Anda di halaman 1dari 15

KERTAS KERTASCADANGAN CADANGAN

PERTANDINGAN PERTANDINGANDAM DAMHAJI HAJI TERTUTUP TERTUTUPIPGKP IPGKP2014 2014

DEWAN DEWANINDERA INDERAKAYANGAN KAYANGAN INSTITUT INSTITUTPENDIDIKAN PENDIDIKANKAMPUS KAMPUS PERLIS PERLIS JALAN JALANBEHOR BEHORPULAI, PULAI,01000 01000 KANGAR, KANGAR, PERLIS. PERLIS.

BERTEMPAT BERTEMPAT

10 10Mac Mac2014 2014(ISNIN (ISNIN

TARIKH TARIKH MASA MASA

!.00A.M. !.00A.M.""11.#0A.M. 11.#0A.M.

PISMP PISMPR$%a R$%aB$&'(% B$&'(%Da& Da&T$%&)*)+, T$%&)*)+, S$-$.'$/ S$-$.'$/00 IPG IPGKa-1(. Ka-1(.P$/*,. P$/*,. A-2,*a& A-2,*a&Ja&(a/, Ja&(a/,2012 2012 Dengan DenganKerjasama Kerjasama

ANJURAN ANJURAN

IPG IPGKa-1(. Ka-1(.P$/*,. P$/*,.

1.0

NAMA PROGRAM

PERTANDINGAN DAM HAJI TERTUTUP IPG KAMPUS PERLIS 2014 2.0 PENGENALAN Pertandingan ini meru a!an "atu ertandingan #ang dian$ur!an %&e' e&a$ar

Pr%gram I$a(a' Sar$ana Muda Perguruan Re!a )entu! Dan Te!n%&%gi "eme"ter *+ Pertandingan ini di"ertai %&e' e&a$ar, e&a$ar In"titut Pendidi!an Guru Kam u" Per&i"+ Pr%gram di$a&an!an di -a.a' -im-ingan Pen#e&ara" Pr%gram #ang $uga meru a!an Pen"#ara' Penguru"an / Pentad-iran Pendidi!an Ja"mani / Su!an0 iaitu M%'amad Idri" -in S+S#ed A'med+ Pr%gram ini di$a&an!an -agi memenu'i ama&i "u-$e! PJM 1112+ Pertandingan ini a!an diada!an "e&ama "atu 'ari iaitu ada 10 Ma2 20140 di De.an Indera Ka#angan In"titut Pendidi!an Guru Kam u" Per&i"+ 3.0 MATLAMAT r%$e! -agi

Me&ati' e&a$ar, e&a$ar "e-agai -a!a& guru #ang mem un#ai e&-agai i&mu tentang 2ara mentad-ir dan menguru"!an a!ti3iti endidi!an $a"mani dan "u!an untu! murid,murid "e!%&a' renda' nanti+ 4.0 OBJEKTIF 4+1 4+2 4+1 Memenu'i !e er&uan "u!atan e&a$aran PJM1112 da&am r%"e" men$adi graduan In"titut Pendidi!an Guru di Ma&a#"ia+ Meng'a#ati dan me.ari"i ni&ai,ni&ai ter"irat da&am Permainan Tradi"i%na&+ Men#edia!an e&a$ar, e&a$ar "e-agai -a!a& guru #ang mem un#ai e&-agai i&mu tentang 2ara mentad-ir dan menguru"!an a!ti3iti endidi!an $a"mani dan "u!an untu! murid,murid "e!%&a' renda' nanti+ 4+4 Memu u! "emangat -e!er$a"ama dan "entia"a -ergera! da&am "atu !um u&an "e!a&i gu" mengerat!an &agi 'u-ungan "i&atura'im antara e"erta dan !um u&an #ang ter&i-at+ 4+* Mengua"ai dan menga &i!a"i!an !ema'iran da&am enge&%&aan "e"uatu r%gram+ enguru"an dan

5.0

TARIKH, MASA & HARI PROGRAM

10 Ma2 2011 4I"nin5 6.0 TEMPAT PELAKSANAAN PROGRAM

De.an Indera Ka#angan IPG Kam u" Per&i" 7.0 ANJURAN

6 "#en Pr%gram I$a(a' Sar$ana Muda Perguruan 4PISMP5 Re!a )entu! dan Te!n%&%gi In"titut Pendidi!an Guru0 Kam u" Per&i"0 Per&i"+ 8.0 SENARAI NAMA PENGANJUR

Ru$u! Lam iran 1 .0 JA!ATANKUASA

Ru$u! Lam iran 2 10.0 "ARA BERMAIN # PERATURAN KABA$$I

Ru$u! Lam iran 1 11.0 JA$UAL PERTAN$INGAN

Ru$u! Lam iran 4 12.0 SISTEM PERTAN$INGAN

Ru$u! Lam iran * 13.0 TENTATIF PERTAN$INGAN

Ru$u! Lam iran 7 14.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

Ru$u! Lam iran 8

15.0

PENUTUP

Di'ara !an agar mening!at!an &agi di'ara !an agar da&am

r%gram ini a!an men$adi "atu a!ti3iti #ang da at mem-eri engama&an -aru #ang -erguna e&-agai !ema'iran entad-iran

man9aat !e ada e&a$ar, e&a$ar PISMP Re!a )entu! Dan Te!n%&%gi di "am ing da at engeta'uan dan mem er%&e' mi"a&n#a i&mu tentang engan$uran ertandingan dan ermainan tradi"i%na&+ Se&ain itu0 e&a$ar $uga da at me&eng!a !an diri dengan e&-agai a" e! terutaman#a me&i uti a" e! enguru"an dan

Pendidi!an Ja"mani dan "u!an di "e!%&a' nanti+ 6&e' itu0 di'ara !an agar !erta" !er$a ini menda at "%!%ngan0 dan !e&u&u"an dari i'a! tuan+ ertim-angan

LAMPIRAN 1 SENARAI NAMA PESERTA PERTAN$INGAN BIL NAMA 1+ AGINISH A:L LET;HMANAN 2+ 1+ 4+ *+ 7+ 8+ =+ <+ 10+ 11+ 12+ 11+ 14+ 1*+ 17+ 18+ 1=+ 1<+ 20+ ALE> ANANTHARAJ A:L ?I;T6R AR6KIASAM@ ;IND@ MINA AJUN DI?@AHSHNI A:P MIGARAJ GAN JEE >IANG HAJAMIRDAH )T A)IDIN K6H ;HUHAN LING KU6 ERN MAL;6M LAP6K ANAK GUMA M6HAMAD HASRIAAL )IN A)U )AKAR M6HD BAR6UK )IN A)D RAHMAN M6HD HABIA )IN SAMIL M6NALISA ANAK DANIEL MUHAMMAD KHALID )IN MD AAKI MUHAMMAD S@ABIC )IN M6HD AULKIBLI N6R AIN )T MAT DIN NUR ACMARRINA )T KAMARUDIN 66I JU6 @IN 66I @ING HUI SI?A)ALAN A:L P66NGA?ANAM NO TELEFON 014,<444*=8 014,<481204 011,4<0<=*8 011,41*1281 017,717<8<= 011,=812<44 018,<720221 017,=<72110 01<,=27=7=2 018,40241*2 018,*020112 014,*72<017 01<,=1=2*=1 018,4*=<7<* 014,*0107=4 018,1<*2128 014,*178110 012,*010817 012,*77071< 012,*208224 NO. KP <01210,0=,**1* <20111,02,*7=1 <20*21,11,740= <20<21,02,7112 <20402,04,**<8 <20814,12,7840 <21008,11,**== <10*01,11,7118 <00=01,11,=72< <20110,08,*121 <20411,02,**** <10*0<,12,*81* <21008,11,**1= <21014,0=,*828 <11107,01,*011 <2080<,04,*102 <20=02,01,**=2 <2041=,0=,***0 <2070<,02,*104 <20<0=,0=,**4*

LAMPIRAN 2 JA!ATAN KUASA PERTAN$INGAN $AM IPG KAMPUS PERLIS 2014 P%&'%()*+ N,+- P%&'%()*+ D M6HD IKHEANI )IN ISMAIL 4018,=142=*25 D GAA@ATHRI A:P JA@ARAMAN

S%.+,)*,/, N,+- S%.+,)*,/, B%&0,/,(+ AJK1 P%(,2,.,& 1 ;HANG PEI PEI

D BAM @EN LING 4018202*1475 D TE6H ;HIN @EE D LIM AHI @UN

NG AHA6 KEI P%&9,.,. M,*, 1

F3.3'(,4+ 5 $36)7%&.,*+1 HUANG JI >IANG K6MAGAL A:P KUNAISEKARAN B+(3 M,6,&,& 0,& 7+&)7,& 1 KEE SIAE LING B+(3 P)-2+*+.+ 1 LIM THIENG THIENG B+(3 H,0+,/ 1 M6HAMAD NIAAR )IN ;HE ME B+(3 K%*%2,7,.,& 1 MEILTHRISTA MI;HAEL P6UDI

PUSPANATHAN A:L SUGUMARAN P%&9,.,. M,(6,/ 1 TAN ;HIEE SHAN T%6&+6,2 0,& :%(.,&0+&',& 1 THARANI A:P KANAPPAN

P%&',0+2 1 M6HD A)DUL AAIA )IN AAMEE AULHILME )IN M6HAMAD ENGKU ABIAUL )IN ENGKU HALIM B+(3 S+,(,8, 1 NURDALILA )INTI AHMAD SHUKR B+(3 P(3.3632D

L,7:+(,& 3 PERALATAN 1. P,:,& Pa an ermainan #ang diguna!an -er-entu! "egi em at "ama+ )ia"an#a0 a an ini a!an di-a'agi!an !e ada 74 atau 100 eta! "egi em at "ama namun #ang diguna!an da&am ertandingan ini ia&a' 74 eta! iaitu =F=0 dengan .arna eta! #ang -er"e&ang,"e&i ge&a dan 2era' 4mera' dan 'itam5+ Pa an 2atur $uga -%&e' diguna!an namun .arna a an 2atur dengan a an dam ada&a' -er-e(a 2iri,2irin#a+ 2. B),/ Dua -ua' dam -%&e' di"u"un "e2ara -ertindi' untu! men$adi G'a$iG+ Ke-ia"aann#a .arna -agi -ua' ada&a' -er&ainan untu! memuda'!an emain -ermu&a main "e erti -ia"a+ Se!iran#a -ua' er-e(aan diantara -ua' dam "endiri dan -ua' dam i'a! &a.an 4.arna mera' dan 'itam5+ Kedua,dua dam emain -er$a#a "am ai !e 'u$ung a an &a.an0 ia di!ata!an Gnai! 'a$iG+ )ua' 'a$i ini da at di-e(a!an dari -ua' -ia"a dengan me&eta!!an "atu &agi -ua' dam di ata"n#a 4di"u"un dua ting!at5+ Kei"time.aan -ua' 'a$i ia&a' ia -%&e' -ergera! !e 'ada an atau !e -e&a!ang "e-era a -an#a! &ang!a' #ang di!e'enda!i 4"e!iran#a tida! di'a&ang -ua' dam i'a! "endiri5+ 3. Stopwatch Stopwatch diguna!an da&am ertandingan untu! mema"ti!an ermainan da at di!a.a& dengan -er!e"an dimana "etia "e&ama * minit untu! meng'a-i"!an Seandain#a ter"e-ut+ ertandingan a!an di-eri!an ma"a ermainan dan menamat!ann#a+ emenang da&am ertandingan

ermainan ma"i' -e&um tamat "e&e a" tem %' * minit ter"e-ut

mata dam a!an di!ira untu! menentu!an

4. P,:,& .)2+* Diguna!an untu! men2atat ering!at, ering!at da&am ertandingan0 ma"a #ang di eruntu!!an untu! "etia "eteru"n#a+ "ARA BERMAIN 1+ Memer&u!an 2 %rang emain untu! -ermain ermainan dam+ 2+ Pa an dam 'aru"&a' -er"ai( =F= dimana .arna untu! "etia -er"e&ang "e&i 4.arna ge&a dan .arna 2era'5 1+ ;ara Ma!an 1+1 )ua' Dam )ia"a 1+1+1 Se!iran#a di e en$uru !anan:!iri terda at -ua' dam i'a! "endiri -ertentangan -ua' &a.an0 ma!a -ua' dam i'a! &a.an ter"e-ut -%&e' dima!an 4ditang!a ermainan5+ Ertin#a0 -ua' dam 1+1+2 Se!iran#a "e&e a" ma!an !a&i -eru&ang &agi0 ma!a -erma!"ud0 "e"e%rang dan di!e&uar!an dari i'a! "endiri di&eta!!an di ertama0 "itua"i #ang "ama eta! 'aru"&a' ertandingan dan .a!tu re'at dan er&a.anan

eta! !%"%ng di -e&a!ang -ua' dam i'a! &a.an+ emain -er'a! mema!an &agi+ Ha& ini emain -%&e' mema!an -e-era a

-ua' &a.an da&am "atu gi&iran+ 1+1+1 Per&u diingat!an -a'a.a -ua' dam -ia"a 2uma -%&e' -ergera! !e 'ada an+ 1+1+4 Se!iran#a emain ada e&uang untu! ma!an -ua' dam i'a! &a.an0 namun tida! mema!ann#a "ama ada tida! emain ter"e-ut dan !e&uar!an dari ada a an dam+ 1+2 )ua' Dam Ha$i ;ara ma!an -ua' dam 'a$i "ama dengan -ua' -ia"a+ )e(an#a0 -ua' dam 'a$i -%&e' -ergera! "e-era a &ang!a' #ang -%&e'+ )ua' dam 'a$i $uga -%&e' -ergera! !e -e&a!ang dan ma!an -ua' dam i'a! &a.an+ Permainan a!an tamat a a-i&a e"erta tida! da at -ergera! atau -ua' dam te&a' 'a-i" era"an ma'u un "enga$a0 i'a! &a.an -er'a! untu! menang!a -ua'

!e"emuan#a dima!an+ Permainan $uga a!an tamat "ete&a' ma"a #ang di eruntu!!an tamat+ PERATURAN B%(7)2, Kedudu!an ermu&aan ermainan dam untu! e"erta ada&a' -er"emu!a antara "atu "ama &ain+ Peta! a&ing -a.a' !iri -er.arna ge&a 0 mana!a&a eta! a&ing -a.a' !anan -er.arna 2era'+ Setia emain me&eta!!an 4-agi eta! =F=5 !e"emua 12 -ua' dam ada 1 -ari" #ang terde!at0 ada eta! #ang -er.arna ge&a + Keadaan ini a!an men#e-a-!an dua -ari" di tenga' a an ermainan di!%"%ng!an+ Se erti #ang din#ata!an di ata"0 mana,mana i'a! -%&e' -ermu&a da'u&u0 -ergantung !e ada er"etu$uan emain+ Ke-ia"aann#a &am-ungan "#i&ing a!an menentu!an emain #ang -ermu&a da'u&u+ P%(,.)(,& 7,6,& Se!iran#a ada e&uang mema!an -ua' dam &a.an0 emain di.a$i-!an me&a!u!ann#a+ Kegaga&an untu! mema!an -ua' &a.an a!an men#e-a-!an i'a! &a.an -er'a! mengam-i& -ua' menge&uar!ann#a dari -ua' &a.an0 di!e'enda!in#a+ S%7,*, 0,& *%;,6.) :%(.,&0+&',& i+ Permu&aan ermainan0 a an dam dan dam a!an di&eta!!an mengi!ut tem at #ang te&a' di"edia!an -erda"ar!an -i&angan emain #ang mengi!uti iaitu "e-an#a! 20 %rang emain -er"amaan dengan 10 !um u&an di.a!i&i dengan a-$ad iaitu !um u&an A0)0; dan "eteru"n#a "e'ingga !um u&an J iaitu !um u&an !e ,10 dan 10 -ua' dam 41 !um u&an me.a!i&i 2 %rang emain #ang a!an -er&a.an mengguna!an "e-ua' dam5 ii+ 20 %rang emain ini a!an men2a-ut n%m-%r -agi menentu!an tem at dimana mere!a a!an di&eta!!an -erda"ar!an 2a-utan n%m-%r 1 ada 20 n%m-%r 2 ada 20 n%m-%r 1 ada 20 dan "eteru"n#a "e'ingga n%m-%r 10 untu! mema"ti!an !edudu!an e"erta dan a"angan &a.ann#a+ emain #ang gaga& mema!an dan i&i'an untu! mema!an ermainan+ Se!iran#a terda at

emain -%&e' memi&i' untu! mema!an mana,mana -ua' #ang

iii+ i3+ 3+ 3i+

Sete&a' menentu!an tem at0 e"erta a!an -ergera! !e tem at ma"ing,ma"ing -er"ama,"ama dengan i'a! &a.ann#a+ Pengadi& a!an mema"ti!an "emua e"erta da&am !eadaan -er"edia dan a!an menerang!an eraturan dan &ang!a',&ang!a' -ermain+ Permainan dam a!an di"u"un %&e' engadi& "endiri untu! mema"ti!an !ete&u"an da&am ermainan+ Se-e&um memu&a!an ertandingan0 engadi& a!an mem-enar!an emain untu! memi&i' emain #ang mu&a da'u&u -erda"ar!an -a&ingan "#i&ing #ang di&a!u!an %&e' engadi&+

3ii+

Ke"emua emain a!an -ermain da&am ma"a #ang "erenta!0 iaitu di-eri tem %' "e-an#a! * minit untu! meng'a-i"!an ermainan dam0 namun "e!iran#a ermainan ma"i' tida! da at di'a-i"!an "ete&a' ma"a tamat0 -i&angan dam a!an di!ira untu! menentu!an emenang -agi u"ingan ter"e-ut+ Pertandingan dam mengguna!an "i"tem !a&a' mati ada ering!at a.a& untu! menentu!an e"erta -agi u"ingan a!'ir+

3iii+ iF+

Sete&a' ermainan ada u"ingan ertama -era!'ir0 e"erta a!an di-eri ma"a "e&ama 10 minit untu! -ere'at+ Pertandingan ada u"ingan "eteru"n#a mengguna!an "i"tem &iga+ T,7,. Permainan dam tamat a a-i&aD i+ Se%rang emain !e'i&angan "emua -ua' damn#a a!an di!ira !a&a'+ ii+ Se%rang emain tida! da at menggera!!an -ua'n#a !erana di"e!at+ Dia di!ira !a&a'+ iii+ Se%rang emain men#era' !a&a' dengan er"etu$uan !edua,dua i'a! emain "e!iran#a mem un#ai mata "eri+ )ia"an#a !erana !edua,dua emain me un#ai -ua' 'a$i #ang tida! da at dima!an atau di"e!at+ i3+ Se!iran#a ermainan tamat di"e-a-!an ma"aD )ua' dam #ang tingga& a!an di!ira untu! menentu!an emenang+

LAMPIRAN 4 J,0),2 P%(.,&0+&',& $,7 H,<+ 2014

P)*+&',& P%(.,7, =S+*.%7 6,2,/ 7,.+> T,(+6/ A1 )1 ;1 D1 E1 B1 G1 H1 I1 J1 P%(2,;,&,& &a.an &a.an &a.an &a.an &a.an &a.an &a.an &a.an &a.an &a.an M,*, A2 )2 ;2 D2 E2 B2 G2 H2 I2 J2 T%7:,.

10: 1: 2014 4I"nin5

=+4*,=+*0 agi

De.an Indera Ka#angan

P)*+&',& 6%0), =S+*.%7 6,2,/ 7,.+> T,(+6/ 10: 1: 2014 4I"nin5 A1 ;1 E2 G1 I2 P%(2,;,&,& &a.an &a.an &a.an &a.an &a.an M,*, )2 D1 B2 H2 J2 <+00,<+0* T%7:,. De.an Indera Ka#angan

P)*+&',& A6/+( =S+*.%7 2+',>

P%(2,;,&,& Se"i ertama Se"i !edua Se"i !etiga Se"i !eem at Se"i !e&ima A1 re'at ;1 re'at E2 re'at G1 re'at I2 re'at ;1 ?S E2 E2 ?S I2 A1 ?S I2 A1 ?S E2 A1 ?S ;1 G1 ?S I2 A1 ?S G1 G1 ?S ;1 ;1 ?S I2 E2 ?S G1

M,*, <+1*,<+20 <+2*,<+10 <+1*,<+40 <+4*,<+*0 <+**,10+00

T%7:,.

De.an Indera Ka#angan

LAMPIRAN 5 SISTEM PERTAN$INGAN M,*, P%(.,&0+&',& * minit -agi "atu er&a.anan

10 minit ma"a re'at "e&e a" "atu er&a.anan S+*.%7 P%(.,&0+&',& i+ ii+ iii+ i3+ 3+ 3i+ Pertandingan di-a'agi!an !e ada dua $eni" iaitu 6,2,/ 7,.+ dan 2+',+ Pertandingan ini terdiri dari ada tiga u"ingan iaitu u"ingan ertama0 u"ingan !edua dan u"ingan a!'ir+ Pe"erta diara'!an untu! men2a-ut undi -agi menentu!an !edudu!ann#a da&am u"ingan ertama+ Pada ering!at a.a& ermainan0 "i"tem !a&a' mati diguna!an untu! menentu!an emain #ang &a#a! ma"u! !e ertandingan &iga+ Pertandingan &iga u&a diguna!an untu! menentu!an $uara+ )agi u"ingan ertama0 e"erta di-a'agi!an !e ada "e u&u' !um u&an di mana "etia !um u&an terdiri dari ada dua e"erta+ Pu"ingan ertama di$a&an!an "e2ara !a&a' mati+ 3ii+ 3iii+ Da&am u"ingan !edua0 e"erta #ang menang dari !um u&an A dan !um u&an ) da&am u"ingan ertama a!an -er&a.an "e2ara !a&a' mati dan "eteru"n#a+ Pu"ingan a!'ir di-a'agi!an !e ada &ima "e"i ertandingan di mana "etia e"erta a!an menda at "atu bye da&am "a&a' "atu "e"i ertandingan+ Setia "e"i ertandingan terdiri dari ada dua !um u&an e"erta+ iF+ F+ Fi+ Ma"a re'at di-eri "e&ama &ima minit -agi "etia "e"i ertandingan+ Juara a!an ditentu!an -erda"ar!an $um&a' mata #ang di!um u& "e2ara indi3idu da&am "etia "e"i ertandingan+ Ji!a&au terda at indi3idu #ang menda at mata #ang "eri da&am u"ingan a!'ir0 ma!a !edua,dua indi3idu ter"e-ut a!an -er&a.an "emu&a untu! menentu!an emenang+

LAMPIRAN 6 TENTATIF PERTAN$INGAN

!AKTU 0=00 H 0=10 0=10 H 0=4* 0=4* H 1000 1000 , 1100 1100 H 1110

AKTI?ITI Penda9taran e"erta -agi ertandingan Dam Ha$i Ta!&imat e"erta Pertandingan -ermu&a Jamuan Se&era Penutu dan ma$&i" en#am aian 'adia' !e ada ara emenang

LAMPIRAN 7 ANGGARAN BELANJA!AN PERTAN$INGAN $AM HAJI IPG KAMPUS PERLIS 2014

)IL 1 2

PERKARA Pengadi& Pengadi& 1 %rang I RM 10+00 F 1 I RM 10+00 Hadia' Tem at ertama I RM *0+00 Tem at !edua I RM 40+00 Tem at !etiga I RM 10+00

JUMLAH 4RM5 10

140

1 4 * 7

;endera'ati I RM 10+00 F 2 I RM 20+00 Ke"e&amatan Peti Ke2ema"an 4 Da at!an di "t%r5 Pera&atan Dam 12 "et 4Pin$am dari Unit Ger!%5 Pu-&i"iti )anner D%!umenta"i B%t%

, , *0

10

;D Minuman Air Minera& 2 !%ta! 4 Da at!an di "t%r5 J)72,/ K%*%2)()/,&

, 230

Anda mungkin juga menyukai