Anda di halaman 1dari 41

Tajuk 7.

Penilaian Kemahiran Bahasa

7.2.1

Penilaian Kemahiran Bahasa Keempat-empat kemahiran asas bahasa (iaitu mendengar, bertutur, membaca dan

menulis) boleh dibahagikan kepada dua jenis komunikasi. Kemahiran mendengar dan membaca sebenarnya kemahiran menerima komunikasi, dan kemahiran menyampaikan komunikasi. Kemahiran mendengar dan bertutur menggunakan media lisan dan Konsep ini boleh kemahiran menulis dan membaca menggunakan media tulisan. ditunjukkan dalam jadual seperti berikut: Kemahiran Media Bahasa Menyampaikan Komunikasi isan (aural-oral) #ulisan ($isual-graphic) !ertutur "enulis "endengar "embaca Kemahiran Menerima Komunikasi

%ebagai guru bahasa yang mengajar dan menilai kemajuan murid, kita tentu ingin menanyakan soalan seperti yang berikut: (a) (b) !agaimanakah !agaimanakah kebolehan kebolehan pelajar pelajar dalam dalam bidang bidang bahasa bahasa yang yang menggunaka media lisan (mendengar dan bertutur)& menggunakan media tulisan (membaca dan menulis)& %ama ada kemahiran bahasa itu dilihat dari sudut media bahasa (lisan dan tulisan), atau dari sudut kemahiran komunikasi (menyampaikan dan menerima), keempat-empat kemahiran asas bahasa (iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis) terlibat dan dianggap sama penting dalam pengajaran bahasa. Keempat-empat kemahiran asas tersebut sama penting, dan seharusnya diberikan penekanan yang sama dalam pengajaran dan penilaian. 7.2.2. Penilaian Kemahiran Lisan

Kemahiran lisan mengandungi dua komponen iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Kedua-dua komponen ini sama pentingnya dan seharusnya diberi penekanan yang sama juga dalam pengajaran dan penilaian. 'kan tetapi, secara praktis di bilik darjah, aspek kemahiran mendengar tidak diberikan tumpuan yang sepatutnya berbanding dengan kemahiran bertutur. (ara guru bahasa nampaknya lebih menekan kemahiran bertutur sahaja. "alah, istilah lisan itu bagai sinonim atau seerti dengan pertuturan sahaja. %epatutnya, kemahiran mendengar diberi tumpuan yang sama penting kerana dalam komunikasi lisan, di samping menghantar atau menyampaikan mesej, kita perlu menerima mesej itu dalam bentuk pendengaran. )tulah sebabnya, *akin (1+,-:.1) pernah mengatakan baha/a: Listening is one half of the process of communication. *engan itu, mari kita lihat kepentingan kemahiran mendengar dalam komunikasi lisan. 1. Penilaian Kemahiran Mendengar %ama ada dalam dunia persekolahan atau dalam dunia pekerjaan, %ungguhpun menilai kemahiran sekolah mendengar merupakan amat penting. yang institusi

mengajar kemahiran tersebut, latihan dan ujian bagi keberkesanan pengajaran tersebut memerlukan pelajar mendengar secara berkesan. tersebut memerlukan pelajar mendengar secara berkesan. 0leh itu, kemahiran mendengar yang baik dan berkesan diperlukan di bangku sekolah kerana: (a) bagi memahami konsep, idea, isi dan maklumat yang berkaitan dengan setiap mata pelajaran yang disampaikan oleh guru. %elain buku teks dan bahan pembelajaran yang lain, penjelasan atau penerangan tentang sesuatu topik biasanya dilakukan oleh guru secara lisan dan memerlukan pelajar mendengar dan memahami dengan baik. (b) dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru seharusnya mendidik (mengajar dan melatih) pelajar supaya boleh ber1ikir dan memberi idea atau pendapat sendiri tentang sesuatu. %eseorang pelajar itu tidak akan

dapat berbuat demikian atau memberi tindak balas yang se/ajarnya, sekiranya ia tidak 1aham apa-apa yang didengarnya. (c) kemahiran mendengar penting bagi mendapatkan data atau maklumat mengenai sesuatu bukan sahaja semasa guru mengajar. %elain itu, sebahagian besar pengetahuan yang pelajar peroleh datangnya daripada sumber pendengaran yang lain seperti daripada radio, tele$isyen, perbualan,ceramah, 1orum, dialog dan seumpamanya. )ni adalah sumber tambahan yang pelajar boleh mendapatkan data atau maklumat dan menambahkan pengetahuan, boleh ber1ikir, menta1sir dan menilai tentang apa yang didengarnya, dan menajamkan pemikirannya. (enyataan di atas tadi menunjukkan baha/a kemahiran mendengar itu perlu disertai dengan kemahiran memaham apa yang didengar . Kita harus membe2akan proses mendengar dan memahami pendengaran sebab bukan semua orang yang boleh mendengar dan memahami apa yang didengarnya. "alahan, antara orang yang 1aham apa yang didengarnya, terdapat pula perbe2aan tentang tahap ke1ahamannya. daripada indi$idu ke indidi$idu. seseorang itu: (a) (b) (c) mendengar dengan teliti, memahami, dan menilai atau menta1sir maklumat, idea, isi bahan yang didengar. )ni kerana tahap kemahiran mendengar dan memahami apa yang didengar itu berbe2a (ada keseluruhan, proses tersebut memerlukan

Objekti Menguji Kemahiran Mendengar !erdasarkan perbincangan kita setakat ini, maka objekti1 kita menguji kemahiran mendengar seharusnya menepati gagasan (konstrak) atau konsep kita tentang kemahiran tersebut. Konsep kita mengenai kemahiran mendengar seharusnya mengandungi beberapa subkemahiran penting seperti: i. Kebolehan mendengar bunyi bahasa yang diperdengarkan dan

mengenalinya dari segi struktur linguistik bahasa tersebut, seperti perbendaharaan kata, tatabahasa, 1onologi, semantik, idiom, sintaksis dan seumpamanya.

ii.

(engetahuan

tentang

struktur

linguistik

sesuatu

bahasa

yang

didengarnya (aspek yang tersebut di atas), dalam usaha mencari makna dan memahami apa yang didengar. 3adi aspek ke1ahaman adalah teras dalam menguji ke1ahaman mendengar. 'spek ke1ahaman mendengar (listening comprehension) akan diuji secara langsung, sungguhpun aspek bahasa (struktur linguistik) yang tersebut dalam (a) akan teruji secara tidak langsung dalam pengujian kemahiran tersebut. iii. 'spek ke1ahaman mendengar yang dimaksudkan dalam (b) itu merupakan ke1ahaman yang literal. )a seharusnya merupakan teras ujian untuk menjadi asas bagi ke1ahaman pada peringkat yang lebih tinggi 4 iaitu menta1sir dan menilai maklumat, isi, idea atau cerita yang didengar. 0leh yang demikian, selain menilai ke1ahaman pelajar mendengar yang perlu dan sesuai, para guru patut juga menguji kebolehan pelajar menganalisis dan menilai apa yang didengarnya. Kemahiran mendengar secara kritis adalah matlamat akhir dalam mengajar kemahiran tersebut, terutama sekali di peringkat persekolahan menengah atau yang lebih tinggi lagi.

Teknik Menguji Kemahiran Mendengar %ebaik-baiknya kemahiran mendengar ini diuji berdasarkan konteks yang sebenar. 0leh sebab situasi di sekolah menghadapi kekangan untuk mendapatkan konteks tersebut, jadi guru perlu menyediakan konteks yang berupa simulasi dan sampel daripada situasi mendengar tersebut. 'ntara teknik bagi menguji kemahiran mendengar itu ialah: i. ii. iii. 5jian "endengar (etikan 5jian "endengar (ragra1 5jian )mlak

i.

!jian Mendengar Petikan 6ara menjalankan ujian ini: ".

Bahan

(etikan diambil atau dipetik daripada majalah, buku, ucapan atau pidato, cerita, akhbar, syarahan dsb. %esuatu petikan boleh terdiri daripada beberapa perenggan. 3umlah perkataan bagi sesuatu petikan yang paling sesuai ialah .-- perkataan . %ebanyak 1- soalan objekti1 aneka pilihan boleh dibina daripada petikan #ema, isi cerita, perbendaharaan kata dan kompleksiti ayat perlu seuai dengan tahap pencapaian pelajar.

"".

Pelaksanaan
(elajar diberi soalan mengenai petikan yang akan dibaca. 7uru membaca petikan pada kali pertama dan pelajar mendengar dengan teliti. %elepas membaca, pelajar diberi , minit untuk menja/ab soalan. Kemudian, guru membaca petikan untuk kali kedua. (elajar terus mendengar dan memahami teks. (elajar diberi , minit lagi untuk menja/ab soalan yang belum dija/ab.

Peringatan#

(etikan tidak diedarkan kepada pelajar kerana ini bukan kemahiran mendengar membaca. petikan (elajar yang hanya oleh dikehendaki guru dan dibaca

kemudiaannya menja/ab soalan yang ditanyakan.

$ontoh# (apa memberitahuku aku, dia datang untuk mengambil aku pulang ke Kuala umpur. Kata "ama, ka/an-ka/an di sekolah mu2ik selalu bertanya tentang diriku. Kata mama juga, papa sudah membeli organ baru untukku. 8!aliklah, 9id boleh main organ sendiri:; (ujuk mama. 'ku tidak memberi sebarang ja/apan. "ama risau dengan sikapku. (apa pun demikian juga. "ungkin mama dan papa menyangka, aku sudah merajuk kerana sudah lama berjanji untuk membeli organ tidak ditunaikan. (apa memberitahu (ak 6ik %ani tentang rancangannya untuk memba/a aku pulang ke Kuala umpur. (ak 6ik %ani tidak melarang, tetapi katanya, aku sedang belajar agama dengan <am2ah di sekolah. "uka papa dan mama berubah corak. 'ku tidak mengerti kenapa /ajah papa dan mama begitu.
( *ipetik daripada cerpen !uku 6atatan =arid !adrul, karya "ohd. #ajudin 'bdul 9ahman, antologi %euntai Kata 5ntuk *irasa, #ingkatan 2, *!()

1.

'pakah tujuan papa dan mama >aku? datang ke rumah (ak 6ik %ani& (') (!) (6) (*) untuk bercuti panjang di kampung untuk mengajak 8aku; balik ke bandar untuk memberitahu 8aku; tentang piano yang baru dibeli oleh (apa untuk memujuk 8aku; supaya jangan merajuk lagi.

2.

'pakah per/atakan 8aku; yang patut dicontoh oleh pelajar-pelajar& (') (!) (6) (*) enggan menerima pemberian orang malu untuk bertanya sukar membuat keputusan gigih belajar agama

ii.

!jian Mendengar Paragra (aragra1 yang dimaksudkan dalam teknik ini ialah perenggan kecil. *alam

teknik ini paragra1 pendek yang diperdengarkan (dibacakan dengan nyaring) oleh guru berasingan dari segi cerita, tema atau isinya, dan tidak berkaitan antara satu dengan yang lain. @ang demikian misalnya, setiap paragra1 merupakan satu petikan yang %esuatu ujian itu mungkin terdiri daripada dikutip daripada sumber yang berlainan. 2 atau . soalan yang berkaitan dengannya. 6ara menyediakan soalan ke1ahaman mendengar bagi setiap petikan atau paragra1 tersebut sama dengan teknik aneka pilihan. 6ara mentadbirkan ujian adalah hampir sama. (erbe2aannya ialah cuma dari segi murid menja/ab soalan, iaitu menurut giliran selepas guru selesai memperdengarkan sesuatu petikan seperti (etikan ', !, 6, * dan seterusnya. Kertas soalan bagi setiap petikan itu perlu diedarkan oleh guru sebelum ujian dimulakan. (etikan paragra1 yang digunakan itu diperdengarkannya sekali, dan pelajar-pelajar dikehendaki menja/ab 2 atau . soalan yang berkaitan dengan sesuatu petikan paragra1 itu selepas guru selesai membacanya. "isalnya, selepas guru selesai membaca petikan ('), pelajar akan menja/ab soalan petikan (')B dan kemudian baru guru membacakan petikan (!). 'pabila selesai, pelajar dikehendaki menja/ab soalan yang disediakan bagi petikan (!). *emikianlah seterusnya menurut giliran. 5jian ke1ahaman mendengar paragra1 ini dianggap lebih sesuai bagi pelajar menengah rendah, seperti tingkatan satu dan dua. (erlu diingatkan kepada para guru baha/a ini ialah ujian ke1ahaman mendengar dan bukan ujian ke1ahaman membaca. . 0leh sebab ini ialah ujian ke1ahaman mendengar, maka paragra1 tersebut hanya diperdengarkan kepada pelajar-pelajar melalui bacaan nyaring oleh guru yang menjalankan ujian.

beberapa petikan (paragra1) ', !, 6, *, A, = dan seterusnya. %etiap petikan mempunyai

iii.

!jian "mlak )mlak sebagai satu ujian kemahiran mendengar telah diutarakan oleh 0ller

(1+7+). "enurut beliau, ujian imlak bukanlah semata-mata ujian tentang ejaan malahan lebih daripada itu. !agi beliau, imlak menguji konstrak kemahiran >mendengar? dalam sesuatu bahasa dan >ke1ahaman? mengenainya dalam bahasa yang didengar. %eseorang itu tidak mungkin 1aham bunyi bahasa yang diperdengarkan dalam imlak sekiranya dia tidak 1aham struktur linguistik bahasa tersebut, sama ada dari segi 1onologi (sistem bunyi), tatabahasa, perbendaharaan kata dan semantik (sistem maknanya). *engan itu, imlak tepat menguji ke1ahaman pendengaran dalam sesuatu bahasa, dan bukan ejaan semata-mata. Kemahiran mengeja menjadi penting kerana pendengar dikehendaki menulis semula apa-apa yan didengarnya dalam ujian imlak. 5jian imlak yang dimaksudkan oleh 0ller ialah menulis semula sesuatu keratan (petikan paragra1) yang diperdengarkan. !erbanding dengan teknik lain, ujian imlak lebih praktis kerana lebih mudah dari segi menyediakan bahan ujian, mentadbirnya dan memeriksanya. guru hanya memilih keratan yang hendak diperdengarkan. *ari segi persediaan, )a tidak memerlukan

peralatan seperti mesin taip, stensil, mesin pendua, dak/at cetakan, radio atau kaset. )a dianggap sangat praktis kerana tidak memakan masa yang banyak dari segi persediaan. *ari segi mentadbirkan ujian, guru tidak perlu mengedarkan kertas soalan dalam bentuk aneka pilihan, seperti mana yang diperlukan apabila menggunakan teknik lain. 7uru hanya membacakan bahan yang sesuai yang telah dipetik daripada buku atau majalah. *ari segi tindak balas pelajar, mereka dikehendaki mendengar dengan teliti, memahami apa yang didengar dan menulis semula apa yang didengar. #eknik ini dianggap sesuai bagi peringkat rendah dan menengah. (emeriksaan dan pemarkahannya adalah secara objekti1B dan ketekalan pengukuran antara pemeriksa adalah sangat tinggi.

%rahan Bagi !jian "mlak 'dalah amat penting bagi pelajar-pelajar diberikan arahan yang jelas tentang ujian ini pada peringkat a/al, sebaik sahaja ujian tersebut hendak dijalankan. 'rahan seperti yang berikut boleh diberikan secara lisan:

%aya ingin menguji kemahiran anda mendengar dan memahami keratan cerita yang akan saya bacakan. 0leh kerana ujian ini dalam bentuk imlak, anda dikehendaki menulis semula keratan yang akan saya bacakan secara nyaring. 'nda akan mendengar saya membacakan keratan cerita ini tiga kali.

(ada kali yang pertama, saya akan membacanya mengikut kadar kelajuan orang bercakap. 'nda hanya mendengar dan cuba 1ahamkan sebanyak yang boleh. (ada kali kedua, saya akan membacanya dengan hentian sementara dan mengikut kadar kelajuan yang sesuai bagi anda mendengarnya. 'nda tuliskan semula setiap perkataan yang anda dengar. !erhubung dengan bacaan seperti koma bernoktah (B) dan noktah (.) akan saya beritahu apabila ada. (ada kali yang ketiga, saya akan membaca keseluruhan keratan cerita ini semula menurut kadar kelajuan orang bercakap. %ambil itu anda semaklah apa yang telah anda tulis. 'nda tuliskan hanya apa yang anda dengar.

$ara Memba&akan Keratan "mlak "ula-mula bacakan keratan satu kali kepada pelajar sebelum 5jian )mlak itu dijalankan. %elepas imlak dijalankan , bacakan teks itu keseluruhannya sekali lagi untuk semakan pelajar. 3adi guru membacakan teks itu tiga kali, iaitu sebelum pengujian, se/aktu pengujian dan selepas pengujian. Kadar kelajuan bacaan hendaklah sesuai dengan kesempatan pelajar mendengar, memahami dan menulisB dan keratan dibacakan dengan gaya yang natural (biasa). !acaan hendaklah mengikut tanda bacaan, jeda (pauses) dan intonasi yang betul. @ang berikut ialah satu contoh keratan imlak dan tanda jeda yang sesuai dalam penyampaiannya: $ontoh# Keratan !jian "mlak (ada petang itu, C cuaca sungguh nyaman.C 'ngin bertiup sepoi-sepoi bahasa.C "atahari hampir terbenam.C 6ahayanya yang merah ituC menyinari permukaan air lautC menjadikannya berkilau-kilauan.C 0mbak berkejar-kejaranC ke tepi pantai.C 'pabila sampai ke tepi pantaiC ombak itu pun pecah, C buihnya menjamah pasir pantaiC yang halus dan putih itu.C ('bdul '2i2 'bdul #alib,1++D). $ara Memberi Markah "arkah penuh bagi sesuatu 5jian )mlak adalah mengikut jumlah bilangan perkataan yang terdapat dalam keratan imlak yang dibacakan itu. "isalnya, 1-- markah penuh bagi keratan yang mengandungi 1-- patah perkataan. seperti berikut:
Bil. 1. 2. Markah 1 markah 1 markah Keterangan !agi setiap perkataan yang betul tepat dengan bacaan daripada teks asalnya. !agi setiap perkatan yang tersilap ejaannya, tetapi mempunyai kaitan 1onologi dengan perkataan asalnyaB dan tidak memba/a maksud lain kepada ayatC keseluruhan teks asalnya. 6ontoh: bilik ditulis sebagai bilek. Kelainan 1onem yang tidak mengubah maksud dalam !ahasa "elayu adalah dimaa1kan. !agi kesilapan seperti di atas jika guru perlu menggunakan sistem pemarkahan yang lebih ketat .

(engagihan markah adalah

atau E markah

..

- markah

!agi setiap perkataan yang salah ejaannya dan tiada kaitan

10

1onologi dengan perkataan asalnyaB dan yang tidak memba/a maksud dan maksud yang berlainan daripada konteks ayatCkeseluruhan teks asalnya. )ni termasuklah jenis kesalahan : tinggalan bunyi huru1C perkataanC imbuhan yang ditinggalkan tambahan bunyi huru1C imbuhanCperkataan yang ditambah pembalikan - huru1C perkataan 1rasa yang dituliskan secara terbalik atau songsang gantian bunyi huru1 yang memba/a maksud yang berlainan dalam !ahasa "elayu seperti >jadi-jati?, >telurtelor?.

3adual F: $ara Pemarkahan "mlak


%umber: 'bdul '2i2 'bu #alib (1++D: FG-G7 )

!erdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan baha/a isi kandungan ujian bagi menguji keseluruhan prestasi ke1ahaman mendengar, bolehlah dibahagikan menurut aspekaspek yang berikut: kebolehan untuk menerima berita dan memahami apa yang disampaikan ( seperti tele1on, berita radioC tele$isyen). Kebolehan untuk membuat kesimpulan yang mudah dan tepat daripada bahanbahan yang tidak dinyatakan secara eksplisit ( seperti /acana tersirat). Kebolehan untuk memahami masalah congak kira-kira yang mudah ( seperti dalam situasi mencampur barang-barang yang dibeli 4 jual beli). Kebolehan untuk menangkap perbendaharaan kata dan konsep secara tersendiri dalam situasi konteks ( seperti makna perkataan dalam konteks). Kebolehan untuk membe2akan konsep-konsep tatabahasa ( seperti pe1rbe2aan mor1ologi 4 imbuhan). Kebolehan untuk meneliti perbe2aan dalam rima ( seperti intonasi dan tekanan dalam struktur). Kesemua kandungan ini haruslah diletakkan dalam konteks yang bermakna, dan tidak /ajar diuji berasingan atau bersendirian. 6ontoh yang diperkatakan terdahulu lebih cenderung untuk menguji kemahiran mendengar. "isalnya, kemahiran mendiskrimasi 1onem, bentuk atau pola-pola intonasi, tekanan dan nada tertentu dalam ayat.

11

Teknik Menguji Ke ahaman Mendengar 5jian ke1ahaman mendengar pula memerlukan pelajar memahami apa yang didengar. (elajar akan mendengar petikan yang telah dirakamkan, dan hanya berhadapan dengan satu keping kertas ja/apan untuk menanda pilihannya daripada soalan-soalan yang didengarnya melalui pita rakaman itu. 6ontoh: 8%aya hairan mengapa (erhentian !as 3itra berlainan daripada perhentian bas di tempat lain. (enumpang-penumpang terpaksa berdiri di tengah-tengah panas untuk menanti bas.; %oalan: 1. (erhentian bas 3itra.... (') (!) (6) 2. tidak cantik. tidak berlindung. tidak ada tempat yang khas.

Kata-kata di atas bersi1at.... (') (!) (6) sindiran. membina. merosakkan.

..

'pakah yang menjadi pokok perbualan dalam rakaman di atas& (') (!) (6) (erhentian !as 3itra. (enumpang-penumpang bas. Keadaan cuaca.
%umber: '2man Han 6ik (1++F: D.-DF)

'umusan *aripada contoh di atas dapat dirumuskan baha/a aspek pengujian kemahiran mendengar bukan sahja melibatkan kemahiran dan kecekapan mendiskriminasikan bunyi-bunyi tetapi juga melibatkan kemahiran memahami sesuatu yang didengar. %elain itu, pengujian kemahiran ini seharusnya melibatkan kemahiran bahasa yang lain khususnya kemahiran lisan dan tulisan.
12

!egitu juga, pengujian ini boleh

melibatkan penerapan kemahiran dan isi kandungan daripada mata pelajaran lain, selain menyepadukan penggunaan beberapa unsur bahasa iaitu seperti tatabahasa, perbendaharaan kata dan sistem ejaan. #egasnya, penilaian terhadap kemahiran mendengar ini seharusnya diberi perhatian penting kerana sekiranya pengamatan pelajar itu lemah, maka dia akan mengalami kesukaran untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya dan ini tentunya akan menjejaskan pencapaiannya.

2.

Penilaian Kemahiran Bertutur

"ohd <ilmy <j )smail (1+,2:D+) pernah menekankan baha/a:


Pertuturan adalah menjadi asas kepada hampir semua pembelajaran bahasa. Pertuturan mendahului bacaan dan latihan bertulis. Murid-murid sepatutnya boleh menyusun fikiran dan idea-idea dalam pertuturannya sebelum ia membuat latihan bertulis

(ubkemahiran Kemahiran Bertutur 'pakah subkemahiran penting yang berkaitan dengan kemahiran bertutur yang perlu diajar dan dilatih oleh para guru di sekolah& %ubkemahiran tersebut bolehlah disenaraikan seperti yang berikut: i. bercakap dengan berani dan yakin dan dengan suara yang jelas supaya dapat didengar dan di1ahami oleh orang yang mendengarnya. ii. bercakap dengan menggunakan tatabahasa dan perbendaharaan kata yang sesuai dan baik dalam pertuturan. i. bercakap dengan sebutan yang jelas dan betul menurut sebutan bahasa "elayu standard. ii. bercakap menurut intonasi yang betul dan kualiti suara yang baik dan menarik, dan tidak membosankan. iii. !ercakap dan melahirkan idea atau 1ikiran dengan pertuturan yang berkesan iaitu logik, teratur, natural, spontan, lancar, jelas, penuh tenaga dan minat. Teknik Menilai Kemahiran Bertutur

13

i.

Ba&aan )yaring* Ba&aan Lisan* Ba&aan Kuat !acaan lisan ( oral reading) sebenarnya satu jenis ucapan. *alam bacaan 'kan

secara lisan atau secara nyaring proses >membaca? sememangnya berlaku.

tetapi 1ungsinya dari komunikasi bahasa ialah untuk menghantar atau meyampaikan mesej atau maklumat kepada sekumpulan pendengar atau penonton. )ni sering berlaku dalam situasi 1ormal seperti : a. a. b. &. d. %eseoranmg itu berucap dengan membaca teks ucapan yang telah disediakan secara bertulis dalam majlis rasmi. (emberita di radio atau tele$isyen membacakan berita daripada teks berita yang telah disediakan secara bertulis. %eseorang setiausaha melaporkan minit mesyuarat yang lalu. %eorang peserta telah menyampaikan kertas kerjanya dalam satu seminar. %eseorang yang mela1a2kan puisi seperti sajak atau syair.

*alam situasi di atas, seseorang itu membacakan teks yang bertulis secara lisan dengan tujuan hendak menyampaikan idea, maklumat, 1ikiran atau pendapat kepada sekumpulan pendengar atau penonton. *engan itu ucapan yang dibacanya itu dianggap sebagai satu pertuturan. 3adi, tugas bacaan nyaring adalah menyampaikan komunikasi secara lisan, sungguhpun menggunakan teks yang telah disediakan teks secara bertulis terlebih dahulu. Keratan bacaan yang hendak digunakan bagi menguji bacaan lisan hendaklah sesuai dengan peringkat pelajar yang akan diuji. 7uru perlu menentukan kesesuaiannya dari segi isi keratan, perbendaharaan kata dan kompleksiti ayat. !iasanya keratan yang panjangnya dalam lingkungan 2-- 4 G-sekolah menengah. @ang berikut ialah satu senarai semak yang boleh digunakan oleh guru sebagai garis panduan memberi markah apabila mendengar seseorang pelajar membaca secara nyaring. patah perkataan sesuai dengan pelajar

(uara dan Penyebutan

i. ii.

(ada keseluruhannya adakah bacaan pelajar didengar dengan jelas& 'dakah sebutan perkataan betul menurut !ahasa "elayu standard&

14

iii. i$. $. Kelan&aran i. ii. iii. i$. Ke ahaman i. ii.

'dakah pelajar membaca mengikut nada yang sesuai dan intonasi yang betul& 'dakah kualiti suaranya menarik& 'dakah pelajar membaca dengan berani tanpa takut atau gentar& 'dakah pelajar membaca dengan lancar tanpa tersekat-sekat& 'dakah pelajar membaca mengikut jeda atau 1rasa yang sesuai dan mengikut unit maknaCpemikiran yang betul& 'dakah murid membaca mengikut tanda bacaan dengan betul: ("isalnyaB ,C BC &C :C 8C, dan seumpamanya) 'dakah pelajar membaca dengan kadar kelajuan yang sesuai dan cara yang selesa. 'dakah pelajar membaca dengan yakin dan bermakna (menunjukkan yang dia 1aham apa yang dibacanya) 'dakah pelajar membaca mengikut maksud teks atau menyampaikan maksud penulis& "isalnya menyampaikan maklumat (kenyataan, berita, 1akta dan seumpamanya) dengan jelasB danC atau menyampaikan perasaan penulis (marah, hairan, sedih, suka , simpati, takut dan seumpamanya) dengan betul. 'dakah pelajar membaca dengan intonasi, tekanan, jeda dan unit-unit makna yang betul dan sesuai menurut isiC tema teks yang dibaca& 'dakah pelajar menggunakan tanda bacaan yang betul dan berkesan&

iii. i$.

%elepas seseorang pelajar membaca, guru perlu pula merumuskan keseluruhan tanggapannya terhadap bacaan pelajar secara keseluruhannya. (ada tahap ini, pemarkahan boleh dilakukan dengan menggunakan skala ukuran global G 4 mata seperti yang berikut:
Markah* +red , -%.

Penilaian $emerlang !acaan yang tepat, jelas, lancar dan berkesan. #idak ada kesalahan sebutan dan intonasi. (enuh keyakinan dan selesa. Baik !acaan yang hampir tepat dari segi segala aspek penting. (ederhana !acaan yang masih jelas, tetapi dengan suara yang mendatar dan agak membosankan. %edikit kesilapan. Lemah !acaan yang kurang jelas, terdapat beberapa kesalahan sebutan, intonasi dan jeda. "enunjukkan kurang ke1ahaman terhadap apa-apa yang dibaca. (angat Lemah !acaan yang tidak jelas, terhenti-henti atau tergagap-gagap. !anyak kesalahan sebutan, intonasi dan jeda. #idak menunjukkan ke1ahaman terhadap apa-apa yang dibaca. %usah hendak di1ahami oleh penguji. %angat mengece/akan kedua-dua pihak (pelajar dan penguji).

/ -B. 0 -$.

2 -1.

1 -2.

15

Latihan 3 1. Kenapakah kemahiran bacaan lisan ini seharusnya diberikan penekanan yang cukup oleh guru sama ada dari segi pengajaran, latihan dan pengujiannya& 2. *alam bacaan lisan, bolehkah soalan ke1ahaman diajukan kepada pembaca dan diberi markah&

ii.

Kemahiran Ber&akap !eberapa teknik yang biasa digunakan oleh para penguji bagi mengukur

kemahiran pelajar-pelajar bercakap adalah seperti berikut: (a) (b) a. !erbual menurut tajuk. !erucap menurut topikCtema.

Berbual Menurut Tajuk %eperti ujian bacaan lisan, ujian perbualan hendaklah dijalankan dalam sebuah (erbualan

bilik berasingan yang bebas daripada sebarang gangguan bunyi bising.

hendaklah berdasarkan sesuatu tajuk yang dirasai sesuai bagi peringkat pelajar. !agi peringkat sekolah menengah rendah, tajuk perbualan yang berkaitan dengan rumah dan keluarga, sekolah, hobi, makanan, permainan dan sukan, hari jadi, la/atan, binatang belaan, ka/an, buku cerita, majalah, program radio, tele$isyen, 1ilem dan seumpamanya, biasanya menarik minat dan membolehkan pelajar bercakap dan berbual. #ujuan kita memberi sesuatu tajuk itu ialah sebagai rangsangan atau stimulus bagi pelajar mula bercakap dan berbual dalam !ahasa "elayu. #ujuan utama kita ialah hendak mendengar bahasa pertuturannya, dan bukan menguji pengetahuan atau kepakarannya mengenai sesuatu tajuk. !agi peringkat sekolah menengah atas pula, tajuk yang berkaitan dengan peristi/a semasa, perkara yang menarik minat pada peringkat negara, akti$iti di sekolah dan di luar sekolah yang berhubung dengan kehidupan remaja dianggap lebih sesuai bagi pelajar yang agak de/asa. @ang berikut adalah beberapa contoh tajuk untuk ujian perbualan pada peringkat sekolah menengah atas:

16

1. 2. .. F.

7ejala >gangsterism? di kalangan remaja pada masa ini. Iasib !ahasa "elayu kita pada tahun 2-2-. =aedah melayari internet. Iegara di seberang laut yang saya suka la/ati.

!agi temu ramah atau perbualan, sebaik-baiknya seorang penguji atau penemuramah itu dibantu oleh seorang yang lain. %ambil seseorang penemuramah berbual dengan pelajar yang diuji, penguji seorang lagi itu akan mendengar, memerhati, memberi markah dan menilai pertuturan pelajar. (enguji yang berbual, tugasnya semata-mata memba/a pelajar berbualB dan yang seorang lagi, tugasnya semata-mata sebagai pengukur dan penilai. #erdapat dua jenis skim pengagihan markah yang boleh dipilih oleh para guru apabila mendengar seseorang pelajar itu berbual dalam ujian bertutur iaitu: (a) (b) secara tanggapan yang menyeluruh, atau secara terperinci yang meneliti subkemahiran penting yang berkaitan dengan bahasa pertuturan. (kim Pemarkahan (e&ara Tanggapan Menyeluruh %elepas mendengar seseorang pelajar itu bercakap melalui perbualan, seseorang penguji itu akan cuba mendapatkan satu ukuran tentang kemahiran seseorang pelajar itu bertutur. *engan menggunakan skala D mata, penguji akan meletakkan tara1 kemahiran pelajar bertutur pada skala yang di1ikirkannya paling sesuai berdasarkan tanggapannya pada keseluruhan pertuturan pelajar dalam perbualan tersebut.

17

3 -%.

$emerlang (ertuturan setara1 dengan penutur jati yang terdidik. 6ukup senang dan 1asih menggunakan !ahasa "elayu bagi tajuk yang diperbualkan. Baik %ungguhpun tidak sebaik penutur jati, dia bertutur dengan jelas. *ia tidak mengalami sebarang masalah memahami !ahasa "elayu dan boleh berbuat dengan senang tanpa masalah. Memuaskan (erbualan yang memuaskan dan tidak merupakan banyak masalah bagi penutur jati memahaminya. #erdapat sedikit kesilapan tatabahasa, perbendaharaan kata dan penyebutan, tetapi masih boleh berbual dengan senang tentang tajuk. %ekali-sekala dia terpaksa membetulkan kesilapannya, tetapi tidak memberikan banyak masalah untuk memahaminya. Kurang Memuaskan %ungguhpun kadangkala bahasa lisannya agak memuaskan, tetapi kadang-kadang penutur jati mengalami beberapa masalah berhubung dengannya. *ia terpaksa mengulang-ulang 1rasa dan ayat sebelum di1ahami. Lemah %usah hendak di1ahami oleh penutur jatiB dan pelajar juga susah hendak memahami percakapan penutur jati. (erbualan sangat terhad. #erdapat banyak kesilapan 1onologi, tatabahasa dan perbendaharaan kata. (angat Lemah #erlalu sukar hendak di1ahami atau memahami pertuturan tentang apa-apa tajuk sekalipun.

, -B.

/-$

0 -1..

2 -2.

1 -4.

(kim Pemarkahan (e&ara Terperin&i. !agi ujian yang bercorak 1ormati1 dan yang dijalankan oleh guru bagi tujuan diagnostik, iaitu untuk melihat kekuatan dan kelemahan seseorang pelajar dalam subkemahiran penting, skim pemarkahan secara terperinci adalah lebih berguna. "enurut skim ini, setiap subkemahiran penting yang berhubungan dengan pertuturan dalam perbualan akan diteliti dan diukur menurut skala D mata yang telah ditentukan bagi tatabahasa, perbendaharan kata, pemahaman, kelancaran dan keteloran.

18

Tatabahasa

(i) <ampir semua tatabahasa tidak tepat, melainkan 1rasa biasa. (ii) %entiasa membuat kesilapan, menunjukkan penguasaan yang sangat terbatastentang pola utama tatabahasa dan kerapkali menjejaskan komunikasi. (iii) Kerapkali membuat kesilapan kerana belum dapat menguasai pola utama tatabahasa. )ni mengganggu komunikasi dan pemahaman. (i$) Kadangkala membuat kesilapan yang menunjukkan kurang tepat penguasaan tentang pola-pola tertentu, tetapi bukan kelemahan yang boleh menjejaskan pemahaman. ($) %edikit kesilapan, tanpa pola yang boleh menjejaskan pemahaman. ($i) #idak lebih daripada dua kesilapan dalam keseluruhan perbualan. (i) (ii) (iii) (i$) ($) ($i) #idak cukup perbendaharaan kata /alaupun untuk perbualan yang senang. (erbendaharaan kata terhad kepada bidang asas tentang diri dan kehidupan sehari-harian (keluarga, rumah, makanan dan lain-lain). (enggunaan perkataan kadangkala tidak tepat. (erbendaharaan kata yang terhad menghalang perbualan tentang tajuk. (erbendaharaan kata berkaitan dengan tajuk perbualan memuaskan. )ni membolehakan pelajar berbual dan berbincang. (erbendaharaan kata berkaitan dengan tajuk perbualan adalah luas dan tepat. (erbendaharaan kata pelajar adalah setepat dan seluas perbendaharaan kata seorang penutur jati yang terdidik. %angat sedikit /alaupun perbualan yang paling senang. <anya boleh memahami percakapan yang disampaikan secara perlahan. %entiasa meminta kata-kata diulang semula. !oleh memahami percakapan yang disampaikan dalam bentuk yang agak senang atau ringkas dan kerapkali memerlukan ulangan di sana sini. !oleh memahami percakapandlam perbualan dengan baik. #etapi sekali-sekala meminta kata-kata diulang semula. oleh memahami keseluruhan perbualan, melainkan jika terdapat bahasa idiomatikB atau kata-kata yang disebutkan dengan laju, atau yang tidak disebutkan dengan jelas. !oleh memahami keseluruhan perbualan dengan baik, sama ada dalam !ahasa "elayu standard atau bahasa kolokialCidiomatic yang biasa dituturkan oleh seorang penutur jati yang terdidik. (ertuturan terhenti-henti dan tersekat-sekat. #idak memungkinkan berlaku perbulan. (ertuturan sangat lambat dan tidak licin, melainkan bagi ayat-ayat yang pendek dan biasa. (ertuturan tersangkut-sangkut dan terdapat ayat yang tidak lengkap. Kadangkala pertuturan tersangkut-sangkut dan mengulang-ulang kata atau 1rasa. (ertuturan yang biasa (natural) dan licin, tetapi tidak semahir penutur jati. (ertuturan dalam keseluruhan perbualan semahir seorang penutur jati

Perbendaharaan Kata

Pemahaman

(i) (ii) (iii) (i$) ($) ($i)

Kelan&aran

i) ii) iii) i$) $) $i)

19

b.

Beru&ap Mengikut Topik * Tema #eknik ini mungkin boleh digunakan bagi peringkat sekolah menengah sahaja.

"enurut teknik ini, pelajar diberi pilihan beberapa topik yang sesuai dan menarik. %eseorang pelajar akan memilih satu topik daripada pilihan yang diberikan, dan diberi masa satu atau dua hari bagi menyediakan ucapan pendeknya berkaitan dengan topik yang dipilih. #eknik ini mempunyai risiko atau bahaya kerana seseorang pelajar itu mungkin akan mengha1alkan keseluruhan ucapannya. !agi memberi markah dan mengukur kemahiran pelajar bertutur menggunakan teknik berucap menurut topik ini, skim pemarkahan secara tanggapan menyeluruh atau skim pemarkahan secara terperinci bolehlah digunakan dengan sedikit perubahan. iii. Kemahiran Bertutur* Berinteraksi a. Temubual* Temuduga #eknik temubual atau temuramah dalam menilai kemahiran bertutur ini memberi peluang yang lebih bebas kepada pelajar untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. #eknik ini me/ujudkan situasi komunikasi yang sebenar, iaitu /ujud interaksi di antara si penemuramah atau penemuduga (guru) dengan pelajar. 7uru dapat melihat kebolehan sebenar pelajar dalam menggunakan bahasa yang mereka pelajari itu secra lisan dalam konteks yang hampir-hampir natural $ara pelaksanaannya: (ituasi Hujudkan situasi yang tenang supaya pelajar boleh berinteraksi secara berterusan dalam keadaan selesa. (ada peringkat a/al guru perlu me/ujudkan >rapport? yang baik dengan pelajar. %oalan-soalan yang sesuai adalah seperti:

8'pa khabar&;, 8*i manakah kamu tinggal;, 8!erapa orang adik beradik kamu&;, Kamu anak yang keberapa&;, dan sebagainya. #emubual ini hendaklah berjalan dengan lancar, iaitu sebaiknya tidak berlaku suasana terdiam seketika seolah-olah telah kehilangan idea, yang akan menyebabkan pelajar berasa sereba salah dan panik.
20

(oalan 7uru hendaklah menyediakan pelbagai soalan dan menggunakan teknik penyoalan yang berbe2a supaya interaksi boleh berterusan dan pelajar boleh menghasilkan

%oalan-soalan kesukarannya.

juga

hendaklah

seimbang

dari

segi

tahap

%ebaiknya, kesukaran soalan disesuaikan dengan

keadaan pelajar dan diajukan secara berperingkat iaitu dari soalan mudah diikuti dengan soalan yang susah. %oalan mudah dan sukar itu boleh juga diselang-selikan supaya pelajar tidak bosan dan yakin diri. 7uru sebaiknya bersikap lu/es (flekxible)semasa menjalankan sesi temubual atau temuduga ini.

Penyertaan *ua orang pelajar boleh berinteraksi dalam satu sesi. )ni lebih realistik kerana dalam kehidupan seharian orang berkomunikasi bukan sahaja dalam suasana 8seorang la/an seorang; tetapi juga di dalam kumpulan . 7uru juga boleh melihat bagaimana kebolehan pelajar-pelajar itu bertukar-tukar pendapat , berhujah, bertolak ansur dan bersedia menerima buah 1ikiran orang lain, serta mengesan nilai ketasusilaan bahasa yang digunakan. Kesimpulannya, melalui temubual atau temuduga, kemahiran seseorang dalam menggunakan bahasa pertuturan dapat dilihat dengan jelas. *engan itu subkemahiran bertutur itu dapat dinilai dengan mudah.

21

b.

Main Peranan #eknik juga boleh dijalankan untuk menguji kemahiran bertutur. 7uru perlu

memikirkan situasi-situasi tertentu yang memerlukan pelajar memainkan perananperanan tertentu dan menerangkannya dengan jelas sebelum menyuruh melakonkan apa yang diarahkan. berpasangan. 6ontoh: 7uru berperanan sebagai seorang kaki tangan pejabat pos dan pelajarnya yang hendak diuji berperanan sebagai seorang pelanggan yang hendak mengeposkan surat berda1tar. sebenarnya. 7uru menyuruh pelajar berlakon sebagai pelanggan dan berkomunikasi dengannya, seolah-olah seperti situasi di pejabat pos yang *alam interaksi itu guru mestilah juga memainkan peranannya secara >natural? supaya pelajar tidak berasa gentar. (ilih dua orang pelajar, tentukan peranan masing-masing, misalnya pelajar ' sebagai doktor dan pelajar ! sebagai seorang bapa yang hendak mengetahui keadaan anaknya yang berada di 5nit 9a/atan 9api. itu melakonkan peranan masing-masing secara spontan. "inta kedua-dua pelajar (enilaian ini boleh dijalankan secara indi$idu atau secara

#eknik ini dapat melihat pelajar menggunakan bentuk dan ragam bahasa yang sesuai mengikut situasi, lantas dapat menilai subkemahiran bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum tadi.
%umber: 9aminah <j %abran (1++1: 1-.-1-F)

"5.

Kemahiran Penggunaan Bahasa (e&ara Lisan "enguji kemahiran penggunaan bahasa secara lisan ini boleh merangkumi

bidang-bidang kogniti1 seperti: a. Memberi de inisi kepada sesuatu perkataan. %enaraikan beberapa jenis objek yang ada kaitan dengan minat pelajar. Bahan * (oalan

22

%oalan-soalan yang boleh digunakan ialah: i. 'pakah benda ini& ii. 6eritakan apa yang kamu tahu mengenai benda ini& iii. !olehkah kamu terangkan lagi&

Langkah6langkah yang diambil 7uru mencatat ja/apan yang diberi oleh pelajar. %emasa mencatat ja/apan, guru harus memberi perhatian terhadap sambutan yang boleh dimasukkan di dalam kategori: i. label atau pengelasan objek itu. ii. /arna iii. bentuk atau ciri-ciri 1i2ikal i$. 1ungsi $. perbandingan yang dibuat, sama ada persamaan atau perbe2aan dengan benda-benda lain. $ara Pemarkahan Markah
G F . 2 1 -

(ambutan
3a/apan yang mengandungi kesemua pembahagian yang disebut tadi. "engandungi F kategori sahaja. "engandungi . kategori sahaja. "engandungi 2 kategori sahaja. "engandungi 1 kategori sahaja. #idak sesuai.

3adual G: Pemarkahan !jian Memberi 1e inisi* Konsep b. Mengukur Kualiti Pemikiran Bahan * (oalan %ediakan beberapa keping gambar atau lukisan yang menunjukkan akti$iti atau pergerakan. #unjukkan gambar atau lukisan itu kepada pelajar. %oalan-soalan yang mungkin ditanya ialah: i. apakah yang berlaku di dalam gambar ini&

23

ii. !olehkah kamu ceritakan apakah yang kamu lihat di dalam gambar ini&

Langkah6langkah yang diambil #anyakan soalan pertama kepada pelajar. 3ikalau ja/apannya terlalu kabur, beri soalan kedua ( atau soalan-soalan lain yang agak lebih sesuai lagi). 6atat semua soalan.

$ara Pemarkahan Markah


. 2 1 -

(ambutan
"arkah untuk ja/apan yang sangat terang dan bersesuaian dengan rangsangan yang diberi. "arkah untuk ja/apan yang kurang jelas atau kurang tepat. "arkah untuk pelajar yang mencuba tetapi tidak betul. 5ntuk pelajar yang tidak mencuba langsung.

3adual D : Pemarkahan Mengukur Kualiti Pemikiran &. Kebolehan Mengeluarkan Pendapat7 Membuat "n erensi dan Penilaian. Bahan* (oalan !ahan yang sama yang digunakan untuk mengukur kuali pemikiran. %oalan-soalan yang diberi seelok-eloknya yang dapat menolong pelajarpelajar untuk bercerita, seperti: i. (ada 1ikiran kamu, apakah yang berlaku sebelum atau selepas kejadian dalam gambar ini. ii. 'pakah agaknya pendapat ka/an kamu tentang apa yang telah terjadi itu& iii. 'pakah akan terjadi jikalau kamu berkelakuan seperti itu&

24

$ara Membuat Penilaian 7uru boleh menggunakan cara penilaian yang digunakan bagi mengukur kualiti pemikiran. *alam masa yang sama guru boleh melihat kebolehan pelajar membrntuk ayat berdasarkan penggunaan sintaksis yang betul.
%umber: '2man Han 6ik (1+,7 : 2,-.1)

d. Men&eritakan semula sesuatu &erita* petikan 7uru membacakan petikan cerita pendek. (elajar diminta mendengarnya dengan teliti. (elajar menceritakan semula cerita tersebut dengan menggunakan perkataan dan ayat sendiri.

%tau 7uru memberi petikan yang telah disediakan kepada pelajar. (elajar membaca secara senyap. (elajar menceritakan semula cerita yang telah dibaca dengan menggunakan perkataan dan ayat sendiri. #eknik ini boleh dilakukan untuk mengukur kecekapan mendengar dan memaham sekiranya petikan itu dibacakan. diberikan kepada pelajar untuk dibaca. #eknik ini secara keseluruhannya dan dapat menguji kecekapan serta menggunakan perkataan membentuk ayat-ayat !egitu juga, teknik ini boleh mengukur kecekapan membaca dan memaham jika petikan itu

mengucapkannya dengan sebutan, nada, tekanan, hentian, intonasi dan gaya bercerita yang sesuai. e. Membuat penjelasan atau pemerian tentang sesuatu #eknik ini boleh dijalankan dengan menggunakan alat-alat rangsangan 0bjek, model, petikan, seperti gambar, peta,1ilem, gra1, resepi dan sebagainya. (elajar diberi masa beberapa minit untuk meneliti alat-alat tersebut kemudian menjelaskan sesuatu yang berkaitan
25

mengenainya dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. (elajar diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu tentangnya. 6ontoh: !eri gambaran tentang sebuah pulau peranginan yang cantik di "alaysia yang kamu ingin pergi bercuti. #eknik ini boleh menilai kecekapan bertutur secara spontan, tanpa dibimbing dengan rapi oleh guru.
%umber: 9aminah <j %abran (1++1:1-1-1-.)

0.

Pemarkatan !jian Bertutur #erdapat dua cara pemarkatan ujian bertutur iaitu secara objekti1 dan secara holistik. i. Objekti !entuk-bentuk soalan yang dikemukakan memerlukan pelajar memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek seperti bertutur berdasarkan gambar, atau menja/ab soalan-soalan pendek yang mudah, ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5ntuk menentukan markat yang sesuai dengan pelajar, senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan markat pelajar bagi setiap gerak balas yang mereka berikan itu, pada ruangruang yang disediakan .

6ontoh: %enarai %emak untuk (emarkatan Iama :


Bahagian )o. +ambar )o. (oalan 2 1 ' 2 1 Markat 8

26

. 3J ! 1 2 .

3J

6atatan: Iilai markat 21bagi ja/apan yang tepat, betul sebutan, intonasi, pemilihan perkataan dan tatabahasa. ja/apan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan, intonasi atau tatabahasa. - - ja/apan salah, sebutan, intonasi, pemilihan perkataan dan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. ii.9 Pemarkatan (e&ara :olistik (emarkatan secara holistik ini dilakukan dengan memberi markat secara keseluruhan kepada kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh pelajar. Kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. %emasa pelajar bertutur atau menja/ab soalan guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. Kemahiran yang dipecahkan tadi boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar iaitu sebutan, ke1ahaman, ketatabahasaan, keluasan perbendaharaan kata dan kelancaran pertuturan. ditakri1kan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan.
Markat (ebutan "enepati sebutan !" bakuB tidak menunjukkan sebarang pengaruh dialek daerah atau bahasa ibunda. #erdapat kesalahankesalahan sebutan tetapi tidaklah begitu serius dan banyak. Ke ahaman "enunjukkan daya ke1ahaman yang tepat dan cepat. *apat memberi gerak balas dengan tepat dan pantas. "enunjukkan daya ke1ahaman yang baik tetapi kurang sedikit daripada di atas. Ketatabahasaan "enggunakan ayat-ayat yang tepat dari segi tatabahasa. 'yat mendukung pengertian yang jelasC bermakna. #erdapat kesalahan tetapi tidak begitu serius. 'yat-ayat masih jelas mendukung pengertian. Perbendaharaan Kata (erbendaharaan kata yang digunakan adalah luas dan menepati konteks. Kelan&aran !ertutur dengan lancar dan dengan gaya yang sesuai dan menarik.

%etiap

komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu

(erbendaharaan katanya agak luas. #erdapat kesalahan tetapi kesalahan itu tidak begitu ketara.

!ertutur dengan lancar tetapi terdapat kelemahan yang tidak ketara.

27

#erdapat kesalahan sebutan yang agak ketara atau menunjukkan pengaruh dialek daerah dan bahasa ibunda.

"enunjukkan daya ke1ahaman yang sederhana. !oleh memberi gerak balas tetapi agak lambat dan kurang tepat.

#erdapat kesalahankesalahan tatabahsa yang agak jelas tetapi secara keseluruhan, ayat-ayat masih dapat di1ahami. #erdapat kesalahan yang banyak dan menunjukkan penguasaan yang agak minimum.

(erbendaharaan kata tidak begitu meluas tetapi ia boleh menggunakannya dengan betul.

%ederhana kelancarannya. #erdapat sedikit -sedikit gangguan tetapi tidak menonjol.

#erdapat banyak kesalahan atau memperlihatkan pengaruh dialek yang nyata.

"enunjukkan daya ke1ahaman yang amat rendah. ambat memberi gerak balas dan kurang tepat.

(erbendaharaan kata terbatasB terdapat kesalahankesalahan dari segi penggunaan dalam ayat.

(ertuturan tidak lancar, terdapat banyak gangguan dan gaya yang kurang menarik.

"enunjukkan penguasaan sebutan yang amat minimum, iaitu hanya boleh menyebut sahaja. angsung tidak boleh menyebut dengan betul.

"enunjukkan daya ke1ahaman yang amat rendah. ambat memberi gerak balas dan tidak tepat. angsung tidak menunjukkan daya ke1ahaman.

#erdapat banyak sekali kesalahan sehingga pertuturannya amat sukar di1ahami.

(erbendaharaan katanya amat terbatas dan terdapat pula kesalahankesalahan penggunaan. <anya mengetahui sepatah dua perkataan sahaja.

'mat sukar untuk bertutur, lambat dan tergagap-gagap.

angsung tidak menunjukkan penguasaan bahasa.

<anya bertutur dengan menggunakan sepatah dua perkataan.

3adual 7: %kala (emarkatan Kemahiran !ertutur


%umber: 9aminah <j %abran ( 1++1: 11-

'umusan 3elas sekali perbincangan di atas memberi kesimpulan baha/a kemahiran bertutur merupakan suatu kemahiran mendengar, memaham, membaca dan menulis. Kenapa dikatakan demikian& )ni adalah kerana kemahiran lisan itu sendiri melibatkan banyak subkemahiran yang perlu dikuasai oleh seorang penutur, di samping memerlukan juga penguasaan aspek-aspek bahasa yang lain seperti perbendaharaan kata, tatabahasa, ciri-ciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa . 0leh yang demikian untuk menilai kemahiran bertutur, guru perlu menimbangkan banyak aspek. 'ntara lainnya ialah sebutan, intonasi, ke1ahaman, keluasan perbendaharaan kata, ketepatan tatabahasa, kelancaran, kepantasan dan kesesuaian dengan konteks pertuturan.

28

Latihan 7 1. (ilih salah satu teknik menilai kemahiran bertutur. #unjukkan perkara-perkara berikut semasa menyedia dan menjalankan ujian tersebut. a. cara menyediakan ujian b. aplikasi ujian tersebut kepada pelajar anda c. buat re1leksi tentang kelebihan dan kelemahan ujian tersebut.

7.2..

Penilaian Kemahiran Memba&a i. Ba&aan (enyap

i.

Ba&aan (enyap

!acaan senyap berbe2a dengan bacaan lisanCnyaring dari segi 1ungsinya dalam komunikasi. !acaan lisan atau nyaring bertujuan bagi menyampai atau menyalur komunikasi, sementara tujuan bacaan senyap ialah bagi menerima komunikasi. %ama ada bacaan senyap itu dilakukan oleh seseorang bagi tujuan khusus seperti membaca buku teks atau bagi keseronokan seperti membaca buku cerita, ke1ahaman adalah aspek yang paling penting dalam bacaan dan menjadi teras bacaan senyap. 'spek ke1ahaman bacaan pernah dimaksudkan sebagai >memahami pemikiran penulis?, >memahami bahan bertulis?, >menerima komunikasi? atau >menyedut maklumat daripada teks?. 3adi, tujuan utama kita menguji kemahiran membaca secara senyap ialah menguji aspek kemahiran memaham dalam bacaan tersebut.

29

Teknik Menguji Ke ahaman Ba&aan (enyap #eknik yang boleh digunakan bagi menguji ke1ahaman bacaan senyap adalah seperti yang berikut. (a) (b) (c) (d) (enyoalan %ecara #erbuka 'neka (ilihan (ilihan !enar 4 #ak !enar #eknik Klo2.

Penyoalan (e&ara Terbuka #eknik menggunakan penyoalan secara terbuka, memerlukan pelajar )ni

menja/ab soalan ke1ahaman bacaan dengan menggunakan bahasa sendiri.

bermaksud, selain menja/ab keperluan sesuatu soalan, pelajar terpaksa menggubal ayat dan menggunakan bahasa menurut tatabahasa yang betul dan perbendaharaan kata yang tepat. (endek kata, teknik ini mencabar daya luahan pelajar dan jelas boleh menunjukkan ke1ahaman pelajar tentang kehendak soalan berhubung dengan bahan yang dibaca. 0leh sebab itu, teknik ini biasanya digunakan oleh guru bahasa dalam latihan menja/ab ke1ahaman bacaan, dan dalam ujian 1ormal yang bercorak 1ormati1 dan diagnostik. @ang berikut adalah contoh cara menggubal soalan-soalan ke1ahaman secara terbuka:

Peringkat literal "isalnyaB (i) 'pakah KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK& (ii) %iapakah KKKKKKKKKKKKKKKKKKK& (iii) !ilakah KKKKKKKKKKKKKKKK & (i$) *i manakah KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK& Peringkat kritis * kreati "isalnya: (i) !incangkan secara kritis KKKKKKKKKKKKKK& (ii) KKKKKKKKKKK!ahaskan. (iii) !ahaska KKKKKKKKKKKKKK& (i$) 'pakah kesimpulan KKKKKKKKKKKKKK& ($) !uat kesimpulan tentang KKKKKKKKKKKKK..& ($i) 'pakah penilaian anda tentang KKKKKKKKKKKKK.& ($ii) 9umuskan KKKKKKKKKKKKK..& ($iii) 'pakah implikasi KKKKKKKKKKKKK& (iL) 'pakah kemungkinan KKKKKKKKKKKKKK& Peringkat ta siran*interpretasi "isalnya: (i) "engapakah KKKKKKKKKKKKK& (ii) !agaimanakah KKKKKKKKKKKKK& (iii) 3elaskan KKKKKKKKKKKKK& (i$) #erangkan KKKKKKKKKKKKK& ($) !andingkan KKKKKKKKKKKKK& ($i) !e2akan KKKKKKKKKKKKK& ($ii) (ada pendapat anda KKKKKKKKKKKKK&

(oalan ke ahaman se&ara terbuka

30

%neka Pilihan 'da pendapat di kalangan para guru bahasa yang mengatakan baha/a teknik penyoalan dalam bentuk aneka pilihan tidak mempunyai sebarang nilai dari segi pendidikan bahasa. )ni adalah disebabkan, teknik ini tidak menggalakkan daya luahan dan penggubalan bahasa dari pihak pelajar. %elain itu, teknik tersebut juga 'pakah menggalakkan pelajar meneka dalam usaha mencari ja/apan yang betul. penaksiran dan penilaian. 'nda boleh merujuk tajuk tersebut. Teknik Klo; 'nda telahpun membaca teknik klo2 dalam tajuk penaksiran dan penilaian tentang jenis- jenis pembinaan item . %ecara rumusannya, ujian klo2 meminta pelajar mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oeh guruCpenguji dalam sesuatu keratan bacaan. (elajar diminta melihat dan membaca kerataan itu secara keseluruhannya terlebih dahulu. Kemudian, berasaskan ke1ahaman mereka ke atas teks itu keseluruhannya, baharulah mereka akan mencuba mengisi tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling sesuai menurut makna keseluruhan teks tersebut.

pendapat anda pula& 3enis soalan aneka pilihan ini telahpun dibincangkan dalam tajuk

Latihan < 1. 'nda hendak menggunakan teknik klo2 untuk menguji ke1ahaman bacaan pelajar anda. #unjukkan perkara-perkara berikut dalam penyediaan klo2 tersebut. d. cara memilih keratan bacaan. e. 6ara membina item klo2 1. 6ontoh soalan ke1ahaman bacaan menggunakan ujianklo2 g. 6ara mentadbir ujian klo2 h. 6ara memberi markah i. 6ara menta1sir markat

31

Meringkaskan karangan %ebenarnya pendapat penguji bahasa tentang ringkasan karangan sebagai latihan dan ujian ke1ahaman membaca adalah agak berbe2a. 3ulian *akin (1+7.) misalnya pernah mengutarakan ringkasan karangan adalah sebagai satu latihan atau ujian yang boleh mengukur ke1ahaman bacaan pelajar. Iamun demikian, 3. !. <eaton (1+7+) kurang menyokong kerana menurut beliau meringkaskan karangan melibatkan kedua-dua kemahiran, iaitu kemahiran membaca dan kemahiran menulis. !iasanya, pelajar dikehendaki membaca sesuatu keratan bacaan secara senyap, memahaminya, dan menuliskannya semula dalam satu bentuk ringkasan yang panjangnya lebih kurang satu pertiga daripada keratan asalnya. *engan demikian, meringkaskan keratan bacaan, 1okus dan objekti1 pengujian ialah ke atas idea utama dan isi penting dalam pembacaan. (elajar perlu menja/ab atau menulis kerana dalam teknik tersebut, itu sahajalah tindak balas yang sesuai yang menjadi saluran komunikasi dan asas bagi guru menilai ke1ahaman pelajar mengenai sesuatu bahan yang mereka telah baca. "aksudnya, dalam usaha meringkaskan karangan, seorang pelajar tidak mungkin dapat menghasilkan sesuatu ringkasan yang baik dan bernas, sekiranya dia tidak 1aham apa yang dibacanya, menangkap idea dan isi penting dan menuliskannya semula dalam satu bentuk ringkasan yang masih tepat tentang keratan bacaan yang asalnya. #egasnya, meringkaskan karangan adlah sesuai untuk menguji ke1ahaman bacaan. 7.2.0 Penilaian Kemahiran Menulis Kedua-dua kemahiran asas bahasa, iaitu pertuturan kemahiran komunikasi. 'ntara kedua-dua kemahiran ini, menulis lebih sukar dari segi pengajaran dan penguasaannya. (elajar biasanya mendapatkan lebih pendedahan, latihan dan penggunaan kemahiran bercakap (dalam situasi tak 1ormal atau 1ormal) jika dibandingkan dengan bidang penulisan. dan penulisan dianggap sebagai menghasil dan menyampaikan

32

Mengapakah Penulisan Perlu 1iuji= Kemahiran menulis amat penting dalam dunia moden. )ni jelas kelihatan dalam dunia persekolahan, pekerjaan dan sosial. "isalnya, dalam dunia persekolahan, kemahiran menulis diperlukan dan diuji secara 1ormal atau tak 1ormal bukan sahaja dalam mata pelajaran !ahasa "elayu, tetapi dalam hampir kesemua subjek dalam kurikulum sekolah bagi hampir kesemua mata pelajaran sekolah, para pelajar memerlukan kemahiran menulis bagi menja/ab soalan jenis esei, selain menja/ab soalan yang jenis objekti1.

. (ada peringkat pengajian tinggi kemahiran tersebut menjadi amat penting kerana para pelajar menyediakan tugasan dalam bentuk esei, laporan atau tesis. *alam dunia pekerjaan, kemahiran menulis juga tidak kurang pentingnya. %elain keperluan mengisi boang rasmi, kemahiran ini diperlukan juga dalam surat-menyurat atau laporan tahunan jabatan dan seumpamanya. !agi kebanyakan orang, dalam dunia sosialnya juga mereka memerlukan kemahiran menulis surat (rasmi atau tak rasmi) apabila memohon sesuatu, mengisi berbagai-bagai jenis borang dan lain-lain lagi. Keperluan kemahiran menulis ini memang disedari oleh para pendidik bahasa. "elalui sukatan pelajaran bahasa (dari sekolah rendah hingga ke menengah), kita cuba mengajar dan melatih pelajar dengan berbagai-bagai jenis penulisan seperti menulis karangan, surat kiriman (rasmi dan tak rasmi), menulis ucapan, laporan, minit mesyuarat, pengumuman, kenyataan, notis, dialog, cerpen, pantun dan sajak. 0leh kerana kemahiran menulis itu dianggap amat penting dalam dunia persekolahan, pekerjaan dan sosial, aspek pengajaran dan penilaiannya seharusnya diberikan penekanan yang secukup-cukupnya. (endekatan dan kaedah pengajaran kemahiran menulis hendaklah sistematik dan membina asas yang kukuh untuk berbagai-bagai subkemahiran penting yang berkaitan dengan kemahiran tersebut.

33

!jian Karangan Bahasa Melayu *alam proses ujian karangan, pelajar dapat menunjukkan kebolehannya secara keseluruhan. !iasanya, di dalam proses ujian ini pelajar-pelajar ber1ikir tentang apa yang akan diperkatakan, lantas melahirkan buah 1ikiran sebaik-baiknya. !entuk soalan karangan sebagai alat ujian yang biasa dikemukakan kepada pelajarpelajar dalam peperiksaan kebangsaan adalah seperti berikut: i. Bebas dan terbuka !entuk ini memberi kebebasan yang luas kepada pelajar. "ereka hanya diberi tajuk-tajuk untuk dipilih. 6ontohnya seperti di dalam kertas-kertas ujian !ahasa "elayu %ijil (elajaran "alaysia (%("), Kertas ) dan Kertas )) (("9). *alam soalan jenis ini, pelajar dikehendaki mengutip dan memilih isi dan idea daripada pengetahuan sendiri, lalu menyusun idea dan isi itu dan seterusnya menuliskannya dengan cara yang logis dan dapat di1ahami. 6ontohnya: Kegiatan umba <aram di kalangan 9emaja Kota <ari )ni. ii. (ambutan diperluaskan !entuk soalan ini memerlukan pelajar memperluaskan atau memperkembangkan satu-satu idea. "isalnya, satu tajuk karangan yang bahagian permulaan atau akhir cerita diperturunkan dan pelajar dikehendaki menulis karangan berdasarkan permulaan atau akhir cerita itu. 6ontohnya: a) %emalam orang kerajaan tu datang. <ari ini datang lagi beberapa orang melihat-lihat tanah #ok (enghulu itu. Kata orang tanah itu nak diambil untuk dijadikan tapak industri kecil. %edang aku asyik melayan 1ikiranku (ak <usin menepuk tangankuK..

34

iii.

(ambutan Terhad %oalan jenis ini agak terhad daripada segi bentuk dan juga bidang dan menentukan bagaimana pelajar harus menja/ab soalan. 6ontohnya: Keburukan dan Kebaikan "embeli !arang-barang *engan !ayaran 'nsuran.

i>.

Berstruktur %oalan jenis ini mengemukakan satu persatu berkenaan sesuatu perkara atau proses sehingga menjadi satu keseluruhan perkara atau proses tersebut. 6ontohnya: #ele$isyen adalah menjadi alat hiburanB menambah pengetahuanB menjadi sahabat orang kesunyianB menggalakkan keganasanB dan mengubah sikap manusia.

#ulis sebuah karangan mengenai kebaikan dan keburukan tele$isyen seperti yang dinyatakan di atas. >. Berpandu %oalan jenis ini la2imnya menggunakan bahan rangsangan seperti gambar, peta, carta dan lain-lain. (elajar-pelajar dikehendaki menja/ab soalan atau menulis karangan berdasarkan bahan-bahan rangsangan yang disediakan. %elain itu, ada juga digunakan rangka karangan sebagai rangsangan. 6ontohnya: Kepentingan Pusat Sumber Kepada Pelajar. #ulis sebuah karangan mengenai tajuk ini dari segi: a) b) tujuan dibina akti$iti-akti$iti yang dijalankan

35

c)

1aedah-1aedah

!jian Penulisan Bahasa Melayu dalam Bilik 1arjah

5jian penulisan !ahasa "elayu dalam proses pengajaran dan pembelajaran !ahasa "elayu di bilik darjah tidak semestinya seratus peratus berorientasikan bentuk soalan peperiksaan, kecuali dalam proses pengujian semester , dan pada peringkat tertentu proses penulisan pengajaran dan pada peringkat tertentu dalam proses pengajaran dan dalam pembelajaran !ahasa "elayu. 'kan tetapi dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan !ahasa "elayu, pelajar perlu diberi penguasaan dan kecekapan menulis daripada peringkat penggunaan perbendaharaan kata (makna, struktur, imbuhan) dalam penulisan ayat (daripada yang mudah hingga yang kompelks), penulisan perenggan, hinggalah ke peringkat penulisan karangan. 3adi, jika pelajar belum dapat mengguna dan menyusun kata untuk menghasilkan penulisan ayat dan seterusnya penulisan perenggan dan karangan dalam !ahasa "elayu, maka penguasaan kemahiran-kemahiran ini perlu diberikan dan diuji dengan pelbagai bentuk soalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran !ahasa "elayu. *engan cara ini, guru !ahasa "elayu dapat mengesan sama ada pelajarnya sudah menguasai kemahiran-kemahiran itu atau belum. !eberapa contoh ujian dan tekniknya seperti berikut mungkin dapat dijalankan dalam bilik darjah. i. !jian Menyambung %yat Kebanyakan penyelidik dalam pendidikan bahasa berpendapat baha/a latihan membuat kombinasi ayat dalam pengajaran bahasa kedua adalah satu teknik yang dapat mempertingkatkan bukan sahaja ke1asihan dan kelicinan sintaksis tetapi juga keseluruhan mutu karangan (Mi$ian Namel, 1+,-). *alam proses ujian penulisan !ahasa "elayu yang tidak 1ormal, seperti latihan menulis ayat-ayat dan perenggan dalam bilik darjah, latihan menggabungkan ayat ini mungkin boleh digunakan bagi menguji kecekapan penulisan !ahasa "elayu, terutama bagi pelajar yang kurang cekap dalam pembinaan ayat kompeks.

36

Mi$ian Namel juga mengemukakan teknik membuat kombinasi ayat seperti yang dicadangkan oleh %haughnessy (1+77), iaitu dengan melatih pelajar membuat kombinasi dan perluasan ayat dengan isyarat dan tanpa isyarat seperti berikut. a. Kombinasi dan perluasan dengan isyarat. 7abungkan ayat-ayat berikut dengan penghubung yang betul. oceng jam berbunyi (selepas) (,) *ia tidur semula. oceng jam berbunyi. *ia tidur semula.

6ontoh: 1. 2. b. 1. 2.

Kombinasi dan peluasan tanpa isyarat.

atihan menulis kombinasi ayat boleh membantu pelajar memahami baha/a ayat adalah satu dasar struktur yang boleh diberi penerangan dan bentuk konseptual yang tersirat di dalam bentuk retorik. ii. !jian Menulis %yat dan Perenggan %ebelum pelajar menulis karangan, mereka perlu menguasai pola ayat !ahasa "elayu dari yang mudah hingga yang kompleks. Kemahiran ini dikuasai dari peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat sekolah menengah. (ada peringkat sekolah menengah rendah pelajar harus boleh membina dan menulis ayat seperti berikut: 1.a. %yat 1asar dengan 4rasa Minima 6ontohnya: i. ii. 'li guru 'dik tidur

37

b.

%yat 1asar -subjek*predikat*objek yang terdiri dari rasa lebih daripada satu kata.. i. ii. iii. &. 0rang itu guru saya. "ereka suka minum kopi susu. <elang itu sedang terbang tinggi.

%yat 1asar dengan Keterangan contohnya: i. ii. iii. Pada hari minggu saya bermain tenis. %aya membaca buku di perpustakaan. "ereka memotong kayu dengan gergaji.

d.

%yat Majmuk dengan keterangan i. ii. iii. i$. $. $i. %li dan Murad memotong kayu dengan gergaji "ereka menari sambil menyanyi di de/an. %aya menulis laporan dan datatan itu dengan teliti. Kereta yang cantik itu kereta pengarah. *ia berkata baha/a permohonannya berhasil. (ada /aktu itu 'minah cuba meleraikan pergaduhan anytara "ak Asah dan "ak Aton yang selalu bercakaran kerana kenakalan anak-anak yang boleh dianggap perkara kecil sahaja.

6ontohnya:

e.

!jian Menulis Karangan %ebuah karangan harus ditulis dengan bahasa yang gramatis dalam bentuk komunikasi, sama ada pemerian, pengisahan, pemaparan ataupun pujukan. *i samping itu, isi yang hendak diperkatakan tajuknya. 0leh yang demikian bahan-bahan rangsangan seperti gambar bersiri, gambar tunggal, carta, senarai perbendaharaan kata, hendaklah disusun dan diolah dalam ayat, perenggan, sehingga menjdi sebuah karangan yang tepat pada

38

ungkapan dan sebagainya, boleh diberi kepada pelajar untuk memudahkan pelajar mengarang.

iii.

Latihan Meringkaskan Karangan. 'kti$iti meringkaskan karangan dapat dimulakan apabila pelajar sudah mahir menulis karangan kerana ketika itu pelajar telahpun menguasai penulisan ayat-ayat kompleks. (erlu diingat baha/a meringkaskan karangan memerlukan penguasaan membina ayat-ayat kompleks untuk mmenggabungkan ayat-ayat mudah atau ayat tunggal yang pendekpendek dalam sesuatu karangan itu. 0leh itu, meringkaskan karangan boleh dimulakan dengan akti$iti mencari isi-isi penting dengan mencatat hal-hal pokok dalam karangan atau petikan. Kemudian isi-isi penting itu diolah dengan ayat-ayat yang boleh memberi maksud keseluruhan karangan tersebut dengan ringkas dan tepat dengan maksud asalnya. #ujuan latihan ini ialah membimbing pelajar memetik nota-nota dan siaran bagi keperluan seharian.

i$.

!jian Menulis (urat Kiriman dan bentuk6bentuk Penulisan ?ang Lain %urat kiriman, laporan, pengumuman, notis dan sebagainya adalah penulisan yang mempunyai bentuk atau teknik tersendiri. penulisan ini boleh diuji dengan: a. soalan yang menghasilkan ja/apan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknik penulisannya. b. soalan yang menghasilkan penulisan bentuk itu sendiri seperti soalan yang meminta pelajar menulis surat kiriman kepada sahabat, ibu bapa dan sebagainya. 0leh itu,

39

>.

Teknik Klo; #eknik klo2 digunakan untuk menguji perbendaharan kata pada aspek makna, struktur, dan imbuhan. )ni boleh dilakukan dengan mengisi tempat kosong dengan kata-kata yang betul. Halaupun teknik ini sekadar menghasilkan penulisan kata-kata pada tempat kosong tetapi guru dapat mengesan kecekapan pelajar menggunakan perbendaharaan kata dalam penulisan ayat.

$ara Pemarkahan Penulisan Bahasa Melayu 'da dua cara pemarkahan terhadap hasil penulisan karangan yang biasa dijalankan iaitu: i. ii. (emarkahan 'nalitik (emarkahan global

(emarkahan analitik menggunakan sistem poin yang telah ditentukan bagi setiap satu soalan. "arkah akan diberi dan ditolak mengikut untuk susunan, gaya dan jalan bahasa. Kemudian, jumlah daripada markah ini akan menentukan kedudukan pelajar sama ada cemerlang, baik, sederhana, lulus atau gagal. (emarkahan analitik adalah untuk mengesan dan merekodkan kemahiran tertentu yang dicapai oleh pelajar seperti jalan bahasa atau ayat. pembelajaran selanjutnya. (emarkahan secara global pula menggunakan skala G mata iaitu, cemerlang, baik, sederhana, memuaskan dan lemah. (emarkahan global ini lebih sesuai digunakan untuk memeriksa jenis karangan terbuka dan sambutan yang diperluaskan. *engan ini kelemahan pelajar boleh diperbaiki dalam

'umusan Kemahiran bahasa mempunyai subkemahiran tertentu untuk dikuasai oleh pelajar. %etiap kemahiran bahasa ini pula mempunyai kepentingan tersendiri untuk membantu seseorang itu menguasai dan bertutur dalam sesuatu bahasa itu . 'kan tetapi kemampuan menggunakan bahasa itu secara gramatis sahaja belum cukup untuk melayakkan seseorang pelajar itu bertutur dengan baik. %eseorang pelajar itu perlu tahu menggunakan bahasa itu dengan betul , tepat dan sesuai mengikut konteks dan

40

situasi.

*engan yang demikian, para guru perlu memberi perhatian bukan sahaja antas untuk

kepada strategi pengajaran tetapi juga penggunaan bahasa yang diajar. dinilai kemampuannya menggunakan bahasa yang diajar itu.

mendapatkan keberkesanan pengajaran dan penggunaan, maka pelajar perlu diuji dan *engan kata lainnya, pengajaran dan pembelajaran bahasa "elayu sama pentingnya dengan pengujian dan penilaiannya juga supaya pelajar bukan sahaja tahu bahasa tetapi juga pandai berbahasa, khususnya bahasa "elayu.

Latihan @ Keputusan !ahasa "elayu dalam (eperiksaan (usat seperti ("9 dan %(" kurang menunjukkan prestasi yang cemerlang. 1. .'dakah anda bersetuju dengan penyataan di atas& 2. (ada pendapat anda, apakah 1aktor yang menyebabkan keputusan mata pelajaran !ahasa "elayu kurang cemerlang itu& .. 'dakah sistem penilaian untuk !ahasa "elayu yang digunakan di sekolah dan dalam peperiksaan pusat melemahkan penguasaan pelajar dalam bahasa "elayu&

41