Anda di halaman 1dari 4

RPH KHSR Tahun 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEMAHIRAN HIDUP DISEDIAKAN OLEH: MUHAMMAD ADIB MUSTAFA BIN ABDUL HADI 3PISMP REKABENTUK DAN TEKNOLOGI INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TEKNIK, KUALA LUMPUR Mata Pelajara Kela! Tar"#$ Ma!a B"la %a &elajar Taj'# S'( Taj'# logam : : : : : : Kemahiran Hidup 5 Gemilang : 23/23 Reka bentuk dan penghasilan pro ek !ereka bentuk dan menghasilkan pro ek berasaskan 10 April 2011 10.15 11.15 pagi

dan bahan kitar semula. Ke)a$"ra : !urid dapat memba"a lukisan pro ek dan seterusn#a murid dapat mereka bentuk dan membuat pro ek berdasarkan minat. Pe %eta$'a Se*"a A*a : penggunaan menggunakan alatan pertukangan. Ha!"l Pe)(elajara : 1. 2. 3. M'r " $i akhir penga aran% !urid dapat melabelkan lima dari sepuluh alatan tangan #ang ada dengan tepat. !urid dapat mengenalpasti lapan dari sepuluh perbe&aan lukisan pro ek dengan betul. !urid dapat melakarkan tiga rekabentuk berdasarkan lukisan pro ek dengan ber"irikan alam sekitar. : Keselamatan% Kekemasan% Ker asama % $isiplin% 'anggung a(ab dan Kebersihan. : !embuat pengelasan berasaskan "iri)"iri #ang sepun#a% men#atakan "iri dan !enghasilkan idea. : *ideo% +ota ,daran% Kertas -ukisan% .ensel. !urid mengetahui serba sedikit "ara

alatan pertukangan dan tahu akan risiko

a Ber,"#"r

a t'

a Ala)

: .engurusan sumber #ang tidak sistematik ban#ak men#ebabkan pen"emaran alam sekitar. : !elahirkan insan #ang berkemahiran dalam pengurusan bengkel dan sumber alam (alaupun bukan seorang urutera.

a!a De&a

La %#a$ -Ma!a /et induksi

I!" Pelajara

A#t"."t" P/P Guru menun ukkan rakaman 2ideo mengenai keadaan alam sekitar #ang semakin teruk dari hari ke hari. BBM: *ideo

Catata

Pe %e ala #e&a*a taj'# )ere#a (e t'# 05 minit1 *a )e %$a!"l#a &r0je# (era!a!#a l0%a) *a (a$a #"tar !e)'la

Kemudian% guru menun ukkan rakaman KBKK: !embuat in5erens% 2ideo akibat ika keadaan #ang men ana idea bersampah sarap masih berterusan. Rakaman disusuli dengan akti2iti soal a(ab tentang "ara untuk menangani pen"emaran alam sekitar. Guru memperkenalkan ta uk penga aran hari ini 3!erekabentuk dan menghasilkan pro ek berasaskan logam dan bahan kitar semula4 N"la"+ "la" M'r ": Ker asama dan bertanggung a(ab PAS: .engurusan sumber #ang tidak sistematik ban#ak men#ebabkan pen"emaran alam sekitar. BBM: +ota edaran. KBKK: !embuat gambaran mental% imbas kembali

-angkah Pe)(er"a l'#"!a 1 &r0je# #a1'2 015 minit1

Guru menerangkan tentang "ara)"ara untuk memba"a lukisan pro ek ka#u.

Guru meminta murid untuk men"ari !engedarkan perbe&aan antara tiga enis lukisan lukisan pro ek ka#u pro ek ka#u. kepada murid) murid. .enerangan tentang "ara memba"a lukisan pro ek.

-angkah Pe)(er"a !e ara"

Guru mengedarkan senarai bahan dan BBM:

La %#a$ -Ma!a 2

I!" Pelajara

A#t"."t" P/P alatan kepada murid. Guru meminta murid untuk men#enaraikan seberapa ban#ak alatan tangan #ang murid tahu. Guru memberi penerangan tentang enis) enis dan 5ungsi)5ungsi bahan #ang digunakan.

Catata +ota ,daran. KBKK: 6mbas kembali% men ana idea N"la"+ "la" )'r ": !engutamakan keselamatan.

alata ta %a *a 015 minit1 (a$a 2 !engedarkan senarai alatan tangan dan bahan kepada murid. .enerangan se"ara ringkas tentang keselamatan apabila menggunakan alatan tangan.

-angkah Pe)(er"a 'r'ta Guru meminta murid untuk BBM: 3 la %#a$ #erja )e)('at menitikberatkan tentang kepentingan +ota ,daran. dalam mengikuti langkah ker a apabila 05 minit1 &r0je# #a1'2 membuat sesuatu pro ek. N"la"+ "la" )'r ": !engedarkan kertas Guru meminta murid untuk memberikan $isiplin urutan langkah ker a akibat ika langkah ker a tidak diikuti. kepada murid. !emberi penerangan kepada murid tentang kepentingan langkah ker a. .enilaian Uj"a l"!a *a #erta! 015 minit1 &e !"l2 !urid diminta untuk men a(ab kesemua soalan #ang diberikan oleh guru. BBM: Kertas -ukisan%pensel.

!ember soalan kepada /etiap murid perlu melakarkan tiga murid se"ara ra(ak. lakaran pro ek ka#u #ang berkonsepkan !eminta murid untuk alam sekitar. melakarkan tiga enis Guru perlu memastikan ob ekti5 lakaran #ang pembela aran dapat di"apai oleh murid. berkonsepkan alam sekitar. .enutup R')'!a : !urid dibimbing untuk membuat 05 minit1 .enghasilan pro ek ka#u rumusan. menggunakan logam dan Guru menun ukkan rakaman 2ideo bahan kitar semula. tentang 5aedah apabila alam sekitar di aga. !engamalkan langkah)langkah T'%a!a !'!'la : men aga alam sekitar. !urid dikehendaki men#ediakan

Ke)a$"ra Ber,"#"r: membuat rumusan Kaj"a Ma!a De&a : !elahirkan insan #ang berdisplin dan beker a sama dalam men adikan alam

La %#a$ -Ma!a

I!" Pelajara

A#t"."t" P/P

Catata sekitar lebih sihat dan "eria.

7ikirkan 5aedah #ang dapat ika men aga alam sekitar.

Anda mungkin juga menyukai