Anda di halaman 1dari 6

PERATURAN PERTANDINGAN CONGKAK WANITA

1. AM Pertandingan ini dinamakan PERTANDINGAN CONGKAK Karnival Sukan MPIC 2012. 2. PENGELOLA Kejohanan ini dikelolakan oleh Le !a"a Min#ak Sa$i% Mala#&ia 'MPO(). *. PENDA+TARAN DAN ,URAN PEN,ERTAAN 3.1 Yuran penyertaan adalah RM 150.00 (Ringgit Malaysia : atu Ratus !ima Puluh ahaja". #ayaran hendaklah di$uat se%ara tunai atau &ang pos'dera( $ank'%ek di atas nama Kela! Sukan Dan S-&ial MPO(. etiap pasukan dikehendaki menda(tar tidak le$ih dari empat '.) -ran" pemain &anita menggunakan $orang online yang disediakan. Pemain*pemain dida(tarkan hendaklah Peraturan +m Karni,al ukan MP-. )01). sepertimana Perkara 5.1

3.) 3.3 ..

TARIK/ DAN TEMPAT PERTANDINGAN /arikh dan tempat pertandingan akan di$eritahu kemudian oleh 0a&atankuasa Pengelola Karni,al ukan MP-. )01).

0.

+ORMAT PERTANDINGAN 5.1 5.) Pem$ahagian kumpulan dan sistem pertandingan adalah sepertimana Perkara 12 Peraturan +m Karni,al ukan MP-. )01). #agi tujuan pertandingan ini papan %ongkak yang digunakan mengandungi 1. ru a1 anak dan 2 ru a1 i!u. eorang pengadil pertandingan akan mengadili permainan setiap papan. Pertandingan akan dijalankan $erpandukan kepada undang*undang dan peraturan yang telah ditetapkan. 3alam keadaan tertentu di mana tidak dinyatakan dalam undang*undang Kejohanan ini2 se$arang kekeliruan dan masalah akan dirujuk kepada 0a&atankuasa Pengelola dan keputusan 0a&atankuasa Pengelola adalah dikira se$agai MUKTAMAD.

5.3

5.4

usunan pemain hendaklah diserahkan kepada urusetia menggunakan $orang yang disediakan &e2ulu1 '10) ini% se$elum perla&anan dimulakan.

3.

PERATURAN PERTANDINGAN 5.1 Pertandingan akan dijalankan se$anyak 2 papan serentak. 0ika kedua pemain memenangi satu papan seorang2 permainan papan ketiga akan diadakan untuk menentukan pemenang. 6ndang*undang dan peraturan yang telah digariskan se$agai panduan dalam pertandingan %ongkak adalah seperti $erikut :* 5.).1 .ara Permainan dijalankan: a. 3ua ()" orang pemain akan $erhadapan menggunakan satu papan %ongkak yang mengandungi empat $elas rumah anak dan dua rumah i$u. Pada papan pertama kedua*dua pemain memulakan permainan se%ara serentak. Memulakan permainan dengan mengam$il semua $uah dari mana*mana rumah anak dan menapak dari kanan ke kiri. Memasukan $uah satu demi satu ke dalam setiap rumah dengan mengelilingi kampong rumah papan %ongkak. 7enggaman tangan hendaklah se%ara tengadah. #oleh memintas la&an tetapi melangkau rumah anak adalah ditegah. +pa$ila ti$a di rumah i$u sendiri hendaklah memasukkan satu $iji $uah tetapi tidak di rumah i$u la&an. #uah yang termasuk ke dalam rumah i$u la&an adalah menjadi kepunyaan la&an. #uah terakhir masuk ke rumah yang akan diisi mestilah dilepaskan dari genggaman dahulu se$elum mengam$il $uah*$uah yang lain. Peserta mati giliran jalan jika $uah akhir masuk kemana* mana rumah kosong. Peserta la&an akan mendapat giliran jalan.

5.)

$. %. d. e. (.

g.

h.

5.).)

3i akhir papan pertama2 pemain yang menang tapak akan dikira menang dan akan memulakan permainan $agi papan kedua.

5.).3

3i papan kedua2 sekiranya pemain yang sama menang tapak2 dia akan diisytiharkan se$agai pemenang pertandingan2 tetapi jika se$aliknya permainan akan diteruskan ke papan ketiga di mana permainan dijalankan seperti papan pertama. Permainan dijalankan se%ara kalah keluar. Pemenang akan ke pusingan seterusnya. Permainan hendaklah dijalankan se%ara sederhana2 tidak terlalu %epat. Pemain di$erikan masa 3 saat untuk mengam$il $uah dari setiap rumah. Pemain hendaklah menunjukkan $uah kepada pengadil apa$ila tinggal ) $iji di dalam tangannya. +pa$ila pemain telah meletakkan tangannya di salah satu dari mana*mana rumah2 dia mestilah terus mengam$il $uahnya tanpa menukar ke rumah lain.

5.).4

5.).5

5.).5

5.).1

5.).8

5.).9 Pemain yang melanggar peraturan setelah di$eri amaran se$anyak 3 kali2 akan di$atalkan permainannya. !a&annya akan diisytiharkan se$agai pemenang. Keputusan pengadil adalah muktamad. 5.3 emua perla&anan akan dijalankan mengikut susunan jadual yang telah ditetapkan oleh 0a&atankuasa Pengelola. emua pasukan yang dijadualkan untuk $ermain mestilah $erada di gelanggang permainan li a '0) ini% se$elum perla&anan dimulakan. ekiranya selepas li a '0) ini% jadual perla&anan sepatutnya dimulakan2 salah satu pasukan tidak menghadirkan diri2 kemenengan per%uma akan di$eri kepada pasukan yang hadir.

5.4

4.

PEM(ERIAN MATA DAN PENENTUAN KEMENANGAN 1.1 Pertandingan akan dijalankan se%ara : best of three; dan pemenang ditentukan mengikut sistem mata yang diperolehi oleh pemain*pemain dalam pertandingan terse$ut. Perkiraan $agi menentukan mata adalah seperti $erikut:* 4.1.1 Menan" 4.1.2 Seri 5 5 * 1 a%a a%a

4.1.* Kala1 1.)

a%a

0ika $erlaku le$ih dari satu pasukan mendapat mata yang sama dan layak untuk ke pusingan seterusnya2 maka pasukan yang menang $uah akan dikira se$agai pemenang. Penentuan ke separuh akhir akan ditentukan melalui johan kumpulan + $ertemu nai$ johan kumpulan # dan nai$ johan kumpulan + $ertemu johan kumpulan # dan pasukan yang menang mara ke akhir.

1.3

6.

PAKAIAN emua pemain mestilah memakai pakaian sukan yang sesuai. Pakaian yang seragam $agi setiap pasukan $ertanding adalah digalakkan. Pakaian yang menjolok mata adalah dilarang sama sekali.

7.

PENGADILAN Pengadilan akan di$uat oleh satu (1" orang pengadil yang akan dilantik $agi mengadili satu*satu perla&anan. Pengadil yang akan dilantik oleh 0a&atankuasa Penganjur adalah pengadil $e$as semasa pertandingan diadakan kelak.

10.

(ANTA/AN DAN RA,UAN +dalah seperti yang tertera di Perkara 14 dan 152 Peraturan +m Karni,al ukan MP-. )01).