Anda di halaman 1dari 13

SQ3R

RADAR

Teater pembaca

KWLH

Bercerita

Kemahiran ini diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan selain dapat memperluas ilmu yang terakam dalam bahan bertulis.

TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Binaan Cerakinan Komunikatif Kaedah

MATLAMAT Ekstensif

Pendekatan

PENDEKATAN KEMAHIRAN & KAEDAH PENGAJARAN MEMBACA BACAAN

Intensif JENIS BACAAN Mentalis Mekanis

Pengalaman bahasa (LEA)

TEKNIK BACAAN

PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN

1. Kesediaan membaca

3. Mekanis

Scanning

2. Prabacaan

4. Bacaan dan kefahaman

Rajah 3.0

Kemahiran Membaca

Proses

LEA

PENDEKATAN PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS JENIS PENULISAN KARANGAN Supaya sesuatu idea, maklumat, pendapat dan ilmu pengetahuan dapat disampaikan dengan lancar.

PERINGKAT MATLAMAT

Pramenulis Mekanis

Pelahiran

Meluaskan pengetahuan, pengalaman dan perhubungan.

TUJUAN PENULISAN

Tujuan Serta Merta

Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan.

Tujuan Lanjut

KEMAHIRAN MENULIS

Rajah 4.0

Kemahiran Menulis

Menulis semula cerita yang diperdengarkan

Menyudahkan cerita

Karangan ini merupakan satu penulisan karangan yang mendapat sedikir maklumat atau panduan guru. Contoh :

Menulis karangan dengan memindahkan bentuk daripada dialog kepada karangan penceritaan atau sebaliknya

Menulis semula cerita yang dibaca

Menulis karangan berdasarkan soalansoalan berturutan mengenai sesuatu tajuk

Karangan berpandu ialah satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru. Contoh :

Karangan yang disediakan guru. Penggunaan bahasa dan isi yang terdapat dalam karangan terkawal ditentukan oleh guru bertujuan mengurangkan kesilapan dalam penulisan.

Memberi kebebasan kepada murid untuk melahirkan idea tentang sesuatu tajuk yang disediakan dengan menggunakan perkataan sendiri. Bentuk karangan :

JENIS PENULISAN KARANGAN

Naratif

Argumentatif

Karangan yang disediakan oleh guru, tetapi murid diberi peluang untuk menggunakan daya pemikiran sendiri untuk membuat pemilihan perkataan sesuai dengan tajuk yang disediakan

Imaginatif Bahas, perbincangan, kritikan Pengalaman Puisi, cerpen, drama Kreatif

Deskriptif

Gambaran, peristiwa, benda, perwatakan

Rajah 4.1

Jenis Penulisan Karangan

PERINGKAT

Menuliskan ayat yang lengkap dengan perkataan diberikan Pelahiran Murid-murid digalakkan melahirkan fikiran mereka secara bertulis.

Mengisi silang kata

Latihan mewarna dari kiri ke kanan atau sebaliknya

Merupakan tempoh masa murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis hurufhuruf dengan kemas dan betul.

Contoh latihan :

Pramenulis

Latihan otot-otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberi oenekanan kepada murid-murid

Cara-cara yang dicadangkan ialah bermula daripada yang terkawal kemudian menghasilkan tulisan tanpa panduan.

Contoh latihan :

Latihan membentuk garisan lurus

Latihan-latihan pratulisan mementingkan perkara-perkara berikut :

Mekanis

Selepas murid-murid menjalankan latihan pratulisan, faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul, mereka boleh dialtih membentuk lambang-lambang tulisan.

Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua.

Contoh latihan : Melakukan latihan pergerakan tangan dan mata Menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna Melakukan latihan koordinasi tangan dan mata

Peringkat awal : Dicadangkan murid membentuk huruf di kertas kosong. Jika didapati memuaskan, murid dilatih membentuk huruf pada halaman bergaris.

Apabila murid membentuk huruf pada kertas bergaris, kawalan tulisan perlu dilakukan.

Rajah 4.2

Peringkat Menulis

PENDEKATAN PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

Menekankan proses dalam penghasilan sesebuah karangan, bukan kepada hasil penulisan tersebut. Penulis perlu mempunyai pengetahuan tentang format penulisan yang baik

LEA berasaskan prinsip bahawa kemahiran berbahasa tidak boleh dipecah-pecahkan dalam bentuk yang berasingan, seperti kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

LEA Pendekatan ini menekankan konsep dan penggunaan struktur bahasa yang bermakna. Menulis draf

KONSEP

Menyemak PROSES MENGHASILKAN PENULISAN

Pendekatan ini juga mengeksploitasi pengalaman bahasa yang bermakna dalam kalangan pelajar untuk dijadikan bahan perbincangan dalam proses penulisan karangan. PENDEKATAN PENGAJARAN MENGARANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN PENGALAMAN BAHASA (LEA)

RUMUSAN

Proses

Membincang

Penulis perlu menguasai kemahiran bahasa yang baik

ASPEK PENULISAN YANG DITEKANKAN

Format

Struktur Penulisan

Penggunaan Tatabahasa

Guru merangsang perbincangan berkaitan dengan tajuk yang dipilih. Murid-murid digalakkan memberi sumbangan untuk membina cerita. Perkataan-perkataan tertentu yang akan digunakan dalam petikan disebut dalam perbincangan guru. Murid diminta membina ayat berdasarkan idea yang mereka berikan. Setelah selesai, guru membimbing murid memberi tajuk cerita.

Rajah 4.3

Pendekatan Kemahiran Menulis

TEKNIK BACAAN

TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN SQ3R TEATER PEMBACA

INTENSIF SCANNING EKSTENSIF SKIMMING

KWLH
RADAR

BERCERITA

PANDANG SEBUT

ABJAD

FONIK

Rajah 5.0

Kemahiran Membaca

AKTIVITI BACAAN INTENSIF

Bacaan secara mendalam

Menekankan ciri-ciri tatabahasa, pembentukan bahasa dalam pelbagai situasi

Kajian harus dibuat secara mendalam

Bentuk soalan bacaan intensif : Objektif, salah atau betul, lisan atau jawapan bertulis

TEKNIK BACAAN

Mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta gerak laju ketika membaca

Mengajar murid mengkaji ciriciri tatabahasa dan dapat meningkatkan pembelajaran bahasa

Mengkaji perkataan dengan menggunakan imbuhan dan meneka maksud mengikut konteks serta membaca laju

INTENSIF

Membolehkan kanakkanak membaca dengan baik dan mengembangkan kebolehan mentafsir

Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya

Penggunaan kamus atau sebuah buku teks untuk rujukan tatabahasa

TUJUAN BACAAN INTENSIF

Perbincangan bahan-bahan bacaan dan membuat analisa Menilai atau mengulas isi-isi yang diperolehi Rajah 5.1 Teknik Bacaan Intensif

Mengenalpasti laras bahasa yang pelbagai serta membuat rumusan

Membaca tanpa bimbingan dan cara tersendiri

Bacaan secara meluas Mempunyai hubungan yang rapat dengan asas membaca BACAAN EKSTENSIF

Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca serta pendedahan terhadap pelbagai laras bahasa

Variasi bahan yang memberi keseronokan dan kepuasan

Membaca dengan fasih dan mendapat pengetahuan sambil berhibur

TEKNIK BACAAN

Murid lebih terurus dalam mencari isi-isi penting dan bahan bacaan yang sesuai

Dapat menambah kemahiran pemahaman serta kepantasan membaca

EKSTENSIF

Membina daya berfikir dan membentuk sikap baik

Dapat memperkaya bahasa, menambah minat membaca dan membina daya kreatif Rajah 5.2 Teknik Bacaan Ekstensif

Untuk mengenali topik bacaan dan mengetahui pendapat orang

Dapat menjelajah banyak halaman buku dalam masa yang singkat

TUJUAN BACAAN SKIMMING & SCANNING

Untuk mengetahui organisasi penulisan dan mencari suatu informasi khusus yang diperlukan

Untuk mendapatkan bahagian penting yang diperlukan tanpa membaca keseluruhan teks Khusus kepada pembacaan yang ringkas, cepat dan panjang Penting kepada pembaca yang membaca banyak bahan dalam jumlah yang singkat

Untuk penyegaran apa yang pernah di baca Membaca secara pantas dan cepat untuk mendapatkan maklumat khusus Menentukan tahap kecekapan seseorang dan memerlukan tumpuan mental yang tinggi

Memberi perhatian kepada idea penting dalam setiap perenggan

Memahami perhubungan antara idea dan isi pada setiap perenggan


Rajah 5.3 Teknik Bacaan Skimming dan Scanning

Kebiasaan pergerakan mata dari atas ke bawah dengan pantas mengikut muka surat yang dibaca

Pembacaan boleh dilangkau dengan meninggalkan bahagian yang kurang penting

SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam satu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu disediakan.

TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN SQ3R TEATER PEMBACA BERCERITA

Melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan.

S (Survey)

Langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. Di sini juga murid menggunakan teknik skimming dan scanning.

Q (Question)

Langkah yang memerlukan murid menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya.

Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan suatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar.

Langkah pelaksanaan :

7. Pelakon melakonkan watak mengikut skrip dan pelajar lain diberi tugas tertentu. 6. Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan. 5. Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan.

3R (Read, Recite, Review)

Read : Murid membaca secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikan sebelum ini. Recite : Setelah selesai membaca, murid cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. Review : Peringkat terakhir, murid akan membaca bahagian. bahagian buku secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga.

Penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dapat ditingkatkan.

4. Pembaca dapat membaca dengan baik, nada dan intonasi yang sesuai. 3. Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog. 2. Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon. 1. Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan.

Rajah 5.4

Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca

Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan.

Melalui teknik membaca kritis, pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui, menentukan apa yang ingin diketahui, melakukan pembacaan, mengetahui apa yang telah diperoleh daripada pembacaan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya.

TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN

RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan lama.

KWLH

Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) K (Know)

Membaca Murid dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki selain boleh R (Read ) membandingkan dengan maklumat lain.

RADAR

Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) W (Want)

A (Analogize)

Menganalogi Murid menerangkan bagaimana konsep, barang, idea, tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. Berbincang Murid menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang, idea atau tempat dan guru membantu murid membuat perbandingan dan persamaan. Mengaplikasi Berbincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. Menyemak/Menyelidik Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan.

D (Discuss) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) L (Learned) A (Apply) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) H (How) R (Review/Rese arch) Rajah 5.5 Teknik Pengajaran Kemahiran KWLH dan RADAR

Pengajaran pembacaan yang tidak dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf satu persatu tetapi muridmurid terus diperkenalkan kepada seluruh perkataan yang disertai gambar.

PANDANG SEBUT
Menyebut perkataan Mencerakinkan perkataan dan kata Menggunakan BBM dan melakukan latihan

FONIK Membatang Membunyika n huruf dan asosiasi suku kata dan perkataan Membaca ayat Membina dan membaca ayat

Menggunakan BBM dan melakukan latihan

Membaca frasa dan ayat Menyebut nama huruf abjad a-z, huruf besar dan kecil Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad, pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. ABJAD

Menyebut suku kata V dan KV

Mengeja suku
Membaca ayat kata, perkataan dan frasa

Menggunakan BBM dan melakukan latihan

Rajah 5.6

Kaedah Membaca

Juga dikenali pendekatan proses

Merupakan pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsur-unsur yang besar, kemudian dicerakinkan kepada unsur kecil.

Menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi

Menekankan pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid dalam membaca.

Pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur terkecil dahulu, kemudian diikuti unsur-unsur yang lebih besar.

Pengajaran dimulakan dengan cerita atau ayat.

Pembelajaran bahasa mementingkan tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu

Murid akan mudah memahami apa yang dibacanya jika mempunyai pengalaman sebelum ini.

Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad.

Ayat tersebut dicerakinkan perkataan suku kata huruf

Aktiviti : Bercerita, teater pembaca, laporan dan pidato.

Pengalaman membaca bahan bacaan yang mempunyai pelbagai laras, susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan murid mengenali jenis penulisan yang dibacanya.

Rajah 5.7

Pendekatan Kemahiran Membaca