Anda di halaman 1dari 26

SMK AMINUDDIN BAKI, CHEMOR RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK 2014 TINGKATAN 1 M1 2/1 3/1/14

Minggu Orientasi Pelajar Tingkatan 1

1. BIDANG PEMBE A!A"AN# NOMBO" B$ AT MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI P&P PEMBELAJARAN M2 1.1 Me'a(a'i k)nse* , Me'+ilang- 'e'+a.a /an 'enulis n)'+)r +ulat /ala' %/1 1&/1/14 n)'+)r +ulat. *erkataan atau angka. , Muri/ 'e'+a.a /an 'enulis n)'+)r +ulat se'asa 'elakukan *r)ses 'e'+ilang /ari*a/a nilai *erta'a se(ingga ke nilai terak(ir /ala' suatu selang n)'+)r tertentu 0ang /i+eri. 1)nt)(# , Me'+ilang se.ara 'enaik /ala' ku'*ulan se*ulu( /ari*a/a 2& (ingga 1&&. , Me'+ilang se.ara 'enurun /ala' ku'*ulan seratus /ari*a/a 12&& se(ingga 2&&. , Menganggarkan nilaiter'asuk nilai 0ang /i*er)le(i /ala' situasi ke(i/u*an se+enar /engan 'e'+un/arkan nilai terse+ut.

HASIL PEMBELAJARAN 2i3 Me'+ilang- 'e'+a.a /an 'enulis n)'+)r +ulat. 2ii3 Mengenal *asti nilai te'*at /an nilai setia* /igit /ala' n)'+)r +ulat. 2iii3 Me'+un/arkan n)'+)r +ulat.

CATATAN Tekankan (u+ungan antara 'e'+un/arkan /an 'enganggarkan. B1D1E1 B2D1E1 Peta Pel+agai Alir, 2Nilai te'*at /an nilai /igit3 B3D1E1

1.2 Melakukan *engiraan 0ang 'eli+atkan *ena'+a(an /an *en)lakan n)'+)r +ulat untuk 'en0elesaikan 'asala(.

, Mener)ka *ena'+a(an /an *en)lakan 'enggunakan stan/ar/ alg)rit'a 2*rinsi* *engiraan3- *enganggaran'en.)ngak /an 'engira /engan .e*at atau 'enggunakan kertas,*ensel. , Menggunakan kalkulat)r untuk 'e'+an/ing /an 'engesa(kan ja4a*an. , Muri/ 'enge'uka /an 'en0elesaikan 'asala( 0ang +erkaitan /engan *ena'+a(an /an *en)lakan n)'+)r +ulat. , Mener)ka *en/ara+an /an *e'+a(agian 'enggunakan stan/ar/ alg)rit'a 2*rinsi* *engiraan3- *enganggaran'en.)ngak /an 'engira /engan .e*at atau 'enggunakan kertas,*ensel. , Menggunakan kalkulat)r untuk 'e'+an/ing /an 'engesa(kan ja4a*an. , Muri/ 'ener)ka (u+ungan antara *en/ara+an /engan *e'+a(agian. , Muri/ 'ener)ka ga+ungan )*erasi n)'+)r +ulat /engan 'enggunakan stan/ar/ alg)rit'a 2*rinsi*

2i3 Mena'+a( n)'+)r +ulat. 2ii3 Men0elesaikan 'asala( 0ang 'eli+atkan *ena'+a(an n)'+)r +ulat. 2iii3 Men)lak n)'+)r +ulat. 2i53 Men0elesaikan 'asala( 0ang 'eli+atkan *en)lakan n)'+)r +ulat.

Pena'+a(an /an *en)lakan *erlu /i'ulakan /engan /ua n)'+)r. Beri *enekanan +a(a4a *en)lakan a/ala( s)ngsangan +agi *ena'+a(an.

M3 13/1 16/1/14

1.3 Melakukan *engiraan 0ang 'eli+atkan *en/ara+an /an *e'+a(agian n)'+)r +ulat untuk 'en0elesaikan 'asala(.

16/1/14, 7ari T(ai*usa'

2i3 Men/ara+ /ua atau le+i( n)'+)r +ulat. 2ii3 Men0elesaikan 'asala( 0ang 'eli+atkan *en/ara+an n)'+)r +ulat. 2iii3 Me'+a(agi suatu n)'+)r +ulat /engan suatu n)'+)r +ulat 0ang le+i( ke.il. 2i53 Men0elesaikan 'asala( 0ang 'eli+atkan *e'+a(agian n)'+)r +ulat.

Beri *enekanan +a(a4a# a3 7asil +a(agi suatu n)'+)r /engan si8ar a/ala( ti/ak tertakri8 . +3 7asil +a(agi si8ar /engan se+arang n)'+)r 2ke.uali si8ar3 iala( si8ar B3D1D2 Beri *enekanan tentang terti+ )*erasi /an *enggunaan tan/a 2

M4 2&/1 29/1/14

1.4 Melakukan *engiraan 0ang 'eli+atkan ga+ungan )*erasi ta'+a(- t)lak- /ara+ /an +a(agi n)'+)r +ulat

2i3 Melakukan *engiraan 0ang 'eli+atkan se+arang ga+ungan )*erasi ta'+a(t)lak- /ara+ /an +a(agi

untuk 'en0elesaikan 'asala(.

*engiraan3- *enganggaran'enggunakan kertas,*ensel atau kalkulat)r. , Men0elesaikan 'asala( 0ang +erkaitan /engan situasi ke(i/u*an se+enar. , Muri/ 'enggunakan kalkulat)r untuk 'e'+an/ing /an 'engesa(kan ja4a*an.

n)'+)r +ulat ter'asuk 'enggunakan tan/a kurung. 2ii3 Men0elesaikan 'asala( 0ang 'eli+atkan ga+ungan )*erasi ta'+a(- t)lak- /ara+ /an +a(agi n)'+)r +ulat ter'asuk *enggunaan tan/a kurung.

kurung B4D1E1

2. BIDANG PEMBE A!A"AN# $"$TAN DAN PO A NOMBO" MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI P&P PEMBELAJARAN 2.1 Mengenal /an , Mengaitkan urutan n)'+)r 'elanjutkan urutan /an *)la ke*a/a *)la /ala' situasi n)'+)r 0ang ter+entuk ke(i/u*an se(arian. /engan 'e'+ilang se.ara 'enaik /an se.ara 'enurun 1)nt)(# /ala' selang *el+agai sai;. N)'+)r ganjil /igunakan se+agai ala'at ru'a( *a/a se+ela( jalan /an ala'at M9 ru'a( n)'+)r gena* *a/a 26/1 2:/1/14 se+ela( jalan 0ang lain. , Menggunakan kalkulat)r untuk 'elangkau (itungan 2'enjana *)la n)'+)r3'ener)ka *)la n)'+)r tertentu /an 'en0elesaikan 'asala(. 3&/1 4/2/14 M% 2.2 Mengenal n)'+)r gena*

HASIL PEMBELAJARAN 2i3Menerangkan *)la +agi satu urutan n)'+)r 0ang /i+eri. 2ii3 Melanjutkan urutan n)'+)r. 2iii3 Melengka*kan se+utan /ala' urutan n)'+)r 0ang /i+eri. 2i53 Me'+ina urutan n)'+)r +er/asarkan *)la 0ang /i+eri.

CATATAN Ti/ak 'eli+atkan n)'+)r negati8 B2D2E1 B3D2E1

CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA ,.Mener)ka *ern0ataan 2i3 Mengenal *asti /an Peta Bui( 3

/an n)'+)r ganjil /an 'e'+uat *ern0ataan u'u' 9/2 6/2/14 +erkenaan /engan n)'+)r terse+ut.

u'u' 'engenai n)'+)r gena* /an n)'+)r ganjil se*erti # a3 7asil ta'+a( n)'+)r gena* /an n)'+)r ganjil. +3 7asil /ara+ n)'+)r gena* /an n)'+)r ganjil. .3 7asil +e;a antara n)'+)r gena* /an n)'+)r ganjil. ,Menggunakan kalkulat)r atau *r)gra' k)'*uter untuk 'ener)ka nu'+)r *er/ana. ,Menggunakan <aringan Erat)st(enes untuk 'enjana n)'+)r *er/ana 0ang kurang /ari 1&&. , Menentukan 8akt)r,8akt)r +agi n)'+)r +ulat se.ara *ener)kaan /an *en0iasatan.

'eng(uraikan n)'+)r gena* /an n)'+)r ganjil. 2ii3 Me'+uat *ern0ataan u'u' +erkenaan /engan n)'+)r gena* /an n)'+)r ganjil.

Bergan/a 2*er+e;aan antara n) gena* /an ganjil3. B2D2E2

2.3 Me'a(a'i .iri,.iri n)'+)r *er/ana.

M6 1&/2 19/2/14

2i3 Mengenal *asti .iri,.iri n)'+)r *er/ana. 2ii3 Menentukan sa'a a/a n)'+)r 0ang /i+eri a/ala( n)'+)r *er/ana. 2iii3 Menentukan kese'ua n)'+)r *er/ana 0ang kurang /ari*a/a 1&&. 2i3 Men0enaraikan 8akt)r, 8akt)r +agi suatu n)'+)r +ulat. 2ii3 Menentukan sa'a a/a suatu n)'+)r a/ala( 8akt)r +agi suatu n)'+)r +ulat 0ang lain. 2i3 Mengenal *asti 8akt)r, 8akt)r *er/ana /ari*a/a senarai 8akt)r,8akt)r. 2ii3 Men.ari 8akt)r,8akt)r *er/ana +agi n)'+)r +ulat. 2iii3 Menentukan sa'a a/a suatu n)'+)r a/ala( 8akt)r *er/ana +agi suatu n)'+)r +ulat 0ang lain.

Beri *enekanan +a(a4a n)'+)r 1 +ukan n)'+)r *er/ana B2D2E3 B3D2E2 2saringan Erat)st(enes3 Beri *enekanan +a(a4a 1 /an n)'+)r itu sen/iri a/ala( 8akt)r +agi 'ana,'ana n)'+)r

2.4 Me'a(a'i .iri,.iri /an 'enggunakan *engeta(uan tentang 8akt)r +agi n)'+)r +ulat.

M= 16/2 21/2/14

2.5 Me'a(a'i .iri,.iri /an 'enggunakan *engeta(uan tentang 8akt)r *er/ana +agi n)'+)r +ulat.

, Muri/ 'ener)ka /an 'en0iasat untuk 'enentukan 8akt)r,8akt)r *er/ana +agi n)'+)r +ulat. , Men0atakan 'ana,'ana n)'+)r,n)'+)r +ulat se+agai (asil /ara+ +agi 8akt)r *er/ana.

B3D2E3

M: 24/2 2=/2/14

2. Me'a(a'i /an 'enggunakan *engeta(uan gan/aan +agi n)'+)r +ulat.

, Muri/ 'enggunakan ujian ke+)le(+a(agian /engan 23- 4- 9- %- 6- =- :- 1&- 11 /an ga+ungan. 1)nt)( # 3& +)le( /i+a(agi /engan %. Maka 3& +)le( /i+a(agi /engan 2 /an 3 /an +egitu juga se+alikn0a.

2i3 Men0enaraikan gan/aan +agi n)'+)r +ulat. 2ii3 Menentukan sa'a a/a suatu n)'+)r a/ala( gan/aan +agi suatu n)'+)r 0ang lain.

Beri *enekanan +a(a4a senarai gan/aan suatu n)'+)r juga 'eru*akan urutan n)'+)r. B2D2E4

2.! Me'a(a'i .iri,.iri /an 'enggunakan *engeta(uan tentang gan/aan se*un0a /an Gan/aan <e*un0a Terke.il 2G<T>3 suatu n)'+)r +ulat.

, Muri/ 'en.ari gan/aan se*un0a /an G<T> /engan 'en0enaraikan gan/aan +agi setia* n)'+)r 0ang /i+eri. 1)nt)(# Gan/aan +agi 4 # 4- =- 12- ... Gan/aan +agi % # %- 12- 1=- ... Gan/aan <e*un0a +agi 4 /an % # 12- 24- 3%- 4=- ...

2i3 Men.ari gan/aan se*un0a +agi /ua atau tiga n)'+)r +ulat. 2ii3 Menentukan sa'a a/a satu n)'+)r a/ala( gan/aan se*un0a +agi /ua atau tiga n)'+)r 0ang /i+eri. 2iii3 Menentukan G<T> +agi /ua atau tiga n)'+)r 0ang /i+eri.

Beri *enekanan +a(a4a satu senarai gan/aan se*un0a juga 'eru*akan urutan n)'+)r. B4D2E1 B4D2E2

2." Me'a(a'i /an 'enggunakan *engeta(uan 8akt)r se*un0a /an ?akt)r <e*un0a Ter+esar 2?<TB3 suatu n)'+)r +ulat.

M 1& 3/3 6/3/14

, Muri/ 'en0enaraikan se'ua 8akt)r +agi setia* n)'+)r 0ang /i+eri /an 'engenal *asti 8akt)r 0ang sa'a +agi setia* n)'+)r. , Muri/ 'ener)ka- 'engenal *asti /an 'enentukan 8akt)r se*un0a +agi n)'+)r +ulat. , Muri/ 'en.ari ?<TB /engan 'en0enaraikan se'ua 8akt)r +agi setia* n)'+)r 0ang /i+eri. , Mener)ka- 'engenal *asti /an 'enentukan ?<TB +agi suatu n)'+)r +ulat. , Menggunakan kae/a( *e'8akt)ran *er/ana untuk 'en.ari 8akt)r *er/ana se*un0a /an seterusn0a 'en.ari ?<TB.

2i3 Men.ari 8akt)r se*un0a +agi /ua atau tiga n)'+)r +ulat. 2ii3 Menentukan sa'a a/a suatu n)'+)r a/ala( 8akt)r se*un0a +agi /ua atau tiga n)'+)r +ulat 0ang /i+eri. 2iii3 Menentukan ?<TB +agi /ua atau tiga n)'+)r 0ang /i+eri.

. B4D2E3

B4D2E4

?akt)r se*un0a *er/ana # 2 /an 3 ?<TB # 2 @ 3 A % , Menggunakan kae/a( *e'+a(agian +erulang untuk 'en.ari ?<TB.

M 11 11/3 14/3/14

PEN#ELARASAN PBS 1

3. BIDANG PEMBE A!A"AN# PE1A7AN MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN M 12 3.1 Me'a(a'i /an 'enggunakan *engeta(uan 16/3 tentang *e.a(an se+agai 21/3/14 n)'+)r 0ang 'e4akili se+a(agian /ari*a/a keseluru(an.

CADANGAN AKTIVITI P&P , Menggunakan +a(an k)nkrit /an ga'+ar raja( untuk 'ener)ka k)nse* *e.a(an se*erti#, a3 Meli*at ri+en untuk 'en.ari satu *er tiga /ari*a/a *anjang ri+en terse+ut. +3 Bilangan 'uri/ *ere'*uan /ari*a/a +ilangan keseluru(an 'uri/ /ala' kelas. .3 Meli*at kertas. , Menggunakan +a(an k)nkrit /an ga'+ar raja( untuk 'ener)ka k)nse* *e.a(an setara. , Menggunakan li*atan kertas untuk 'enerang /an 'ener)ka

HASIL PEMBELAJARAN 2i3 Men0e+ut suatu *e.a(an. 2ii3 Menerangkan *e.a(an se+agai se+a(agian /ari*a/a keseluru(an. 2iii3 Me4akilkan suatu *e.a(an /engan ga'+ar raja(. 2i53 Menulis *e.a(an +er/asarkan ga'+ar raja( 0ang /i+eri.

CATATAN

3.2 Me'a(a'i /an 'enggunakan *engeta(uan tentang *e.a(an setara

,.Me'+an/ingkan nilai +agi /ua *e.a(an /engan 'enukarkan ke/ua,/ua

2i3 Men.ari *e.a(an setara +agi *e.a(an 0ang /i+eri. 2ii3 Menentukan sa'a a/a /ua *e.a(an 0ang /i+eri a/ala( setara. 2iii3 Me'+an/ingkan nilai +agi /ua *e.a(an 0ang /i+eri. 2i53 Men0usun *e.a(an /ala' terti+ 'enaik /an 'enurun. 253 Me'*er'u/a(kan suatu *e.a(an ke*a/a se+utan teren/a(.

B2D3E1 Peta Titi, 'en0atakan *e.a(an setara

*e.a(an ke*a/a *en0e+ut atau *engangka 0ang sa'a. M 13 23/3 2:/3/14 M 14 31/3 9/4/14

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 3.3 Me'a(a'i k)nse* n)'+)r +er.a'*ur /an *er4akilann0a. , Menggunakan +a(an k)nkrit- ga'+ar raja( /an garis n)'+)r untuk 'e4akilkan n)'+)r +er.a'*ur. , Mengenal *asti *enggunaan n)'+)r +er.a'*ur /ala' situasi ke(i/u*an se(arian. 2i3 Mengenal n)'+)r +er.a'*ur. 2ii3 Me4akilkan suatu n)'+)r +er.a'*ur /engan ga'+ar raja(. 2iii3 Menulis suatu n)'+)r +er.a'*ur +er/asarkan ga'+ar raja( 0ang /i+eri. 2i53 Me'+an/ing /an 'en0usun n)'+)r +er.a'*ur *a/a garis n)'+)r. 2i3 Mengenal *e.a(an 4ajar /an *e.a(an tak 4ajar /ari*a/a *e.a(an 0ang /i+eri. 2ii3 Menukar n)'+)r +er.a'*ur ke*a/a *e.a(an tak 4ajar. 2iii3 Menukar *e.a(an tak 4ajar ke*a/a n)'+)r +er.a'*ur. 2i3 Melakukan *ena'+a(an 'eli+atkan# a3 Pe.a(an /engan *en0e+ut 0ang sa'a. +3 Pe.a(an /engan *en0e+ut 0ang +er+e;a. B1D1E2 Peta Bui( Bergan/a >enal *asti *e.a(an-n). +er.a'*ur- *e.a(an 4ajar /an *e.a(an tak 4ajar B2D3E2 Pena'+a(an /an *en)lakan 'eli+atkan ti/ak le+i( /ari*a/a tiga n)'+)r.

3.4 Me'a(a'i k)nse* *e.a(an 4ajar /an *e.a(an tak 4ajar.

, Menggunakan +a(an k)nkrit /an ga'+ar raja( untuk 'enunjuk .ara (u+ungan antara n)'+)r +er.a'*ur /engan *e.a(an tak 4ajar. , Menggunakan kalkulat)r untuk 'ener)ka (u+ungan antara n)'+)r +er.a'*ur /engan *e.a(an tak 4ajar. , Menggunakan +a(an k)nkrit- ga'+ar raja( /an si'+)l untuk 'enunjuk .ara *r)ses *ena'+a(an /an *en)lakan *e.a(an. , Mena'+a( /an 'en)lak

3.5 Me'a(a'i k)nse* *ena'+a(an /an *en)lakan *e.a(an untuk 'en0elesaikan 'asala(.

*e.a(an /engan 'enulis *e.a(an terse+ut /ala' +entuk *e.a(an setara /engan *en0e+ut 0ang sa'a ter'asuk *enggunaan G<T>. ,Melakukan *ena'+a(an /an *en)lakan n)'+)r +er.a'*ur /engan# a3 Mena'+a( /an 'en)lak n)'+)r +ulat /an *e.a(an se.ara +erasingan. +3 Menulis n)'+)r +er.a'*ur /ala' +entuk *e.a(an tak 4ajar. , Menge'uka /an 'en0elesaikan 'asala( 0ang +erkaitan /engan situasi ke(i/u*an se(arian.

.3 N)'+)r +ulat /an *e.a(an. /3 Pe.a(an /an n)'+)r +er.a'*ur. e3 N)'+)r +er.a'*ur. 2ii3 Melakukan *en)lakan 'eli+atkan# a3 Pe.a(an /engan *en0e+ut 0ang sa'a. +3 Pe.a(an /engan *en0e+ut 0ang +er+e;a. .3 N)'+)r +ulat /an *e.a(an. /3 Pe.a(an /an n)'+)r +er.a'*ur. e3 N)'+)r +er.a'*ur. 2iii3 Men0elesaikan 'asala( 'eli+atkan ga+ungan )*erasi *ena'+a(an /an *en)lakan *e.a(an. 2i3 Men/ara+# a3 N)'+)r +ulat /engan *e.a(an atau n)'+)r +er.a'*ur. +3 Pe.a(an /engan n)'+)r +ulat. .3 Pe.a(an /engan *e.a(an. 2ii3 Men0elesaikan 'asala( 'eli+atkan *en/ara+an *e.a(an. Beri *enekanan +a(a4a *en/ara+an *e.a(an se+agai *ena'+a(an +erulang *e.a(an terse+ut. i+atkan n)'+)r +er.a'*ur. B3D3E1

B3D3E1

M 19 6/4 11/4/14

3. Me'a(a'i k)nse* *en/ara+an /an *e'+a(agian *e.a(an untuk 'en0elesaikan 'asala(.

, Menggunakan +a(an k)nkrit- ga'+ar raja( /an si'+)l untuk 'ener)ka /an 'en0iasat *r)ses *en/ara+an /an *e'+a(agian *e.a(an. , 1)nt)( *en/ara+an# a3 N)'+)r +ulat /i/ara+ /engan *e.a(an.

+3 N)'+)r +ulat /i/ara+ /engan n)'+)r +er.a'*ur.

2iii3 Me'+a(agi# a3 Pe.a(an /engan n)'+)r +ulat. +3 Pe.a(an /engan *e.a(an. .3 N)'+)r +ulat /engan *e.a(an. /3 N)'+)r +er.a'*ur /engan n)'+)r +er.a'*ur. 2i53 Men0elesaikan 'asala( 'eli+atkan *e'+a(agian *e.a(an.

Pe'+a(agian 'eli+atkan ti/ak le+i( /ari*a/a tiga n)'+)r ter'asuk n)'+)r +ulat*e.a(an /an n)'+)r +er.a'*ur. B3D3E1

M 1% 14/4 1=/4/14

3.! Melakukan *engiraan 'eli+atkan ga+ungan )*erasi *ena'+a(an-

, Menge'uka /an 'en0elesaikan 'asala( 0ang +erkaitan /engan

2i3 Melakukan *engiraan 'eli+atkan ga+ungan )*erasi *ena'+a(an- *en)lakan-

7a/kan )*erasi ke*a/a tiga n)'+)r ter'asuk n)'+)r 1&

*en)lakan- *en/ara+aan /an *e'+a(agian *e.a(an untuk 'en0elesaikan 'asala(.

situasi ke(i/u*an se+enar. , Menggunakan +a(an k)nkrit /an ga'+ar raja( untuk 'enunjuk .ara *engiraan.

*en/ara+an /an *e'+a(agian *e.a(an ter'asuk *enggunaan tan/a kurung. 2ii3 Men0elesaikan 'asala( 'eli+atkan ga+ungan )*erasi *ena'+a(an- *en)lakan*en/ara+an /an *e'+a(agian *e.a(an ter'asuk *enggunaan tan/a kurung. HASIL PEMBELAJARAN 2i3 Me4akilkan *e.a(an se+agai *er*ulu(an /an +egitu juga se+alikn0a. 2ii3 Me4akilkan *e.a(an /engan *en0e+ut 1&- 1&& /an 1&&& se+agai *er*ulu(an. 2iii3 Me'+a.a /an 'enulis *er*ulu(an se(ingga B*erseri+uC. 2i53 Menukar *e.a(an ke*a/a *er*ulu(an /an +egitu juga se+alikn0a.

+ulat /an n)'+)r +er.a'*ur. Beri *enekanan ke*a/a terti+ )*erasi ter'asuk *enggunaan tan/a kurung. B4D3E1

4. BIDANG PEMBE A!A"AN# PE"P$ $7AN MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN 4.1 Me'a(a'i (u+ungan antara *er*ulu(an /an *e.a(an.

CADANGAN AKTIVITI P&P , Menggunakan +a(an k)nkrit- ga'+ar raja(kalkulat)r- /an si'+)l untuk 'enerangkan (u+ungan antara *er*ulu(an /an *e.a(an.

CATATAN &.3 /i+a.a se+agai# Dsi8ar *er*ulu(an tigaE &.&9 /i+a.a se+agai# Dsi8ar *er*ulu(an si8ar li'aE 3.2: /i+a.a se+agai# Dtiga *er*ulu(an /ua se'+ilanE B2D4E1 Peta Titi, 7u+ungan antara *er*ulu(an /an *e.a(an Beri *enekanan ke*a/a (u+ungan antara *e'+un/aran /an *enganggaran. 11

M 16 21/4 29/4/14

4.2 Me'a(a'i k)nse* nilai te'*at /an nilai setia* /igit /ala' *er*ulu(an. M 1= 2=/4 2/9/14

,Menggunakan garis n)'+)r untuk 'e'+an/ing /an 'en0usun *er*ulu(an.

2i3 Men0atakan nilai te'*at /an nilai +agi setia* /igit /ala' *er*ulu(an. 2ii3 Me'+an/ingkan /ua nilai *er*ulu(an 0ang /i+eri.

1/9/14 1uti 7ari Pekerja

2iii3 Men0usun *er*ulu(an /ala' terti+ 'enaik /an 'enurun. 2i53 Me'+un/arkan *er*ulu(an ke*a/a n)'+)r +ulat 0ang ter(a'*ir atau se(ingga ke*a/a tiga te'*at *er*ulu(an. 4.3 Me'a(a'i k)nse* *ena'+a(an /an *en)lakan *er*ulu(an untuk 'en0elesaikan 'asala(. , Menggunakan +a(an k)nkrit- ga'+ar raja( /an si'+)l. , Men0elesaikan 'asala( 0ang +erkaitan /engan situasi ke(i/u*an se(arian. , Menggunakan kalkulat)r atau k)'*uter untuk 'engesa(kan ja4a*an. , Menggunakan strategi *enganggaran untuk 'enentukan sa'a a/a *en0elesaian a/ala( 'unasa+a(. , Mengaitkan /engan situasi ke(i/u*an se(arian. , Menggunakan kae/a( *engiraan 0ang sesuai se*erti *ensel,/an,kertaskalkulat)r /an k)'*uter. , Melakukan *en/ara+an *er*ulu(an /engan 1&- 1&&/an 1&&& se.ara .)ngak. , Melakukan *en/ara+an *er*ulu(an /engan &.1- &.&1/an &.&&1 se.ara .)ngak. 2i3 Mena'+a( *er*ulu(an. 2ii3 Men0elesaikan 'asala( 'eli+atkan *ena'+a(an *er*ulu(an. 2iii3 Men)lak *er*ulu(an. 2i53 Men0elesaikan 'asala( 'eli+atkan *en)lakan *er*ulu(an.

B2D4E2 Peta Pel+agai Alir Nilai te'*at /an nilai /igit B2D4E3 B3D4E1 i+atkan n)'+)r +ulat. Pena'+a(an /an *en)lakan +er'ula /engan /ua *er*ulu(an. 7a/kan ke*a/a tiga te'*at *er*ulu(an. B3D4E2

M 1: 9/9 1&/9/14

M 2& 12/9 1%/9/14 13/9/14 1uti 7ari Fesak

4.4 Me'a(a'i k)nse* *en/ara+an /an *e'+a(agian *er*ulu(an untuk 'en0elesaikan 'asala(.

2i3 Men/ara+ /ua atau le+i( *er*ulu(an. 2ii3 Men0elesaikan 'asala( 0ang 'eli+atkan *en/ara+an *er*ulu(an. 2iii3 Me'+a(agi# a3 Per*ulu(an /engan n)'+)r +ulat. +3 Per*ulu(an /engan *er*ulu(an. .3 Per*ulu(an /engan *e.a(an.

i+atkan n)'+)r +ulat. Mulakan /engan satu /igit n)'+)r +ulat.

12

, Melakukan *e'+a(agian *er*ulu(an /engan 1&- 1&&/an 1&&& se.ara .)ngak. , Melakukan *e'+a(agian *er*ulu(an /engan &.1- &.&1/an &.&&1 se.ara .)ngak. 4.5 Melakukan *engiraan 'eli+atkan ga+ungan )*erasi *ena'+a(an- *en)lakan*en/ara+an- /an *e'+a(agian *er*ulu(an untuk 'en0elesaikan 'asala(. , Menge'uka /an 'en0elesaikan 'asala( 0ang +erkaitan /engan situasi ke(i/u*an se(arian.

2i53 Men0elesaikan 'asala( 'eli+atkan *e'+a(agian *er*ulu(an.

B3D4E2

M 21 1:/9 23/9/14

2i3 Melakukan *engiraan 'eli+atkan ga+ungan )*erasi *ena'+a(an*en)lakan- *en/ara+an /an *e'+a(agian *er*ulu(anter'asuk *enggunaan tan/a kurung. 2ii3 Men0elesaikan 'asala( 'eli+atkan ga+ungan )*erasi *ena'+a(an*en)lakan- *en/ara+an /an *e'+a(agian *er*ulu(anter'asuk *enggunaan tan/a kurung.

Beri *enekanan ke*a/a terti+ )*erasi ter'asuk *enggunaan tan/a kurung. i+atkan n)'+)r +ulat /an *e'+a(agian. B4D3E1 B9D1E1

22/9 26/9/14 M 22 M 24 2=/9 19/%/14 9. BIDANG PEMBE A!A"AN# PE"AT$<AN MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN M 29 5.1 Me'a(a'i k)nse* 1%/% 2&/%/14 *eratusan /an (u+ungan antara *eratusan /engan *e.a(an atau *er*ulu(an.

PEN#ELAARASAN PBS 2 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CADANGAN AKTIVITI P&P , Menggunakan +a(an k)nkrit /an ga'+ar raja( untuk 'e4akilkan *eratusan. 1)nt)(# Menggunakan gri/ se*ulu( /ara+ se*ulu( untuk

HASIL PEMBELAJARAN 2i3 Men0atakan *eratusan se+agai +ilangan +a(agian /ari*a/a setia* 1&& +a(agian. 2ii3 Menukarkan *e.a(an /an *er*ulu(an ke*a/a *eratusan /an +egitu juga

CATATAN Gunakan si'+)l G untuk 'e4akili *eratus. i+atkan *eratusan 0ang le+i( +esar /ari*a/a 1&&.

13

'e'+in.angkan *eratusan 0ang setara /engan *e.a(an /an *er*ulu(an. 1)nt)(# Pe.a(an H a/ala( setara /engan &.9- /an &.9 setara /engan 9&G. 21/2 A &.9 atau 9&G 3

se+alikn0a.

Peta Titi, (u+ungan antara *eratusan /an *e.a(an B2D9E1 B2D9E2

5.2 Melakukan *engiraan /an 'en0elesaikan 'asala( 'eli+atkan *eratusan.

, Menge'uka /an 'en0elesaikan 'asala( 0ang 'eli+atkan keuntungan /an kerugian- 8ae/a( 'u/a(/i5i/en- k)'isen /an /iskaun.

M 2% 23/% 26/%/14

2i3 Men.ari suatu nilai a*a+ila /i+eri *eratusan nilai terse+ut /an nilai keseluru(an. 2ii3 Men.ari *eratusan suatu nilai a*a+ila /i+eri nilai terse+ut /an nilai keseluru(an. 2iii3 Men.ari nilai keseluru(an a*a+ila /i+eri nilai se+a(agian /an *eratusan +a(agiann0a. 2i53 Men.ari *eratusan +agi suatu kenaikan atau *enurunan 253 Men0elesaikan 'asala( 'eli+atkan *eratusan.

Bera*a nilai keseluru(an- jika = a/ala( 2&G /ari*a/a keseluru(anI Di+eri nilai asal# 19 naik ke*a/a nilai 1= 1ari *eratus kenaikan. Di+eri nilai asal# 4& turun ke*a/a nilai 1& 1ari *eratus *enurunan. B4D4E1 B9D2E1

%. BIDANG PEMBE A!A"AN# INTEGE" MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN M 26 .1 Me'a(a'i /an 'enggunakan *engeta(uan

CADANGAN AKTIVITI P&P , Me'*erkenalkan integer /ala' k)nteks

HASIL PEMBELAJARAN 2i3 Me'+a.a /an 'enulis integer.

CATATAN ,32 /i+a.a se+agai # 14

integer.

3&/% 4/6/14

1)nt)(# Peta Bulatan , su(u- aras laut /an aras +angunan. , Muri/ 'elengka*kan urutan integer- 'elengka*kan se+utan 0ang (ilang- /an 'engenal *asti nilai integer ter+esar /an terke.il /ari*a/a set integer 0ang /i+eri. , Muri/ 'en0usun integer *a/a garis n)'+)r /ari*a/a set integer 0ang /i+eri.

2ii3 Me4akilkan integer *a/a garis n)'+)r. 2iii3 Me'+an/ingkan nilai /ua integer. 2i53 Men0usun integer /ala' urutan. 253 Menulis n)'+)r *)siti8 atau n)'+)r negati8 untuk 'e4akilkan kata (uraian.

M 2= 6/6/14 11/6/14

.2 Melakukan *engiraan 'eli+atkan *ena'+a(an /an *en)lakan integer untuk 'en0elesaikan 'asala(.

, Menggunakan garis n)'+)r untuk 'ena'+a( /an 'en)lak integer. ,Menggunakan +a(an k)nkrit 2.)nt)(# .i* +er4arna3ga'+ar raja( /an si'+)l untuk 'enunjuk .ara *ena'+a(an /an *en)lakan integer. ,Menggunakan tan/a kurung untuk 'e'+e;akan antara tan/a )*erasi /an n)'+)r +ertan/a. Men0elesaikan 'asala( 0ang +erkaitan /engan situasi

2i3 Mena'+a( integer. 2ii3 Men0elesaikan 'asala( 'eli+atkan *ena'+a(an integer. 2iii3 Men)lak integer. 2i53 Men0elesaikan 'asala( 'eli+atkan *en)lakan integer.

Dnegati8 tiga *ulu( /uaE ,9 a/ala( le+i( ke.il /ari*a/a ,2 ,19 a/ala( le+i( +esar /ari*a/a ,29 >ata (uraian# 3& 'eter /i +a4a( aras laut# ,3& >enaikan +erat 2 kg# 2 Beri *enekanan +a(a4a n)'+)r & +ukan n)'+)r *)siti8 /an juga +ukan n)'+)r negati8 B1D1E3 B2D%E1 Mulakan *ena'+a(an /an *en)lakan 'enggunakan /ua integer ,= 2,63 /i+a.a se+agai DNegati8 la*an t)lak negati8 tuju(E ,4 2 /i+a.a se+agai # DNegati8 e'*at t)lak /uaE Pena'+a(an *erlu 'eli+atkan n)'+)r +ertan/a seru*a /an juga n)'+)r 19

ke(i/u*an se+enar.

+ertan/a ti/ak seru*a. 1)nt)(# N)'+)r +ertan/a seru*a : J 9- ,6 J 2,=3 N)'+)r +ertan/a ti/ak seru*a 3 J 2,43- 2,:3 J 9 Be;akan antara tan/a )*erasi /an n)'+)r +ertan/a. B9D3E1

6. BIDANG PEMBE A!A"AN# $NG>APAN A GEB"A MINGGU M 2: 14/6 1=/6/14 19/6/14 1uti Nu;ul Al, Kuran OBJEKTIF PEMBELAJARAN !.1 Me'a(a'i k)nse* *e'+)le(u+a(. CADANGAN AKTIVITI P&P , Menggunakan .)nt)( situasi (arian untuk 'enerangkan 'aksu/ *e'+)le(u+a(. 1)nt)(# Gelas x 'engan/ungi y guli. 7uru8 0ang 'ana 'e4akili *e'+)le(u+a(I , Mengenal *asti se+utan alge+ra /ala' satu *e'+)le(u+a( /ari*a/a satu senarai se+utan 0ang /i+eri. HASIL PEMBELAJARAN 2i3 Menggunakan (uru8 untuk 'e4akili *e'+)le(u+a(. 2ii3 Mengenal *asti *e'+)le(u+a( /ala' situasi 0ang /i+eri. CATATAN B1D2E1 B2D6E1

!.2 Me'a(a'i k)nse* se+utan alge+ra.

2i3 Mengenal *asti se+utan alge+ra /ala' satu *e'+)le(u+a(. 2ii3 Mengenal *asti *ekali +agi se+utan alge+ra /ala' satu *e'+)le(u+a( 0ang

Tegaskan +a(a4a# a3 <e+utan alge+ra /itulis se+agai 3x +ukan x3 L /an +3 <uatu n)'+)r.)nt)(n0a = juga 1%

/i+eri. 2iii3 Mengenal *asti se+utan seru*a /an se+utan tak seru*a +agi suatu se+utan alge+ra /ala' satu *e'+)le(u+a(. 2i53 Men0atakan se+utan seru*a +agi suatu se+utan 0ang /i+eri. !.3 Me'a(a'i k)nse* ungka*an alge+ra. , Menggunakan +a(an k)nkrit untuk 'enerangkan k)nse* 'engu'*ul se+utan seru*a /an se+utan tak seru*a /engan 'eli+atkan .)nt)(,.)nt)( se*erti +erikut# a3 4s J =s A 12s +3 9r 2r A 3r .3 6g J %h ti/ak +)le( /i*er'u/a(kan kerana ke/ua,/ua se+utan terse+ut +ukan se+utan seru*a. /3 3k J 4 J %k 3 A 3k J %k J 4 3 A :k J 1 2i3 Mengenal ungka*an alge+ra. 2ii3 Menentukan +ilangan se+utan /ala' ungka*an alge+ra 0ang /i+eri. 2iii3 Me'u/a(kan ungka*an alge+ra /engan 'engga+ungkan se+utan seru*a.

a/ala( suatu se+utan. @/2 iala( suatu se+utan. 6x # Pekali iala( 6. B2D6E1 Peta Titi .)nt)( /an k)nse* 4p = p + p + p + p B2D6E2 B3D9E1

M 3& 21/6 29/6/14

M 31 2%/6 3/=/14 M 32 4/= 6/=/14

CUTI SEMPENA HARI RA#A PUASA PEN#ELARASAN PBS 2

=. BIDANG PEMBE A!A"AN# $>$"AN A<A< MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI P&P PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

16

".1 Me'a(a'i k)nse* *anjang untuk 'en0elesaikan 'asala(.

, Mengukur *anjang )+jek /i sekeliling ka4asan sek)la(. , Melukis suatu garis +er/asarkan *anjang 0ang /i+eri. , Mengukur *anjang garis 0ang /i+eri /an 'en0atakan *anjang terse+ut /ala' unit 0ang +er+e;a.

M 33 11/= 19/=/14 ".2 Me'a(a'i k)nse* jisi' untuk 'en0elesaikan 'asala(

2i3 Mengukur *anjang )+jek. 2ii3 Menukar unit 'etrik ukuran *anjang 2''- .'- ' /an k'3. 2iii3 Menganggar *anjang )+jek /ala' unit 0ang sesuai. 2i53 Menggunakan )*erasi asas arit'etik untuk 'en0elesaikan 'asala( 0ang 'eli+atkan *anjang. 2i3 Mengukur jisi' )+jek. 2ii3 Menukar unit 'etrik jisi' 2'g- g- kg- tan3. 2iii3 Menganggar jisi' suatu )+jek /ala' unit 0ang sesuai. 2i53 Menggunakan )*erasi asas arit'etik untuk 'en0elesaikan 'asala( 0ang 'eli+atkan jisi'.

Tegaskan ke*entingan 'enggunakan ukuran *ia4ai. Perkenalkan unit in.i- kaki- ela- +atu /an +atu nautikal. B1D3E1 Peta Alir Pertukaran unit >aitkan /engan situasi (arian. B1D3E2 Peta Alir , Pertukaran unit

M 34 1=/= 22/=/14

".3 Me'a(a'i k)nse* 'asa /ala' saat- 'init- ja'- (ari'inggu- +ulan /an ta(un.

, Menggunakan kalen/arja' atau ja' ran/ik untuk 'e'+in.angkan ukuran 'asa +agi sesuatu *eristi4a. , Men.a/angkan satu unit untuk 'enganggar atau 'engukur# a3 Masa 0ang /ia'+il untuk 'akan tenga( (ari. +3 $'ur sese)rang. .3 Masa 0ang /ia'+il untuk air 'en/i/i(.

2i3 Menentukan ukuran 'asa 0ang sesuai +agi *eristi4a tertentu. 2ii3 Menukar unit ukuran 'asa 2saat- 'init- ja'- (ari'inggu- +ulan /an ta(un3. 2iii3 Menganggar jangka 'asa suatu *eristi4a. 2i53 Menggunakan )*erasi asas arit'etik untuk 'en0elesaikan 'asala( 0ang 'eli+atkan 'asa.

1 'ileniu' A 1&&& ta(un 1 a+a/ A 1&& ta(un 1 ta(un A 12 +ulan A 92 'inggu A 3%9 (ari 1 'inggu A 6 (ari 1 (ari A 24 ja' 1 ja' A %& 'init 1 'init A %& saat i+atkan *eristi4a +ersejara( 0ang 1=

/3 Masa 0ang /ia'+il untuk +erlari sejau( 1&& 'eter. ".4 Me'a(a'i /an 'enggunakan 4aktu /ala' siste' /ua +elas ja' /an siste' /ua *ulu( e'*at ja' untuk 'en0elesaikan 'asala(. , Me'+a.a 4aktu /ari*a/a ja/ual *erjalanan +as atau kereta a*i. 2i3 Me'+a.a /an 'enulis 4aktu /ala' siste' /ua +elas ja'. 2ii3 Me'+a.a /an 'enulis 4aktu /ala' siste' /ua *ulu( e'*at ja'. 2iii3 Menukar 4aktu /ala' siste' /ua +elas ja' ke*a/a siste' /ua *ulu( e'*at ja' /an +egitu juga se+alikn0a. 2i53 Menentukan te'*)( 'asa antara /ua 4aktu 0ang /i+eri. 253 Men0elesaikan 'asala( 0ang 'eli+atkan 4aktu.

*enting. B1D3E3 Gunakan ja' /igital /an ja' anal)g. >aitkan *eristi4a /engan situasi (arian. Perkenalkan a.'. 2ante meridian3 /an *.'.2post meridian3 B2D=E1 B2D=E2 B2D=E3 B4D9E1

:. BIDANG PEMBE A!A"AN# <$D$T DAN GA"I< MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI P&P PEMBELAJARAN M 39 $.1 Me'a(a'i k)nse* su/ut. , Muri/ 'engenal *asti su/ut 0ang ter/a*at /i +ilik /arja(. 29/= 2:/=/14 1)nt)(n0a *enjuru 'eja*a*an (ita'- tingka*- jaru' ja' /an *intu 0ang ter+uka. . , Muri/ 'enunjukkan jenis 26/=/14 1uti su/ut 0ang +er+e;a /engan Peristi4a lengan 'asing,'asing. se'*ena 7ari >)kurikulu'

HASIL PEMBELAJARAN 2i3 Mengenal su/ut. 2ii3 Menan/a /an 'ela+el su/ut. 2iii3 Mengukur su/ut /engan *r)trakt)r. 2i53 Melukis su/ut /engan *r)trakt)r. 253 Mengenal- 'e'+an/ing /an 'engelaskan su/ut se+agai tirus- tegak- .aka( /an re8leks. 25i3 Melukis su/ut tirus-

CATATAN <u/ut /i+entuk )le( /ua garis lurus 0ang +erte'u *a/a satu titik 0ang /ikenali se+agai +u.u.

<u/ut /ala' raja( 1:

tegak- .aka(- /an re8leks /engan *r)trakt)r. 25ii3 Menentusa(kan +a(a4a su/ut *a/a garis lurus +ersa'aan /engan 1=&M. 25iii3 Menentusa(kan +a(a4a su/ut 0ang /i(asilkan )le( satu *utaran lengka* iala( 3%&M

/i atas +)le( /ina'akan se+agai NBA1 atau NA atau BO1. Bi'+ing 'uri/ 'engenai .ara 'engukur su/ut /engan *r)trakt)r. Gunakan /arja( 2)3 se+agai unit ukuran su/ut. B2D:E1 B4D%E1 B1D4E1 B4D%E2 B3D%E1 Tegaskan +a(a4a /ua garis a/ala( selari jika ke/ua, /ua garis terse+ut ti/ak akan +ersilang. <atu garis serenjang iala( garis 0ang 'e'+entuk su/ut :&) /engan garis 0ang satu lagi. Tan/akan suatu su/ut :&)

M 3% 1/: 9/:/14 1/:/14 1uti


7ari >e+angsaan

$.2 Me'a(a'i k)nse* garis selari /an garis serenjang.

, Muri/ 'engenal *asti garis selari /an garis serenjang 0ang ter/a*at /i +ilik /arja(. 1)nt)(n0a te*i +uku- tingka* /an *intu.

2i3 Mengenal *asti garis selari. 2ii3 Mengenal *asti garis serenjang. 2iii3 Men0atakan +a(a4a su/ut 0ang ter+entuk /ari*a/a garis serenjang iala( :&&.

B2D:E2 2&

B2D:E3 $.3 Me'a(a'i /an 'enggunakan .iri su/ut 0ang +erkaitan /engan garis +ersilang untuk 'en0elesaikan 'asala(. , Muri/ 'engkaji .iri su/ut 0ang /i+entuk )le( garis +ersilang. Peta Pel+agai Alir 1iri,.iri su/ut *a/a garis +ersilang /an garis serenjang 2i3 Mengenal *asti garis +ersilang. 2ii3 Menentukan .iri su/ut +ertentangan +u.u*elengka* /an *enggena*. 2iii3 Menentukan nilai su/ut *a/a suatu garis lurus a*a+ila nilai su/ut +erse+ela(an /i+eri. 2i53 Men0elesaikan 'asala( 0ang 'eli+atkan su/ut 0ang /i+entuk )le( garis +ersilang.

Pasangan su/ut +ertentangan +u.u# NAB1 /an NDBE 2a A c3 NABD /an N1BE 2b A d3 7asil ta'+a( su/ut +erse+ela(an *a/a garis lurus iala( 1=&&# a + b = 180 B3D%E2 B4D%E3

1&. BIDANG PEMBE A!A"AN# PO IGON MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN M 36 10.1 Me'a(a'i k)nse* =/: 12/:/14 *)lig)n.

CADANGAN AKTIVITI P&P , Menggunakan +a(an k)nkrit se*erti *r)trakt)r*e'+aris- kertas gri/ge)+)/ /an *erisian k)'*uter untuk 'ener)ka k)nse* *)lig)n. , Muri/ 'ener)ka (u+ungan antara sisi- *e*enjuru /an +u.u *)lig)n.

HASIL PEMBELAJARAN 2i3 Mengenal *)lig)n. 2ii3 Mena'akan *)lig)n segitiga- sisi e'*at*entag)n- (eksag)n(e*tag)n /an )ktag)n3. 2iii3 Menentukan +ilangan sisi- +u.u /an *e*enjuru *)lig)n 0ang /i+eri. 2i53 Melakar *)lig)n.

CATATAN Gunakan (uru8 +esar untuk 'ena'akan +u.u. B1D9E1 B2D1&E1 B2D1&E2 ,Peta Daka* B3D1E1 21

10.2 Me'a(a'i k)nse* si'etri.

, Muri/ 'ener)ka si'etri /engan .er'in- +l)k *)la, 'eli*at kertas atau 'e'+uat reka +entuk inkblot. , Muri/ 'ener)ka ke*entingan si'etri /ala' situasi (arian. 1)nt)(n0a .)rak *a/a +angunan /an ju+in.

2i3 Menentukan /an 'elukis *aksi si'etri suatu +entuk. 2ii3 Melengka*kan suatu +entuk a*a+ila *aksi si'etri /an se+a(agian /ari*a/a +entuk terse+ut /i+eri. 2iii3 Melukis .)rak 'enggunakan k)nse* si'etri.

Bentuk,+entuk ter'asuk *)lig)n. B3D6E2 B4D6E1

M 3= 13/:,21/:/14 M 3: 22/: 2%/:/14

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 10.3 Mengenal *asti /an 'enggunakan .iri ge)'etri segitiga untuk 'en0elesaikan 'asala(. , Mengkaji (u+ungan antara su/ut /an sisi se'ua jenis segitiga. , Menggunakan *el+agai kae/a( untuk 'enentukan (asil ta'+a( su/ut,su/ut *e/ala'an segitiga# .)nt)(n0a 'enjajarkan +u.u, +u.u segitiga *a/a satu garis lurus- 'enggunakan *r)trakt)r /an *erisian ge)'etri /ina'ik. 2i3 Menentukan /an 'elukis garis si'etri +agi segitiga 0ang /i+eri. 2ii3 Melukis segitiga 'enggunakan *r)trakt)r /an *e'+aris. 2iii3 Men0atakan .iri ge)'etri segitiga 0ang +erlainan jenis /an 'ena'akan segitiga terse+ut. 2i53 Menentukan +a(a4a (asil ta'+a( su/ut,su/ut *e/ala'an suatu segitiga iala( 1=&M. 253 Men0elesaikan 'asala( 0ang 'eli+atkan segitiga !enis,jenis segitiga# ,<egitiga sa'a kaki ,<egitiga sa'a sisi ,<egitiga tak sa'a kaki ,<egitiga +ersu/ut tirus <egitiga +ersu/ut tegak ,<egitiga +ersu/ut .aka( B4D6E2 B3D6E4

10.4 Mengenal *asti /an 'enggunakan .iri ge)'etri sisi e'*at untuk 'en0elesaikan 'asala(.

, Mengkaji (u+ungan antara su/ut- sisi /an *e*enjuru se'ua jenis sisi e'*at. , Menggunakan *el+agai kae/a( untuk 'enentukan

2i3 Menentukan /an 'elukis garis si'etri +agi sisi e'*at 0ang /i+eri. 2ii3 Melukis suatu sisi e'*at 'enggunakan *r)trakt)r /an *e'+aris.

!enis,jenis sisi e'*at # ,<egie'*at sa'a , <egie'*at te*at ,")'+us ,<egie'*at selari
22

(asil ta'+a( su/ut,su/ut *e/ala'an sisi e'*at# .)nt)(n0a 'en0usun +u.u, +u.u *a/a satu titik'enggunakan *r)trakt)r /an *erisian ge)'etri /ina'ik.

2iii3 Men0atakan .iri ge)'etri sisi e'*at 0ang +erlainan jenis /an 'ena'akan sisi e'*at terse+ut. 2i53 Menentukan +a(a4a (asil ta'+a( su/ut,su/ut *e/ala'an suatu sisi e'*at iala( 3%&P. 253 Men0elesaikan 'asala( 0ang 'eli+atkan sisi e'*at.

,Tra*e;iu' B3D6E4 B9D4E1

11. BIDANG PEMBE A!A"AN# PE"IMETE" DAN $A< MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI P&P PEMBELAJARAN 11.1 Me'a(a'i k)nse* , Menggunakan .i* *eri'eter untuk segie'*at sa'a- gri/ 'en0elesaikan 'asala(. teselasi- ge)+)/, kertas gri/ M 4& atau *erisian k)'*uter untuk 2:/: 3/11/14 'ener)ka k)nse* *eri'eter. , Mener)ka /an 'ener+itkan 8)r'ula untuk 'enentukan *eri'eter segie'*at te*at. M 41 %/1& 1&/1&/14 11.2 Me'a(a'i k)nse* luas segie'*at te*at untuk 'en0elesaikan 'asala(. , Menggunakan segie'*at sa'a unit- gri/ teselasige)+)/, kertas gri/ atau *erisian k)'*uter untuk 'ener)ka k)nse* luas. , Mener)ka /an 'ener+itkan 8)r'ula untuk 'enentukan luas segie'*at te*at. , Menggunakan .i* atau ju+in segie'*at sa'a unit untuk 'ener)ka /an 'e'+uat

HASIL PEMBELAJARAN 2i3 Mengenal *asti *eri'eter suatu ka4asan. 2ii3 Menentukan *eri'eter ka4asan 0ang /ilingkungi garis lurus. 2iii3 Men0elesaikan 'asala( 0ang 'eli+atkan *eri'eter. 2i3 Menganggar luas suatu +entuk. 2ii3 Menentukan luas segie'*at te*at. 2iii3 Men0elesaikan 'asala( 0ang 'eli+atkan luas.

CATATAN Bentuk 0ang /ilingkungi garis lurus /an lengkung. 7a/kan ke*a/a garis lurus. B2D11E1 B3D=E1 .'2 /i+a.a se+agai D senti'eter *ersegiE uas suatu segie'*at sa'a unit iala( 1 unit *ersegi. uas suatu segitiga +ersu/ut tegak A H 23

9/1&,%/1&/14 ,1uti 7ari "a0a

7aji

generalisasi tentang# a3 *eri'eter segie'*at te*at 0ang 'e'*un0ai luas 0ang sa'a. +3 luas segie'*at te*at 0ang 'e'*un0ai *eri'eter 0ang sa'a.

/ari*a/a luas suatu segie'*at te*at.

11.3 Me'a(a'i k)nse* luas segitiga- segie'*at selari /an tra*e;iu' untuk 'en0elesaikan 'asala(. M 42 13/1& ,16/1&/14

,Mener)ka /an 'ener+itkan 8)r'ula untuk 'enentukan luas segitiga- segie'*at selari /an tra*e;iu' +er/asarkan luas segie'*at te*at.

, Men0elesaikan 'asala( se*erti 'enentukan tinggi atau *anjang ta*ak segie'*at selari.

2i3 Mengenal *asti tinggi /an ta*ak segitiga- segie'*at selari /an tra*e;iu'. 2ii3 Menentukan luas segitigasegie'*at selari /an tra*e;iu'. 2iii3 Menentukan luas raja( 0ang ter/iri /ari*a/a segitiga- segie'*at te*atsegie'*at selari atau tra*e;iu'. 2i53 Men0elesaikan 'asala( 0ang 'eli+atkan luas segitiga- segie'*at te*atsegie'*at selari /an tra*e;iu'

B3D=E2 B4D=E1 B4D=E2

12. BIDANG PEMBE A!A"AN# PEPE!A GEOMET"I MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI P&P PEMBELAJARAN M 43 12.1 Me'a(a'i .iri ge)'etri , Menggunakan +a(an ku+us /an ku+)i/. k)nkrit untuk 'enerangkan 2&/1& k)nse* *e*ejal ge)'etri. 22/1&/14

HASIL PEMBELAJARAN 2i3 Mengenal *asti *e*ejal ge)'etri. 2ii3 Men0atakan .iri ge)'etri

CATATAN Pe*ejal ge)'etri ter'asuk# , >u+us 24

, Per'ainan# Men.ari *e*ejal. <e/iakan +e+era*a set ka/ akti5iti 0ang 'engan/ungi keterangan 'engenai *e*ejal se*erti# a3 Betul,+etul /ua 'uka 0ang sa'a +entuk /an sai;. +3 <e'ua te*i 'e'*un0ai *anjang 0ang sa'a. Muri/ +ertan/ing untuk 'en.ari *e*ejal /i +ilik /arja( +er/asarkan keterangan terse+ut. , Mener)ka (u+ungan antara 'uka- te*i /an +u.u ku+us /an ku+)i/. , Me'+an/ing /an 'e'+e;a antara ku+us /an ku+)i/. <eterusn0a 'en0)alkan 'uri/ tentang kesa'aan atau *er+e;aan antara ku+us /an ku+)i/. , Menggunakan +a(an k)nkrit 2se*erti k)tak 0ang ter+uka3 untuk 'ereka +entuk +entangan ku+us /an ku+)i/. 12.2 Me'a(a'i k)nse* isi *a/u ku+)i/ untuk 'en0elesaikan 'asala(. , Menggunakan ku+us unit atau +a(an k)nkrit 0ang lain untuk 'uri/ 'ener)ka k)nse* isi *a/u. Q Mener)ka /an 'ener+itkan 8)r'ula untuk 'enentukan isi *a/u ku+)i/.

ku+us /an ku+)i/. 2iii3 Melukis +entangan ku+us /an ku+)i/ *a/a# a3 Gri/ segie'*at sa'a+3 >ertas k)s)ng. 2i53 Me'+ina ')/el ku+us /an ku+)i/ /engan# a3 Men.antu'kan 'uka 0ang /i+eri. +3 Meli*atkan +entangan 0ang /i+eri.

, >u+)i/ , <ilin/er , Pira'i/ , >)n , <8era B1D%E1 B2D12E1 ,Peta Bui( Bergan/a B3D:E1 B4D:E1

23/1& 2%/1&/14, 1uti 7ari Dee*a5ali

M 44 26/1& 31/1&/14

2i3 Menganggar isi *a/u ku+)i/. 2ii3 Menentukan isi *a/u ku+)i/. 2iii3 Men0elesaikan 'asala( 0ang 'eli+atkan isi *a/u ku+)i/.

.'3 /i+a.a se+agai# Esenti'eter *a/uE Isi *a/u +agi suatu ku+us unit iala( 1 unit *a/u. B4D1&E1 29

B9D9E1 B%D1E1 2=/1& 3&//1&/14 M 49 3/11,6/11/14 M 4% M 46 1&/11, 21/11/14 M 4= M 93 22/11/14 4/1/19 PELAKSANAAN INSTRUMEN PENEMPATAN TINGKATAN 2 2015 Pe'+entangan # B%D1E1 Men0elesaikan Masala( /ala' <atu <ituasi Mengurus ?ail /an "ek)/ PB<

CUTI AKHIR TAHUN

2%