Anda di halaman 1dari 6

Bab 3 Ancaman Parti Komunis Malaya Dan Darurat

'A' 3 A(CA)A( PA*T+ K,)&(+- )A.A/A A( A*&*AT


Tema/Tajuk 5.3 Ancaman Pengganas Komunis dan Perisytiharan arurat 1!"# a. Penyusupan dan kegiatan pengganas komunis i. #ara penyusupan %Penyerapan fahaman komunis di sekolah! kesatuan buruh dan Parti )oumintang ii. )egiatan pengganas komunis di 'anah (elayu %Parti )omunis (alaya 1 3. iii. )egiatan pengganas komunis di +ara,ak $asil Pem%elajaran (engetahui keganasan pengganas komunis Aras 1 (entakrifkan komunis dan komunisme (enyatakan cara penyusupan anasir komunis di 'anah (elayu dan +ara,ak (engemukakan tujuan penubuhan Parti )omunis (alaya menceritakan keganasan dan ancaman komunis di 'anah (elayu (emerihalkan tentang keganasan komunis di +ara,ak Aras 2 (embandingkan kegiatan pengganas komunis di 'anah (elayu dengan +ara,ak (embincangkan sebab%sebab ideologi komunis tidak popular di kalangan orang (elayu Aras 3 (enghuraikan keganasan komunis di 0atu 1rang! +elangor (enjana idea sekolah sebagai medium peny baran ideologi komunis pada tahun 1 3.an &nsur dan tingkahlaku patriotisme Jati diri bangsa 2aspada dengan anasir yang bertentangan dengan cara hidup kita )eamanan memba,a kemakmuran negara (enghargai keamanan 3.1 Pengenalan 1. komunisme diasaskan oleh _________________ 2. merupakan fahaman menentang golongan ______ dan _____________secara kekerasan 3. memperjuangkan a. masyarakat _________________ b. _________________ tanah dan perindustrian c. Dianuti di beberapa negara seperti _________________
Modul Baja Bina Sejarah Tingkatan 3 15

4.

Pada Julai 1 1 ! ___________________________ "#omintern$ mengarahkan parti%parti komunis di &ropah menyebarkan ideologinya.

3.2 Penyusupan dan Kegiatan Pengganas Komunis 3.2.1 Cara Penyusupan 1. Di 'anah (elayu disebarkan melalui ______ _________________ ")('$ 2. menyebarkan di kalangan orang #ina melalui ___________________________________________ _________________________ 3. Penyebaran di kalangan orang (elayu melalui _____ __ _________________ tetapi tidak mendapat sambutan kerana * a. bertentangan dengan _________________ _________________ b. fahaman ini tidak _________________ c. komunis menggunakan _________________ untuk mencapai matlamat 4. Penyusupan komunis di +ara,ak a. -ahaman komunis diba,a masuk oleh orang __________ pada a,al tahun 1 4. an . b. -ahaman ini menyusup masuk melalui ______________________ c. ______________________________ ditubuhkan selepas la,atan +uruhanjaya )has dari ibu pejabat )(' di /anking dan )onsul Jeneral dari +ingapura d. )elab ini menjadikan ___________________ sebagai sasaran mereka e. +elepas penubuhan kelab ini ! beberapa pertubuhan ________________________ ditubuhkan dianggotai oleh orang #ina

Bab 3 Ancaman Parti Komunis Malaya Dan Darurat

3.2.2. Penu%uhan Parti Komunis )alaya 1. ditubuhkan pada ______________ 2. bertujuan menubuhkan _________________ 3. dipimpin oleh ______________atau 3ng 0oon 4ua sebagai setiausaha 4. (enjelang 1 35 semakin _____________ 5. 1ntara kegiatannya ialah * a. melatih kader dan menyusup dalam _________________ b. melancarkan mogok dan sabotaj bagi _________________ _________seperti mogok di lombong _________________ 6. 'indakan 0ritish terhadap mogok tersebut ialah * a. menghantar seramai _________________ untuk menamatkan mogok b. pemimpin yang terlibat _____________ke #hina c. pemimpin P)( ____________ 7. P)( pada 8aman Jepun a. mena,arkan kerjasama dengan ___________ b. anggota P)( mendapat latihan di _________ __________________________________ c. membentuk _________________ __________ _______ "(P1J1$ d. mendapat bekalan ____________ dari 0ritish 9. (P1J1 dibubarkan apabila _________________ ______ . P)( tidak _______________ semua senjata 1.. 1nggota (P1J1 yang menyerahkan senjata akan dibayar _______dan menerima _________________

Tema/Tajuk 5.3 Ancaman Pengganas Komunis dan Perisytiharan arurat 1!"# b. <angkah%langkah membanteras ancaman pengganas komunis i. Perisy tiharan darurat 1 49 ii. Pengharaman parti )omunis (alaya dan parti%parti berhaluan kiri iii. (emperbesar pasukan keselamatan i=. (engatasi (in >uen =. ;ancangan 0riggs =i. Perang +araf =ii. Pengampunan beramai%ramai =iii. ;undingan 0aling i?. $asil Pem%elajaran )emahami langkah0langkah mem%anteras ancaman pengganas komunis Aras 1 (entakrifkan istilah darurat (enceritakan peristi,a yang memba,a kepada pengisytiharan darurat 1 49 (enyatakan langkah%langkah memperbesar pasukan keselamatan (emerihalkan tentang kegiatan (in >uen (enceritakan ;ancangan 0riggs

3.2.3. Keganasan Komunis 1. Pada 1 49 . ,akil P)( menghadiri _____________ _________________ ___di #ulcatta ! :ndia. 2. 4asil persidangan tersebut ialah * a. menggalakkan parti komunis mengadakan _________________ b. P)( menubuhkan _________________ _________________ "(;<1$ 3. 1ntara keganasan yang dilakukan ialah a. (enyerang ladang ! _____________ dan _________________ b. (embakar _________________ c. merosakkan _________________ d. membunuh _________________ dengan 0ritish

(enyenaraikan usaha%usaha untuk memenangi hati dan fikiran rakyat (enyatakan tentang ta,aran pengampunan beramai%ramai (enyatakan tentang ;undingan 0aling Aras 2 (enghubungkaitkan ;undingan 0aling dengan kejayaan kerajaan menangani ancaman komunis (enjelaskan bentuk kerjasama di kalangan rakyat untuk membenteras ancaman komunis Aras 3 (embuat penilaian cara yang paling berkesan mengatasi ancaman komunis (enjelaskan ke,ajaran langkah pengampuan beramai%ramai &nsur dan tingkahlaku patriotisme )ejituan perancangan mengekalkan kestabilan negara (alaysia 0ijak merancang untuk kesejahteraan masa depan /egara (alaysia tanggungja,ab kita (enyokong dan melibatkan diri dalam dasar negara (alaysia

Modul Baja Bina Sejarah Tingkatan 3

Bab 3 Ancaman Parti Komunis Malaya Dan Darurat

3.3 .angkah )em%anteras Ancaman Komunis 3.3.1 Perisytiharan darurat 1. Darurat diisytiharkan apabila P)( __________ ___ _________________ berbangsa &ropah di +g +iput 2. Darurat diistiharkan akibat daripada kekejaman dan _________________ "ms 1.9$ 3. Darurat diisytiharkan oleh _________________ _________________ 4. diistiharkan pada _________________ 5. 'ujuan disytiharkan ialah untuk melindungi ____________________________ 6. _________________ __________dikuatkuasakan 7. 1ntara undang%undangnya ialah * a. (enahan sesiapa sahaja yang ______________ dengan P)( b. (emberi kebenaran kepada pihak keselamatan untuk * __________________________ (emindahkan _________________ (emagar _________________ yang disyaki penduduknya membantu komunis

3.3.2 1. 2.

Pengharaman Parti Komunis )alaya dan parti %erhaluan kiri Denagn mengunakan undang%undang Darurat ! P)( diharamkan pada _________________ 0ritish juga memgambil kesempatan mengharamkan _________________ ____seperti 121+! P&'1 ! P)(( dan 4i8bul (uslimin

3.3." *ancangan 'riggs 1. dilancarkan oleh ________________pada tahun 1 5. 2. Pengarah operasinya ialah _____________________ 3. 1ntara rancangan ini ialah * i.. Kampung 'aru a. (elibatkan _________________penduduk di ka,asan pinggir hutan ke penempatan baru iaitu kampung baru. b. bertujuan _______________________! ,ang! maklumat dan ubat%ubatan kepada pihak komunis. c. tindakan ini berkesan melumpuhkan _________________ (in >uen ditubuhkan oleh P)( untuk _________________! bekalan makanan dan ubat%ubatan kepada pengganas P)( )ebanyakan mereka ialah pekerja _________________ d. <ebih 4..!... orang setinggan #ina dipindahkan ke _________________ e. )ampung baru dilengkapi dengan _________________ f. )ampung ini dipagari dengan ____________ g. Dika,al oleh _________________ h. setiap keluarga diberi _________________ i. _________________masuk dika,al selia

a. b. 3.3.3 )emper%esarkan pasukan keselamatan 1. memperbesarkan _________________ 2. pasukan polis _________________ 3. askar dari _________________diba,a masuk 4. menubuhkan pasukan _________________ a. untuk ___________ pasukan polis dan tentera _________________ b. dianggotai oleh kaum _________________ 5. melatih 24... _________________ " +pecial #onstables$ yang bertugas di ladang dan lombong 6. Pasukan keselamatan melakukan ______________ dan mengebom sarang komunis c. d.

ii. 1erakan Kelaparan bertujuan memastikan P)( tidak dapat _______________________! senjata ! maklumt dan ubat%ubatan . _________________diadakan bagi mencegah bekalan makanan ! ubat%ubatan dan maklumat sampai ke tangan komunis. 4al ini memaksa komunis keluar dari _________________ 'indakan ini memudahkan pasukan keselamatan ____________________komunis

Modul Baja Bina Sejarah Tingkatan 3

1!

Bab 3 Ancaman Parti Komunis Malaya Dan Darurat

d. a. b. c. d. iii. )enggalakkan Penu%uhan )alayan Chinese Association 2)CA3 penubuhannya disokong oleh _____________ bertujuan ______________________ menjalani kehidupan di kampung baru menjalankan kutipan derma melalui _________________ )utipan derma ______________ kepada penduduk kampung baru

(emperkenalkan )onsep )a,asan Putih i. ka,asan yang _________ _________ daripada ancaman komunis ii. ka,asan putih pertama ialah _________

e.

+yarat ke,arganegaraan dilonggarkan i. untuk _________ _________ orang #ina supaya menyokong usaha perang saraf ii. 4al ini menunjukkan _________ _________ _________ demi me,ujudkan perpaduan dan kesejahteraan rakyat.

4. 5.

i4. -istem Penda5taran Ke%angsaan bertujuan menga,al _________________ penduduk berumur ___________ke atas mesti didaftarkan dan diberi _________________ ;ancangan 0riggs berjaya ____________ rangkaian gerakan P)( Dalam mesyuarat Ja,atankuasa Pusat di Pahang ! komunis mengambil keputusan * a. _________________terhadap orang a,am b. ____________ ke selatan 'hailand a. b.

f.

'a,aran hadiah i. dita,arkan kepada penduduk yang dapat menangkap atau _________ _________ tentang gerila komunis ii. _________ _________ jika dapat menangkap #hin Peng iii. _________ _________ jika dapat menangkap orang kanan #hin Peng

g. 3.3.5 Perang -ara5 1. ;ancangan untuk menghapuskan komunis melalui kempen __________________________________ 2. )ematian _________________menyedarkan baha,a penggunaan kekerasan gagal menghapuskan komunis. 3. ;ancancan ini berjaya a. memujuk rakyat berbilang kaum supaya ______ b. menghapuskan perasaan _________________ 4. 1ntara rancangan perang saraf ialah * a. )empen 0ulan Penduduk 'anah (elayu (enentang )omunis i. penduduk memba,a_________ mengutuk keganasan komunis ii. membakar __________________ b. (engedarkan risalah i. Perang saraf menimbulkan _________ terhadap kekejaman komunis ii. penduduk rela hati mena,arkan diri menyertai ___________________________ c. (emperkenalkan )onsep )a,asan 4itam i. ka,asan yang terdapat kegiatan _________ _________ ii. )a,asan ini dikenakan ________________ iii. Perintah berkurung ialah undang%undang _________ _________ daripada rumah kediaman dalam tempoh tertentu

Peraturan catuan bekalan makanan i. peraturan ini dikuatkuasakan menyebabkan komunis terpaksa ______________di dalam hutan ii. )a,asan tanaman komunis _________ ___ oleh pasukan keselamatan

h.

Peranan +ultan dan menteri besar i. sering _________ _________ langkah menentang komunis ii. +ultan Pahang mengingatkan rakyatnya supaya jangan terperdaya dengan janji komunis iii. _________ _________ mengingatkan orang ramai supaya tidak lupa kekejaman tentera 0intang 'iga i=. _________ _________ menyeru rakyat supaya membantu kerajaan menghapuskan momunis =. 3rang (elayu yang membantu komunis dianggap sebagai __________________ =i. )omunis digelar _________ supaya rakyat membenci komunis .

Modul Baja Bina Sejarah Tingkatan 3

1"

Bab 3 Ancaman Parti Komunis Malaya Dan Darurat

3.3.6 Pengampunan 'eramai0ramai 1. bertujuan menggalakkan pengganas komunis __________________ 2. sebanyak ______________dan 12 juta pas pengampunan diedarkan . 3. syarat ta,aran pengampunan disiarkan melalui _________ 4. _________ ditampal merata tempat. 5. _________ _________ digunakan untuk membantu penduduk memujuk penganas komunis menyerah diri

Tema/Tajuk 5.3 Ancaman Pengganas Komunis dan Perisytiharan arurat 1!"# c. )esan @aman Darurat i. Politik ii. &konomi iii. +osial $asil Pem%elajaran )engetahui kesan 8aman arurat Aras 1 (enyatakan kesan @aman Darurat ke atas ekonomi maklumat tentang perkembangan politik semasa darurat (enyatakan kesan @aman Darurat ke atas rakyat Aras 2 (embincangkan kesan @aman Darurat terhadap kehidupan rakyat jelata Aras 3 (embahaskan pengalaman @aman Darurat memupuk kerjasama antara kaum (erasionalkan tindakan kerajaan mengekalkan darurat ,alaupun negara mencapai kemerdekaan &nsur dan tingkahlaku patriotisme Pembinaan negara berasaskan pengalaman sejarah 0ersedia dan bertindak ,ajar +ejarah memberi iktibar (engambil iktibar daripada peristi,a @aman Darurat

3.3.7 Pertemuan 'aling 1. _________ _________ berjanji akan mengadakan rundingan dengan P)( jika partinya memenangi pilihan raya (ajlis Perundangan Persekutuan 1 55 . 2. #hin Peng telah _________ _________ untuk mengadakan rundingan . 3. Pertemuan diadakan pada _________ _________ 4. Pertemuan diadakan di _________ _________ 0aling )edah . 5. ;ombongan ,akil kerajaan Persekutuan ialah _________________________________________ _____________ 6. 2akil P)( ialah ____________ _________ _______________ 7. Perkara dibincangkan dalam pertemuan ialah a. syarat 'unku 1bdul ;ahman i. P)( hendaklah _________ ii. P)( meletakkan senjata dan _________ _________ iii. +yarat #hin Peng kerajaan mesti mengakui P)( sebagai _________ _________ 9. Pertemuan ini gagal kerana a. 'unku 1bd ;ahman enggan _________ dengan syarat #hin Peng. b. 'unku menyedari _________ _________ tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat di negara kita . )emerdekaan 'anah (elayu menyebabkan pengaruh komunis _________ 1.. Darurat ditamatkan pada _________

Modul Baja Bina Sejarah Tingkatan 3

1#

Bab 3 Ancaman Parti Komunis Malaya Dan Darurat

3." K9-A( A*&*AT 3.".1 Politik 1. kerajaan 0ritish membendung _________ _________ berhaluan kiri. 2. melonggarkan _________ _________ kepada bukan melayu. 3. )erajaan 0ritish mempercepatkan langkah memberikan __________________ 4. Pemberian kemedekaan menyebabkan P)( tidak ada alasan untuk meneruskan __________________ 5. Penubuhan (alayan #hinese 1ssociation "(#1$ b. usaha melibatkan orang #ina dalam pertubuhan __________________ c. kesannya penubuhan (#1 ialah i. kerjasama dan bantuan orang #ina dalam __________________ ii. mengikis _________ _________ penduduk tempatan terhadap orang #ina yang dianggap pengganas komunis

3.".2 9konomi 1. )eganasan komunis menyebabkan rakyat tidak dapat menjalankan _________ ______secara aman. 2. ___________________________! jentera lombong! kemudahan a,am dan gangguan terhadap buruh menjejaskan pengeluaran ekonomi negara 3. 0anyak _________ ___ digunakan semasa darurat . c. A25.!... hingga _________ dibelanjakan sehari d. A721. juta selama 12 tahun membelanjakan mengukuhkan __________________ e. pembesaran _________________! menambah bilangan polis dan 4ome Buard demi melindungi dan menjamin keselamatan penduduk 4. )esan perbelanjaan ini menyebabkan * a. _________ _________ ________kurang diberi tumpuan b. kerajaan kurang memberi perhatian untuk _________ _________ kerana menumpukan pembangunan kampung baru

3.".3 -osial 1. +emasa darurat banyak nya,a _________ iaitu* a. seramai 21231 orang _________ _________ yang terkorban b. 6133 orang _________ _________ _mati 2. Peperangan menentang komunis memba,a _________ ________kepada kehidupan penduduk. 3. _________ _________ yang dikenakan oleh kerajaan menyebabkan penduduk a. kesukaran untuk _________ b. kesukaran mendapat __________________ c. menjalankan __________________ d. _________ _________ menyebabkan pekebun kecil tidak dapat mengusahakan kebun mereka . e. _________ _________ menyebabkan penduduk bergantung kepada makanan seperti pada 8aman Jepun. 4. Daruratmemberi kesan kepada masalah _______ _________ 5. )erajaan menubuhkan _________ _________ _________ _________ "#<#$ pada 1 4 bertujuan untuk mengeratkan hubungan kaum 6. Dasar _________ _________ berorientasikan 'anah (elayu diperkenalkan bagi memupuk perasaan cintakan tanah air. 7. _________ _________ yang sama digunakan untuk memupuk persefahaman antara kaum

Modul Baja Bina Sejarah Tingkatan 3

$%