Anda di halaman 1dari 19

BAB V UJI PENETRANT

5.1 Tujuan 5.1.1 Tujuan umum Mahasiswa mampu melakukan pengujian Non-Destructive Test liquid penetrant engan menggunakan p!"se u! #ang $ena!. 5.1.% Tujuan khusus Mahasiswa mampu menjelaskan s#a!a&-s#a!a& sua&u k"mp"nen #ang apa& iuji engan liquid penetrant an mampu menjelaskan jenis-jenis isk"n&in#ui&as #ang mampu i e&eksi engan liquid penetrant. 5.%. 'asa! Te"!i Penge(aluasian a&au inspeksi &e!ha ap sua&u isk"n&in#ui&as pa a k"ns&!uksi #ang menggunakan material l"gam) se$aikn#a mengu!angi !esik" &e!ja in#a ke*elakaan ke!ja) sua&u me&" a pengujian #ang seki!an#a ilakukan se*a!a !u&in) un&uk an juga akan mempe!mu ah men e&eksi ke$e!a aan engan

pe!awa&ann#a. Un&uk melakukan penge(aluasian a&au inspeksi &e!se$u& ipe!lukan mampu isk"n&in#ui&as pa a sua&u l"gam material. Uji liquid penetrant me!upakan salah sa&u me&" a pengujian jenis N'T +NonDestructive Test, #ang !ela&i- mu ah penetrant ini apa& an p!ak&is un&uk ilakukan. Uji liquid igunakan un&uk menge&ahui isk"n&in#ui&as halus pa a

pe!mukaan sepe!&i !e&ak) $e!lu$ang a&au ke$"*"!an. Pa a p!insipn#a me&" a pengujian engan liquid penetrant meman-aa&kan a#a kapila!i&as. Liquid penetrant isk"n&in#ui&as wa!nan#a k"n&!as engan wa!na &e!&en&u +me!ah, me!esap masuk ke alam ikelua!kan a!i alam

isk"n&in#ui&as) kemu ian liquid penetrant &e!se$u&

engan menggunakan *ai!an pengem$ang +developer, #ang engan liquid penetrant +pu&ih,. Te! e&eksin#a isk"n&in#ui&as

a alah engan &im$uln#a $e!*ak-$e!*ak me!ah +liquid penetrant, #ang kelua! a!i alam isk"n&in#ui&as

PT | 1

'isk"n&in#ui&as #ang mampu

i e&eksi

engan pengujian ini a alah

isk"n&in#ui&as #ang $e!si-a& &e!$uka engan p!insip kapila!i&as sepe!&i pa a .am$a! 5.1. 'e&eksi isk"n&in#ui&as engan *a!a ini &i ak &e!$a&as pa a uku!an) $en&uk a!ah isk"n&in#ui&as) s&!uk&u! $ahan maupun k"mp"sisin#a. Liquid penetrant apa& me!esap ke alam *elah isk"n&in#ui&as #ang sanga& ke*il. Pengujian penetrant &i ak apa& men e&eksi ke alaman a!i isk"n&in#ui&as. P!"ses ini $an#ak igunakan un&uk men#eli iki ke!e&akan pe!mukaan +surface cracks,) keke!"p"san +porosity,) lapisanlapisan $ahan) ll. Penggunaan uji liquid penetrant &i ak &e!$a&as pa a l"gam ferrous an non ferrous saja &e&api juga pa a ceramics) plastic) gelas) an $en a-$en a hasil powder metalurgi.

.am$a! 5.1 P!"ses kapila!i&as pa a specimen uji

Penggunaan uji liquid penetrant ini sanga& &e!$a&as) misaln#a/ 1. 0e!e&akan a&au keke!"p"san #ang a a apa& i e&eksi jika ke!e&akan

&e!se$u& me!em$a& hingga ke pe!mukaan $en a. 1e angkan ke!e&akan #ang a a i$awah pe!mukaan $en a) &i ak akan &e! e&eksi engan menggunakan me&" a pengujian ini. %. 2. Pa a pe!mukaan #ang &e!lalu kasa! a&au $e!p"!i-p"!i juga mengaki$a&kan in ikasi palsu. Me&" a pengujian ini &i ak ianju!kan un&uk men#eli iki $en a-$en a hasil hasil metallurgy #ang ku!ang pa a&. apa&

PT | 2

0lasi-ikasi liquid penetrant sesuai *a!a pem$e!sihann#a Liquid penetrant $ila iliha& a!i *a!a pem$e!sihann#a apa&

iklasi-ikasikan menja i &iga ma*am me&" a -ak&"! $e!iku& ini / 1, 0"n isi pe!mukaan $en a ke!ja #ang iseli iki

an ke&igan#a memiliki

pe!$e aan #ang men*"l"k. Pemilihan salah sa&u sis&em $e!gan&ung pa a -ak&"!-

%, 0a!ak&e!is&ik umum discuntinuity3 ke!e&akan l"gam 2, 4ak&u an &empa& pen#eli ikan 5, Uku!an $en a ke!ja Me&" a pengujian liquid pene&!an& ini iklasi-ikasikan sesuai engan *a!a pem$e!sihann#a) #ai&u/ 1. Water washable penetrant system 1is&em li6ui ha&i) ka!ena li6ui isk"n&in#ui&as. 2. ost emulsifible system Biasa igunakan un&uk men#eli iki ke!e&akan #ang sanga& ke*il) menggunakan pene&!an& #ang &i ak apa& i$asuh engan ai!. Pene&!an& jenis ini ila!u&kan engan "li an mem$u&uhkan langkah &am$ahan pa a saa& pen#eli ikan #ai&u pem$u$uhan emulsi-ie! #ang i$ia!kan pa a pe!mukaan spesimen. 2. !olvent removable system 1"l(en& removable sis&em pem$asuhan penetrant. igunakan pa a saa& pre cleaning an enetrant jenis ini la!u& alam "li. Pem$e!sihan pene&!an& ini pene&!an apa& $e!upa -lu"!es*en&. P!"ses a!i pe!mukaan penge!jaann#a *epa& an e-isien. Pem$ilasan ha!us ilakukan se*a!a ha&iapa& &e!hapus ha$is

penetrant se*a!a "p&imum apa& i*apai engan *a!a mengelap pe!mukaan $en a ke!ja engan lap #ang &elah ilem$a$kan engan solvent. Tahap akhi! a!i pengelapan juga apa& engan solvent. ilakukan engan menggunakan kain ke!ing. enetrant ihilangkan engan *a!a mem$anji!i pe!mukaan $en a ke!ja

PT | 3

0lasi-ikasi liquid penetrant $e! asa!kan pengama&ann#a Be! asa!kan pengama&ann#a a a &iga jenis liquid penetrant) #ai&u/ 1. "isible penetrant Pa a umumn#a visible penetrant $e!wa!na me!ah. 7al ini i&unjukkan pa a penampilann#a #ang contrast &e!ha ap la&a! $elakang wa!na developern#a. P!"ses ini &i ak mem$u&uhkan pen*aha#aan ultra violet) &e&api mem$u&uhkan *aha#a pu&ih minimal 1888 lu# un&uk pengama&an. %. $luorescent penetrant Liquid penetrant ini a alah #ang apa& $e!kilau $ila disensivitas fluorescent penetrant $e!gan&ung pa a kemampuann#a un&uk menampilkan i!i &e!ha ap *aha#a ultra violet #ang lemah pa a !uangan #ang gelap. 2. Dual sensitivity penetrant Pa a system ini) specimen mengalami ua kali pengujian #ai&u visible penetrant an fluorescent penetrant) sehingga engan ual sensitivity apa& ipe!"leh hasil engan ke&eli&ian #ang le$ih &inggi an aku!a&.

5.2 %cceptance criteria 'alam uji ini material apa& in#a&akan memiliki *a*a& #ang ha!us ire&ect apa$ila material &e!se$u& se*a!a umum memiliki uku!an *a*a& #ang le$ih a!i 1)9 mm. an material &e!se$u& apa& i&e!ima apa$ila pe!mukaann#a $e$as a!i / 1. Linier indication 1ua&u *a*a& ika&akan memiliki in ikasi linier apa$ila pa a *a*a& &e!se$u& memiliki panjang le$ih a!i 2 kali le$a!n#a. %. 'ounded indication 1ua&u *a*a& ika&akan memiliki in ikasi lingka!an apa$ila pa a *a*a& &e!se$u& memiliki panjang ku!ang a!i 2 kali le$a!n#a. o (aterial &e!se$u& akan ire&ect apa$ila memiliki panjang a&au le$a! in ikasi lingka!an le$ih a!i 5 mm.

PT | 4

o (aterial &e!se$u& akan ire&ect apa$ila memiliki 5 a&au le$ih in ikasi lingka!an #ang &e!susun alam sa&u $a!is) engan ja!ak an&a!a in ikasi lingka!an ku!ang a!i 1)9 mm. Maka) apa$ila pe!mukaan sua&u material $e$as a!i ke ua in ikasi #ang &elah ise$u&kan i a&as) material &e!se$u& apa& i&e!ima.

PT | 5

5.5

Me&" "l"gi 5.5.1 Pe!ala&an an $ahan

5.5.1.1 Pe!ala&an a. Pengga!is $. 1ika& $aja *. 0a$el roll . :ampu e. Light meter

5.5.1.% Bahan enetrant) cleaner an developer #ang igunakan i&unjukkan pa a .am$a! 5.% a. !pecimen uji $e!upa weld plat $. *leaner +10; < 1 (agnaflu#, *. Liquid penetrant +10: 1, . Developer +10' < N= 3 >P ?, e. 0ain

.am$a! 5.% *leaner +ki!i,) liquid penetrant +&engah, an developer +kanan,

PT | 6

5.5.%

:angkah ke!ja

5.5.%.1 Pe!siapan pe!mukaan engan menggunakan sika& $aja 1e$elum pe!*"$aan ilakukan ki&a ha!us mempe!siapakan pe!mukaan $en a uji) #ai&u engan mem$e!sihkan pe!mukaan menggunakan sika& $aja an melakukan penguku!an $en a uji. Aga! pe!mukaan $en a uji $e!sih a!i slag) spatter an k"&"!an lainn#a. .am$a! 5.2 +a, i $awah ini me!upakan p!"ses pem$e!sihan awal pe!mukaan specimen engan menggunakan sika& $aja an .am$a! 5.2 +$, p!"ses penguku!an $en a uji

.am$a! 5.2+a, Pem$e!sihan specimen

.am$a! 5.2 +$, Penguku!an specimen

PT | 7

5.5.%.% re celaning Pe!&ama-&ama se$elum ilakukan pengujian liquid penetrant) specimen +weld plat, i$e!sihkan &e!le$ih ahulu engan *a!a mengelap pe!mukaan menggunakan kain lap) kemu ian kain lap #ang le$ih $e!sih i$asahi ulu engan *leane! lalu ig"s"kkan pa a specimen un&uk mem$e!sihkan specimen a!i k"&"!an) "li) lemak-lemak) ll kemu ian specimen isemp!"& engan cleaner kemu ian material uji i lap hingga $ena!-$ena! $e!sih. .am$a! 5.5 i $awah ini me!upakan p!"ses imana specimen men apa&kan pe!lakuan pre cleaning

.am$a! 5.5 re cleaning 5.5.%.2 Penen&uan dwell time 1e$elum ilakukan pen#emp!"&an liquid penetrant &e!le$ih ahulu

i&en&ukan dwell time #ang

igunakan un&uk p!"ses penetrasi liquid

penetrant engan $aik. dwell time i&en&ukan engan ua pe!&im$angan) #ang pe!&ama i&en&ukan a!i $ahan penetrant &e!se$u&) an #ang ke ua menggunakan Ta$el 5.1 standard a!i %!(+ 2,,- section V article 9) $e! asa!kan $ahan #ang igunakan. 0a!ena material ujin#a $e!upa $aja maka dwell time minimumn#a a alah 5 meni&.

PT | 8

Ta$le 5.1 !tandart %!(+ %881 section V article 9

5.5.%.5 Aplikasi liquid penetrant 1e&elah i&u ilakukan pen#emp!"&an liquid penetrant ke material uji engan dwell time 5 meni& #ang i&ujukan aga! ipe!"leh penetrasi liquid penetrant #ang $aik. 1elain i&u juga wa!na liquid penetrant #ang igunakan $e!$e a +k"n&!as, 5.5 engan wa!na developer #ang igunakan supa#a apa& ike&ahui se*a!a (isual isk"n&in#ui&as #ang a a. 'apa& iliha& pa a .am$a! i $awah ini #ang me!upakan p!"ses pengaplikasian penetrant.

PT | 9

.am$a! 5.5 Aplikasi liquid penetrant 5.5.2.5 *leaning sisa penetrant 1e&elah li6ui pene&!an& isemp!"&kan) an engan menggunakan

dwell time 5 meni&) li6ui pene&!an& #ang a a i ae!ah specimen #ang akan iama&i) i$e!sihkan engan menggunakan solvent. ;a!an#a #ai&u engan mengelap pe!mukaan specimen engan kain #ang &elah ilem$a$kan engan solvent engan a!ah sea!ah. Pe!ha&ian kain #ang igunakan ha!us $e!sih ka!ena ikhawa&i!kan k"&"!an #ang a a pa a kain akan menempel pa a specimen uji. Pem$e!sihan specimen uji sepe!&i pa a .am$a! 5.9 i $awah ini /

PT | 10

.am$a! 5.9 *leaning sisa penetrant 5.5.2.9 Aplikasi developer 1e&elah 5 meni& liquid penetrant #ang &elah material $e!sih uji i$e!sihkan $agian a&asn#a isemp!"&kan pa a engan

+pe!mukaann#a,

menggunakan lap ke!ing. 1e&elah i&u aga! pe!mukaan material uji le$ih a!i liquid penetrant maka pe!mukaan material uji ilem$a$kan i$e!sihkan engan lap a&aupun ke!&as pen#e!ap #ang engan cleaner

un&uk mem$e!sihkan pe!mukaan specimen hingga &i ak a a lagi sisa penetrant #ang a a ke*uali #ang me!esap i alam isk"n&in#ui&as. 1e$elum i$e!i + isemp!"&kan, developer &e!le$ih ahulu iliha&

dwell time a!i developer #ang igunakan. Dwell time a!i developer #ai&u minimum 5 meni&. 1e&elah i&u $a!ulah isemp!"&kan ke material uji engan ja!ak pen#emp!"&an @ %5 centimeter sehingga ipe!"leh pen#emp!"&an #ang !a&a ke selu!uh pe!mukaan material uji. Be!iku& ini me!upakan .am$a! 5.A a!i pengaplikasian developer pa a specimen /

PT | 11

.am$a! 5.A Aplikasi developer 5.5.2.A E(aluasi 1e&elah spesimen& isemp!"& engan developer engan !a&a) kemu ian i&unggu selama 18 meni& hingga $ena!-$ena! ipe!"leh hasil #ang $aik lalu ki&a mengama&i a an#a wa!na liquid penetrant #ang &ampak ka!ena &e!angka& kelua! kepe!mukaan "leh developer. 4a!na #ang &ampak &e!se$u& kemu ian iuku! panjangn#a an i "kumen&asikan un&uk ipe!"leh a&a #ang le$ih $aik mengenai isk"n&in#ui&as #ang ipe!"leh a!i pengujian Non-Destructive Test engan menggunakan liquid penetrant. 1e!&a iuku! in&ensi&as *aha#a pa a saa& pe!*"$aan engan menggunakan lightmeter #ang menunjukkan $e!iku& me!upakan .am$a! 5.B a!i ala& lightmeter.

PT | 12

.am$a! 5.B E(aluasi hasil pe!*"$aan 5.5.2.B ost *leaning 1e&elah ia akan e(aluasi) &ahap #ang &e!akhi! #ai&u pem$e!sihan speciment. !pecimen i$e!sihkan engan *a!a mengelap pe!mukaan i$asahi engan cleaner) menggunakan kain lap) kain lap #ang &elah kain lap. 1epe!&i pa a .am$a! 5.? su ah ilem$a$kan engan cleaner.

kemu ian specimen isemp!"& engan cleaner kemu ian ilap lagi engan i$awah ini #ang menunjukkan pem$e!sihan sisa penetrant an developer engan menggunakan kain #ang

PT | 13

.am$a! 5.? Aplikasi cleaner 5.5 Analisis 'a&a an Pem$ahasan Pa a pe!*"$aan ini kami menggunakan dwel time un&uk liquid penetrant 5 meni&) an un&uk aplikasi developer 18 meni&. 1e&elah material i $e!i developer) maka *a*a& pe!mukaan pa a material &e!se$u& $a!u &e!liha& sepe!&i .am$a! 5.18 i $awah ini #ang menunjukkan pengaplikasian developer.

.am$a! 5.18 Aplikasi developer Pa a pe!*"$aan ma&e!ial 1 ini kami menemukan 2 diskontinuity pe!mukaan material 1 #ai&u / an 5 defect pa a

PT | 14

SPECIMEN 1 WELD PART N O 1 2 3 4 5 6 7 8 Part/Ite 12tt 3'!+t 12tt 3'!+t 12tt 3'!+t 12tt 3'!+t 12tt 3'!+t 12tt 3'!+t 12tt 3'!+t 12tt 3'!+t S!"e # Pa+-a+. 2 3 3 15 20 10 20 15 $ Le/ar 1 2 2 6 6 6 6 6 T%&e '( De(e)t R'2+0e0 R'2+0e0 R'2+0e0 L!+!er L!+!er L!+!er L!+!er L!+!er RES*LT A))e&te0 Re-e)te0 Re+ ar, O5 O5 O5

4 4 4 4 4 4 4 4

O5 O5 O5 O5 O5

Menu!u& s&an a!& A1ME *a*a& a&au lu$ang a!i specimen 1 &e!masuk rounded in ikasi) ka!ena panjangn#a ku!ang a!i &iga kali le$a!n#a an linie! in ikasi) ka!ena panjang le$ih a!i 2 kali le$a!) sehingga specimen &e!se$u& &i ak apa& i&e!ima a&au i&"lak se$agai $ahan k"ns&!uksi #ang meme!lukan keke apan #ang &inggi. Misaln#a/ k"ns&!uksi $"ile!) k"ns&!uksi &angki) k"ns&!uksi &a$ung storage. Be!iku& ini me!upakan .am$a! 5.18 an .am$a! 5.11 specimen 1 an .am$a! 5.1% specimen #ang &elah i$e!i *ai!an developer

112

PT | 15

11 3 4 9 2 8

89

10

.am$a! 5.18 Tampak a&as specimen 1 #ang &elah i$e!i penetrant

35

.am$a! 5.11 Tampak samping specimen 1 #ang &elah i$e!i penetrant Pa a pe!*"$aan material % ini kami &i ak menemukan a an#a discontinuity an defect.

PT | 16

32

5.9

0esimpulan 'a!i pe!*"$aan #ang &elah ilakukan i apa&kan kesimpulan $ahwa &e! apa& discontinuity an diffect pa a pe!*"$aan pengujian material weld part an #ang menggunakan pengujian pene&!an &ipe visible engan me&" e solvent removable ini) an i&emukan isk"n&inui&as engan $en&uk !"un e an linie!. an 5 defect pa a

Pa a pe!*"$aan ma&e!ial 1 ini kami menemukan 2 diskontinuity pe!mukaan material 1 #ai&u /

PT | 17

SPECIMEN 1 WELD PART N O 1 2 3 4 5 6 7 8 Part/Ite 12tt 3'!+t 12tt 3'!+t 12tt 3'!+t 12tt 3'!+t 12tt 3'!+t 12tt 3'!+t 12tt 3'!+t 12tt 3'!+t S!"e # Pa+-a+. 2 3 3 15 20 10 20 15 $ Le/ar 1 2 2 6 6 6 6 6 T%&e '( De(e)t R'2+0e0 R'2+0e0 R'2+0e0 L!+!er L!+!er L!+!er L!+!er L!+!er RES*LT A))e&te0 Re-e)te0 Re+ ar, O5 O5 O5

4 4 4 4 4 4 4 4

O5 O5 O5 O5 O5

'a!i hasil p!ak&ikum #ang &elah kami lakukan apa& ike&ahui $ahwa/ 1. 'engan uji liquid penetrant) maka le&ak an $en&uk *a*a& pa a sua&u specimen apa& ike&ahui. %. 'engan uji liquid penetrant) apa& ike&ahui apakah specimen i&u la#ak a&au &i ak la#ak ipakai. 2. ;a*a& #ang pe!mukaan. 5. Pengujian ini &e!masuk pengujian #ang se e!hana i$an ing pengujian #ang lain) an $ia#a #ang ipe!lukan !ela&i- mu!ah. Daftar Pustaka ihasilkan a!i pengujian ini a alah *a*a& &e!$uka a&au *a*a&

1. %.

7a!s"n") '!) I! C T.Dkamu!a) '!) E1??1F) Teknologi engelasan Logam) PT. P!a #a Pa!ami&a) Jaka!&a 4a*hi 1uhe!man) I!) E1?BAF) Diktat engetahuan .ahan) Ju!usan Teknik Mesin =TI) IT1

PT | 18

2. 5.
57

'"sen Me&allu!gi) E1?B9F) Mesin =TI) IT1 M.M. Muni!) E%888F) (odul Bangunan 0apal) PPN1

etun&uk

raktikum Logam) Ju!usan Teknik

raktek /&i .ahan) V"l 1) Ju!usan Teknik

120! Pra8'-'9 ST :2002;9 Buku Petunjuk Praktek Uji Bahan 9 32r28a+ Te,+!, Per e8!+a+ 5a&a<9 PPNS

Lampiran

PT | 19