Anda di halaman 1dari 3

Panduan Penulisan Proposal Tesis

Sesiapa yang ingin melanjutkan pelajar dalam Ijazah Tinggi atau postgraduate pasti buntu untuk menulis proposal tesis. Di sini, saya ingin kongsikan bersama panduan penulisan proposal tesis..ia hampir sama bagi universiti-universiti di Malaysia. Panduan Penulisan Proposal Tesis !ajian !uantitati"#

Penulisan Proposal Tesis atau dikenali sebagai $adangan penyelidikan yang dimaksudkan di sini adalah bertujuan untuk dijadikan asas pertimbangan bagi pemilihan %alon ijazah tinggi di univerisitiuniversiti dan juga dalam proses pengesahan bidang atau skop penyelidikan dalam pengajian ijazah tinggi. !ita hendaklah mengemukakan %adangan penyelidikan & proposal penyelidikan ini dalam bentuk yang berjilid dan kemas. $adangan penyelidikan ini hendaklah menjelaskan elemen-elemen berikut' (. )idang kajian' Menjelaskan bidang khusus bagi kajian yang akan dilaksanakan seperti bidang teknologi pendidikan, bahasa arab, syariah, pendidikan Islam dan sebagainya.

*. Tajuk' Pernyataan tajuk ini hendaklah mampu menjelaskan persoalan pokok dan "okus kajian. +akikatnya, dalam proses kita menulis tesis, tajuk yang kita tulis akan sering berubah. Tetapi, skop dan "o%us kajian kita perlu jelas.

,. Penulisan )ab-)ab dalam Proposal Tesis Dalam penulisan proposal tesis, ia melibatkan tiga bab iaitu )ab (' Pendahuluan, )ab * ' Sorotan !ajian dan )ab , ' Metodologi !ajian Saya ingin kongsikan dahulu )ab ( yang melibatkan tajuk-tajuk yang perlu dimasukkan dalam )ab (. Dalam )ab ( P-.D/+010/. !emudian dimulakan dengan, (.( (.* (., (.2 (.4 (.5 (.6 (.7 (.8 (.(9 Pengenalan 1atar )elakang !ajian Pernyataan Masalah 3bjekti" !ajian Persoalan !ajian !epentingan !ajian Skop !ajian !erangka !onseptual !ajian De"inisi 3perasional !esimpulan

)/) ( -lemen-elemen dalam bab ( yang perlu di"ahami dengan jelas# ' a. 1atarbelakang masalah ' Membin%angkan situasi timbulnya masalah yang akan dikaji. !eberkesanan perbin%angan ini boleh dilihat pada kemampuannya untuk menampakkan masalah berkenaan dan pentingnya untuk diteliti dan didalami.

b. Pernyataan masalah&Permasalahan !ajian' Pada bahagian ini %alon hendaklah menyenaraikan masalah-masalah sebenar yang akan dikaji atau juga dikenali sebagai isu-isu mendorong kita memilih tajuk kajian. la dinyatakan dalam bentuk penjelasan tentang masalah atau isu-isu yang menjadi tumpuan kajian.

%. 3bjekti" !ajian' Di sini %alon hendaklah menjelaskan halatuju kajian dan perkara-perkara yang diharap akan dapat di%apai di akhir kajian nanti. Pernyataan ini hendaklah jelas, rasional, serta relevan dengan masalah yang dikaji. 3bjekti" hendaklah mampu di%apai dan pen%apaiannya itu se:ajarnya boleh diukur.

d. Persoalan !ajian Daripada objekti" kajian, kita bina soalan-soalan yang menja:ap objekti" kajian. Soalan kajian perlu jelas, ber"okus dan selari dengan objekti" kajian.

e. +ipotesis kajian ;ika Perlu#' +ipotesis ialah pernyataan sementara tentang hubungan antara unsur-unsur yang dikaji atau tentang %ara penyelesaian bagi sesuatu masalah.

". !epentingan kajian' !ita hendaklah menjelaskan kepentingan dan sumbangan kajian yang akan dilaksanakan terhadap bidang yang dikaji seperti dapat memantapkan penjelasan tentang sesuatu hukum, memperkemaskan sesuatu kaedah, membetulkan sesuatu "ahaman atau seumpamanya. ;uga kepentingan dan sumbangannya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan negara.

g. Skop kajian & )atasan !ajian' Skop dimaksudkan batasan kajian yang akan dijalankan. Penjelasan ini penting bagi mempastikan penilai dapat memahami sempadan kajian berkenaan. !ita sebagai penyelidik perlu menjelaskan batasan atau limitasi dalam kajian kita seperti sampel kajian, tempoh kajian, limitasi tempat, skop metodologi kajian dan sebagainya.

h. !erangka !onseptual !ajian !erangka !onseptual ini bermaksud satu bentuk kerangka konsep yang menerangkan se%ara ringkas bentuk kajian, hala tuju kajian, "ormat kajian dan peringkat-peringkat atau "asa-"asa dalam kajian. Ia juga boleh diasaskan di atas mana-mana teori yang ada atau dibentuk sendiri berasaskan kajiankajian terdahulu. !erangka !onseptual ini akan menjadi panduan kepada kajian akan dilaksanakan.

i. De"inisi Istilah & De"inisi 3perasional' De"ini Istilah ini melibatkan istilah-istilah penting dalam kajian. Ia perlu dijelaskan de"inisinya agar pemba%a dapat memahami dengan lebih jelas kajian yang dijalankan. Dalam bahagian ini, de"iniside"inisi umum diberikan, seterusnya pengkaji perlu menetapkan de"inisi khusus dalam kajian tersebut.

Semoga selepas memba%a post ini...pemahaman anda makin jelas.Post yang seterusnya, saya akan kongsi %ara menulis proposal tesis bagi )ab * dan )ab ,.