Anda di halaman 1dari 85

Unit 4

Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan Bahasa Melayu

Sinopsis Sepertimana yang dinyatakan dalam FPN,

matlamat pendidikan di Malaysia

adalah untuk melahirkan individu yang berkembang secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab pendidik untuk memperkembangkan aspek aspek tersebut melalui sistem persekolahan. !ntuk menentukan sejauh mana aspek aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani diperkembangkan,satu sistem penilaian yang sesuai perlu diwujudkan. Penilaian hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan ia bukannya semata mata dijalankan melalui ujian dan peperiksaan sahaja. "a merupakan satu proses pengumpulan maklumat berkenaan dengan kemajuan dan prestasi pelajar. #engan itu, di peringkat sekolah berbagai bagai kaedah penilaian digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian pelajar. Modul ini membincangkan perbe$aan konsep antara pengukuran dan penilaian% peranan dan &ungsi pengujian dan penilaian% penilaian dan objekti& pengajaran% pembinaan jadual penentuan ujian% pemarkahan dan markat % jenis penilaian% pembinaan item % kesahan dan kebolehpercayaan ujian% kaedah penilaian bahasa% penilaian bahasa. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini anda seharusnya dapat' (. ). *. +. ,. -. .. /. membe$akan konsep pengujian, pengukuran, penilaian dan pentaksiran% mengenal pasti objekti& pengujian dan penilaian% mengenal pasti peranan serta &ungsi jenis penilaian% membina jadual penentuan ujian% mengenal pasti peraturan memberi markah% membentuk pelbagai jenis item yang sah dan boleh dipercayai% mengenal pasti kaedah penilaian bahasa dan cara melaksanakannya% dan mengenal pasti alat atau instrumen penilaian bahasa dan cara menggunakannya. dan alat atau instrumen

Tajuk 4.1
4.1.1

Konsep Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan Bahasa Melayu


Pen enalan #alam kehidupan kita, pengujian, pengukuran dan penilaian telah dilakukan

dalam semua situasi yang memerlukan keputusan atau pertimbangan dibuat. 0egitu juga dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. 1ugas dan tanggungjawab seorang guru bukan hanya setakat mengajar dan melatih pelajar dengan pelbagai kemahiran , malah dia perlu mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang telah berlaku. 2alu dia membuat penilaian untuk mengetahui aspek yang yang telah diajar dan dikuasai dengan baik oleh pelajarnya, dan aspek aspek yang yang masih lemah dan memerlukan tumpuan dalam pengajaran akan datang. 0erdasarkan maklum balas daripada penilaian ini, guru seharusnya dapat membuat keputusan tentang aspek kemahiran yang telah dipelajari, atau yang perlu diajarkan, diulang semula, atau diberi latihan tambahan. 3alau bagaimanapun, istilah pengujian, pengukuran dan penilaian kadang kala saling ditukar ganti. 4ontohnya, apabila seorang guru mengedar ujian pencapaian, dia mungkin menyatakan yang dia sedang 5menguji6 pencapaian, 5mengukur6 pencapaian atau 5menilai6 pencapaian dengan tidak mengambil endah maksud khusus sesuatu istilah tersebut. Sebenarnya, istilah istilah ini ada kelainannya dan tidak sepatutnya saling ditukar ganti. #engan itu, semua pengajar yang melaksanakan pengajaran dan pembelajaran perlu mengetahui perbe$aan antara ketiga tiga istilah ini agar tidak tersalah pakai. +.(.) Konsep !ntuk menjawab penyataan di atas, mari kita &ahami dan lihat kelainan pengertian antara ketiga tiga istilah tersebut. i. !pakah yan dimaksudkan den an pen ujian" Testing is a technique for obtaining information . It is a tool that serves the ends of the users. 7Pengujian adalah satu teknik untuk mendapatkan maklumat 8.. "a adalah satu alat yang dapat mencapai tujuan si pengguna9.

Pengujian merupakan satu prosedur yang sistematik untuk mengukur perubahan sebahagian daripada aspek tingkah laku seseorang individu terhadap pembelajarannya. :elasnya, pengujian bertujuan untuk menentukan pencapaian seseorang pelajar dalam sesuatu pembelajaran dan seterusnya dapat menempatkan pelajar dalam kumpulan belajar yang sesuai. !ntuk itu, pengujian dapat dilaksanakan dengan cara mengadakan pemerhatian , ujian bertulis dan ujian lisan. Pengujian ini, biasanya, dilaksanakan selepas satu atau beberapa topik pelajaran diajar. 4ontoh' a. !ntuk menguji sama ada pelajar tahun empat sudah tahu mengeja perkataan yang mempunyai keselarasan vokal, satu ujian rencana tentang perkataan perkataan tertentu diadakan. ii. !pakah pula maksud ujian" !jian ialah satu alat. #alam pengajaran dan pembelajaran bahasa, ujian ialah bahan yang bertulis atau tercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Misalnya, guru membina ujian klo$ bagi menguji ke&ahaman membaca atau ujian imlak bagi menguji ke&ahaman mendengar. ;kan tetapi, perlu diingat bahawa ujian mungkin menjadi tidak baik jika pentadbir ujian menggunakannya dan menginterpretasinya secara tidak jujur. #ari itu, ujian perlulah digunakan sesuai dengan perkara yang hendak diuji itu. 4ontohnya, jika guru menguji tahap ke&ahaman pelajar tahun + dengan menggunakan bahan bacaan yang layak untuk 1ingkatan (, sudah semestinya keputusan pelajar ini adalah tidak menggalakkan. iii. !pakah maksud pen ukuran" <opkins = Stanley 7M.S *, (>/(9 menyatakan, Mesurement is the process by which things are differentiated. 7Pengukuran adalah satu proses di mana alat atau benda dibe$a be$akan9. Pendapat lain mengatakan pengukuran adalah dirujukkan kepada penyelidikan atau pemerhatian yang dapat dinyatakan secara kuantitati& dan dapat memberikan jawapan kepada sesuatu pertanyaan. Nilai kuantitati& ini biasanya dinyatakan dalam sesuatu unit

angka yang tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan.

;lat

pengukuran yang digunakan oleh guru mungkin terdiri daripada ujian, soal selidik, senarai semak, inventori atau sesuatu skala. Perlu diingat bahawa pengukuran adalah terhad kepada huraian kuantitati& dan tidak termasuk huraian kualitati& atau membuat keputusan. #engan itu, pengukuran bertujuan untuk membuat perbandingan dan kedudukan antara pelajar dalam penguasaan pembelajaran. pengelasan, pensijilan dan penempatan <asil pengukuran amat berguna untuk pelajar dalam jurusan yang sesuai.

Pengukuran dilakukan setelah ujian bertulis iaitu dengan pengiraan markah. 0iasanya pengukuran diadakan selepas beberapa topik pelajaran diajar. i#. !pakah maksud penilaian" Penilaian telah dide&inisikan dengan banyak cara. Stu$$lebeam et al. 7(>.(, m.s ??v9 menyatakan , enilaian sebagai the process of delineating! obtaining, and providing useful information for "udging decision alternatives. 1erry #. 1en0rink, 7M.S./, (>.+9 pula menyatakan, #valuation is the process of obtaining information and using it to form "udgements which in turn are to be used in decision ma$ing. 7Penilaian adalah satu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan9 #e&inisi ini ndapat dihuraikan seperti berikut' a. Membuat keputusan adalah matlamat akhir dalam penilaian. 2ee :. 4ronbach mendi&inisikan keputusan sebagai satu pilihan daripada beberapa rangkaian tindakan.

4ontoh i. Sebagai guru, anda telah menetapkan ujian bagi semester pertama berbentuk soalan objekti& aneka pilihan sahaja . b. Pertimban an mustahak untuk me%ujudkan penilaian. Pertimbangan depan. 4ontoh' i. ii. #ari segi penglibatannya dalam kelas, <alim adalah seorang pelajar yang cerdas. 0uku cerita ini nampaknya sesuai bagi kanak kanak tahun , dan -. c. Maklumat adalah unsur pentin dalam penilaian. Maklumat itu boleh terdiri dalam bentuk kuantiti atau kualiti% umum atau khusus% benda hidup atau benda mati. 4ontoh' i. @elayakan minimum untuk mengikuti kursus Pengajian "nggeris ialah P+. Pada tahap ini calon calon dijangkakan cekap bertutur dalam bahasa "nggeris. Oleh itu, penilaian dalam pendidikan merupakan suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya, yang dapat menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. #engan itu, proses penilaian mengandungi aspek aspek pengujian, pengukuran, penganalisisan dan penyimpulan. Prosedur penilaian ini boleh dilaksanakan dalam lima peringkat yang dihuraikan secara ringkas seperti berikut' 7judgement9 tidak memerlukan tindakan tetapi ia merupakan satu nilai tara buat masa kini untuk melihat prestasi masa

Perin kat persediaan ujian

Perin kat pentadbiran ujian

Perin kat pemeriksan dan pen ukuran

Perin kat analisis

Perin kat interpretasi dan tindakan

0erdasarkan keterangan di atas, pengujian dan pengukuran merupakan aktiviti aktiviti utama dalam aktiviti penilaian. Aajah ( di bawah ini pula menunjukkan kepentingan perkaitan ketiga tiga sistem ini.

Penilaian Pen ukuran Pen ujia n

Aajah ( ' Perkaitan Pen ujian& Pen ukuran dan Penilaian !ntuk menyimpulkannya, sekali lagi ditegaskan bahawa penilaian merupakan proses untuk menghasilkan nilai kuantitati& bagi menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan pelajar dalam pembelajaran. Penilaian berguna untuk membaiki rancangan mengajar, kurikulum, pengesanan punca kelemahan, dan membuat ramalan. Penilaian dibuat berdasarkan jadual atau gred yang dihasilkan melalui pengiraan perangkaan 7statistik9. Penilaian boleh dilakukan sebelum, semasa , dan selepas satu atau beberapa topik pelajaran. Penilaian merangkumi aspek pengujian dan pengukuran. #. !pakah pula konsep pentaksiran" Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Proses ialah langkahB tindakanB operasi yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Maklumat ialah bukti tentang prestasi pelajar dalam sesuatu perkara yang ditaksir. Pen hakiman merupakan proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan pelajar. Produk dalam konteks pendidikan merupakan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang pelajar peroleh setelah melalui proses pendidikan.

#alam konteks pendidikan, pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seorang pelajar bagi tujuan tertentu. Pentaksiran haruslah dilihat sebagai' proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran, aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran, aktiviti yang dijalankan secara berterusan, dan aktiviti yang bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran yang baik. 4.1.' Kepentin an Penilaian Ujian Dalam Bilik Darjah Penilaian dan ujian mempunyai beberapa tujuan. ;ntaranya ialah' untuk mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar pelajar dalam perkara perkara yang hendak diajar. !jian seperti ini biasanya disebut sebagai praujian atau 5pretest6. #aripada ujian inilah guru guru biasanya dapat merancang dan merencanakan pengajaran yang seterusnya. <asil ujian tersebut dapat memberikan gambaran kepada guru guru berkenaan tentang keupayaan pelajar mereka yang sebenar sebelum mereka memulakan pengajaran, untuk menolong guru guru mengetahui sejauh manakah pelajar pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari manakah pengajarannya itu berhasil. dan kemahiran tertentu, untuk membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan teman teman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah. Perbandingan seperti ini penting untuk menilai pencapaian atau prestasi seseorang individu, perkara yang telah disampaikan. #engan lain perkataan guru guru itu dapat melihat sejauh 0iasanya, ujian ujian seperti ini disediakan oleh guru sendiri untuk menguji aspek aspek pengetahuan

untuk membandingkan tingkat pencapaian pelajar dalam sesuatu bidang subjek dengan bidang yang lain. 1ujuannya ialah untuk melihat kelemahan atau kelebihan pelajar dalam sesuatu bidang dan digunakan maklumat ini untuk kerja kerja pemulihan dan sebagainya,

untuk menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka. pemulihan dan pengayaan. 1ujuannya ialah untuk kerja kerja

!ntuk membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran. "ni penting untuk menyelaras dan menentukan arah jenis pendidikan pelajar. Curu guru dengan mudah dapat menyalurkan pelajar pelajar mereka ke jurusan jurusan tertentu mengikut kebolehan mereka sepeti jurusan sains, sastera dan teknikal,

untuk membolehkan guru guru menilai bahan bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat mempertingkatkan pengajaran mereka, dan

ujian dan penilaian adalah juga berguna kepada pelajar pelajar. Melaluinya mereka berpeluang untuk mengetahui kelemahan kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya.

Sebagai rumusannya, dalam keseluruhan usaha penilaian tentang sesuatu kemahiran bahasa, proses yang sering kita lakukan adalah seperti berikut'

Uji

Ukur

(ilai

Sebelum kita menguji atau mentadbir sesuatu pengujian bahasa, terlebih dahulu kita perlu membina alat atau bahan ujian. Selepas ujian itu sempurna ditadbirkan kita akan mengumpulkan tindak balas atau jawapan pelajar untuk diperiksa dan dimarkahkan. ;pabila pengukuran telah dilakukan melalui pemarkahan dan pemarkatan, barulah kita boleh menilai pencapaian pelajar. #i sini pengukuran yang kuantitati& dalam bentuk markah atau angka menjadi bukti atau asas bagi kita membuat penilaian atau memberi si&at yang kualitati& seperti cemerlang, kepujian, lulus atau gagal, selaras dengan kriteria atau standard yang telah kita sediakan.

)atihan 1 a. Sila nyatakan tujuan tujuan pengujian, pengukuran dan penilaian dilakukan. b. Sila buat catatan dan rumusan tentang perbe$aan antara konsep konsep pengujian, penilaian dan pengukuran ini dalam bentuk gra&ik .

). 0aca situasi berikut dan nyatakan sama ada situasi itu merupakan aktiviti pengujian, pengukuran atau penialaian. 1uliskan dalam lajur aktiviti.

Situasi i9 memilih buku teks yang sesuai untuk kelas ii9 menentukan aspek kelemahan bahasa iii9 menentukan jarak trek larian iv9 memilih calon sekolah untuk mewakili pertandingan perbahasan v9 memilih calon terbaik untuk anugerah cemerlang kurikulum

!kti#iti

dan kokurikulum vi9 mengambil keputusan SPM dan S1PM untuk pemilihan masuk ke "P1 vii9 mendapatkan markah bagi semua pelajar dalam kelas untuk laporan kemajuan bulanan

Tajuk 4.*

Pembinaan +adual Penentuan Ujian ,+PU- dan Peraturan Memberi Markah ,PMM-

+.). ( +adual Penentuan Ujian 7+PUi. terancang. De$inisi Seringkali soalan soalan ujian dibuat secara spontan dan tidak !jian yang tidak mempunyai rancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan keutuhan yang tinggi. 4ara yang baik untuk merancangkan sesuatu ujian adalah dengan menyediakan :adual Penentuan !jian 7:P!9 yang merupakan rancangan persediaan itemB soalan. :P! dikenali juga sebagai D1est 0lue PrintE dan D1est Speci&icationE. :P! merupakan matrik yang terdiri daripada dua paksi' paksi D@andunganE 7menegak9 dan paksi D;ras @emahiranE 7melintang9. ii. Maklumat Dalam +PU :P! mempunyai maklumat seperti berikut' @andungan !jian yang berupa topik topik pelajaran. ;ras @emahiran yang mengikut taksonomi objekti& pendidikan.

10

Pemberatan 7F9 pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar. 0entuk !jian sama ada berbentuk objekti&, esei, amali, kertas kursus dan lain lain. 0ilangan item kemahiran. @epayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan )G F /GF yang mengikut bentuk, kandungan dan aras

Sekarang, mari kita bincangkan butiran butiran di atas. @ita dapat simpulkan bahawa pengetahuan dan kemahiran yang disenaraikan dalam :P! haruslah berupa pengetahuan dan kemahiran yang terkandung dalam sukatan pelajaran serta yang telah diajar di dalam bilik darjah. 0ilangan item ujian bagi setiap topik dan kemahiran itu pula ditentukan oleh jumlah masa yang diperuntukkan untuk pengajarannya. 4ontohnya, jika topik ( memerlukan dua minggu untuk diajar dan topik ) cuma memakan masa seminggu, maka bilangan soalan bagi topik ( seharusnya lebih banyak daripada soalan topik ). :P! juga menetapkan bilangan soalan yang dikatakan senang, sederhana dan susah dari segi aras kesukarannya. ;ras kesukaran soalan lebih kurang memadai aras kemahiran yang diuji, mengikut taksonomi yang digunakan. aplikasi dan analisis yang merupakan soalan sederhana. "ni bererti, soalan aras Manakala soalan yang pengetahuan biasanya adalah lebih mudah berbanding dengan soalan aras ke&ahaman, menguji kemahiran sintesis dan penilaian pula adalah merupakan soalan yang susah. Namun begitu, aras kesukaran soalan ini merupakan satu perkara yang relati&. Hakni, satu soalan yang didapati senang bagi sekumpulan pelajar mungkin susah untuk sekumpulan pelajar lain. :adi, dalam ujian buatan guru, guru harus membina soalan mengikut kebolehan pelajarnya. Perbincangan di atas menyentuh tentang jenis maklumat yang terkandung dalam :P!. "ni menegaskan betapa pentingnya :P! dalam penggubalan item ujian. Aingkasnya, kepentingan :P! adalah seperti berikut. iii. Pentin nya +adual Penentuan Ujian Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan.

11

Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. Menimbulkan kemahiran. Menentukan perseimbangan antara topik topik dengan aras aras kemahiran yang diuji. Memberi panduan untuk membentuk &ormat ujian. Memberi panduan untuk membentuk soalan. Menstabilkan tara& serta aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun. Mengambil kira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik. Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain. rasa kepentingan topik topik dan aras aras

i#.
Bil

.ontoh +PU
/bjekti$

Bentuk Soalan Kemahiran Bidan 0Topik0Topik Ke1il +am

Ko niti$
+umlah

'

4tem

1.1 Sejarah Perkemban an Bahasa Melayu !sal usul BM& BM sebelum dan selepas merdeka 1.* )in uistik BM Pen enalan lin uistik De$inisi& Sejarah& )in uistik Diskripti$ 1.' 5onolo i De$inisi& alat artikulasi& 1ara pen hasilan 5onem se mental 5onem suprase mental *6 ' * * * 1 1 1 1 1 1 12 2 * * 1* 4

1 13

12

jumlah

46 :adual (7 .ontoh +PU

'*

Maklumat daripada contoh di atas memberi gambaran kasar tentang perkara yang hendak diuji yang seterusnya memenuhi empat syarat :P! iaitu' ujian tidak dibina sembarangan, menimbulkan kepentingan topik dan aras kemahiran yang diuji, memberi panduan dan penentu kepada penggubal ujian, dan memastikan kesesuaian taburan soalan mengikut aras dan kemahiran.

4.*.*

)an kah8lan kah Membina +PU

)an kah 17 Senaraikan tajuk tajuk yang hendak diuji.


Bil

Tajuk8tajuk Pen ajaran dan Pembelajaran

Masa B el aj a r

1.1 Sejarah Perkemban an Bahasa Melayu !sal usul BM& BM sebelum dan selepas merdeka 1.* )in uistik BM Pen enalan lin uistik De$inisi& Sejarah& )in uistik Diskripti$ 1.' 5onolo i De$inisi& alat artikulasi& 1ara pen hasilan 5onem se mental 5onem suprase mental +umlah

12

*6

46

:adual )7 Senarai Tajuk dan Masa Belajar

13

)an kah 44 1entukan soalan yang akan dibina itu. a. b. c. soalan objekti& 7*G soalan9 ( markah bagi ( item. jumlah soalan bagi setiap topik dikira' I :umlah masa :um. Masa keseluruhan J :umlah soalan

)an kah 444 1entukan model aras kesukaran item. 0iasanya :P! menggunakan taksonomi objekti& pendidikan 0loom * #omain kogniti& a&ekti& psikomotor Domain Ko niti$ -. ,. +. *. ). (. Penilaian Sentisis ;nalisis Penggunaan @e&ahaman Pengetahuan Mudah Sukar

14

)an kah 49 ;pakah jenis ujian yang akan diujiK !jian objekti& !jian struktur !jian esei #an lain lain.

4ontoh Pengiraan 0ilangan Soalan Mengikut 1opik

Bil. Bidan 0Topik0Topik Ke1il 1.1 Sejarah Perkemban an Bahasa Melayu !sal usul BM& BM sebelum dan selepas merdeka 1.* )in uistik BM Pen enalan lin uistik De$inisi& Sejarah& )in uistik Diskripti$ 1.' 5onolo i De$inisi& alat artikulasi& 1ara pen hasilan 5onem se mental 5onem suprase mental jumlah

Masa

!n

aran +umlah 4tem

+umlah 4tem

2 ;;;; 46

: '*

1* 12 12 ;;;; 46 *6 *6 ;;;; 46 46 '* : '* 13 : '*

:adual *' Bilan an Soalan Men ikut Topik )an kah 97 1entukan bilangan soalan bagi setiap komponen 7objekti&, struktur, esei dll9. Penentuan aras kesukaran soalan 7soalan mudah L soalan sukar9. Pemarkahan.

)an kah 947

15

Menyatakan mata pelajaran. 1ingkatan. Susunan nombor soalan mengikut tajuk.

<umusan #alam penilaian, :P! berperanan penting. Orang orang yang berkaitan dengan ujian seperti calon, guru yang mengajar dan ibu bapa berhak dalam erti kata sebenarnya menolak sesuatu ujian itu jika diragukan kesahannya. :usteru, data data yang tercetus daripada ujian yang sedemikian tidak layak digunakan bagi tujuan pemilihan, pengkelasan atau bimbingan. Oleh itu, penekanan yang wajar terhadap objekti& pembelajaran, dan prosedur penilaian perlu diambil perhatian. )atihan * ;nda dikehendaki menyediakan kertas ( Peperiksaan Semester yang telah ditetapkan. @ertas ( mengandungi )G soalan objekti&. !rahan7 1etapkan bilangan item, peruntukan masa dan peratusan item mengikut aras kogniti&. Sediakan satu :P! berdasarkan contoh &ormat di atas.

4.*.'

Pemarkahan dan Markat i. Pen enalan 1opik ini akan bermula dengan tujuan memberi markah. "ni akan diikuti

dengan isu yang berkaitan dengan pemarkahan. Seterusnya, topik ini akan memperihalkan tentang sistem pemarkahan yang boleh digunakan dan apakah pula simbol pemarkahan yang la$im digunakan. #engan itu, setelah mengikuti topik ini, anda akan dapat' i. ii. iii. iv. menyatakan sebab mengadakan pemarkahan, membincangkan isu isu berkaitan dengan prosedur pemberian markah, menghurai dan membincangkan beberapa sistem pemarkahan yang boleh digunakan, membandingkan kelebihan dan kelemahan simbol simbol yang digunakan dalam pemarkahan, dan

16

v. ii.

mengira cara mentrans&ormasi markah. Tujuan Pemarkahan Salah satu daripada tugas yang paling tidak seronok bagi guru ialah

memberi markah atau gred. Curu mengambil masa yang lama untuk memprosesnya, yang kadang kala menyebabkan pelajar risau, dan pada akhirnya ada pihak yang tidak berpuas hati tentang markah atau gred yang diperoleh. 1egasnya, tidak ramai pelajar gemar diberi gred kepada pencapaian mereka. 0egitu juga, bagi guru. Proses memberi gred bukan sahaja memerlukan banyak masa tetapi juga usaha. Pelajar dan juga guru mengambil berat tentang markah yang diperoleh dalam ujian. ;dalah tidak mustahil bagi pelajar untuk mengambil lebih berat tentang markah yang mereka dapati dalam ujian tatabahasa, misalnya, daripada pengetahuan dan kemahiran yang mereka belajar daripada aspek tersebut. :ika perkara seperti ini berlaku, ini merupakan keutamaan yang salah dan menimbulkan implikasi yang membahayakan. "ni adalah kerana kadangkala markah tidak diguna dengan bijak, disalah ta&sir ataupun diguna sebagai senjata untuk mendenda pelajar, dan bukannya sebagai satu sumber untuk mendapatkan maklumat. Oleh itu, apakah tujuan memberi markah kepada ujian atau tugasan yang telah dibuat oleh pelajarK ;dakah ia diberikan sebagai ganjaran atau dendaanK :ika jawapan anda adalah DyaE kepada soalan sebelum ini, maka jawapannya adalah salah. bukanlah untuk memberi ganjaran atau pun mendenda pelajar. memberi maklum balas tentang pencapaian pelajar. iii. Kepentin an Pemarkahan Markah adalah sebahagian daripada budaya dalam pendidikan. "a telah menjadi asas kepada beberapa tindakan dan keputusan di institusi pendidikan, dan juga antara institusi pendidikan . Oleh itu, pelajar menyedari dari awal lagi bahawa mereka akan diberi gred atau markah bergantung kepada prestasi mereka di sekolah. "bu bapa juga menyedari bahawa markah yang diperoleh anak mereka akan memberi kesan kepada anak anak mereka dalam pelbagai perkara seperti peluang melanjutkan pelajaran, memohon biasiswa atau mencari pekerjaan nanti. "bu bapa tahu bahawa Markah "a bertujuan untuk

17

pelajar dibanding antara satu sama lain melalui markah yang mereka perolehi. Oleh itu, markah sangat bermakna kepada pelajar dan juga ibu bapa mereka. Pendidik juga dipengaruhi oleh markah, biasanya untuk mengagihkan pelajar kepada kelas yang leibh pandai atau sebaliknya. Oleh sebab markah sangat penting bagi kebanyakan orang, maka kita perlu berhati hati dan bersi&at objekti& semasa memberi markah. Malangnya, kadang kala tidak sedemikian. ;da kalanya markah diberi secara terburu buru dan sistem pemarkahan, jika ada, tidak begitu di&ahami. Perlu diingat bahawa sistem yang berlainan mempunyai kebaikan dan kelemahan yang berbe$a juga. i#. !sas Pemberian Markah. Pertimbangan yang paling asas tentang apa yang patut dicerminkan oleh markah merupakan isu yang paling utama. ;dakah gred yang diberikan itu betul betul mencerminkan penilaian prestasi yang tepat tentang sesuatu mata pelajaran seperti bahasa, matematik, sains dan sebagainyaK ;tau adakah gred tersebut juga merangkumi perkara perkara lain seperti kerja yang bersih, tulisan baik, bahasa penyampaian yang menarik, sikap, minat, usaha, motivasi dan personalitiK :awapannya ialah apabila markah diberikan berkaitan dengan mata pelajaran akademik, sebaiknya, markah yang diberikan hendaklah mencerminkan pencapaian akademik semata mata. Faktor &aktor lain tidak patut dipertimbangkan kerana perkara perkara :ika asas seperti motivasi sikap dan sebagainya sukar diukur secara objekti&. sudah tentu skor ujian sukar untuk dita&sir. #. a. Teknik Pemarkahan Uian =sei

pemberian gred masih memasukkan &aktor &aktor lain selain daripada pencapaian,

Se1ara Keseluruhan ,Holistik-

Pemarkahan secara keseluruhan bererti sesebuah esei itu dinilai berdasarkan kesan keseluruhannya kepada pemeriksa. 4ontohnya, sekiranya sesebuah karangan pelajar itu baik kandungannya, idea idea yang dikemukakan meyakinkan, tidak terdapat kesalahan kesalahan bahasa yang serius, tidak terdapat kesalahan ejaan, menarik gaya penyampaian dan jelas pula huraiannya, sudah tentulah karangan itu meninggalkan kesan tanggapan 7impression9 yang positi& kepada guru atau pemeriksa. 0erdasarkan kesan secara keseluruhan, karangan seperti ini bolehlah diberikan markah 5cemerlang6.

18

Pemarkahan esei mengikut teknik ini, iaitu bentuk perincian seperti ejaan, bentuk tulisan, tatabahasa, perbendaharaan kata dan lain lain tidak perlu diasing asingkan kerana yang dinilai oleh pemeriksa ialah kualiti keseluruhan karangan berkenaan. 3alau bagaimanapun, sebelum menjalankan pemarkahan, guru mestilah menentukan apakah ciri ciri esei yang dikatakan 5cemerlang6, 5baik6, 5sederhana6 dan 5lemah6 dan haruslah ada model bagi setiap kategori itu.

.ontoh Penentuan .iri81iri =sei 0il. ( ) * + , =sei .emerlan "sinya tepat dan jumlahnya mencukupi. <uraiannya terperinci dan jelas. #apat meyakinkan pembaca. 1idak memuatkan perkara perkara yang tidak berkaitan dengan calon untuk memperlihatkan kematangan. "dea idea dijalin dengan kemas dalam perenggan perenggan yang bersesuaian panjangnya. Memperlihatkan penggunaan bahasa baku yang baik iaitu dari segi struktur dan perbendaharaan kata. Memperlihatkan penguasaan teknik penulisan yang baik% pembaca tidak merasakan sebarang kejanggalan. Memperlihatkan penguasaan ejaan yang memuaskan.

0il. ( ) * + , -

=sei baik "sinya tepat dan jumlahnya mencukupi tetapi kurang terperinci huraiannya. #apat meyakinkan pembaca. 4alon memperlihatkan kematangan tetapi tidaklah sebaik atau setinggi peringkat 5cemerlang6. "dea dijalin dengan baik walaupun mungkin terdapat sedikit kelonggaran 7jalinan agak kurang mantap9 Menunjukkan penguasaan bahasa yanga baik. 3alau bagaimanapun, terdapat sedikit sedikit kesilapan yang tidak begitu serius. Memperlihatkan penguasaan teknik penulisan yang baik. Mungkin terdapat

sedikit kejanggalan tetapi tidaklah mencacatkan esei secara keseluruhan. Menunjukkan penguasaan ejaan yang memuaskan.

0il. (

=sei sederhana "sinya ada tetapi kurang tepat. :umlahnya mencukupi tetapi huraiannya kurang terperinci.
19

1erdapat idea yang kurang meyakinkan dan memperlihatkan kematangan yang ) * + , 0il. ( ) * + , amat sederhana. "dea idea dijalin dengan tidak begitu kemas dan tidak diperkembangkan dengan baik. 1erdapat kelemahan dalam penggunaan bahasa, misalnya terdapat struktur dan penggunaan perkataan yang salah. 1idak memperlihatkan penguasaan teknik penulisan yang baik% pemeriksa mendapati kejanggalan dan mungkin terdapat bahagian bahagian yang kurang jelas. 1erdapat kesilapan kesilapan ejaan walaupun tidak begitu teruk. =sei lemah "si dangkal dan tidak tepat. "dea idea tidak meyakinkan dan tidak memperlihatkan kematangan. :alinan idea tidak kemas, tidak ada huraian dan perkembangan idea. Penguasaan bahasa lemah. 1erdapat banyak kesalahan yang dilakukan. 1idak menguasai teknik penulisan. Pemeriksa dapat merasakan kelonggaran dan kejanggalan penyampaian isi. Menunjukkan kelemahan yang serius dalam aspek ejaan.

b.

Se1ara Perin1ian ,!nalitikal4ara pemarkahan perincian atau analitikal ini memeriksa unsur unsur terpenting

yang merangkumi kriteria kandungan, pengelolaan dan proses secara berasingan. 4ontohnya, di dalam sesuatu ujian karangan, skim pemarkahan boleh dicerakinkan kepada tiga komponen, iaitu' +G 7, markah bagi setiap isi yang diulas dan diperkembangkan "si 0ahasa Caya :umlah c.
Bil. (

dengan baik9 +G 7aspek yang dinilai ialah tatabahasa dan penggunaan perkataan. Setiap tiga kesalahan ditolak satu markah9. )G 7aspek yang dinilai kelicinan pengolahan dan kesesuaian pemerengganan. (GG Kebaikan dan Kelemahan Kedua8dua Teknik Pemarkahan
Teknik Keseluruhan 0 Kebaikan (. Semua aspek penulisan Kelemahan (. Curu mungkin bersi&at bias

20

Holistik

diberikan pertimbangan yang sama rata. ). #apat menilai kebolehan am dalam bidang penulisan. *. Pemeriksaan boleh dibuat dengan lebih tepat% latihan yang banyak boleh dijalankan. +. Pelajar pelajar bebas menulis L menulis esei merupakan suatu kemahiran yang memerlukan gabungan beberapa proses. (. @esalahan pelajar pelajar dapat diperlihatkan dengan jelas. ). Msei boleh diperiksa hanya sekali baca. *. Orang yang kurang mahir dalam bidang penulisan boleh menjalankan tugas pemeriksaan. +. Pelajar pelajar dapat melihat di mana dan apa kelemahan mereka.

semasa memeriksa. ). 1iada maklumat diagnostik yang khusus% oleh itu pelajar pelajar tidak dapat melihat di mana kekuatan dan kelemahan karangan mereka. *. Sekiranya pemeriksaan memerlukan ramai guru, kordinasi sukar dilaksanakan. (. #engan mengasingkan aspek aspek yang dinilai, kemahiran penulisan seolah olah terasing. Penulisan bukan lagi merupakan paduan beberapa proses secara natural. ). Pemeriksaan memerlukan masa yang panjang. *. @ebolehan penulisan secara keseluruhan sukar dilihat. +. @emungkinan penekanan kepada 5mencari kesalahan6 adalah lebih, daripada 5mencari kekuatan6 sesebuah esei.

Perin1ian 0 !nalitikal

)atihan ' ;ntara pemarkahan cara holistik dan analitikal, yang mana satukah anda pilih untuk menilai karangan pelajar andaK Mengapakah anda memilih cara pemarkahan tersebutK

Tajuk 4. '

Pembinaan 4tem

21

4.'.1

Pen enalan

1erdahulu kita telah membincangkan tentang konsep penilaian dan kepentingannya dalam pendidikan serta pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. #engan itu, dalam proses menilai ini, guru sewajarnya dapat menentukan dengan jelas kedudukan ujian sebagai alat penilaian dalam pendidikan. !jian bermaksud bahan bahan yang tertulis yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. 4ontohnya, guru membina ujian klo$ bagi menguji ke&ahaman membaca. :adi, istilah ujian merujuk kepada alat alat yang digunakan untuk menguji kemahiran kemahiran tersebut. 1egasnya, selaku guru bahasa kita seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pembelajaran pelajar pelajar, kelemahan dan kekuatan pelajar pelajar dalam pembelajarannya. "ni berguna bagi guru dalam memperbaiki dan 2a$imnya, apabila kita mempertingkatkan sesuatu pengajaran dan pembelajaran. soalan berikut' ;dakah item ujian yang dibina oleh guru itu akan benar benar dapat menguji dan mempunyai ketakalan dalam mengukur aspek kemahiran bahasa pelajar pelajarK 0egitu juga, kita tidak dapat lari daripada menyoal perkara perkara berikut semasa merancang ujian ' Mengapakah ujian itu dilaksanakanK ;pakah jenis ujian yang sesuai digunakanK 0ila dan berapa lamakah masa ujian itu dijalankanK

membincangkan tentang pembinaan item ujian, kita akan memberi tumpuan kepada

Pun juga, setelah menjawab soalan soalan di atas, guru seterusnya akan memikirkan ciri ciri membentuk item ujian yang baik dan penggunaan item ujian yang sesuai dengan kemahiran bahasa yang hendak diuji. @esimpulannya, ujian merupakan asas untuk memperoleh maklumat bagi membuat penilaian tentang pencapaian pelajar di dalam bilik darjah. Oleh itu, guru harus

22

memastikan yang bahan ujian yang diberi itu betul betul dapat menguji apa yang hendak diuji dan semestinyalah sentiasa tekal. 4.'.* +enis8jenis Ujian 0erbagai bagai jenis ujian dapat digunakan dengan berkesan sekiranya ia dirancang dan sesuai pula dengan kemahiran yang hendak diuji. #alam pengajaran pembelajaran bahasa @0SA , penguasaan pelajar pelajar terhadap kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis perlu diuji dengan menggunakan pelbagai jenis ujian dan teknik pembinaan item ujian yang sesuai. #i bawah ini diperturunkan beberapa jenis ujian iaitu' i. ii. objekti& dan subjekti&

4.

/bjekti$ "tem ujian jenis objekti& ini memerlukan pelajar menulis atau memilih satu

jawapan yang betul atau paling baik. ;ntara item ujian ini termasuklah item jawapan pendek, item jenis padanan, item jenis aneka pilihan dan klo$. Sesuatu ujian itu dikatakan ujian objekti& kerana pemeriksa yang berlainan akan memeberi markah yang sama apabila memeriksa kertas yang sama. !jian objekti& dibentuk daripada beberapa item objekti& yang boleh diperiksa secara objekti& iaitu pemeriksa pemeriksa berlainan memperoleh skor yang sama ketika memeriksa tindakan balas yang serupa 7 Cronland, (>..9. @enyataan ini menunjukkan objektiviti sesuatu ujian itu merujuk kepada bagaimana skor diperoleh. "tem objekti& boleh dibahagikan kepada dua jenis berdasarkan cara tindakbalas yang diberikan kepada pelajar iaitu'

a. b.

item respons bebas 7 jenis sumbangan9 item respons tetap 7 item objekti& pilihan9

4tem <espons Bebas

23

Soalan jenis ini memerlukan calon meneliti soalan dan menuliskan jawapan sendiri pada ruang yang disediakan. 0iasanya jawapan ditulis di hujung soalan atau dalam kotak yang disediakan. #i bawah ini ditunjukkan beberapa contoh jenis item respons bebas. i. +enis soalan' contoh' a9 b9 ;pakah lawan bagi perkataan rajinK 7 malas9 ;pakah makna simpulan bahasa kaki ayamK 7tidak memakai kasut9 ii. 4tem Melen kapkan Penyataan 4ontoh' a9 b9 @ita mesti NNNNNNNbermain sekarang kerana hujan sudah turun. Saya terpaksa NNNNNNNN adik saya kerana emak saya bekerja.

4tem <espons Tetap , 4tem /bjekti$ +enis PilihanSoalan jenis ini memerlukan pelajar memilih jawapan betul atu paling tepat. :awapan mungkin dipilih daripada dua atau lebih pilihan. Salah 0etul, Padanan, dan aneka pilihan. i. 4tem Salah8Betul "tem ini dikenali sebagai "tem #ua Pilihan iaitu item yang mengandungi penyataan yang perlu ditandakan dengan dua pilihan sahaja iaitu' betul ,B- atau salah ,S-. ;da ketika guru menggunakan setuju ,S- atau tidak setuju ,TS- pada penyataan atau ya ,>- atau tidak ,T- pada soalan. Format &ormat ini dikira sebagai item item dua pilihan oleh kerana kesemuanya melibatkan penerimaan atau pena&ian. 4ontoh bagi "tem #ua Pilihan' a9 Nyatakan sama ada pernyataan berikut Betul atau Salah. (9 1andakan sama ada betul atau salah ejaan bagi perkataan berikut' 0etul Salah "tem item itu ialah &ormat

24

bareng goring di rumah b9

NNNNN NNNNN NNNNN

NNNNN NNNNN NNNNNN

Nyatakan >a atau Tidak pada pernyataan berikut'

1)
ii.

2awan bagi perkataan pantas ialah lambat.

>a0 Tidak

4tem Padanan "tem Padanan atau Suaian biasanya mengandungi dua kumpulan objekB

perkara yang berkaitan. Pelajar dikehendaki memilih jawapannya dengan memadankan objekB perkara yang berkaitan di sebelah kiri dengan objekB perkara di sebelah kanan. 4ontoh' Padankan kata bilangan dengan contoh yang diberi dengan

menggunakan garisan lurus untuk menghubungkan kotak kotak yang diberi. Kata Bilan an (. @ata ;djekti& Si&atan ).@ata;djekti& Pancaindera *. @ata ;djekti& 0entuk +. @ata ;djekti& Perasaan iii. .ontoh ;. Cadis cantik itu anak Pak Oaini. 0. 0udak baik selalu dipuji. 4. :alan bengkok ke kampung itu telah ditutup. #. #ia amat rindu akan emaknya.

4tem !neka Pilihan

"tem aneka pilihan adalah dari golongan item jawapan tetap kerana diberikan tindakbalas terbatas. :enis item aneka pilihan adalah seperti berikut. a. "tem aneka pilihan berbentuk soalan. 4ontoh' (. #i antara ayat ayat ini yang manakah ayat permintaanK 7;9 709 749 7#9 b. Pergi kau dari sini. :angan balik sebelum kamu habiskan latihan ini. Silalah datang selalu ke sini. @amu hendaklah rajin belajar jika mahu jadi pandai.

Pokok soalan berbentuk ayat tida$ leng$ap. 4ontoh' (. Pasangan yang semuanya kata majmuk ialah

25

7;9 709 749 7#9 c.

acap kali, bijak pandai buah tangan, budak nakal rumah batu, rumah tangga meja makan, hitam manis

+enis +a%apan Terbaik 4ontoh' (. ;hmad berkata, D4ikguP Saya minta maa& kerana saya tidak dapat hadir ke sekolah kelmarin.E 4akap pindah yang palin tepat bagi cakap ajuk di atas ialah 7;9 709 749 7#9 ;hmad minta maa& pada hari kelmarin kepada cikgunya kerana ia tidak hadir ke sekolah. Oleh kerana ;hmad tidak dapat hadir ke sekolah kelmarin, ia minta maa& kepada cikgunya. ;hmad berkata yang ia minta maa& kepada gurunya kerana ia tidak hadir ke sekolah kelmarin. ;hmad meminta maa& kepada cikgunya kerana ia tidak dapat hadir ke sekolah pada hari kelmarinnya itu.

d.

!nalo i 4ontoh' ;rahan' 1iap tiap pasangan perkataan di bawah diikuti empat pasang perkataan. Pilih pasangan yang mempunyai perkaitan dengan pasangan awal. hitam ' putih 7M9 7F9 749 7#9 kain merah merah merah ' ' ' ' merah tua hijau jambu

e.

!ntonim 4ontoh'

26

;rahan7

1iap tiap soalan dimulakan dengan perkataan berhuru&

besar dan diikuti oleh lima perkataan. Pilih perkataan yang berlawanan dengan perkataan berhuru& besar. P=M!<!H i. Penyabar ii. Pengampun iii. Pendamai iv. Peramah 7;9 709 749 7#9 $. " dan "" sahaja " dan "Q sahaja "" dan """ sahaja """ dan "Q sahaja

+enis (e ati$ 1umpuan pelajar dipusatkan kepada mencari &akta yang salah. Pokok soalan sering mengandungi perkataan ?ke1uali@, ?bukan@ , ?tidak betul@ dan lain lain. 4ontoh' (. 0erikut ialah contoh contoh perkataan berganda yang mempunyai maksud jamak, ke1uali 7;9 709 749 7#9 kanak kanak sekolah sekolah gunung ganang kuih muih

Men isi Tempat Koson 4ontoh' (. 2embu ituNNNNNNNNNNNNNekornya untuk menghalau nyamuk dan lalat. 7;9 709 melibas libaskan mengipas ngipaskan

27

749 7#9 h.

mengibar ngibarkan menggerak gerakkan

4tem +enis .antuman. 4ontoh 7a9 ' 4antuman jenis sesuaiB tidak sesuai (. Pilih perkataan perkataan berikut yang memperlihatkan makna ". "". """. "Q. 7;9 709 749 7#9 cermat cerdik pintar cergas yang ada kaitan dengan perkataan pandai

" dan "" sahaja "" dan """ sahaja "" dan "Q sahaja """ dan "Q sahaja :enis cantuman aneka pelengkap yang mempunyai urutanB .

4ontoh 7b9' sekuen. (.

Pilih urutan yang betul bagi perlakuan perlakuan yang dinyatakan. ". "". """. "Q. Q. 7;9 709 749 7#9 0erserapan pagi bersama keluarga. 0angun daripada tidur pada jam -.GG pagi. Pergi ke sekolah. Cosok gigi dan mandi. Memakai pakaian sekolah.

"", "Q, Q, " dan """ "", Q, "Q, """, dan " "", "Q, Q, """ dan " "", """, "Q, Q, dan "

i#.

Teknik KloA

28

1eknik menggunakan ujian klo$ sebagai alat bagi menguji ke&ahaman bacaan boleh digunakan untuk pelajar pelajar sekolah rendah . Sungguhpun teknik klo$ memerlukan prosedur tertentu dari segi pembinaan ujian, pentadbiran dan pemarkahan, ini semua tidak sukar dilakukan, dan sepatutunya boleh diuruskan oleh guru guru bahasa Melayu. #alam ujian klo$ pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh guruB penguji dalam sesuatu keratan bacaan. Pada mulanya, pelajar diminta melihat dan membaca keratan itu secara keseluruhannya. @emudian, berasaskan ke&ahaman mereka ke atas teks itu keseluruhannya, mereka akan mencuba mengisi tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling sesuai menurut makna keseluruhan teks. 4ontoh' "sikan tempat tempat kosong dalam petikan berikut dengan perkataan perkataan yang sesuai, berdasarkan senarai. @erajaan negeri :ohor bersedia NNNNNN sedikit bantuan yang diperlukan NNNNN pihak persendirian dalam usaha NNNNNN bangunan tambahan di kawasan rumah NNNNNNN yatim di situ untuk menampung NNNNNNN mereka. Sumbangan yang sentiasa NNNNNN masuk dari penderma penderma atau NNNNNNN hartawan secara tidak langsung NNNNNN membantu mereka dalam menjalankan NNNNNN untuk memberi didikan serta NNNNNN yang sempurna kepada kanak kanak berkenan. :awapan menguntukkan, kepada, para, menghadiahkan, kemunduran, percubaan, oleh, membuat, penjagaan, anak anak, ahli ahli, menubuhkan, ketiadaan, aktiviti, bertambah, budak budak, telah, mengalir, kekurangan ganjaran. "". Soalan Subjekti$ i. 4tem +enis Struktur "tem jenis struktur merupakan item item yang disusun dan diatur secara sistematik dan berkembang untuk menjadi rangka kepada satu persoalan yang lebih besar atau berkaitan dengan satu satu tema. "ni terbentuk daripada satu atau dua

29

bahagian iaitu jawapan yang mengandungi beberapa patah perkataan dan bahan bahyan yang disertakan pada soalan. "tem item struktur ini memberi pelajar panduanB bimbinganB rangka serta memberi rangsangan B bahan asas untuk memulakan jawapan. "a juga memberi tanda isyarat yang tetasp bagi bertindak balas terhadap soalan berdasarkan petunjuk markah dan ruang jawapan yang disediakan. #alam pembinaan item ini, beberapa item pendek boleh dihubungkan menjadi set item item yang dibentuk dengan menggunakan rangsangan yang sama. Sebagai satu ujian ringkas mengenai sesuatu tajukB perkara , item struktur sebenarnya mengandungi elemen item objekti& dan item esei. :enis soalan struktur ini mengehadkan isi dan bentuk jawapan seseorang calon. :awapan yang diperlukan adalah pendek, iaitu satu atau dua ayat sahaja. 4ontoh' (. Nyatakan dua jenis pantun. i9NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ii9NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 7 ) markah 9 ). 0erikan jenis ayat di bawah ini. i9 ii9 4eramahnya menarik hati penonton. NNNNNNNNNNNNNNNNNN !sah dikenang peristiwa lalu. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 7 * markah 9 ii. 4tem +enis =sei "tem jenis esei merupakan item yang memberi peluang kepada pelajar melakukan gerak balas dalam tulisan dan lisan de ngan perkataan sendiri. Cerak balas tersebut memerlukan jawapan yang m eluas dan bebas dari segi mengumpulkan &akta,

iii9 :adi, dia mesti bertanggungjawa bukanKNNNNNNNNNNNNNNNNN

30

menilai &akta, mengatur idea dan mengembeling idea idea secara logic hingga menghasilkan jawapan yang asli. "tem jenis esei boleh mengukur peringkat kogniti& yang tinggi. kepada calon membuktikan tindak balas yang lebih kompleks. kebolehpercayaan pedmarkahannya adalah rendah. 4ontoh pembinaan item esei. a. 1indak balas terbatas 71019 0agaimanakah bahan sosiobudaya dapat membantu mewujudkan 7() markah 9 "tem jenis 101 ini membataskan isi dan bentuk tindak balas. "ni dihadkan kepada skop atau topik tertentu. 0atasan dan bentuk ini dinyatakan dalam soalan. "tem ini berupaya mengukur aras kogniti& isi yang terbatas. 0atasan ini dapat mengurangkan masalah kebolepercayaan pemarkahan. b. 1indak balas lanjutan 71029 D Membaca @unci @ejayaan D. 4ogan kata ini menunjukkan betapa "a memberi peluang 1indak balas yang

diberikan itu adalah subjekti& dan hanya berbe$a dari segi mujtu atau merit. Oleh itu,

keharmonian kaum melalui pengajaran bahasa Melayu di MalaysiaK

pentingnya membaca. 0incangkan cara cara untuk menanam sikap suka membaca di kalangan pelajar hari ini. 7 ), markah 9

4.'.'

Pembinaan Ujian Membina soalan soalan ujian yang relevan dan boleh dipertahankan

memerlukan kemahiran teknikal dan kreati&. 0anyak keputusan yang berkaitan dengan pelajar adalah dilakukan bedasarkan keputusan ujian atau peperiksaan. #ari itu, guru

31

adalah bertanggung jawab untuk menyediakan ujian dengan teliti dan sistemastik agar kualiti ujian dapat dikawal rapi. Pembinaan soalan adalah mudah sekiranya objekti& pelajaran, dan hasil pengajaran yang ingin diuji adalah jelas, dan pelan tindakan atau jadual penentuan ujian telah disediakan. Soalan soalan yang digubal seharusnya mematuhi pelan tindakan atau jadual penentuan dari aspek aspek berikut' topik yang akan diuji dan pemberatannya, kemahiran yang akan diuji dan pemberatannya, aras kesukaran soalan mengikut taksonomi 0loom, dan jenis soalan. #alam menentukan jenis soalan bagi sesuatu ujian, guru mempunyai pilihan untuk mengemukakan antara soalan objekti& dengan soalan subjekti&. Sepertimana yang telah dihuraikan di atas tadi, soalan objekti& adalah jenis soalan yang memerlukan pelajar memberi jawapan yang tepat dan ringkas supaya ia dapat diperiksa dengan mudah dan cepat. :usteru itu, ujian objekti& dikatakan mempunyai keobjekti&an yang paling tinggi kerana semua pemeriksa akan memberi markah yang sama kepada setiap soalan yang dikemukakan. Soalan jenis objekti& memerlukan sumbangan pelajar dan soalan yang cuma memerlukan pilihan. Soalan subjekti& pula terdiri daripada soalan tindak balas terhad 7jawapan agak pendek9 dan soalan tindak balas lanjutan 7jawapan panjang yang tidak terhad9. 4.'.4 Prinsip8Prinsip !sas Dalam Pen ujian dan Penilaian Sesuatu penilaian dan pengujian yang baik dan bermutu ialah penilaian dan pengujian yang hasilnya dapat diman&aatkan untuk memperbaiki keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. "ni bermakna, penilaian dan pengujian itu mestilah dapat memberikan maklumat setiap mungkin tentang pencapaian atau prestasi pelajar kesan daripada proses pembelajaran yang mereka lalui. 1entunya, untuk mendapatkan hasil yang sedemikian, penilaian dan pengujian itu mestilah dirancang, digubal, ditadbirkan dan diinterpretasikan dengan sebaik baiknya, iaitu berasaskan prinsip prinsip yang tertentu. #i antara prinsip dasar yang harus dijadikan garis panduan dalam pembinaan sesuatu instrumen penilaian dan pengujian ialah'

32

i.

Penilaian dan Pen ujian 4tu Mestilah Mempunyai Si$at BKesahanC ,#alidity-. @esahan ujian merujuk kepada sejauh mana ujian itu dapat mengukur apa yang

ia sepatutnya mengukur, iaitu sejauh mana ujian tersebut dapat memenuhi objekti&nya. 4iri kesahan dalam pengujian boleh dibahagi kepada beberapa jenis berdasarkan tujuaRRn ujian yang dijalankan, antaranya ialah' a. b. c. d. a. Kesahan 4si @esahan isi menegaskan setakat mana ujian tersebut meliputi bidang pelajaran yang harus diuji. @esahan isi memastikan isi ujian ditentukan, tujuan ujian diadakan, kandungan sukatan pelajaran, peringkat atau kategori objekti& pelajaran bagi tiap tiap tajuk dan sebagainya. #ua perkara yang mencirikan kesahan isi ujian ialah pem beratan dan persampelan. Perancangan ujian hendaklah membuat pilihan yang seimbang supaya tajuk tajuk yang diuji akan mencerminkan pengetahuan yang telah dipelajari secara menyeluruh. 4ara yang baik untuk memastikan kesahan sesuatu ujian ialah dengan menyediakan :adual Penentuan !jnian 7:P!9. b. Kesahan <amalan @esahan ramalan adalah ciri ujian yang menekankan kebolehan seseorang calon itu menjalankan sesuatu tugas di dalam satu keadaan yang lain secara berkesan. #engan itu, sesuatu ujian yang mempunyai ciri kesahan ramalan hendaklah boleh meramal perlakuan atau perubahan seseorang pada masa depan. Misalnya, seorang pelajar yang berjaya dalam peperiksaan SPMB S1PM dengan baik akan juga berjaya dalam peperiksaan matrikulasi yang didudukinya kelak. 1egasnya, untuk mendapatkan ciri kesahan ramalan yang tinggi dalam sesuatu ujian, item item yang dibina hendaklah benar benar menguji perkara yang berkaitan dengan keupayaan, kemahiran, atupun kelayakan yang diperlukan dalam bidang tugas pada masa depan. kesahan isi kesahan ramalan kesahan serentak kesahan gagasan

33

c.

Kesahan Serentak @esahan serentak merujuk pada pencapaian seseorang dalam sesuatu ujian itu

sepadan dengan pencapaiannya dalam satu ujian lain yang diakui sah. Misalnya, jika pelajar membuat kesilapan tertentu dalam satu ujian, apabila ujian tersebut diulangi dan pelajar itu masih mengulangi kesilapan tersebut, maka ujian itu boleh dikatakan mempunyai kesahan serentak. 4ara lain yang boleh digunakan untuk menentukan ciri kesahan serentak ialah guru boleh membina item item ujian yang merangkumi aspek aspek yang terdapat dalam latihan harian pelajar. Sekiranya pencapaian pelajar dalam ujian tersebut adalah hampir sama dengan prestasi yang ditunjukkan dalam latihan harian yang berkenaan, maka ujian itu bolehlah dikatakan ada kesahan serentak yang tinggi. d. Kesahan Da asan @esahan gagasan adalah ciri yang sah yang terkandung dalam sesuatu ujian yang digunakan untuk mengukur trait tingkah laku atau trait mental manusia. 1ujuan ini diadakan adalah untuk mengukur setakat mana pelajar yang diuji dapat menunjukkan trait mentalnya seperti kecergasan otak, kreativiti, motivasi, toleransi, kebolehan penaakulan, si&at keadilan, si&at tingkah laku dan sebagainya. Si&at si&at ini, sebenarnya sukar untuk diuji. :ika sesuatu keputusan ujian tidak dapat menggambarkan gagasan yang diperlukan, maka ujian itu bukan satu alat yang sah. 4ontoh, ujian itu yang dibina untuk mengukur daya kreativiti di kalangan pelajar akan dianggap tidak sah jika ia tidak dapat membe$akan pelajar pelajar yang mempunyai daya imaginasi dan kreativiti dengan mereka yang tidak memiliki alat tersebut. ii. Kebolehper1ayaan Ujian. @esahan ujian merujuk kepada soalan adakah sesuatu ujian itu mengukur apa yang hendak diukur. @ebolehpercayaan ujian pula merujuk kapada soalan adakah sesuatu ujian itu mengukur apa yang diukur dengan tepat. Memang semua ujian yang dihasilkan akan memberi maklumat yang tepat. @etepatan ujian yang dimaksudkan di sini adalah lebih kepada ketekalan atau konsistensi sesuatu ujian. Sesuatu penimbang atau neraca sebagai alat untuk menimbang berat adalah dikatakan penimbang yang boleh dipercayai jika penimbang itu dapat memberi bacaan yang sama

34

atau tekal 7konsisten9 bagi berat bahan yang sama di ketika ketika yang berlainan. !jian juga boleh ber&ungsi sama dengan penimbang tadi. Sekiranya pelajar mengambil ujian yang mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi, ini bermakna bahawa markat atau skor yang diperolehi pelajar akan sentiasa diperoleh tidak kira bila ketikanya pelajar ini mengambil ujian yang sama tersebut. 3alau bagaimanapun, secara realiti, tidak mungkin pelajar akan mencapai skor atau markat yang sama jika pelajar tersebut mengambil ujian yang sama berulang kali. Pelajar yang menduduki sesuatu ujian berulang kali mungkin akan mencapai skor yang lebih baik kerana telah mempelajari daripada kesalahan yang telah dilakukan hasil daripada ujian kali pertama. ;taupun, pelajar berkenaan akan mencapai keputusan yang semakin menurun hanya disebabkan oleh penurunan motivasi, atau disebabkan keletihan mengambil ujian. Secara la$imnya, bagi menentukan kebolehpercayaan ujian, pengujian dilakukan sebanyak dua kali, bukannya dengann ujian yang sama, bahkan dengan ujian yang mengandungi item atau soalan yang setara. 0agi menjamin kebolehpercayaan ujian yang tingi, keadaan ujian perlu dikawal agar tidak timbul selisihan antara pelajar yang mengambil ujian. :ika ujian memberi maklumat yang tepat dan konsisten, maka ukuran ini mempunyai selisihan yang sedikit atau tiada langsung. @eselarasan keadaan bagi setiap pelajar perlu dipastikan supaya semua pelajar yang mengambil ujian adalah sama. @awalan punca punca atau &aktor &aktor yang menghasilkan selisihan adalah amat penting dalam pembentukan dan pentadbiran ujian. Punca punca seperti kesihatan dan emosi calon, keadaan 3alau bagaimanapun, secara persekitaran, cara memeriksa, dan bilangan soalan yang terlalu banyak boleh menyebabkan pengurangan kebolehpercayaan ujian. am, semakin bilangan soalan berrtambah, semakin tepat pencapaian sesuatu pelajar. @ebolehpercayaan sesuatu ujian boleh dipertingkat jika prinsip prinsip berikut diikuti' 0anyakkan soalan agar tidak menggalakkan pelajar meneka 7asalkan tidak terlampau banyak9% ;rahan serta soalan adalah terang, senang di&ahami dan tidak mengelirukan% !jian sepatutnya dalam bentuk yang sanggup ditadbir oleh guru seperti ujian bertulis%

35

Masa yang cukup perlu diberikan kepada pelajar dan guru untuk membuat persediaan% Semua pelajar yang mengambil ujian perlulah disediakan dengan keadaan yang sama dan selesa supaya mereka dapat menjawab soalan dengan sebaik baiknya dengan tidak berlaku keadaan tidak adil% dan Semakin objekti& permarkahan maka semakin tinggi kebolehpercayaan. #ari itu, jika ujian yang diberikan adalah dalam bentuk subjekti& seperti ujian esei, dari itu skema permarkahan yang jelas perlulah disediakan dan diikuti dengan sepenuhnya oleh semua pemeriksa. <umusan #alam proses pembinaan item ujian beberapa perkara yang berhubungan #i antaranya ialah dengan pembinaan item ujian tersebut harus dipertimbangkan.

objekti& ujian, kandungannya, kemahiran kemahiran yang akan diuji dan seterusnya aras ujian itu sendiri. #engan kata lain, pembina item ujian harus memahami terlebih dahulu akan objekti& yang perlu dicapai oleh pelajar pelajar berdasarkan bahan bahan dalam sukatan pelajaran bagi satu satu program pengajaran dan pembelajaran itu.

Sila sediakan catatan nota bagi perkara perkara yang berikut' a. @enal pasti dan huraikan aras ke&ahamanB kogniti& 1aksonomi 0loom. b. :elaskan kelebihan dan kelemahan ujian objekti& dan ujian esei. c. Senaraikan dan huraikan garis panduan membina item objekti& dan esei. )atihan 4 Sila bina )G item objekti& aneka pilihan untuk menguji kemahiran tatabahasa bagi pelajar anda. 1unjukkan soalan soalan yang dibina itu kepada guru panitia 0ahasa Melayu dan bincangkan bersamanya tentang kelebihan dan kelemahan pembinaan item objekti& tersebut berdasarkan garis panduan membina item ujian objekti&. ;plikasikan atau ujikan item tersebut kepada pelajar anda. @emudian buat laporan menyeluruh tentang pencapaian pelajar anda dan kaitkan keputusan itu dengan item yang telah dibina dari segi kelebihan atau kelemahannya.

36

Tajuk 4.4
4.4. 1 +enis Ujian

+enis8jenis Penilaian Bahasa

1erdapat dua jenis ujian, iaitu ujian &ormati& dan ujian sumati&. Perbe$aan antara kedua dua jenis ujian tersebut pada asasnya berdasarkan skop kemahiran, jangka masa pengajaran dan pembelajaran atau objekti& pengajaran dan pembelajaran yang hendak diuji. i. Ujian 5ormati$ !jian &ormati& adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu unit kemahiran atau subkemahiran bahasa yang telah diajar. 0iasanya, skop pengajaran dan pembelajaran ujian tersebut dibina agak terhad dan tidak luas. "a berbentuk khusus dan terhad hanya kepada unit tertentu dalam 0iasanya, ujian tersebut berasaskan sesuatu kemahiran, pendidikan bahasa.

subkemahiran atau sesuatu aspek bahasa yang telah diajar dalam jangka masa yang pendek seperti mingguan atau bulanan. 1ujuan utama !jian Formati& ini dibina dan dijalankan oleh guru ialah untuk menguji kemajuan murid dalam mencapai atau menguasai subkemahiran bahasa dalam membentuk sesuatu kemahiran bagi bacaan dan ke&ahaman, aspek tertentu dalam tatabahasa seperti dalam penggunaan imbuhan

37

awalan atauBdan akhiran, atau ujian pembendaharaan kata tentang beberapa sinonim atau antonim yang boleh digolongkan dalam ujian jenis ini. 4ontohnya dalam bulan :anuari, guru telah mengajar muridnya (G simpulan bahasa, dan pada akhir bulan itu dia ingin menguji pemahaman muridnya tentang simpulan bahasa yang telah diajar dalam bulan itu. Oleh kerana skop pengajaran dan pembelajaran berbentuk !jian Formati& itu diasaskan dan dibina secara terhad maka ujian tersebut sudah semestinya tidak menyeluruh dalam semua kemahiran atau aspek bahasa. ii. Ujian Sumati$ !jian Sumati& adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji pencapaian murid dalam beberapa kemahiran bahasa yang telah diajar secara jangka masa yang panjang, seperti selepas satu semester atau satu tahun persekolahan. Skop pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk !jian Sumati& itu diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesemua kemahiran dan aspek bahasa. Misalnya ujian bahasa yang dibina oleh guru untuk ujian akhir semester dan tahun, atau oleh 2embaga Peperiksaan bagi tahap penting persekolahan seperti Penilaian Menengah Aendah 7PMA9 bagi penghujung persekolahan menengah rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia 7SPM9B Sijil 1inggi Pelajaran Malaysia 7S1PM9 bagi penghujung persekolahan menengah dan menengah atas adalah merupakan ujian bahasa yang bercorak sumati&. 0iasanya, kemahiran kemahiran bahasa yang diuji ;spek aspek adalah banyak dan menyeluruh seperti lisan, bacaan dan penulisan.

bahasa yang lain seperti tatabahasa, perbendaharaan kata, semantik dan peribahasa 7simpulan bahasa atauBdan perumpamaan9, dan seumpamanya kerap juga menjadi bahan ujian dalam ujian bahasa yang bercorak sumati&.

iii.

PerbeAaan ujian $ormati$ dan sumati$


PerbeAaan Fungsi Masa Penekanan Si&at @esukaran Ujian sumati$ (. Pensijilan atau penggredan ). Pada akhir unitBkursus *.@ogniti& +. 0eraneka jenis ,. Senang L sukar

Ujian $ormati$ (. Maklum balas kepada pelajar dan guru' kemajuan dan kelemahan. ). Sepanjang pengajaran *. @ogniti&, psikomotor dan a&ekti& +. 1erhad kepada tugasan ,. 0erubah ubah

38

-. #ibentuk khas .. Aujukan kriteria /. CagalBlulus >. !jian bulananBlembaran kerja

;lat :enis ujian Pelaporan 4ontoh

-. Peperiksaan akhir tahun ..Aujukan norma /. :umlah skor >. !PSA, PMA, SPM

Tajuk 4.2

Kaedah Penilaian Bahasa

4.2.1

Pen enalan Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang &leksibel, bermakna dan tidak menakutkan pelajar. !ntuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu, kepelbagaian cara 7 multiple ways o& delivery9 supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. "mplikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan. !ntuk itu, pelajar yang menunjukkan prestasi cemerlang akan dibimbing dan diberi peluang untuk integrasi menegak supaya potensinya dapat dimaksimumkan. Pelajar yang lemah pula akan dibimbing dalam program pemulihan supaya dia dapat memperbaiki prestasinya. #engan demikian, guru perlu didedahkan kepada pelbagai cara untuk menjalankan penilaian di dalam bilik darjah dengan lebih berkesan. Seterusnya, langkah langkah untuk memastikan penilaian itu adalah sah dan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi hendaklah ditekankan.

4.2.*

+enis8jenis Kaedah Penilaian Bahasa

39

44. Por$olio i. Pen enalan Port&olio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. 1erdapat beberapa jenis port&olio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang berbe$a. Selain port&olio, rekod anekdot dan lain lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh.

ii.
Port&olio berbentuk dokumentasi yang berstruktur yang memerlukan perancangan, pelaksanaan dan penilaian yang teliti. Proses pembelajaran melalui port&olio dijalankan secara kolaborati& untuk mencapai ke&ahaman dan

.iri81iri Port$olio

mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreati& serta pemilihan maklumat dan &akta dari peringkat awal hingga akhir. 1erdapat &leksibiliti dalam port&olio melalui DnegotiatedE kontrak seperti dari segi masa, strategi atau bentuk. @aedah ini juga menggalakkan pembelajaran secara interakti& melalui kerjasama, bantuan dan sumbangan dari semua pihak. @andungan port&olio terdiri dari maklumat yang "a juga disusun secara urutan dan mengikut logik. soalan.

bersi&at re&lekti& yang dirangsangkan melalui soalan

40

iii. Penilaian Port$olio


0er&okus kepada proses dan tidak memberatkan kepada hasil. Membolehkan peserta kursus belajar dan menilai diri sendiri.

Penilaian berbentuk lebih terbuka 7broad based9 dan seimbang. 1ugasan port&olio dapat dimantau melalui peta perkembangan pembelajaran pelajar yang boleh dinilai bersama lain lain bukti pembelajaran seperti hasil temubual dan jawapan soalan tentang perkara perkara yang tidak boleh diberi markah 7non markable9.

Proses

penilaian

perlu

dijalankan

secara

berterusan

supaya

dapat

mencerminkan perkembangan pelajar dari masa ke semasa mengikut kriteria yang dipersetujui bersama. i#. +enis8jenis Port$olio >an Boleh Dibina. Port$olio Kerja Harian0 Eorkin Port$olio

Merupakan bahan yang dikumpul untuk menghasilkan tugasan dalam satu jangka waktu yang diberikan. .ontoh7 Proses pengembangan idea yang dijalankan secara harian untuk menghasilkan satu lukisan yang menunjukkan ciri ciri berikut' a9 cara mencampurkan warna untuk mendapatkan warna yang terbaik. 5stroke6 berus untuk menghasilkan percampuran warna terbaik. #ipilih dari hasil terbaik dari port&olio kerja harian. "ni berbentuk sumati&. .ontoh7
41

<asil

lukisan

yang

terbaik

daripada beberapa lukisan dibuat dan dikumpul dalam port&olio kerja harian.

Port$olio Hasil Terbaik0 Sho% Port$olio

Merupakan hasil tugasan kecil yang dijalankan semasa mengumpul bahan pada satu jangkamasa tertentu untuk menyempurnakan harian. .ontoh7 Satu lukisan hasil daripada warna tertentu. #. Ke unaan Port$olio Membolehkan guru menggunakan bukti port&olio bersama rekod anekdot guru untuk menghasilkan penilaian holistik. Mengekalkan galakan pelajar untuk mengawal dan memantau perkembangan kendiri, menentukan matlamat dan berasa bangga dengan hasil pencapaiannya. Membolehkan guru memantau perkembangan pembelajaran pelajar dengan menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar dari segi kemahiran kemahiran, pengetahuan dan ke&ahaman. Mempelbagaikan bukti penilaian seperti rekod pemerhatian dan penilaian, nota anekdot, rekod perlaksanaan tugas dan kadar pencapaian hasil pelajar. Membolehkan penilaian dalam bidang a&ekti& tentang usaha dan aplikasi dapatan melalui pemerhatian tingkah laku, penglibatan dalam kelas, inisiati&, kerjasama, ketabahan dan komitmen sewaktu membina port&olio. #i. Peran1an an port&olio kerja Port$olio Dokumen0 Do1umentary Port$olio

Sebelum membuat port&olio, beberapa perkara penting mesti diambil kira.

42

a. Soalan8soalan untuk menentukan tujuan dan seterusnya jenis port$olio. ;dakah anda ingin menilai proses atau hasil port&olioK ;pakah bukti untuk mencapai matlamat kurikulum atau peta perkembangan pembelajaran pelajarK ;pakah kumpulan sasar yang ditujukanK

b.

4si kandun an port$olio. ;dakah ;pakah pelajarK 0erapa banyak bukti bukti pencapaian pembelajaran pelajarK bukti jenis jenis pencapaian bukti objekti& port&olio 7matlamatBdata9 relevanK pencapaian pembelajaran

d. c.

Penilaian Port$olio ;dakah port&olio dinilai secara keseluruhan, kumpulan Siapa atau yan individuK akan memilih isi kandun an& bahan0sumber port$olio dan ba aimana" ;pakah kriteria penilaian yang akan digunakanK Curu atau pelajar atau kolaborasiK ;dakah kriteria penilaian mudah di&ahami dan adilK ;dakah proses pembinaan port&olio menggalakkan 0agaimanakah membuat anggaran dan laporan pelajar membuat re&leksi kendiri dan penilaian kendiriK mengenai kedudukanBlokasi pelajar dalam peta ;pakah sistem yang digunakan untuk pengendalian perkembangan pembelajaran pelajarK port&olio dalam kelasK (. mengikut tahap atau lokasi secara berterusanK ). subjekti& atau objekti&K

#ii.

.ara Membina Port$olio Setelah memahami peringkat dan strategi pembinaan port&olio, rancangkan satu

aktiviti yang sesuai berdasarkan kemahiran yang terdapat dalam mata pelajaran yang anda ajar. Cunakan jadual berikut sebagai panduan.

43

Perin kat
Menentukan port&olio tujuan

Strate i
Menghuraikan tujuan port&olio. Menghuraikan instrumen port&olio. Ae&leksiBmenyemak peta perkembangan huraian tujuan dan pelajar

!kti#iti

diselaraskan dengan objekti& kurikulum serta pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran. Menghuraikan jenis jenisBaktiviti aktiviti pembelajaran. Menghuraikan luas bidang pembelajaran. Ae&leksiBmenyemak pembelajaran huraian buktiBsumber peta

Menentukan port&olio

isi

dengan

menggunakan

perkembangan pembelajaran pelajar dalam Menentukan pemilihan cara port&olio pengendalian sesuatu bidang pembelajaran. Menghuraikan sistem pengendalian port&olio. Ae&leksiBmenyemak berdasarkan tujuan huraian port&olio pengendalian dan peta

perkembangan pembelajaran pelajar dalam Menentukan apa yang akan dinilai dan kriteria penilaian sesuatu bidang pembelajaran. Menentukan &okus penilaian keseluruhan atau individu. Menerangkan kriteria penilaian. Memastikan di&ahami. Memastikan kriteria tidak memihak kepada sesuatu jantina atau kumpulan. Ae&leksiBmenyemak huraian &okus dan kriteria penilaian mengikut tujuan port&olio, peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran. kriteria ini jelas dan mudah secara

Menentukan membuat dan lokasi pelajar laporan di

kaedah anggaran tentang

Menghuraikan kaedah membuat anggaran tentang lokasi pencapaian pelajar di peta perkembangan pembelajaran pelajar.

pencapaian peta

Menghuraikan kaedah membuat laporan tentang lokasi pencapaian pelajar di peta perkembangan pembelajaran pelajar.

perkembangan pembelajaran pelajar.

Ae&leksiBmenyemak

huraian

kaedah

membuat anggaran dan laporan mengikut

44

tujuan dan kumpulan sasar.

#iii.

Men umpul Maklumat Setelah menentukan jenis port&olio, dan strategi pembinaan port&olio, pelajar mencari dan mengumpul maklumat dari pelbagai aktiviti. Penyelidikan dan rujukan dari pelbagai bahan cetak dan 1eknologi Maklumat

- 2awatan
1emubual

Pelajar mendokumentasikan maklumat dengan memindahkan ke komputer atau ke dalam &ail. Misalnya' "ntiB rumusan dari pelbagai sumber Scan gambar &oto Membentuk soal semak di komputer Sambungkan gambar video 7 untuk pemerhatian9 ke komputer.

i:.

Ba aimana Menilai Port$olio" 0erdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan

ber&okuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahiran kemahiran, pengetahuan dan ke&ahaman. Menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar yang memberi Sebagai contoh mari kita lihat peta perkembangan pembelajaran pelajar yang mempunyai lima tahap perkembangan, seperti di bawah ini. gambaran perkembangan yang lebih menyeluruh dari awal hingga akhir.

45

M : ; ; N

, 0erdikari mengeja perkataan perkataan + Mencantum suku kata dengan bimbingan guru * Membentuk suku kata ) Menyebut bunyi huru& ( Permulaan mengenal huru& Menggunakan in&erens dengan rekod menimbang pelbagai bukti seperti hasil pemerhatian, jurnal dan rekod anekdot sebelum membuat anggaran seimbang 7on balance9 tentang tahap pencapaian pelajar.

Membuat laporan samada secara huraian atau gra&ik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja.

:.

Merekod Penilaian Port$olio. Mengambil kira ciri ciri penting misalnya dra& pertama Penilaian !%al perancangan port&olio.

Penilaian merentasi tugas bertulis mengikut kriteria dengan skala' Sangat 1inggi 7,9 1inggi 7+9 Sederhana 7*9 Aendah 7)9 Sangat Aendah 7(9

@riteria penilaian' Pemikiran dan isi Struktur dan organisasi Strategi pengurusan Qariasi isi yang sesuai Struktur ayat dan gaya bahasa untuk tujuan dan kumpulan sasar yang berlaian.

Senarai ciri ciri paling penting

"ni akan menentukan markah port&olio, tentukan wajaran markah bagi setiap ciri.

46

Mengambil kira markah yang diberi kepada tiap Penentuan gred tiap peringkat dan lain lain bukti seperti nota anekdot dan re&leksi pelajar. Penilaian boleh direkod dengan menggunakan skala berkadar. 4ontoh skala berkadar adalah seperti berikut' (. Skala berkala untuk penilaian kendiri, misalnya dengan menggunakan ( ) * + ). 1idak pernah benar 1idak selalu benar Selalu benar Sentiasa benar

Skala berkala untuk penghayatan sajak mencukupi aspek respon pelajar secara bertulis, tata bahasa, tanda berhenti dan mekanik bahasa. 1idak cuba menjawab atau cuba menjawab menunjukkan ke&ahaman mengenai tajuk. tetapi tidak

( ) * +

<anya memberi sedikit ke&ahaman, menghadapi masalah dalam bahasa dan struktur ayat yang menjejaskan penulisan Menunjukkan respons yang jelas dan mengikut logik. Mengandungi sedikit kelemahan dalam organisasi idea dan &okus serta tata bahasa. Memberi respons yang tepat, betul dan ber&okus kepada ke&ahaman sajak. 1erdapat hanya sedikit kelemahan dalam penggunaan bahasa.

*.

Skala berkala penentuan tahap sikap pelajar sewaktu berinteraksi dan melibatkan diri untuk menghasilkan port&olio. sikap 1idak berdikari Perlu bantuan 0erdikari skala G ( )

47

;ngka dan bilangan skala akan ditentukan berdasarkan kepada berapa jelas setiap peringkat tugas itu boleh dihuraikan supaya pencapaian pada setiap peringkat boleh dibe$akan. :i. (. ). *. +. (. -. Senarai Semak Port$olio F Penilaian Perin kat Peran1an an ;dakah perbincangan dibuat untuk menentukan topikBtajuk dan skopK ;dakah objekti& pembinaan port&olio jelas dan tepatK ;dakah strategi untuk mengumpul maklumat dan data dipelbagaikan. ;dakah jadual &leksi dimasukkan dalam kontrak pelaksanaan kerja. ;dakah dra& tentang langkah langkah untuk pembinaan port&olio dibuatK ;dakah pendedahan kepada pelbagai penilaian port&olio mencukupiK Perin kat Perkemban an 0 Proses (. ). *. +. ,. -. .. /. >. ;dakah bimbingan perlu diberi secara berterusanK ;dakah semua aktiviti aktiviti yang merentasi semua aspek penilaian dijalankanK ;dakah hasil aktiviti aktiviti didokumentasikanK ;dakah maklumat atau bukti bukti didapati dari lain lain aktiviti pembelajaranK ;dakah catatan mengenai aktiviti aktiviti disalin dalam komputerBdisimpan dalam port&olioK ;dakah analisis maklumat dibuat dengan menggunakan segala bahanBbukti terkumpul mengikut keperluanK ;dakah penilaian kendiri dibuat bagi tiap tiap peringkatK ;dakah susunan maklumatBdataBbukti pembelajaran disusun secara urutan dan logikK ;dakah dokumentasi lengkap dimasukkan ke dalam komputerK >a Tidak

Perin kat Penilaian

48

(. ). *. +. ,.

;dakah kriteria kriteria tertentu ditetapkan untuk penilaian port&olioK ;dakah penilaian memberatkan prosesK ;dakah penilaian dibuat dengan menggunakan Peta Pembelajaran PelajarK ;dakah hasilBbukti port&olio dinilaiK ;dakah aspek aspek sahsiah juga dinilaiK

Perin kat <e$leksi0Penutup (. ). *. :ii. ;dakah proses dan hasil mengikut objekti&K ;dakah port&olio dihasilkan dalam jangka masa mengikut pelaksanaan kerjaK ;dakah idea baru wujud dari penghasilan port&olio tersebutK Senarai semak berikut boleh digunakan untuk menilai tentang sikap dan tingkah laku pelajar sewaktu menyediakan Port&olio dengan menggunakan kriteria tertentu mengikut kategori di bawah' Tajuk port$olio7 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Sikap 4nteraksi dan Pen libatan ( 0erkerjasama ) @oloborasi 7mencuba dan menyumbang idea9 * Menyoal sebaya dalam kumpulan + , 7menggalakkan penglibatan orang lain9 Mengambil risiko 7percaya dengan kebolehan diri9 1ekun menjalankan tugas Petunjuk )im !li Samy

Tidak berdikari - 0 Perlu bantuan - 1 Berdikari - 2


49

44.

Penilaian Melalui Pemerhatian. i. Pen enalan Penilaian melalui pemerhatian dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang diperlukanB ditentukan, bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Penilaian ini meliputi aspek kogniti&, a&ekti& dan psikomotor, yang melibatkan juga &aktor &aktor bahan dan persekitaran. Proses penilaian ini boleh dilaksanakan dengan penggunaan Senarai Semak. ;lat alat seperti Aekod ;nekdot dan Aekod Pro&il boleh juga digunakan. #apatan daripada proses ini boleh membantu guru dan pelajar, membuat re&leksi masing masing. Aajah di bawah menunjukkan bagaimana cara pemerhatian boleh dijalankan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Pemerhatian berlaku di antara guru dan pelajar, dan di antara pelajar dengan pelajar. Pemerhatian juga dibuat oleh guru terhadap keberkesanan bahan, dan komunikasi pelajar dengan bahan dalam pelbagai situasiB persekitaran.

PERSEKITARAN

PELAJA R

PELAJA R

BAHA N
P=

50

GURU

Aajah )7 ii.

Proses Pemerhatian di Dalam Bilik Darjah

Pelaksanaan Proses Pemerhatian 0eberapa perkara perlu diambil kira dalam melaksanakan proses

pemerhatian. ;ntaranya ialah' a. Kualiti Pemerhatian !pakah kualiti yan perlu ada pada seoran uru untuk menjadi pemerhati yan baik" Curu tersebut perlu'

0erpengetahuan yang mendalam dalam bidang tugasnya dan prihatin terhadap persekitarannya. Peka terhadap perubahan yang berkaitan dengan bahan dan pembelajaran. Hakin dengan rumusan yang dibuat dan keputusan yang diambil.

51

b.

"khlas dan jujur serta adil dalam membuat keputusan terhadap sesuatu pemerhatian. 0ersikap luwes atau terbuka terhadap dapatan pemerhatian. 1ekal dan stabil dalam penilaiannya. Bentuk Peran1an an Ba aimana bentuk peran1an an yan sesuatu pemerhatian dilaksanakan" Perancangan harus rapi dengan penyatakan yang jelas tentang ujian pemerhatian yang bakal dijalankan. Mengenal pasti aspek yang hendak dinilai dan kumpulan B individu sasar yang dinilai. Menetapkan jangka waktu proses penilaian, sama ada jangka pendek atau jangka panjang 7mengikut keperluan9. Menyedia alat yang relevan, dan menentukan bagaimana mentadbirnya. Menentukan teknik menganalisis, menta&sir, merekod dan melapor. Merangka tindak susul yang akan dijalankan mengikut konsekuen yang dijangka daripada pemerhatian itu. Men apakah peran1an an yan rapi di%ajibkan untuk pemerhatian" Perancangan untuk membuat sesuatu pemerhatian perlu rapi dan bersistem bagi mencapai matlamat pemerhatianB tugasan. 4ara merekod juga mesti dinyatakan dengan jelas bagi menjamin keberkesanan seluruh proses pemerhatian tersebut. perlu disediakan sebelum

1.

<ekod Pemerhatian.

Ba aimana bentuk rekod pemerhatian yan pemerhatian yan lebih berkesan"

diperlukan untuk

52

Aekod pemerhatian harus menggambarkan perubahan tingkah laku yang tersusun, dari segi' Pendekatan ' 0agaimana individuBkumpulan mendekati sesuatu masalah yang dihadapi semasa menjalankan pemerhatian, dan hasil pendekatan atau pengubahsuaian cara pelaksanaan perlu direkod dengan jelas. Menjalankan tu as ' cara individu mengendalikan tugasnya dan setiap hasil yang diperolehi dihuraikan dengan tepat. .ara merekod dapatan dan rumusan ' dapatan dan rumusan hendaklah direkod mengikut urutan yang betul. Tindak susul ' rekod pemerhatian hendaklah juga menjelaskan tindak susul yang akan dilaksanakan mengikut hasil yang dicapai. !ntuk tujuan di atas, senarai semak perlu digunakan. Senarai semak boleh disediakan oleh guru atau jawatankuasa yang terdiri daripada guru guru yang berpengalaman dalam bidang atau aspek yang hendak dinilai. Senarai semak juga hendaklah mencatatkan semua aspek yang hendak dinilai. ii. +enis8jenis Pemerhatian Pemerhatian boleh dijeniskan mengikut tujuan dan aspek yang hendak dinilai B diperhati, iaitu' a. Memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat ta&siran

7interpretation9 dan tanggapan 7judgement9. Melapor apa yang dilihat sahaja. Menggunakan ta&siran bukan untuk penilaian semasa, tetapi untuk membuat hipotesis yang diperolehi selepas menemu bual individu yang berkenaan. b. Memerhati apa yang telah dirancang, dan secara 5open ended6.

53

Menilai B memerhati kemahiran tertentu, pengetahuan, perlakuan,

c.

Memerhati untuk jangka pendek dan jangka panjang. Pemerhatian yang dilaksanakan mengikut sekuen dalam jangka waktu yang berperingkat boleh memberi dapatan yang berkesan dan bermakna tentang perkembangan proses atau peristiwa, atau pendekatan terhadap sesuatu tugasan, dan masalahBkesukaran.

i#.

Strate i Pelaksanaan Pemerhatian boleh dilaksanakan mengikut berbagai bagai strategi, cara

serta kriteria tertentu. ;ntaranya ialah' a. pelaksanaan secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenal pasti atau yang dirancang. b. #engan menggunakan senarai semak atau alat lain seperti rekod anekdot yang meliputi aspek kogniti&, a&ekti&, psikomotor, bahan dan persekitaran. c. Pemerhatian boleh dilaksanakan secara global atau analitik mengikut objekti& atau tujuan pemerhatian. d. Proses merekod dan menganalisis boleh dibuat dengan menggunakan pensil dan kertas atau secara berkomputer mengikut keperluan dan kesesuaiannya. e. 1indak susul terhadap hasil atau pemerhatian hendaklah dibuat selepas mengkaji kesan dan implikasi ke atas pelajar. &. :angkamasa pemerhatian hendaklah disesuaikan dengan keadaan dan keperluan. g. Maklum balas diperoleh melalui pemerhatian guru dan B atau tindak balas pelajar, dan h. Ae&leksi tentang pengalaman boleh dikategorikan sebagai pemerhatian.

54

iii.

5un si

a.

Penilaian melalui pemerhatian biasanya' #igunakan oleh guru untuk mengikuti perkembangan individu B kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran. #ibuat oleh pelajar 7individuBkumpulan9 untuk melihat tahap pencapaian sendiri dalam sesuatu pembelajaran. #ijalankan oleh pelajar untuk mengesan atau menilai tahap pencapaian rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran. #ilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek dsb. sama ada melalui interaksi sehala atau dua hala.

b.

Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru B pelajar menyusunB merancang tindak susul yang sesuai dengan proses pembelajaran seterusnya, seperti' Menjalankan aktiviti pemulihan. Meningkatkan motivasi pelajar. Mengadakan latihan latihan pengukuhan. Menyusun langkah langkah yang sesuai dengan prestasi pelajar. Mengatur aktiviti pengayaan dan penyuburan diri yang sesuai dengan minat dan keupayaan serta kecekapan pelajar.

c.

setiap hari guru berpeluang memerhati perkembangan psikomotor, kogniti& dan a&ekti& pelajar. Namun, guru boleh juga lebih meman&aatkan dapatan pemerhatian tersebut dengan membuat penilaian kendiri terhadap keberkesanan peranannya sebagai penyampai maklumat, pemudahcara, pendidik dan tutor.

55

d.

Pemerhatian yang terancang boleh membantu anda sebagai guru mengetahui' i. Sejauh manakah minat pelajar terhadap pelajaran yang diajarkan dan apakah yang mendorong atau menolak minat tersebutK ii. ;dakah kaedahBstrategi pelajar memberi kesan yang positi&K iii. 0agaimanakah kemampuan ber&ikir merekaK menaakul apa yang tersiratK
0agaimana pula dengan penguasaan bahasa merekaK Mencukupikah perbendaharaan kata mereka bagi mengesan, memproses dan mengaplikasi maklumat yang diperlukan pada tahap pembelajaran merekaK #apatan pemerhatian yang direkod dengan baik boleh juga membantu anda membimbing pelajar meningkatkan keupayaan mereka secara individu atau kelompokK Pemerhatian akan menjadi lebih tepat jika rekod yang sistematik disimpan untuk rujukan sebagai sumber maklumat untuk perancangan. <asil pemerhatian mungkin boleh memberi petunjuk sama ada seseorang pelajar itu memerlukan perhatian individu untuk mengesan sikap pelajar terhadap pelajaran, sikap pelajar terhadap pelajaran lain dan sikap pelajar terhadap diri 7konsep kendiri9

Mampukah mereka

v.

4ontoh ( ' Penggunaan ;lat Pengukuran ?<ekod !nekdot@ Pemerhatian boleh juga dibuat untuk menilaiBmengukur kecerdasan atau

kecekapan individu dalam bidang ilmu tertentu seperti' a. Ke1ekapan lin uistik0bahasa' keupayaan mengguna bahasa untuk memperolehi, menambat hati, meyakinkan, merangsang, atau menyampaikan maklumat%

56

b.

Ke1ekapan' keupayaan memanipulasi objek atau simbol untuk meneroka corak, kategori dan perkaitan, dan juga kebolehan membuat eksperimen secara terkawal dan terancang%

1. Ke1ekapan muAik7

keupayaan menghayati,

membuat persembahan atau mencipta mu$ik.

b.

Ke1ekapan ?bodily8Kinaestheti1@' berkemahiran dalam sukan, seni lakon, atau seni lukis dan kra&tangan.

1. Ke1ekapan intrapersonal' keupayaan memahami perasaan, impian dan idea sendiri.

d. Ke1ekapan interpersonal' keupayaan memahami dan bergaul dengan orang lain. #i. .ontoh *.1 7 Pen ukuran Ke1ekapan )in uistik 0 Bahasa. @ecekapan B kecerdasan 2inguistik melibatkan penggunaan bahasa lisan, penulisan, atau isyarat untuk pelbagai tujuan seperti untuk'

a9 Menghibur b9 Mempengaruhi c9 Menyampaikan idea

menceritakan sesuatu yang menggembirakan atau yang menggelikan hati. berpidato, berbahas, berceramah. menerangkan sesuatu konsep% memujuk arahan.

57

d9 Menyelesaikan masalah e9 Mencungkil ingatan

menyoal kendiri, membaca arahan. menyenarai barangan yang perlu dibeli, menyimpan diari.

!ntuk tujuan di atas, Aekod ;nekdot seperti di bawah boleh digunakan.

.ontoh *.*7 <ekod !nekdot ba i Ke1ekapan )in uistik yan dibuat melalui pemerhatian. ;rahan ' 1andakan 7B 9 bagi item yang berkenaan. K=K=<!P!( (. ). *. +. ,. -. 0anyak menyoal, terutama soalan jenis 5mengapa6 Menguasai kosa kata yang baik. 0ilingual' mudah menguasai perkataan baru. Cemar bercakap Cemar bermain dengan perkataan' permainan perkataan, p dan rima Cemar membaca. .. Cemar mengarang .atatan7 Aekod &ungsi di atas&ungsi hanyabahasa contoh. Curu boleh membuat rekodnya sendiri /. Memahami mengikut keperluan. >. 0oleh memberi pendapat tentang kemahiran bahasa. vii. 4ontoh Senarai Semak untuk mengesan si&at si&at kepimpinan dalam diri individu. >a (. ). *. +. ,. -. Mempunyai visi Mempunyai skop "novati& 0oleh membuat keputusan Aasional 0oleh menangani tekanan 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 Tidak 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 ( ) * + ,

58

.. /. >. (G. ((. (). (*. (+. (,. (-. (.. (/. (>. )G. )(. .atatan7

0oleh dipercayai Mempunyai 5sense o& humor6 0oleh bertindak sebagai guru Menggalakkan penglibatan akti& 0erpegang teguh kepada prinsipnya 0oleh merancang dengan baik #isegani oleh rakan sebaya Menjanakan hasil atau tindak balas seterusnya 1ekal Sabar 0ersi&at terbuka PenyayangB0ersimpati 0ertimbang rasaB0ertolak ansur Mesra 2ain lain yang sesuai mengikut keperluan

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

@emahiran yang ditunjukkan di atas boleh diubahsuaikan mengikut objekti& pemerhatian dan jumlah kemahiran yang hendak diperhatikan boleh ditetapkan semasa membuat sesi pemerhatian.

#iii.

4ontoh Senarai Semak !ntuk @emahiran Menulis

Kelas7 * Murni.
1. Mampu Bil (ama murid memba1a tulisan sendiri *. Men nakan jarak yan sesuai u8 '. Melabelkan ambar den an perkataan 4. Melabelkan ambar den a $rasa 2. Men tanda ba1a yan sesuai una 3. Menyu8 sunkan idea men ikut urutan G. Menyu8 sun ayat sendiri men ikut urutan peristi%a Masih tidak ( ;li menguasai kemahiran menyusun ayat mengikut urutan ayat, urutan H. .atatan uru

59

idea dan urutan peristiwa.

Menguasai semua ) Shanti perkara dalam kemahiran menulis 1ulisan pelajar ini * Mumiyati

berterusan tanpa jarak dan tatatanda yang betul 1idak dapat menulis

Saerah

dengan betul semua tulisan yang menghendaki melabel gambar.

.atatan7 0oleh juga ditandakan tarikh di dalam ruangan ini apabila pelajar berkenaan sudah menguasai kemahiran ini <umusan. ;nda perlu ingat bahawa pemerhatian memang mudah dilaksanakan tetapi untuk menjamin kesahihan dapatannya agak sukar. Penilaian cara ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa &aktor seperti daya pengamatan penilai, pengetahuan serta pengalaman sebenar penilai tentang bidang yang berkenaan, dan sikap bias serta prasangka penilai. Pemerhaitan boleh ber&ungsi sebagai ujian bagi situasi situasi tertentu, dan sebagai aktiviti bukan ujian dalam keperluan lain. 444. Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran

60

i.

Pen enalan #alam usaha menggalakkan pembelajaran kendiri,

para pelajar juga patut diberi hak untuk menentukan apa yang hendak dipelajari, bagaimana pembelajaran itu akan dilaksana dan dihasilkan dalam jangka waktu dan juga corak penilaian tugasan yang ditetapkan sendiri oleh individu berkenaan. ;ntara kaedah yang paling berkesan untuk tujuan ini ialah penggunaan kontrak pembelajaran.

ii.

!pakah Kontrak Pembelajaran" @ontrak Pembelajaran atau dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran

merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya 7individuBkumpulan9 berhubung dengan sesuatu tugasan, secara bertulis. Persetujuan ini biasanya meliputi kriteria kriteria yang berkaitan dengan penghasilan tugasan yang berkenaan, iaitu' 0entuk akhir tugasan yang dihasilkan disiapkanK 0agaimana tugasan itu akan dilaksanakan berkumpulanK :ika berkumpulan, bagaimanakah input yang diharapkan daripada setiap individu yang terlibatK 0erapa lama, dan bila tugasan itu perlu disiapkan secara berproses, atau pada hasil akhirnya sahajaK :ika berproses, bagaimanakah pula penilaian dibuat pada setiap prosesK @onsekuen yang akan diterima oleh pihak yang gagal memenuhiBmematuhi kontrak tersebut. Misalnya, penolakan jumlah markah tertentu akan dibuat sekiranya didapati ada individu di dalam sesuatu kumpulan enggan memberi kerjasama kepada kumpulannya. perlukah tugasan itu dinilai ;dakah secara individu atau 1ahap manakah tugasan itu perlu

61

@ontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua dua pihak telah bersetuju dengan syarat syarat atau kriteria kriteria yang disenaraikan. diharapkan tidak terjejas. iii. 5un si Kontrak Pembelajaran @ontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran tugasan yang berasaskan tahap keupayaan kendiri untuk membolehkan a. b. c. d. e. &. g. i. pelajar mengenal pasti dan merekod, menetapkan objekti& dan matlamat pembelajaran kendiri, mengenal pasti kaedah kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut, menetapkan jangka masa pelaksanaan dan penghasilannya, memaperkan bukti yang menunjukkan bahawa objekti& telah tercapai, dan menentukan bagaimana dan pada tahap mana pencapaian matlamat pembelajaranBtugasan akan dinilai. Memberi peluang kepada pelajar untuk menentukan matlamat pembelajaran masing masing mengikut minat dan keupayaan sendiri. Membantu pelajar membuat re&leksi bukan sahaja pada akhir tugasan tetapi juga pada sepanjang proses kerjanya iaitu dari awal hingga ke hasil terakhir. i#. Ba aimanakah kontrak pembelajaran di unakan" @ontrak ini boleh digunakan dalam pelbagai cara mengiut tahap penglibatan pelajar dalam menentukan objekti&, kaedah, dan penilaian tugasan yang berkenaan. ;ntara cara caranya ialah' a. Penilaian objekti$ tu asan objekti& ditentukan oleh guru sementara pelajar menetapkan strategi perlaksanaannya, atau beberapa set objekti& disarankan oleh guru, pelajar kemudian memilih mana mana yang di&ikirnya paling sesuai, atau 0iasanya terdapat kompromi dalam kriteria di atas. @riteria ini ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian yang

62

pelajar merangka beberapa objekti&, dan kemudiannya mana mana yang paling sesuai dan dipersetujui oleh guru. b. Hasil Pembelajaran pelajar yang berkenaan bertanggungjawab terhadap strategi pembelajaran bentuk tugasannya sama ada dalam bentuk port&olio, laporan kajian, rencana dsb. jenis atau bentuk hasil pembelajaran telah ditentukan terlebih dahulu oleh guru. 1. Penilaian dalam kontraknya, pelajar menyatakan gred akademik yang diharapkan, dan sistem penggredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan yang berkenaan% atau sistem penggredan dan kaedah penilaian keseluruhan proses dan hasilan tugasan ditentukan oleh guru% atau gred terakhir boleh dibincangkan, dan kompromi di antara guru dan pelajar tersebut% berdasarkan syarat syarat atau kriteria tertentu, Penilaian dibuat oleh individu berkenaan dan rakan sebaya. Curu hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaannya. Curu juga memberi kata putus terhadap gred akhirnya mendapat persetujuan ketiga tiga pihak yang terbabit, atau ditetapkan oleh guru sahaja. d. 5ormat 0 Bentuk @eperluan tugasanBkontrak pembelajaran boleh dibuat dalam bentuk tertentu mengikut keperluan kursusBtugasan dan pihak yang terlibat. Sesetengah kursusBtugasanBprojek memerlukan kontrak yang amat &ormal, yang prosedurnya dinyatakan dengan jelas dan rapi 7selepas dipersetujui bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam penghasilan dan penilaiannya9. Sebaliknya, kontrak pembelajaran juga boleh dibuat secara tidak &ormal tetapi terancang dan jelas. Seperkara lagi, anda perlu ingat bahawa'

63

#alam kontrak pembelajaran, penilaian selalunya berpusatkan pelajar, sementara penggredan perlu dikawal oleh guru agar kesahannya tidak terjejas.

0agi setiap kontrak pembelajaran, senarai semak bagi butiran yang hendak dinilai, dan bagaimana penggredan dibuat perlu juga dilampirkan. Senarai semak ini mesti disusun bersama penghasilan dan penilaian tugasan, ataupun ditetapkan oleh guru dan dibentangkan kepada pelajar semasa membuat 5negotiation6 sebelum mematrikan kontrak tersebut. Format senarai semak boleh dibuat mengikut keperluan kursus, tugasan dan persetujuan bersama oleh kesemua pihak yang terlibat.

!ntuk membuat kontrak pembelajaran, terlebih dahulu peserta akan menentukan matlamat yang akan dicapainya pada akhir kerja atau tugasan yang berkenaan. @emudian dia akan memastikan pula kaedah dan prosedur serta jangka waktu yang akan diambil olehnya pada tahap tertentu dalam proses menyempurnakan tugasanBprojekBkerja tersebut. @esemua rancangan ini akan dirakamkan di dalam bentuk kontrak pembelajaran yang ditandatangani sendiri. @ontrak ini kemudian akan menjadi dokumen yang akan mengingatkannya tentang objekti&Btujuan kerjanya, tahap kerja yang telah disempurnakan di samping memberi maklumat tentang apa yang perlu dibuatnya.

.ontoh 5ormat Kontrak Pembelajaran 4ndi#idu K/(T<!K P=MB=)!+!<!( Mata Pelajaran 7 (ama 7 Tahun 0 Tin katan 7 Tu asan 7 /bjekti$ 7 1.88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 *.8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

64

'.8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
Perkembangan Peringkat ;pa yang saya mahu ini capai pada peringkat 0agaimana saya akan laksanakan peringkat ini. :angka waktu 0agaimana penilaian peringkat dibuat bagi ini catatan

pelaksanaan peringkat ini

1andatangan kendiri ............................................... Nama' <umusan

1andatangan rakan sebaya ............................................... Nama'

tandatangan guru ................................. Nama'

@ontrak Pembelajaran melatih pelajar membuat re&leksi dan andaian serta ramalan terhadap proses dan kesan tindakannya dalam merancang tugasan pembelajarannya. Selain itu, pelajar juga dikehendaki memperoleh dan memilih maklumat yang sesuai, di samping memperlihatkan bukti yang kukuh tentang kesahihan maklumat. hala tujunya dalam pembelajaran tersebut. 49. Penilaian Melalui Projek "ni memerlukan pelajar tersebut ber&ikiran kritis dan kreati&, berinovasi dan sedar tentang

65

i.

Pen enalan Projek ialah satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu "a biasanya melibatkan kutipan serta analisis data

tempoh masa yang tertentu. bermaksud secara amali. berkumpulan dan

persediaan satu laporan yang betul. #alam konteks kurikulum sekolah, projek 1ugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara dalam satu jangka masa yang munasabah. dilaksanakan

Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah ke tahap hasil disediakan. Mengintegrasikan pengetahuan dengan aktiviti serta interaksi guru murid yang berupa bimbingan dan perundingan pada setiap tahap proses adalah ciri penting dalam mengendalikan projek ini. Projek dibuat berdasarkan penguasaan pengetahuan, kebolehan ber&ikir secara re&lekti& dan berketrampilan tentang sesuatu perkara mengikut bidang msing masing. ii. !pakah tujuan pembelajaran Projek ini"

Sebagai satu aktiviti pembelajaran projek membawa tujuan berikut' Menggalakkan pelajar bekerjasama dan memikul tanggungjawab. Memberi kebebasan pelajar untuk menunjukkan kreativiti dan inovasi. Memberi peluang pelajar menggunakan bahan sumber yang terdapat di luar bilik darjah. Memberi motivasi untuk belajar Memberi peluang pelajar memain peranan sebagai pemimpin. Membenarkan pelajar untuk menentukan peranan. Membenarkan pelajar dengan minat dan kebolehan yang sama bekerja pada kadar yang setara& dengan kemampuan. Memberi satu suasana pembelajaran untuk pelajar yang segan dan malu menunjukkan kebolehan sepenuhnya. Caris panduan yang tepat dan detail harus diberi oleh guru untuk menggalakkan pemikiran pada aras yang lebih tinggi 7 higher order thinking skills9. Satu contoh garis panduan laporan projek ditunjuk di bawah ini.

66

1unjukkan dengan selengkapnya kerumitan yang mungkin bagi topik yang dipilih. 1entukan kriteria penilaian. Mlakkan perkara yang terlalu abstrak. Cunakan kosa kata yang sesuai bagi topik anda. Misalnya dalam topik laras Sains, soalan berikut adalah kurang tepat' 0agaimanakah tumbuhan menghasilkan makanan dalam tindakbalas &otosintisisK Hang lebih tepat ialah' 0agaimanakah tumbuhan mensintesis$an makanan dalam proses &otosintesisK

Cunakan contoh yang sesuai untuk berkomunikasikan topik anda. <ubung kaitkan topik anda dengan pengalaman sendiri.

Supaya menjelaskan semua garis panduan ini, tunjukkan kepada sampel hasil projek yang telah dikendalikan mengikut tahap pencapaiannya, misalnya, sampel cemerlang, sederhana dan lemah. #engan ini, pelajar boleh lihat dan &aham tara& kualiti yang dikehendaki bagi projek yang mereka akan jalankan. Satu aspek lain yang turut penting ialah penyemakan rakan sebaya. "ni menggalakkan pemikiran dan pencapaian yang lebih tinggi. Persembahan laporan projek yang terhasil juga penting. "ni adalah bertujuan memastikan kerja yang dijalankan itu dilakukan adalah autentik. #i samping itu memastikan kerja itu sebenarnya dijalankan oleh pelajar sendiri. 0eberapa contoh jenis projek yang boleh dikendalikan di sekolah ialah sudut Sains, sudut bacaan, pembinaan kolam, poster dan mencipta lagu iii. )an kah8lan kah untuk menjalankan Projek.

)an kah 1 7 Penentuan tajuk dan skop Projek. !kti#iti ;nda dikehendaki menyediakan satu lampiran tentang maklumat yang terkini mengenai satu tajuk yang anda mengajar di sekolah. Cunakan pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat yang berkenaan. Semua maklumat harus disusun pada satu helai kertas ukuran ;+ dalam bentuk yang menarik dan senang dibaca oleh pelajar

67

anda. ;nda harus menunjukkan kreativiti anda dengan menggunakan teknologi yang sesuai. 1entukan juga skala penilaian pada satu senarai semak yang anda akan gunakan untuk menilai projek yang sama rakan sebaya anda. !ntuk menolong anda dalam tugasan ini, sila rujuk kepada senarai semak di halaman yang berikut. Sila catatkan butir butir mengenai projek anda di bawah ini. 0incangkan dengan

&asilitator ataupun rakan sebaya anda jika anda menghadapi masalah. 1ajuk Projek' ............................................................................................................... Skop Projek' @riteria penilaian yang dimasukkan dalam senarai semak' @omen komen &asilitatorBrakan sebaya 7jika ada9 S=(!<!4 S=M!K (. ). ;dakah tajuknya relevan dengan sukatan pelajaranK ;dakah skopnya mencakupi segala aspek yang berkaitan dengan tajukK memadai dengan tahap keupayaan pelajarK *. +. ,. -. .. / ;dakah ia merupakan perkara baru atau peluasan daripada apa yang pernah dibuatK ;dakah ia perkara penting dalam kehidupan seharianK ;dakah ia dapat menghasilkan satu hasil kerja yang asliK ;dakah pengetahuan dapat diintergrasikanK ;dakah matlamat projek itu jelasK ;dakah strategi pelaksanaannya munasabahK

)an kah * 7 Penilaian a%al projek. !kti#iti @umpulkan dan senaraikan bahan bahan relevan yang anda telah dapat dari pelbagai sumber 7misalnya, internet, buku rujukan, bahan sebenar dll9 di bawah ini. Bil Senarai +enis Bahan Projek Sumber

68

Masukkan semua bahan ini ke dalam port&olio anda. Refleksi kendiri. Aumuskan tentang cara dan masalah yang dihadapi semasa mengutip bahan. @omen &asilitator dan penilaian' )an kah ' 7 Pelaksanaan strate i !kti#iti. Sediakan lampiran dengan menggunakan bahan bahan yang telah dikumpulkan dalam port&olio. 1unjuk hasil kerja anda kepada rakan sebaya untuk mendapatkan komen komen mereka. 1uliskan rumusan komen komen mereka. Refleksi kendiri (. ). *. Pamerkan isi kandungan lampiran anda dalam satu peta konsep. ;pakah masalah yang timbul semasa anda membina lampiranK ;dakah anda meminta pertolongan daripada rakan sebayaK :ika ada, adakah bantuan itu dapat meningkatkan mutu kerja andaK :elaskan. )an kah 4 7 Pemprosesan Maklumat. (. ). *. ;pakah kriteria yang telah digunakan untuk memilih bahan untuk dimasukkan dalam lampiran andaK ;pakah unsur unsur inovati& dan kreati& yang ditunjukkan dalam lampiran andaK ;dakah kesuntukan masa menjadi satu had yang menjejaskan kualiti lampiran andaK )an kah 2 7 Penilaian Hasil Projek !kti#iti.

69

1unjukkan lampiran anda kepada semua rakan kelas anda. 0eri satu persembahan yang ringkas tentang kandungan lampiran itu. Aekodkan semua pertanyaan dan komen rakan kelas anda. Simpan lampiran anda dalam port&olio. Pertanyaan dan komen rakan: ;pakah gred yang anda &ikir anda harus terima untuk projek iniK ;, 0, 4, #, M atau pun FK :elaskan. @omen dan Penialaian Fasilitator' 9. Penilaian Melalui Ujian. i. Pen enalan Penilaian di sekolah perlu memberi peluang pelajar mengembangkan potensinya secara bebas. !ntuk mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang &leksibel, bermakna dan tidak menakutkan pelajar, penilai perlu mengambil kira keperluan dan kemampuan individu, serta kepelbagaian cara supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. Pelajar yang berlainan gred misalnya, boleh mengambil ujian yang sama. #engan cara multiple dilevery, ini akan menjadi motivasi kepada seseorang pelajar untuk meningkatkan pencapaian supaya selaras dengan pencapaian pelajar lain.

Penilaian memerlukan bukti dan maklumat secara kuantitati& dan kualitati& sebelum satu pertimbangan mengenai perkembangan dan prestasi pelajar dapat dibuat. Maklumat yang bersi&at kuantitati& tentang pelajar lebih mudah diperoleh melalui pelbagai ujian manakala maklumat kualitati& seperti sikap, perlakuan, minat dan nilai diperoleh melalui kaedah bukan ujian 7 pemerhatian, port&olio, projek, dll9. Penilaian &ormati& dapat mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran pelajar serta dapat mengukur kemajuan pelajar setelah mereka melalaui satu satu unit pelajaran.

70

Pencapaian pelajar direkod dalam 2aporan Prestasi dan Aekod Pro&il untuk memudahkan guru mengikuti perkembangan pembelajaran setiap pelajar. 1indakan susulan juga dapat dibuat serta merta. "ni bermakna pelajar yang berprestasi cemerlang diberi peluang diintegrasikan pembelajarannya secara menegak 7 vertical integration9 mengikut tahun B tahap yang lebih tinggi dan diintegrasikan secara mendatar 7 hori$onatal integration 9 mengikut unit unit pembelajaran yang lebih tinggi dalam tahunBtahap yang sama. Manakala pelajar yang berprestasi rendah, tindakan susulan serta merta akan diambil bagi memberi peluang kepada mereka untuk memperbaiki kemahiran dan pengetahuan yang belum dikuasai mengikut kemampuan 7 patching9 sehingga membolehkannya mengikuti unit pembelajaran seterusnya. #engan alat perkakas dan sumber yang sesuai serta perisian dan bank item yang besar, kaedah 4omputer ;dadtive 1esting 7 4;19 dapat melaksanakan tugas pengujian ini dengan berkesan. Pada akhir sesuatu tempoh semester atau tahun, guru juga boleh mendapatkan gambaran prestasi keseluruhan pelajar bagi menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui penilaian sumati&. Penilaian seumpamana ini sedang dilakukan oleh 2embaga Peperiksaan, @ementerian Pelajaran Malaysia. berkesan. !jian yang baik perlu ada item yang bermutu. ;nalisis item yang dijalankan selepas sesuatu ujian atau praujian membantu dalam hal pemilihan item. Satu kumpulan item 7 item pool9 yang besar akan memastikan guru memperoleh item yang diperlukan dari semasa ke semasa. !ntuk memastikan item pool atau bank item yang mengandungi item pelbagai strand atau kemahiran yang bermutu dari semasa ke semasa, perkara berikut perlu dilaksanakan. ii. Pelbagai jenis ujian dan item yang bermutu dibina ;nalisis item dijalankan untuk memastikan item bermutu dipilih @edua dua penilaian &ormati& dan sumati& saling membantu untuk membentuk satu program penilaian yang

Peran1an an Ujian.

71

;spek aspek yang perlu dipertimbangkan semasa menyediakan ujian termasuk unsur unsur motivasi, re&leksi, mencabar minda, menimbulkan celik akal, mengurangkan tekanan, menimbulkan kesediaan, dan sentiasa bersedia untuk mengambil peperiksaan seterusnya. Sebelum mentadbirkan ujian, sudah pasti perlu merancang beberapa strategi supaya ujian itu dapat mengukur perkara yang hendak diukur. Strategi berikut boleh dijadikan panduan semasa merancang ujian jenis objekti&. )an kah 1 7 Tahukah tujuan ujian" i. ii. iii. Mendiagnos kekuatan dan kelemahan seseorang pelajar. Menilai kemahiran prasyarat. Menilai tahap penguasaan ilmu.

iv. Merancang program pemulihan dan pengayaan. )an kah * 7 Tahukah bidan yan akan dinilai" i. ii. iii. ;spek kogniti&. ;spek a&ekti& nilaiBsikap ;spek kemahiran' iv. pedagogi pemudahcaraan ber&ikir belajar teknologi maklumat 7"19

;spek personaliti tingkah laku gaya kogniti& pelbagai kecerdasan 7 mutiple intelligences9 kecerdasan emosi 7 emotional intelligence9

72

)atihan 2 Sila dapatkan seberapa banyak maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. @emudian buat banding be$a tentang antara kaedah kaedah penilaian bahasa yang telah dihuraikan di atas menggunakan borang pengurusan gra&ik. Sila ambil satu contoh kaedah penilaian bahasa di atas untuk menilai satu kemahiran bahasa. Nyatakan kesesuaian dan keberkesanan kaedah tersebut untuk menguji kemahiran bahasa yang telah anda pilih itu.

Tajuk 4.3
4.3.1

!lat0 4nstrumen Penilaian Kemahiran Bahasa

Pen enalan 1erdapat beberapa alat atau instrumen untuk menilai kemahiran bahasa . ;da

antaranya telahpun dihuraikan dalam tajuk pembinaan item dan kaedah menilai bahasa seperti klo$, penyoalan, dan senarai semak. 4ontoh instrumen pengujian yang lain ialah rubrik, skala 2inkert, dan pengurusan gra&ik. ;dalah perlu diingat bahawa kesesuaian alat dan kaedah serta tujuan penilaian adalah penting untuk memperoleh kesahan dan kebolehpercayaan pengujian. "ni adalah kerana setiap alat atau instrumen mempunyai keberkesanan masing masing untuk mengukur kemahiran bahasa yang berbe$a juga. +.-.) +enis8jenis alat0 instrumen penilaian bahasa i. <ubrik 4S4 ,*6J- 7 ,3 markahTu asan 1 ,4 markah;. Sebutan (. #ialek pikiak bah......tu cigu Penutur bahasa kedua Pengaruh dialek Pengaruh bahasa pasar PMT ,26J- 7 ,12 markah,2 markah-

Soalan 17 ,'6 markah-

73

baghu ). 0ukan penutur jati.

Curu

yang

tidak

menggunakan

bahasa baku Murid yang mempunyai pelbagai latar belakang bahasaBdialek Mana mana yang sesuai.

0. Struktur ;yat. lama lama pandailah kau orang jawab sajalah itu latihan ini cakap banyak pulak bolehlah bah.....

Tu asan * , * markah(. 2atih tubi 2atih tubi pasangan minimal 2atih tubi pemintal lidah 2atih tubi tukar ganti

,16 markahlatih tubi pasangan minimal Menyatakan perkataan yang hampir sama bunyi dengan perkataan dalam petikan. 4ontoh' orang orang 4ontoh aktiviti' ulangan sebutan secara individu, kumpulan dan kelas 2atih tubi pasangan pemintal lidah #apat menyenaraikan perkataan yang bermasalah' SrT Proses pengulangan' dari perlahan L semakin cepat. ;ktiviti berpasangan, kumpulan dan kelas. ;yat 2atih tubi tukar ganti Menyediakan rajah tukar ganti ' subjek, predikat.

74

K=5!H!M!( K/(S=P ,*6J- 7 ,3 Markah Menyatakan punca berlakunya kesilapan. #apat menjelaskan teknik yang dipilih. Mematuhi prinsip teknik latih tubi. K/M4(4K!S4 ,16J- 7 , ' markah Penggunaan ayat yang gramatis. Pemilihan perkataan yang sesuai. @esilapan ejaan yang minima.

<UB<4K Soalan 1
Markah 0 Dred Kriteria Menyatakan + kesilapan perkataan Pen uasaan 4si Kandun an ,*6J #apat menyenarikan + kesilapan struktur ayat dengan jelas K68166 ! H68HK !8 G28 GK
BL

G68G4 B #apat

3283K B8

36834 .L #apat

2282K .

26824 .8 #apat

4684K DL

'68'K D

68*K =

G ( perkataan ) ayat kurang tepat dan kurang jelas.

menyatakan * kesilapan perkataan. #apat menyenaraikan * kesilapan ayat dengan jelas dan tepat.

menyatakan + perkataan #apat menyatakan + perkataan @urang jelas dan tepat.

menyatakan ) perkataan #apat menyatakan ) struktur ayat #engan jelas dan tepat.

75

Markah 0Dred Kriteria

K68166 !

H68HK !8

G28 GK
BL

G68G4 B

3283K B8

36834 .L

2282K .

26824 .8

4684K DL

'68'K D

68*K =

dapat menyatakan punca berlakunya kesilapan

. dapat menyatakan punca berlakunya kesilapan dapata menyatakan teknik yang dipilih mematuhi prinsip penggunaan teknik penerangan masih jelas.

#apat menyatakan punca berlakunya kesilapan #apat menyatakan teknik yang dipilih Mematuhi prinsip penggunaan teknik 1epat tetapi kurang jelas

#apat menyatakan punca berlakunya kesilapan #apat menyatakan teknik yang dipilih Mematuhi prinsip penggunaan teknik @urang tepat dan kurang jelas.

#apat menyatakan punca berlakunya kesilapan #apat menyatakan teknik yang dipilih Mematuhi prinsip penggunaan teknik 1idak menjawab Bmenjawab kurang jelas.

Ke$ahaman Konsep ,*6J-

dapat menjelaskan teknik yang dipilih mematuhi prinsip penggunaan teknik penerangan jelas

76

Markah 0Dred Kriteria

K68166 ! dapat

H68HK !8

G28 GK
BL

G68G4 B #apat

3283K B8

36834 .L #apat

2282K .

26824 .8 #apat

4684K DL

'68'K D #apat

68*K =

menyatakan , punca Pen uasaan Kemahiran Proses Ber$ikir ,26J berlakunya kesilapan dapat memberi * contoh aktiviti latih tubi pasangan minimal dapat memberi ) contoh latih tubi tukar ganti penerangan jelas dan tepat

menyatakan + punca berlakunya kesilapan #apat memberi ) contoh aktiviti latih tubi pasangan minimal #apat memberi ) contoh latih tubi tukar ganti Penerangan tepat dan jelas.

menyatakan * punca berlakunya kesilapan #apat memberi ) contoh aktiviti latih tubi pasangan minimal #apat memberi ) contoh latih tubi tukar ganti Penerangan tepat jelas

menyatakan ) punca berlakunya kesilapan. #apat memberi ) contoh aktiviti latih tubi pasangan minimal. #apat memberi contoh latih tubi tukar ganti Penerangan tepat jelas.

menyatakan ( punca berlakunya kesilapan #apat memberi ( contoh aktiviti latih tubi pasangan minimal 1idak dapat memberi contoh Penerangan kurang tepat dan kurang jelas.

77

Persembahan

Persembah an baik dan menarik Penguasaan bahasa baik dan pengelolaan hujah mantap.

Persembahan kurang tersususn dan menarik Penguasaan bahasa dan pengelolaan hujah kurang mantap

Persembahan yang memuaskan Penguasaan bahasa dan pengelolaan hujah memuaskan.

.persembahan yang tidak tersusun penguasaan bahasa dan pengelolaan hujah lemah.

Kemahiran Komunikasi ,*6J-

sangat tersusun dan menarik Penguasaan bahasa sangat baik Pengelolaan hujah sangat mantap

Sila buat rujukan di perpustakaan, pusat sumber atau melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan menegenai alatB instrumen penilaian bahasa dan cara menggunakannya. 0uat rujukan dan catatan nota untuk instrumen penilaian bahasa yang lain iaitu skala 2inkert dan pengurusan gra&ik.

<umusan Pentaksiran dan penilaian kemahiran bahasa dan aspek bahasa wajar dijalankan secara berterusan, iaitu secara &ormal atau tidak &ormal dengan pelbagai bentuk pentaksiran dan berbagai jenis instrumen yang sesuai dengan kemahiran berbahasa. Penilaian berterusan perlu dijalankan secara sistematik dan bijak kerana penguasaan kemahiran berbahasa dan aspek bahasa tidak berlaku dengan serta merta tetapi merupakan proses developmental.

78

1egasnya, sepertimana yang telah dihurai dan perbincangkan terdahulu, jelaslah bahawa dalam pengajaran bahasa, penilaian adalah sama pentingnya dengan sukatan pelajaran, bahan pengajaran dan pembelajaran serta pendekatan pengajaran yang digunakan. tercapai. Penilaian sangat penting untuk memastikan bahawa objekti& pengajaran

4(T=<!KS4 TUT/<4!) (. ;nalisis soalan peperiksaan 0ahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun di sekolah anda dari segi' a. b. c. aras ke&ahamanB kogniti& 1aksonomi 0loom. ketepatan membina item ujian objekti& mengikut garis panduan yang telah disediakan. kepelbagaian jenis item ujian objekti&.

P=(D!)!M!( B=<!S!SK!( S=K/)!H 1. 0ina :P! untuk peperiksaan akhir tahun dan sediakan soalan soalan berdasarkan :P! tersebut.

79

SELAMAT BERJAYA

Ba1aan !sas

;bdul ;$i$ 1alib 7(>/>9, Pengajaran dan Pengujian Mnterprise.

ahasa, @uala 2umpur' Nurin

;bd. ;$i$ ;bd. 1alib 7)GGG9, Pedagogi ahasa !elayu: Prinsip, "aedah dan #eknik, @uala 2umpur' !tusan Oublication = #istributors Sdn. 0hd. ;$man 3an 4ik 7(>/.9, $su%$su &alam Pengukuran dan Penilaian @uala 2umpur' #ewan 0ahasa dan Pustaka. ;$man 3an 4ik 7(>>+9, Pengujian 0ahasa dan Pustaka ahasa: "es ahasa !elayu. @uala 2umpur' #ewan ahasa !alaysia.

80

0ahagian Pendidikan Curu. Pendidikan Malaysia.

!enilai dan !entaksir , @uala 2umpur' @ementerian

:uriah 2ong, Aaminah <j Sabran dan So&iah hamid, 7(>>G9. Perkaedahan Pengajaran ahasa !alaysia, Petaling :aya' Fajar 0akti Sdn. 0hd. @amaruddin <j <usin 7)GG(9. Pedagogi ahasa ' Perkaedahan(. @uala 2umpur' @umpulan 0udiman Sdn. 0hd. Aaminah <j Sabran 7(>>(9, Penilaian dan Pengujian ahasa !alaysia: Penerapannya

Pada Peringkat )ekolah Rendah, @uala 2umpur' #ewan 0ahasa dan Pustaka. 1an <ui 2eng 7(>>-9. Penilaian &alam Proses Pendidikan : *sas Pedndidikan +, Shah ;lam' Fajar 0akti.

<ujukan ;nuar ;mat = Ouariah Huso&& 7(>>)9 Pembinaan $tem ,jian dalam Penilaian Pendidikan ahasa !elayu , @uala 2umpur ' "nstitut 0ahasa Me ;h Meng 7)GG*9. $lmu Pendidikan: Pengetahuan dan "eterampilan $khtisas. Shah ;lam' Fajar 0akti. "nstitut 0ahasa 7(>>+9. )trategi Pendidikan 0ahasa dan Pustaka. :uriah 2ong dan Noor Min Mohd. Noor 7(>>G9. *lat dan ahan Pengajaran ahasa ahasa !elayu. @uala 2umpur' #ewan

!alaysia. @uala 2umpur' Persatuan 2inguistik Malaysia. @amarudin <j <usin 7(>>(9. " )! dan !odel%!odel Pengajaran ahasa. @uala

2umpur' @umpulan 0udiman Sdn. 0hd.

81

#r. @amariah ;bu 0akar = et.al 7 (>>>9 Pengujian dan Penilaian dalam Pengajaran, Serdang' !niversiti Putra Malaysia. Mok Soon Sang. 7)GGG9. $lmu Pendidikan ,ntuk "P-$. @uala 2umpur' @umpulan 0udiman.

!H)4 P!(=) P=(U)4S!( M/DU) P=MB=)!+!<!(

Bil (. P=(!S4H!T

(ama

Kelayakan .* '/ons( ,! 0uru ahasa !elayu 12 #ahun Pensyarah ahasa !elayu 3 #ahun !unsyi &e4an 5 #ahun

!unsyi .ainal *bidin b. /j "asim ,nit "urikulum ahagian Pendidikan 0uru. ). !H)4 Pn. Rosaini bt. "halid, !aktab Perguruan Raja !ele4ar

.*'/ons( ,! -inguistik dan )astera

82

6alan )ikamat 52722 )eremban 8egeri )embilan &".

!.*. ',"!( 9 -inguistik 0uru ahasa !elayu 5 #ahun Pensyarah Pengajian !elayu 1: #ahun

)!MP4<!( 1 K=T=<!(D!( M!KSUD P=(DDU(!!( 4K/(

Cunakan pita rakaman audio atau radio.

#okumen atau tugasan perlu juga disimpan atau diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk 5so&t copy6.

Masa rehat 7panduan sebelum dan selepas sesi pembelajaran9.

Cunakan bahan bahan multimedia.

83

Aancangkan jadual aktiviti mengikut masa yang ditentukan.

Aujuk kepada individu tertentu yang pakar atau mahir.

0uatkan ujikaji.

<asilkan bahan dengan disokong dengan gra&ik atau ilustrasi.

Senarai semak.

Senarai buku buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penyediaan modul. 2atihan untuk menguji ke&ahaman konsep konsep, isu isu penting dengan membuat ulasan.

0uatkan catatan atau nota nota penting.

;kses 4# Aom untuk bahan bahan seperti yang dinyatakan dalam modul.

Senarai penerangan makna ba gi sesuatu istilah.

;kses bahan pembelajaran dalam bentuk video atau Q4#.

2ayari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan.

84

Aujukan surat khabar.

Panduan kepada pengguna.

#apatkan seberapa banyak maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. Sediakan gera& yang sesuai supaya dapat memberi gambaran yang lebih jelas. Fikir mengenai soalan yang diberikan. Satu soalan yang dibentuk untuk membawa pelajar secara beransur ansur ke isi pelajaran. <asilkan interpretasi anda mengenai sesuatu bahagian yang telah dibaca dengan cara lukisan atau lakaran 7peta konsep, rajah, jadual, lukisan9. "tu saja yang perlu anda lakukan.......SM2;M;1 0MA:;H;.

85