Anda di halaman 1dari 1

PENUTUP Selama empat minggu menjalankan Tugasan Kerja Kursus EDU3107Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak, kita dapat lihat

betapa besarn a peranan guru bimbingan dan kaunseling di sek!lah" #ni adalah kerana masalah ang dirujuk itu perlu diatasi dengan sebaikn a bagi membantu murid memperbaiki diri mereka" Berdasarkan pemerhatian dan kajian ang telah sa a laksanakan empat

minggu di sek!lah, sa a telah berja a mengenal pasti tiga tingkah laku bukan lisan di dalam kelas semasa sesi $engajaran dan $embelajaran dijalankan" Tingkah laku ini memerlukan pantauan dan bimbingan berterusan bagi membuat peneguhan tingkah laku p!siti%" Selain itu, tugasan ini melibatkan pr!ses pemerhatian ke atas semua murid ang terlibat dengan kajian ini" &elalui pr!ses pengumpulan data dan k!lab!rasi bersama guru-guru serta rakan seba a murid tersebut, sa a berja a mengenal pasti masalah ang melanda setiap pelaku tingkah laku luar biasa tersebut" Se'ara rumusann a, tiga tingkah laku ang dikaji adalah seperti berikut( 1" &urid sering menganggu rakan di dalam kelas )" &urid ang pasi% dan kurang ke akinan diri *malu+ 3" &urid suka tunduk ke ba,ah dan menggaru kepala apabila ditan a Dengan masalah tersebut, sa a telah mengemukakan beberapa langkah untuk menangani masalah tingkah laku bukan lisan tersebut" Sa a berharap, hasil daripada tugasan ini dapat sa a %ahami dengan jelas tentang peranan guru bimbingan dan kaunseling serta mempraktikkann a pada murid-murid bermasalah" ang