat pula memahami( mengubah dan memperbaiki 6

amalan sendiri9 ! 5eningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang lebih akti" dan e"ekti"9 # )apat menyediakan guru sebagai penyelidik yang kritikal( kaya dengan idea baru( sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum9 $ 5embentuk budaya penyelidikan sebagai asas dalam membuat sebarang perancangan untuk tindakan9 dan % 5erapatkan perhubungan di antara guru yang terlibat melalui kerjasama secara kolaborati".