Anda di halaman 1dari 18

Hari/ Tanggal Kelas Nama Kelompok Nama Siswa

: Kamis,5 Februari 2009 : : : 1 ! 2

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) "enguba# $u%u& Sua'u (a' )air * Tu%uan: +gar siswa menge'a#ui peruba#an wu%u& ,a' -air ** +la' &an ba#an No 1 2 ! 0 5 Alat dan bahan .e%ana ka-a /embakar Spri'us /ena#an 'iga kaki +ir se-ukupn1a Kawa' kasa

*** 2angka# Ker%a : 1 kaki 2 ! 0 meni' /er'an1aan : Tuliskan kesimpulan &ari per-obaan 1ang +n&a lakukan5 Kesimpulan: Dari hasil percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa air yang semula dingin kemudian dimasukkan kedalam bejana kaca dan diberi kalor kurang lebih 10 menit maka air akan mendidih dan bila diberi terus menerus maka air tersebut akan "asukkan air se-ukupn1a ke &alam be%ana ka-a N1alakan pembakar spri'usn1a +ma'i wu%u& air 3-air4 &i &alam be%ana ka-a se-ara seksama selama 10 2e'akkan be%ana ka-a &i a'as kawa' kasa 1ang &i'aru# &i a'as pena#an 'iga

menguap dan lama kelamaan akan habis,perubahan yang terjadi ini disebut perubahan wujud zat cair menjadi zat gas atau disebut menguap.

Hari/ Tanggal Kelas Nama Kelompok Nama Siswa

: Kamis,5 Februari 2009 : : : 1 ! 2

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) "enguba# $u%u& Sua'u (a' /a&a' * Tu%uan: +gar siswa menge'a#ui peruba#an wu%u& ,a' pa&a' ** +la' &an ba#an No 1 2 ! 0 5 Alat dan bahan 2ilin ba'ang Sen&ok Korek api /enggaris +la' 'ulis

*** 2angka# Ker%a : 1 2 ! Kesimpulan : Dari hasil percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa lilin yang berbentuk padat,setelah lilin dinyalakanatau diberi kalor maka lilin tersebut lama kelamaan akan meleleh dan berubah menjadi cair. erubahan ini disebut mencair !perubahan wujud zat padat menjadi cair. Siapkan lilin 1ang berukuran ke-il, &an sen&ok 2e'akkan lilin ber&iri 'egak &i a'as, sen&ok &an n1alakan +ma'ila# peruba#an 1ang 'er%a&i kemu&ian berikan kesimpulanmu

Hari/ Tanggal Kelas Nama Kelompok Nama Siswa

: Kamis,12 Februari 2009 : : : 1 ! 2 0 5 6

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 1 Ko#esi &an +&#esi * Tu%uan: Siswa &apa' menge'a#ui perbe&aan ko#esi &an a&#esi ** +la' &an ba#an No Alat dan bahan 1 Tabung reaksi 2 +ir ! 7aksa *** 2angka# Ker%a : 1 2 ! 0 5 6 Siapkan ala' &an ba#an 1ang akan &igunakan *sila# 'abung per'ama &engan air &an ama'i permukaann1a *sila# 'abung ke &ua &engan raksa &an ama'i permukaann1a .agaimana ben'uk permukaan air &i &alam 'abung, -ekung, &a'ar, -embung5 .agaimana ben'uk permukaan raksa &i &alam 'abung -ekung, &a'ar, a'au -embung5 .erila# 'an&a 384 pa&a kolom 1ang su&a# &isiapkan ber&asarkan pengama'an Zat Cair +ir 7aksa : Cekung 8 9 Bentuk Permukaan Datar Cembung 9 9 9 8 Jumlah 2 bua#/kelompok Se-ukupn1a Se-ukupn1a

Tuliskan kesimpulan 1ang kalian perole# ber&asarkan #asil pengama'an

Kesimpulan : Dari percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan,bahwa tabung pertama yang diisi dengan air maka permukaan air pada tabung tersebut melengkung kebawah !cekung" atau disebut meniskus cekung.#al ini disebabkan adanya gaya adhesi antara molekul$ molekul air dengan molekul$molekul kaca tabung reaksi lebih besardaripada gaya kohesi antar molekul air. ada tabung yang kedua dan di isi dengan raksa maka permukaan pada raksa akan melengkung keatas !cembung",%ejala ini disebut dengan meniskus cembung,ini terjadi karena gaya kohesi antar molekul raksa lebih besar dari pada gaya adhesi antar molekul$molekul dengan molekul$molekul kaca tabung reaksi.

Hari/ Tanggal Kelas Nama Kelompok Nama Siswa

: Kamis, 12 Februari 2009 : : : 1 ! 2

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 2 /eris'iwa Kapilari'as * Tu%uan: Siswa &apa' menge'a#ui peris'iwa kapilari'as ** +la' &an ba#an No 1 2 ! 0 Alat dan bahan ;elas plas'ik +ir berwarna Tisu /enggaris Jumlah 1 bua#/kelompok Se-ukupn1a Se-ukupn1a 1 bua#

*** 2angka# Ker%a : 1 2 ! 0 Siapkan ala' &an ba#an 1ang akan kalian gunakan Tuangkan air ke &alam gelas seban1ak 1/! gelas )elupkan 'isu ke &alam air 1ang a&a &i gelas sepan%ang ! -m, kemu&ian ama'i 'isu 3u%ung 'isu4 1ang &i luar gelas Tuliskan kesimpulan kalian ber&asarkan pengama'an Kesimpulan : Dari percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan,air berwana yang diisikan kedalam gelas sebanyak 1&' gelas kemudian celupkan tisu kedalam air berwarna yang ada digelas sepanjang ' cm,tisu !ujung tisu" yang diluar gelas yang bewarna putih maka tisu yang berwarna putih yang berada di luar gelas akan berubah menjadi berwarna merah,ini menunjukan adannya peristiwa kapilaritas.

Hari/ Tanggal Kelas Nama Kelompok Nama Siswa

: Kamis,19 Februari 2009 : : : 1 ! 2 0 5 6

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) "eng#i'ung "assa <enis Sua'u (a' * Tu%uan: Siswa &apa' meng#i'ung massa %enis sua'u ,a' ** +la' &an ba#an No 1 2 ! 0 Alat dan bahan .esi +ir se-ukupn1a ;elas ukur Nera-a =#aus

*** 2angka# Ker%a : 1 2 ! 0 5 Siapkan ala' &an ba#an 1ang akan kalian gunakan *sila# gelas ukur &engan air sampai pa&a skala 10, 20, !0 m2, kemu&ian -a'a'la# #asiln1a sebagai >1 pa&a 'abel 1ang su&a# &ise&iakan Timbangla# massa besi &engan nera-a =#aus &an -a'a'la# #asiln1a sebagai m pa&a 'abel 1ang su&a# &ise&iakan "asukkan besi ke &alam gelas ukur berisi air pa&a langka# sa'u 3*4, kemu&ian ama'i per'amba#an ?olume air &engan seksama &an -a'a'la# #asiln1a sebagai >2 Hi'ung massa %enis &engan rumus:
=
m >

> @ >2 A >1

*sila# 'abel beriku' sesuai #asil pengama'anmu


No 1 2 ! Skala air 3>14 3m24 10 20 !0 Skala air 3>24 3m24 > @ >2 A >1 m 3g4 ( 3g/-m!4

.erila# kesimpulan #asil pengama'anmu Kesimpulan Dari hasil percobaan untuk menghitung massa jenis suatu zat dapat disimpulkan bahwa gelas ukur yang diisi dengan air sampai !)0, *0, +0", kemudian besi dimasuakan kedalam gelas ukru yang diisa dengan air maka ,olume air akan bertambah. -ehingga massa jenis dapat dihitung dengan rumus
=
m . >

Hari/ Tanggal Kelas Nama Kelompok Nama Siswa

: Kamis,5 "are' 2009 : : : 1 ! 2 0 5 6

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) "en1eli&iki /emuaian (a' /a&a' * Tu%uan: Siswa &apa' men1eli&iki pemuaian pan%ang ba'ang logam &engan ala' "uss&ienbroek ** +la' &an ba#an No Alat dan bahan 1 "uss&ien broek 2 /embakar spri'us/lilin ! Korek api *** 2angka# Ker%a : 1 2 ! 0 5 6 : Siapkan ala' &an ba#an 1ang akan kalian gunakan un'uk per-obaan Bkurla# su#u awal 3'o4 &an pan%ang logam awal 3lo4 /asangla# ke'iga ba'ang logam pa&a ala' "uss&ienbroek /u'arla# s-rup penga'ur agar ke&u&ukan ke'iga %arum penun%uk sama 'inggi 2e'akkan lilin/pembakar spri'us &ibawa# logam, &an a'urla# ba'ang logam, kemu&ian n1alakan pembakar +ma'i %arum penun%uk )a'a'la# angka 1ang &i'un%uk %arum 'iap ba'ang logam pa&a 'abel 1ang 'erse&ia Bkurla# su#u ak#ir 3'14 logam &an -a'a'la# #asiln1a pa&a 'abel Jumlah 1 Se'/kelompok 1 bua# 1

Bkurla# pan%ang ak#ir 3lo4 pa&a logam &an -a'a'la# #asiln1a pa&a 'abel
No 1 2 ! 2ogam +luminium .esi Tembaga To 2o T1 21 DT D2 E 0,00020 0,000012 0,00001: 2T

Analisis 1 2 +paka# %arum penun%uk "uss-#enbroek bergerak se'ela# &ipanaskan5 Fa, %arum penun%uk muss-#enbroek bergerak +paka# %arum penun%uk angka 1ang sama un'uk ke'iga ba'ang logam se'ela# &ipanaskan, mengapa5 Ti&ak, karena ba'ang logam 'ersebu' berbe&a %enis 1ai'u besi, aluminium &an 'embaga ! 0 2ogam manaka# pemuaian1a paling pan%ang5 +lumunium 2ogam manaka# pemuaiann1a paling ke-il5 Tembaga

Hari/ Tanggal Kelas Nama Kelompok Nama Siswa

: Kamis,5 "are' 2009 : : : 1 ! 2 0 5 6

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) "en1eli&iki /emuaian ;as * Tu%uan: "en1eli&iki %enis pemuaian 1ang &apa' &ilakukan ole# gas ** +la' &an ba#an No 1 2 ! 0 5 Alat dan bahan "angkok plas'ik .o'ol ka-a .alon +ir panas S'op wa'-# 3%am 'angan4 Jumlah 1 bua# 1 bua# 1 bua# Se-ukupn1a 1 bua#

*** 2angka# Ker%a : 1 2 ! 0 5 Siapkan ala' &an 1ang akan kalian gunakan 2e'akkan balon &i a'as mulu' bo'ol ka-a 2e'akkan bo'ol ke &alam mangkok plas'ik Tuangkan air panas ke &alam mangkok plas'ik +ma'i balon 1ang a&a &i a'as mulu' bo'ol

Analisis 1 2 +paka# balon &i a'as bo'ol membesar se'ela# &iberi panas 3&iren&a# air panas4 .a, tapi balon tersebut akan membesar memerlukan waktu agak lama. .ua'la# kesimpulan &ari #asil per-obaan Dari hasil percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa balon yang diletakan pada mulut atau lubang botol kaca ditaruh didalam mangkok plastik yang berisi panas maka balon tersebut akan membesar dengan memerlukan waktu yang agak lama, ini menunjukan adanya pemuaian zat gas.

Hari/ Tanggal Kelas Nama Kelompok Nama Siswa

: Kamis,12 "are' 2009 : : : 1 ! 2 0 5 6

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) "en1eli&iki /emuaian ;as * Tu%uan: "en1eli&iki %enis pemuaian 1ang &ilakukan ole# gas ** +la' &an ba#an No 1 2 ! 0 5 Alat dan bahan .o'ol ka-a .alon "angkok plas'ik +ir panas S'opwa'-# 3%am 'angan4 Jumlah 1 1 1 Se-ukupn1a 1

*** 2angka# Ker%a : 1 2 ! 0 5 6 Siapkan ala' &an ba#an 1ang akan kalian gunakan 2e'akkan balon &i a'as lubang bo'ol ka-a 2e'akkan bo'ol ke &alam mangkok plas'ik Tuangkan air panas ke &alam mangkok plas'ik +ma'ila# beberapa meni', balon 1ang a&a &i lubang bo'ol ka-a *sila# 'abel beriku' sesuai #asil per-obaan Tabel
.o'ol Ka-a Sebelum &ipanaskan Sesu&a# &ipanaskan >olum balon 1ang &i'aru# &i lubang bo'ol ka-a 3>4 >olume 'e'ap >olume beruba#

Analisis 1 +paka# se-ara umum ,a' akan mengalami peruba#an wujud (a' bila su#un1a beruba# ;as semuan1a memuai %ika dipanaskan atau didinginkan. . . . . Se'ela# &ipanaskan ?olume balon akan berubah . . . . Se#ingga ?olume balon . semakin lama ,olumenya akan berubah. . . . 2 Kesimpulan Dari percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa balon yang ditaruh diatas lubang botol dan botol diletakkan didalam mangkok plastik yang berisi dengan air panas,maka lama kelamaan balon tersebut berubah atau mengalami pemuaian.

Hari/ Tanggal Kelas Nama Kelompok Nama Siswa

: Kamis, 19 "are' 2009 : >**+ : : 1 ! 2 0 5 6

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 1 /engaru# Kalor * Tu%uan: Siswa &apa' men1eli&iki ban1akn1a kalor 1ang &iperlukan ** +la' &an ba#an No 1 2 ! 0 5 6 : C *** 1 2 ! 0 5 6 Alat dan bahan ;elas beker 3be%ana ka-a4 /embakar spri'us/lilin +ir &ingin Termome'er Kan'ong plas'ik S'opwa-#'/ %am /ena#an 'iga kaki Kawa' kasa 2angka# Ker%a : Siapkan ala' &an ba#an 1ang akan &igunakan un'uk per-obaan Tuangkan massa air &ingin 30,5 kg4 &alam kan'ong plas'ik ke &alam be%ana ka-a, &an ukurla# su#u air &ingin 'ersebu' 3'o4 kemu&ian -a'a' pa&a 'abel 2e'akkan be%ana ka-a 1ang berisi air &ingin &i a'as kawa' kasa 1ang &i'aru# &i a'as pena#an 'iga kaki N1alakan pembakar spri'us/lilin selama beberapa meni' Se'ela# air &ingin &ipanaskan beberapa meni', kemu&ian ukurla# su#u air 'ersebu' 3T14, &an -a'a' pa&a 'abel Hi'ung selisi# su#u air 3DT4

: C

Hi'ung ban1ak kalor 1ang &iperlukan 3G4 Blangi kegia'an 32, !, 0, 5, 6 &an :4 un'uk melakukan per-obaan beriku'n1a &engan massa %enis 30,0 kg4 Tabel
+ir 1 2 m 3kg4 0,5 0,0 )air 3</Kgo)4 0200 0200 Su#u air &ingin 3To4 o) Su#u air se'ela# &ipanaskan 3T14 DT 3o)4 3T1 A To4 G 3<oule4

Kesimpulan Dari hasil percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa air yang dingin dimasukkan kedalam bejana kaca kemudian diletakan diatas kawat kasa atau diatas penahan tiga kaki, kemudian air tersebut diberi kalor selama bebera menit maka suhu air tersebut akan berubah ! suhu air dingin setelah diberi kalor suhunya akan panas atau naik" ini menunjukan adanya pengaruh kalor.

Hari/ Tanggal Kelas Nama Kelompok Nama Siswa

: Kamis,2 +pril 2009 : >**+ : : 1 ! 2 0 5 6

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) /eruba#an Kimia * ** Tu%uan: Siswa &apa' mengama'i peruba#an kimia sua'u ,a' +la' &an ba#an No Alat dan bahan 1 2i&i &ua bua# 2 Korek api/ pembakar ! /enggaris sa'u bua#

*** 2angka# Ker%a : 1 2 ! 0 5 Siapkan ala' &an ba#an 1ang akan &igunakan Bkurla# pan%ang ke&ua &engan pan%ang sama &an -a'a' pa&a 'abel +mbilla# sala# sa'u li&i &an bakarla# u%ungn1a &engan menggunakan korek api/pembakar kemu&ian ama'i peruba#an .agaimana kea&aan li&i se'ela# &ibakar, beruba#/'e'ap .an&ingkanla# kea&aan li&i se'ela# &ibakar u%ungn1a &engan li&i 1ang sa'un1a Kemu&ian -a'a' pa&a 'abel

Tabel No 1 2 (a' 3li&i4 1 2 /an%ang awal Kea&aan /an%ang ak#ir

Analisa 1 2 .agaimana kea&aan li&i se'ela# &ibakar5 Keadaan lidi setelah dibakar akan menajadi pendek dari lidi semula. .agaimana peruba#an 1ang &i#asilkan5 erubahan yang dihasilkan lidi semula yang panjangnya 10 cm setelah dibakar ukuran panjangnya akan berubah dari panjang semula. ! .ua'la# kesimpulanH Kesimpulan lidi yang semula memeliki panjang 10 cm dan setelah dibakar keadaan lidinya berubah menjadi pendek, ini merupakan contoh perubahan kimia