Anda di halaman 1dari 25

10/19/2009

Daurah Keilmuan Sebelum Berdakwah


(17-18 October 2009)

“Pengenalan kepada asas-asas


Muamalat
&
Aplikasinya dalam sistem
perbankan Islam”
Pembentang:
Ezry Fahmy B. Eddy Yusof
B.Econs (Hons.), IIUM
CIFP, INCEIF
www.ibnyusof.blogspot.com

Skema Pembentangan

• Pengenalan kepada asas dalam muamalat


• Perbezaan antara perbankan konvensional & perbankan
Islam
• Aplikasi muamalat dalam produk perbankan Islam
• Akaun simpanan
• Pembiayaan perumahan
• Pembiayaan kereta
• Takaful

1
10/19/2009

Objektif Pembentangan
• Memahami kepentingan muamalat dalam
kehidupan seharian

• Menerangkan asas-asas muamalat yang


diaplikasikan oleh perbankan Islam (secara
dasar/teori)

• Menelusuri konsep muamalat yang diguna


pakai dalam produk yang ditawarkan oleh
perbankan Islam.

Pengertian Muamalat
(i) Dari sudut bahasa
 Muamalah dari sudut bahasa boleh diertikan sebagai
saling bertindak, saling berbuat, atau saling
mengamalkan.
(ii) Dari sudut istilah
 peraturan berkenaan hubungan sesama manusia yang
berkaitan dengan urusan dunia yakni harta benda.
 Istilah fekah ialah hal-hal berkenaan kegiatan dalam
urusan bertukar-tukar faedah harta benda di antara
seorang dengan seorang yang lain, mengikut cara
yang tertentu.

2
10/19/2009

Kaedah Fekah (Qawaid Fiqhiyyah)

Ibadah Muamalat
• "Al-Ashlu fil Ibadah al-Haram • "Al-Ashlu fil muamalah al-
Illa Ma Dalla ad-Dalil ‘ala Ibahah Illa ma dalla ad-Dalil ‘ala
Amrihi" khilafihi"
• (Hukum asal dari ibadah adalah • (Hukum asal di dalam muamalah
haram kecuali ada dalil yang adalah boleh kecuali ada dalil
memerintahkan) yang menyelisihinya).

Kepentingan Muamalat
• Keamanan

• Kegiatan ekonomi yang bersih

• Melahirkan manusia yang berakhlak mulia

• Metod yang diredhai

• Sikap berkerjasama dan tolong-menolong

3
10/19/2009

Amaran @ Renungan ?!
Sayyidina Umar al-Khattab r.a telah
mengingatkan:
“Jangan seseorang kamu berjual beli di pasar
kami, kecuali ia telah mendalami ilmu
(hukum) agama tentangnya”
(Direkodkan oleh Imam Tirmidzi)

Akad (Kontrak)
 Rukun-rukun akad ialah
1. Rukun pertama: Terdapat penewaran dan penerimaan (Ijab dan
Kabul)
I. Jelas pengertiannya
II. Penerimaan bersesuaian dengan tawaran
III. Penerimaan dituruti daripada tawaran
IV. Pihak yang berakad bersungguh dan memahami kontrak
V. Komunikasi akad
-Secara lisan dan seumpamanya, seperti isyarat
-Secara tulisan
-Secara perbuatan atau tingkah laku

4
10/19/2009

Rukun Akad 2
2.Rukun kedua: Subjek akad
I. Subjek akad tidak bercanggah dengan hukum
syarak
II.Kewujudan subjek kontrak
III.Subjek akad dimaklumi oleh pihak yang
berakad
IV.Subjek kontrak diserahkan kepada pihak yang
berkenaan pada masa yang ditetapkan

Rukun Akad 3
3. Rukun ketiga:Pihak-pihak yang berakad
I. Peringkat 1: Janin
Peringkat 2:Mula dilahirkan sehingga berumur 7 tahun (mumaiyiz)
Peringkat 3:Dari umur 7 tahun (mumaiyiz) hingga baligh
Peringkat 4: Umur baligh
II. Halangan-halangan mendapat kelayakan melakukan akad
- Gila
- Terencat Akal
- Tidur @ Pitam
- Sakit yang tiada harapan untuk sembuh
III.Kemampuan dalam berakad
- Terhad (Menguruskan diri dan harta sendiri)
- Tidak Terhad (Menguruskan diri dan harta orang lain)

5
10/19/2009

Isu dalam akad


• Pelanggan atau pihak yang berakad
kebanyakannya tidak membaca kontrak yang
ditanda tangani dan tidak menyoal jika
terdapat klausa yang tidak difahami, hatta
melibatkan satu-satu perkataan.Kesan tidak
membaca kontrak boleh mengakibatkan salah
satu pihak yang berakad menghadapi masalah
kelak.
• Gharar (ketidakjelasan) di dalam akad yang
termeterai

Riba
Sudut bahasa
- Pertambahan (al-Ziyadah) atau lebihan (al-Idafah) kepada
sesuatu.
- Pertambahan dalam harta dan pertumbuhannya melebihi modal
pokok atau
modal asal.

Sudut syarak
- Ulamak berbeza pendapat dalam menentukan pengertian riba
dari sudut syarak riba terjadi pada dua perkara yakni dalam
(i) urusan jual beli
(ii) tanggungan kredit (hutang piutang)

6
10/19/2009

Riba
Riba dalam istilah syarak ini merangkumi tiga aspek berikut:

 Bayaran lebihan daripada wang pokok (wang asal)


berdasarkan perjanjian yang telahpun termeterai pada
awalnya.
 Kontrak ke atas pertukaran barangan tertentu yang
tidak diketahui nilai persamaannya dalam bentuk
timbangan ataupun sukatan yang diakui oleh syarak.
 Pertangguhan yang berlaku bagi salah satu barangan
yang ditukar atau diperdagangkan bagi pertukaran
matawang dan barangan ribawi.

Imam An-Nawawi r.h. berkata dalam kitabnya yang bertajuk Al-Majmu’ :

“Telah disepakati seluruh ulamak Islam


tentang pengharaman riba dan ianya
termasuk dalam kategori dosa besar, dan
dikatakan juga riba diharamkan oleh
semua agama , antara yang berpendapat
demikian adalah Imam Al-Mawardi”.

7
10/19/2009

Peringkat pengharaman riba

1.Riba hutang piutang


(Riba al-Nasi’ah)
• tambahan kepada hutang atas sebab penangguhan
bayaran balik.

(a) Tambahan ke atas hutang semasa tempoh matang

(b) Tambahan ke atas hutang kerana menangguhkan


pembayaran apabila tiba tempoh matangnya. Baik
halnya adalah kerana urusniaga yang bertangguh
mahupun urusniaga pinjaman.

8
10/19/2009

• Kesimpulannya, apa jua jumlah terakru yang


ditambah ke atas jumlah pokok adalah riba yang
diharamkan atas alasan apa sekalipun selagi mana
ianya melibatkan urusan pinjaman. Pulangan
tambahan yang ditetapkan terlebih dahulu di awal
kontrak ke atas pinjaman sebagai upah kepada
menunggu jelas diharamkan oleh Islam. Pulangan
tambahan itu tidak terkecuali baik ianya dalam angka
yang tetap mahupun ianya berubah-ubah daripada
jumlah pinjaman asal ataupun jumlah tetap yang
dibayar pada permulaan kontrak atau di akhir tempoh
pinjaman.

2.Riba jual beli


(Riba al-Fadl)
“Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum
dengan gandum, barli dengan barli, kurma dengan kurma,
garam dengan garam, semisal dengan semisal, dalam
jumlah yang sama dan tunai, tangan dengan tangan. Dan
jika jenis-jenis ini berbeza, maka juallah sekehendak hati
kalian, jika dilakukan serta diserahkan seketika”
(Hadis sahih direkodkan oleh Imam Muslim)

 Jenis-jenis barangan di atas disebut barangan ribawi kerana


unsur riba boleh berlaku melalui urusniaga pertukaran
barangan tersebut.
 Riba jual-beli in berlaku apabila terdapat unsur lebihan atau
perbezaan kuantiti dalam urusniaga jual beli atau pertukaran
barangan yang sama jenis daripada kumpulan barangan ribawi.

9
10/19/2009

6 Barangan Ribawi
Pembahagian ini dibuat oleh kerana dua kelompok ini
mempunyai sifat yang dikenali dalam sesuatu hukum
(‘illah) yang berbeza.

Kelompok A Kelompok B

• Emas • Gandum
• Perak • Tamar
• Garam
• Barli

Penjelasan pembahgian
kelompok Barangan Ribawi
 Kelompok sama (sejenis)
Syarat:
(i) Sama banyak kuantitinya (al-Tasawi)
(ii) Dilakukan serta merta dalam satu waktu (al-Tanaqud).
Cth:- Emas-emas
Tamar gred A – Tamar gred A

 Kelompok sama (berlainan jenis)


Syarat:
(i) Dilakukan serta merta dalam satu waktu (al-Tanaqud).
Cth: - Emas – Dirham, Tamar - Garam

 Kelompok berlainan
Tidakl terikat kepada apa-apa syarat hukum riba jual-beli.

10
10/19/2009

Contoh Riba Yang Berlaku


Serentak
• Ali & Ahmad
Emas-Emas
Nilai atau timbangan yang berbeza
- Riba jual-beli (riba al-Fadl).
Keadaan bertangguh ? –
- Riba hutang-piutang (riba al-Nasiah)

Hukuman
 Diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya
2: 279 (Rujuk quran terjemahan anda)

 Kehilangan berkat harta dan kehidupan


2:276 (Rujuk quran terjemahan anda)

 Mendapat dosa seperti berzina dengan ibu bapa sendiri


“Riba mempunyai 73 pintu, riba yang paling ringan (dosanya) seperti seorang lelaki
berzina dengan ibunya” (Dikhabarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim)

 Membuat salah satu daripada tujuh dosa besar


“Jauhilah tujuh dosa besar, syirik, sihir, membunuh tanpa hak, makan harta anak
yatim, makan riba, lari dari medan peperangan (kerana takut) dan menuduh
perempuan yang suci dengan zina ( tanpa saksi adil)” (Dikhabarkan oleh Imam
Bukhari dan Muslim)

11
10/19/2009

Contoh Riba Masa Kini


(i) Perbankan konvensional
- Riba dalam pinjaman –
 ‘Setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba’
 Simple interest / compounding interest
- Akaun Simpanan (3 in 1)
i. Beri pinjaman kepada bank untuk buat pinjaman dengan
mengenakan riba ke bank atas (dividend) ,jaminan
keuntungan berbentuk tetap
ii. Memberi peluang bank menggunakan deposit untuk tujuan
pinjaman yang dikenakan riba (interest)
iii. Memberi peluang kepada bank untuk membuat pelaburan
kepada industri atau sektor yang haram

Contoh Riba Masa Kini


(iii)Insurans
Jumlah bayaran yang diperolehi oleh
pencarum adalah lebih besar jumlahnya
daripada jumlah yang telah dibayar oleh
pencarum.
(iii)Perpustakaan
(iv)Saman
(v) PTPTN
(vi) Dan banyak lagi

12
10/19/2009

“Aplikasinya Muamalat
dalam sistem perbankan
Islam”

Perbankan Islam

• Definisi:
 “Perbankan yang selaras dengan sistem nilai etos Islam”
 “Perbankan yang ditubuhkan untuk menggerakkan dana dan
menggunakannya selaras dengan syariah Islam bagi tujuan
mengembangkan ikatan kesatuan Islam dan memastikan keadilan
pengagihan di samping menggunakan dana tersebut selaras dengan
prinsip Islam” (IAIB)

• Sistem kewangan Islam telah wujud lama sebelum disistemkan dalam


bentuk perbankan.
- e.g Bait al-Maal
- Kerjasama Rasulullah s.a.w & Khadijah
- Al-Zubayr b. Awwam (Deposit dijadikan dalam bentuk pinjaman)

13
10/19/2009

1. Kontrak Wadiah (Akaun Simpanan)

2. Pembiayaan Perumahan

3. Pembiayaan Kereta

4. Takaful (Islamic Insurance)

Kontrak Wadiah
(Simpanan/Jagaan)

 Secara literal
Titipan, perkara yang ditinggalkan untuk tujuan
simpanan/jagaan
 Secara legal
Authoriti yang diberikan kepada seseorang untuk menjaga
harta orang lain
Al-Baqarah:238
 Two types
– Wadi’ah yad amanah
– Wadi’ah yad dhamanah

14
10/19/2009

Konsep Wadiah Yad Dhamanah

– The bank guarantees deposited monies


– Depositor can withdraw monies at any time
– The bank can use the deposited monies to
generate profit
– Depositor is not entitled to profits generated by
the bank
– The bank typically gives a return to the
depositor in the form of discretionary and
voluntary hibah (gift)

15
10/19/2009

1. Kontrak Wadiah

2. Pembiayaan Perumahan

3. Pembiayaan Kereta

4. Takaful (Islamic Insurance)

1. Kontrak Wadiah

2. Pembiayaan Perumahan
Konsep yang popular &diguna pakai?
Murabahah, BBA, MMP etc.

1. Pembiayaan Kereta

2. Takaful (Islamic Insurance)

16
10/19/2009

Pembiayaan Perumahan (BBA)

Pembiayaan Perumahan
(Musyarakah Mutanaqisah)

17
10/19/2009

1. Kontrak Wadiah

2. Pembiayaan Perumahan

3. Pembiayaan Kereta

4. Takaful (Islamic Insurance)

1. Kontrak Wadiah

2. Pembiayaan Perumahan

3. Pembiayaan Kereta
Konsep yang popular &diguna pakai?
Murabahah, AITAB, IMBT etc.

1. Takaful (Islamic Insurance)

18
10/19/2009

Ijarah (Sewaan)
IJARAH

Tidak Berserta Hak Berserta Hak


Milik Milik

Sewaan Berbentuk
Ijarah Muntahia Al-ijarah thumma al
Operasi
Bithamleek (IMBT) – bai’ (AITAB)
• Melibatkan kos yang Definisi:
tinggi & barangan IMBT ialah sewaan yang Definisi:
mahal diakhiri dengan hak milik AITAB salah satu kategori
•Memerlukan kos yang terhadap aset setelah ianya dalam ijarah yang diakhiri
tinggi untuk pemilikan dipindahkan kepada dengan jualan aset daripada
•Mengambil masa yang pelanggan dengan pilihan penyewa yang dipindahkan
lama dalam produksi (AAOIFI) kepada pelanggan setelah
•e.g. Peralatan industri, waktu-waktu tertentu
mesin pertanian,
pengangkutan

Modus Operandi (Aplikasi Ijarah)


Kontrak Ijarah
-bayaran sewa yang dipersetujui pada
waktu tertentu
2
Bank menyewakan kereta kepada pelanggan

4
Penyewa membeli asset

Bay’ (Jual-Beli) Pelanggan


-pada hujung waktu sewaan (Penyewa)
-pada harga yang dipersetujui
Bank
(Pemilik)
1

3
Bank membeli kereta Dealer menghantar kereta kepada penyewa
daripada peniaga
kereta(dealer) Dealer

19
10/19/2009

1
Customer approaches the bank with requirements and promise to rent
the asset. In this deal, the bank ask for Hamish Jidiyyah
5
Bank leases the asset to the customer

6
Hirer makes periodic payment (rental)

7
At the end of the lease period, the bank will transfer the Customer
ownership to the customer using the sale contract, gift or
token
(Hirer)

Bank
(Owner)
2 Ownership
transfer to
the bank 3
4
Bank buys asset to be Dealer delivers car to Hirer
leased as prescribed by the
customer (cash)
Dealer

MAYBANK ISLAMIC BERHAD (AITAB)


A simple illustration of AITAB process flow in Maybank Islamic Berhad (“MIB”):

2
Request for AITAB Financing
3 Enter into AITAB agreement
6
Bank leases the vehicle to client for lease rental
7
Pay lease rental
8
Sale of vehicle & transfer of ownership
Client

1
4
Delivery of
vehicle Identifies and
pay booking
fee (10% of
5 car price)
Transfer of ownership
5a

Purchase the vehicle via cash Car Dealer


payment (90% of car price)

20
10/19/2009

1. Kontrak Wadiah

2. Pembiayaan Perumahan

3. Pembiayaan Kereta

4. Takaful

1. Kontrak Wadiah

2. Pembiayaan Perumahan

3. Pembiayaan Kereta

4. Takaful (At-Tijari At-Ta’awuni)


- Konsep yang diguna pakai?
Tabarru’at

21
10/19/2009

Takaful

In need of coverage over unexpected calamity!

Concept used in At-Tijari At-Ta’awuni


(Islamic insurance), Tabarru’at,

22
10/19/2009

CONVENTIONAL INSURANCE TAKAFUL


1. Compensation 1. Compensation
- Must cover all calamity as stated in - Not necessary cover all calamity
the contract CONVENTIONAL INSURANCE - Participants could add more into the
- Cover by the insurance company funds if the amount is not enough.

2. Insurance company makes a profit 2. Takaful operator earns a return in


when there is an underwriting halal manner:-
surplus. - rendering
CONVENTIONAL INSURANCEa service of managing the
takaful program
3. Investment 3. Investment
-Mixed Up -Halal Industry only
- Investment is unknown to which - Shariah Compliance
industry
4. Participants do not have any rights / 4. Participants (as the Rabbul Mal) have
privilege over the profit from the rights over the profit from the
investment. investment.

General Takaful Family Takaful


This short-term contract of joint guarantee Long term policy and a choice of maturity
is to provide protection against losses, which periods
may be due to the personal accidents and loss – range from 10-30 years
or destruction of property.
Provide long-term savings and investment
The amounts of participants’ contribution 1. Participant’s special account (tabarru’)
are determined by the terms agreed in the 2. Participant’s account (saving)
contract, by considering the value of the
property and risk involved. Both accounts are invested in Shari’ah
approved securities.

Surplus sharing with takaful operator


-Profit is shared by participants and operators
while loss is borne by participants only.
-If a participant dies prematurely:
1. participant‘s account + dividends
2. participant’s special account
-If a participant withdraw
– only get the amount in participant account
only

23
10/19/2009

General Takaful: Mudharabah Model

(3)
(1) Participants
Surplus Takaful
Company

deducted Claims
Retakaful
Group Takaful Fund
Reserve
(2) Shareholders’ Fund

Investment

Management
(4)
expenses
Profit

24
10/19/2009

Family Takaful in Mudharabah Model


40% 60%
Participants Takaful
company

surplus
Participant’s
fund
(RM1000) Shareholder’s
Balance fund

Risk a/c
Participant’s Participant’s • Claim
account special account • Retakaful
(saving) (Tabarru’) Yes • Reserve
(RM950) (RM50)

RM 66.50 Investment RM 3.50


(95%) (mudharabah 70 : 30) (5%)

RM 30 Management
Profit (RM100) expenses

Sekian,
Terima Kasih
Sebarang kemusykilan boleh diemailkan
kepada
ibn.yusof@yahoo.com

25