Anda di halaman 1dari 2

Refleksi keseluruhan SCE3110 salam satu Malaysia Pertama dan selamanya, saya memanjatkan jutaan rasa syukur saya

ke hadrat Ilahi untuk segala-galanya. Pada semester kali ini, SCE 3110 Bumi dan ngkasa telah menjadi salah satu su!jek maj"r. Su!jek ini adalah salah satu su!jek sains !erkatan kajian !entuk muka !umi dan angkasa. Bagi menjalani dan memenuhi #em!elajaran su!jek ini, kami dikehendaki untuk menyia#kan kerja kursus yang telah di!erikan !ertarikh 1$ %un &01&. Se!anyak enam t"#ik utama telah menjadi #ilihan !agi menyia#kan tugasan terse!ut iaitu, 'itaran ir, Musim, Sistem Suria, (asa Bulan dan )erhana, #ergerakan matahari dan !umi dan Bintang dan !uruj. Setelah mem!a*a s"alan dan mendengar taklimat kerja kursus, saya da#at memahami !aha+a tiga #eringkat #em!elajaran ditekankan dalam tugasan ini. Peringkat #ertama iaitu , #eringkat #emer"lehan ilmu. ,alam tugasan ini, kami telah diminta untuk mengum#ul maklumat dari #el!agai sum!er iaitu !uku, internet, jurnal dan se!angainya mengenai t"#i' yang telah di!eri. ,isini, #emer"lehan ilmu di#astikan dengan setia# indi-idu dikehendaki untuk menyia#kan #eta minda atau n"ta ringkas dalam #"+er#"int dari maklumat yang telah dikum#ul. ,ari itu, tugasan yang di!erikan telah mem!eri *a!aran #ertama ke#ada saya dimana saya harus !er.ikir se*ara analitik dan sainti.ik !agi memilih isi-isi #enting yang terda#at dalam maklumat-maklumat terse!ut. Peta k"nse# dan #eta minda yang di!ina hendaklah !erdasarkan #emahaman kita sendiri dan diterjemahkan dalam !entuk n"ta ringkas. ,isini, saya telah mengenal #asti kelemahan a+al saya dimana saya memerlukan masa yang lama untuk !er.ikir, dan memulakan tugasan. Saya kekurangan keyakinan diri untuk memulakan tugasan. Saya se#atutnya le!ih !anyak !ertanya ke#ada #enyarah #em!im!ing agar #ermulaan saya le!ih teratur. Bagi memenuhi kreteria tugasan, kami menguasai #eringkat #em!elajaran B iaitu #enguasaan ilmu. /ntuk tugasan ini, kami dikehendaki menjalankan amali #enting !erkaitan dengan t"#ik se#erti yang telah dijelaskan. Saya telah menjalani ketiga-tiga eks#erimen terse!ut +alau#un menghada#i !e!era#a masalah teknikal se#erti *ua*a yang tidak menentu ketika mem!uat eks#erimen a+an. Penguasaan ilmu di#astikan dengan menyia#kan la#"ran !ertulis !agi setia# eks#erimen yang telah dijalankan. 0al ini da#at melatih kemahiran. saya dalam menjalani ek#erimen dan mem!entuk si.at dan #eri!adi !er*irikan #elajar sains. Penguasaan ilmu se*ara

#ra*tikal sudah tentu terjadi. kti-iti 10ands "n2 memang !aik untuk #elajar. ,engan akti-iti se!egini, segala te"ri da#at dijelaskan dan tan#a disedari saya da#at memahami tajuk yang telah di#elajari dengan le!ih mendalam. ,ari data yan g di#er"lehi, ianya dianalisa dan dita.sirkan dalam !e!era#a !entuk tertentu !agi memenuhi kehendak eks#erimen dan mudah di.ahami. 3alau#un samua eks#erimen terse!ut !"leh dikatakan !erjaya, namun ia !erjalan dengan kurang lan*ar. Pengajaran yang saya da#at am!il dari kejadian ini ialah, !ersia# sedia le!ih a+al se!elum menjalani eks#erimen se#erti mem!a*a dan mengulangkaji. Bagi #eringkat #em!elajaran #emindahan ilmu 4C5, se*ara indi-idu telah menjalani satu akiti-iti untuk memanta#kan lagi ilmu #edag"gi !agi mengaklami taha# dan #erasan murid terhada# #em!elajaran. mem!ina satu m"del .asa-.asa !ulan. ,alam kti-iti yang dijalankan ialah #em!inaan m"del, saya

mem!angunkan m"del .asa !ulan !erteraskan IC6. Pada Peringkat a+al saya mengum#ul !anyak maklumat dan gam!ar yang !erkaitan dengan .asa !ulan. Setelah semua maklumat dikum#ulkan !arulah saya mem!uat animasi .asa !ulan dalam #"+er#"int dan juga -ide" kli#. ,isini saya mengam!il #eluang untuk mengu*a#kan jutaan terima kasih ke#da Penyarah saya iaitu Cik 7aima Binti d"r"ngan !eliau dan semua yang terli!at. 6erima kasih !dul 'adir dan En. !dul Malik atas