Anda di halaman 1dari 6

I.

SOAL PILIHAN GANDA

1. Perhatikan beberapa kejadian berikut : (1) Buah kelapa jatuh terlepa dari p!h!n (") B!la ba ket #ela#bun$ dan #a uk keranjan$ (%) Sepeda Ant!n #elaju &epat dijalan luru (') (aru# k!#pa #enunjuk arah utara elatan Peri ti)a *an$ diakibatkan $a*a tak entuh adalah e uai n!#!r +. A. (1) dan (") ,. (1) dan (') B. (1) dan (') D. (") dan (') ". Perhatikan $a*a-$a*a berikut. (1) Ga*a !t!t (") Ga*a li trik (%) Ga*a #e in (') Ga*a #a$net (/) Ga*a tarik bu#i 0er#a uk dala# $a*a tak entuh adalah n!#!r +. A. 11"1 dan % ,. "1' dan / B. 11%1 dan / D. "1% dan ' %. Dua buah $a*a #a in$-#a in$ %2 N ke utara dan '2 N ke barat. 3e ultan kedua $a*a ter ebut adalah +. A. /2 N ke barat laut ,. 42 N ke barat laut B. /2 N ke ti#ur laut D. 42 N ke ti#ur laut '. Perhatikan $a#bar.

5ant! dan A$u hendak #en$$e er #eja %22 N di ata lantai (dian$$ap li&in). Ga*a dan arah d!r!n$ kedua !ran$ ter ebut e uai $a#bar. 3e ultan $a*a kedua !ran$ ter ebut adalah +. A. /2 N B. 62 N ,. 162 N D. '"2 N /. Perhatikan $a#bar.
1,6 N

Si )a #en$a#ati ke eti#ban$an benda. Dia #en$a#bil #i tar ke#udian ditu#pu di ba$ian ten$ahn*a. Di ata #i tar diletakkan pla ti in dan dua kepin$ uan$ l!$a# eperti $a#bar. Pada p! i i eti#ban$ berat atu kepin$ adalah +. A. %1" N B. 117 N ,. 218 N D. 216 N 7. Setiap benda ber i9at le#ba#. Salah atu penerapan Huku# kele#ba#an dala# lehidupan ehari-hari adalah +. A. aat kita naik bu ebaikn*a den$an kaki kiri dahulu B. jika turun dari bu ebaikn*a kedua kaki #enapak ber a#a ,. aat terpak a haru berdiri dala# bu ebaikn*a p! i i kaki tidak beri#pit a$ar tidak #udah jatuh D. ketika e!ran$ #e#e$an$ enapan ke#udian #ene#bakkan peluru1 !ran$ ter ebut terd!r!n$ ke belakan$

[Soal UTS 2 K8 1011]

Halaman 1 dari 6

4. Ir9an #end!r!n$ #!bil #ainann*a den$an $a*a / N1 akibatn*a #!bil #ainan ber$erak den$an per&epatan " #: "1 #a a #!bil #ainan adalah +. A. "12 k$ B. "1/ k$ ,. /12 k$ D. 12 k$ 6. Ga*a #e in 722 N bekerja #en$$erakkan #!t!r 1/2 k$. (ika $a*a $e ekan ban dan jalan 122 N diabaikan1 per&epatan $erak #!t!r adalah +. A. ' #: " B. / #: " ,. 12 #: " D.1/ #: " 8. Perhatikan $a#bar.

Bal!k ka*u terletak di ata #eja. Saat bal!k ditarik den$an $a*a ; bal!k ber$erak. Pa an$an $a*a ak i reak i pada i te# adalah +. A. < dan 9$ B. < dan ; ,. ;$ dan N D. ; dan 9$ 12. Perbandin$an per&epatan $a*a $ra=ita i Bu#i dan bulan adalah 1% : ". Benda eberat 7/22 N di bu#i1 jika diba)a dibulan beratn*a #enjadi +. A. 7/2 N B. 1222 N ,. 1122 N D. 1%22 N 11. Situ Gintun$ eba$ian tan$$ul penahann*a jeb!l dan #en$han*utkan puluhan ru#ah )ar$a di depann*a. >ner$i *an$ #eni#pa ru#ah )ar$a adalah +. A. >ner$i kenetik ,. >ner$i P!ten ial B. >ner$i ?ekanik D. >ner$i $el!#ban$ 1". Perhatikan $a#bar . Alat eperti $a#bar #erubah ener$i .... A. Li trik #enjadi $el!#ban$ B. Bun*i #enjadi $el!#ban$ ,. Li trik #enjadi bun*i D. Bun*i #enjadi li trik 1%. Burun$ raja)ali " k$ terban$ #endatar den$an ke&epatan / #: pada ketin$$ian 1" #. >ner$i *an$ dia perlukan untuk itu adalah +. (per&epatan $ra=ita i bu#i 12 #: ") A. "82 j!ule B. "7/ j!ule ,. "'2 j!ule D. "22 j!ule 1'. Buah durian " k$ terlepa dari &aban$ etin$$i 1'1/ # #en$enai $entin$ ru#ah etin$$i 71/ #. >ner$i kenetik aat #en$enai $entin$ ru#ah adalah +. (per&epatan $ra=ita i bu#i 12 #: ") A. 122 ( B. 1%2 ( ,. 172 ( D. "82 ( 1/. Perhatikan $a#bar. Penjaja kue dan anakn*a #ena)arkan da$an$ann*a den$an $er!bak eperti $a#bar. Setiap ia berkelilin$ rata-rata #ene#puh jarak 7 k#. (ika $a*a #ereka berdua #a in$-#a in$ 722 N dan 122 N be ar u aha *an$ #ereka lakukan etiap hari rata-rata adalah +. A. 417 ?( B. /17 ?( ,. '16 ?( D. '1" ?(

[Soal UTS 2 K8 1011]

Halaman 2 dari 6

17. Perhatikan label. Alat elektr!nik berlabel eperti di a#pin$. Da*a alat ter ebut adalah + A. '/2 < B. ""2 @ ,. /2 HA D. 882 14. Se!ran$ tukan$ hendak #e#indahkan batu 422 N den$an tua epanjan$ " #. Dari kee#pat $a#bar berikut *an$ #e#butuhkan kua a terke&il adalah +. A. ,.

B.

D.

16. Perhatikan $a#bar . Alat eperti $a#bar di a#pin$ di$unakan untuk #en$epak plat l!$a#. Len$an kua a alat ter ebut a#a den$an panjan$ +. A. 5 B C B. C D 5 ,. 5 D. C 18. Perhatikan katr!l berikut . Si te# di a#pin$ terdiri ata ' katr!l. Be ar $a*a *an$ diperlukan untuk #en$an$kat beban (12.222 N) adalah .... A. "./22 N B. /.222 N ,. 4./22 N D. 6.222 N

"2. Perhatikan $a#bar di a#pin$. Pak ?arta hendak #ed!r!n$ $er!bak beri i batu eperti $a#bar. Ga*a #ini#al *an$ diperlukan untuk #end!r!n$ $er!bak1 bila $a*a $e ekan ban dan tanah diabaikan adalah +. A. '22 N B. %72 N ,. %22 N D. "'2 N "1. Perhatikan $a#bar. Pipa E beri i #in*ak tanah dan air. Perbedaan per#ukaan. Fedua Aat &air ta#pak eperti $a#bar. (ika #a a jeni air 1222 k$:#%1 #a a jeni #in*ak tanah *an$ e uai prin ip pipa E adalah +. A. 1'22 k$:#% ,. 6%%1% k$:#% B. 1"22 k$:#% D. 87717 k$:#%

[Soal UTS 2 K8 1011]

Halaman 3 dari 6

"". Beberapa #a alah perairan kita ju#pai antara lain : (1) #en$uran$i:#ena#bah =!lu#e air k!la# e uai kein$inan tanpa #en$ura : #e#!#pa air (") #e#indahkan air dari bak *an$ rendah ke bak *an$ lebih tin$$i (%) #e#ana kan:#endin$inkan air #inu# e uai kein$inan (') #endapatkan air ber ih dari air hujan *an$ keruh (/) perpipaan jarin$an air #inu# di PDA? Per#a alahan *an$ dapat di ata i den$an prin ip Bejana Berhubun$an adalah n!#!r + A. 1 dan / B. " dan ' ,. % dan ' D. 1 dan % "%. Alat *an$ bekerja berda arkan Huku# Pa &al #i aln*a adalah +. A. tet! k!p dan tek! B. di pen er dan pe#ana air ,. d!n$krak dan pe#!t!n$ kerta D. alat untik dan te#pat #inu# un$$a "'. Perhatikan $a#bar. Satu #eter Pipa P@, alah atu ujun$n*a ditutup rapat dan di9un$ ikan eba$ai tabun$ air. Pada ba$ian dindin$ pipa di buat ' luban$ den$an ketin$$ian berbeda diukur dari da ar. (ika pipa dii i air hin$$a penuh pan&aran air keluaran dari luban$ akan e uai den$an $a#bar. Hal de#ikian terjadi karena +. A. tekanan hidr! ati di tiap luban$ a#a B. e#akin ke ba)ah tekanan air pada luban$ e#akin be ar ,. e#akin ke ba)ah air #e#an&ar den$an ke&epatan #akin ke&il D. per&epatan $ra=ita i bu#i pada luban$ *an$ palin$ ba)ah palin$ be ar "/. Perhatikan $a#bar . Si te# #e in hidr!lik pen$an$kat #!bil di$a#barkan eperti di a#pin$. Ga*a ; #ini#al *an$ diperlukan a$ar #!bil teran$kat adalah +. A. 16.222 N B. 8.222 N ,. ".222 N D. 1.622 N "7. Perhatikan $a#bar Sebuah bal!k ka*u di#a ukkan dala# bejana beri i Aat &air1 #aka #a a jeni bal!k ka*u ter ebut adalah .... A. 722 k$:&#% B. 622 k$:&#% ,. 1222 k$:&#% D. 1"22 k$:&#%

Aat &air

H 216 $r:&#%

"4. Perhatikan $a#bar. 0i$a buah kubu di#a ukkan ke dala# bejana *an$ beri i air (G H 1 $r:&#%) (1) #a a jeni kubu " H 1222 k$:#% (") #a a jeni kubu 1 I #a a jeni air (%) #a a jeni kubu % H #a a jeni air (') #a a jeni kubu " H #a a jeni kubu % (/) #a a jeni kubu % J #a a jeni kubu 1 berda arkan $a#bar di a#pin$ #aka pern*ataan *an$ benar adalah .... A. 11 % dan / B. "1 ' dan / ,. 11 " dan /

D. "1 % dan '

[Soal UTS 2 K8 1011]

Halaman 4 dari 6

"6. ?in*ak tanah terapun$ dan tak ter&a#pur den$an air. Hal ini di ebabkan karena +. A. #a a jeni #in*ak tanah lebih ke&il dari #a a jeni air B. air elalu #e#iliki i9at per#ukaan #endatar dala# bejana berhubun$an ,. air #e#berikan $a*a apun$ terhadap #in*ak tanah ebe ar =!lu#e #in*ak tanah D. #in*ak tanah #e#iliki berat *an$ lebih ke&il dibandin$kan den$an berat air dala# bejana "8. Perhatikan $a#bar. (ika per&epatan $ra=ita i 12 N:k$ dan #a a jeni air 1 $r:&#%1 #aka tekanan air *an$ dira akan ikan dala# aKuariu# ter ebut adalah .... A. "/22 pa B. '222 pa ,. /222 pa D. 12222 pa %2. Pun&ak tertin$$i Gunun$ ?erapi adalah "8'2 #eter dari per#ukaan air laut1 #aka tekanan udara di te#pat ter ebut adalah .... A. 4712 &#H$ B. /717 &#H$ ,. /21' &#H$ D. '717 &#H$ %1. Perhatikan $a#bar berikut. (1) (")

(%)

(')

Fee#pat #an!#eter di ata edan$ #en$ukur tekanan $a tepat di PAL. 0ekanan $a palin$ be ar ditunjukkan !leh n!#!r .... A. (') B. (%) ,. (") D. (1) %". ?a a jeni air ta)ar 1122 $r:&#% dan #a a jeni air laut 112% $r:&#%. Ba$ian *an$ #un&ul ke per#ukaan .... A. ter$antun$ bentuk kapal B. dala# air ta)ar lebih be ar daripada dala# air laut ,. dala# air ta)ar lebih ke&il daripada dala# air laut D. dala# air ta)ar #aupun air laut a#a %%. Sebuah bal!n udara dapat naik di udara karena .... (1) #a a jeni $a pen$i i bal!n lebih be ar daripada #a a jeni udara (") #a a jeni $a pen$i i bal!n lebih ke&il daripada #a a jeni udara (%) $a*a ke ata pada bal!n !leh udara lebih be ar daripada berat bal!n (') $a*a ke ata pada bal!n !leh udara lebih ke&il daripada berat bal!n pern*ataan di ata *an$ benar adalah .... A. 1 dan % B. " dan % ,. 1 dan ' D. " dan '

[Soal UTS 2 K8 1011]

Halaman 5 dari 6

%'. Berikut ini #erupakan pen$aruh tekanan udara terhadap tubuh #anu ia1 kecuali .... A. telin$a penu#pan$ #enden$un$ aat pe a)at terban$ tin$$al landa B. pendarahan dari hidun$ ketika berada di te#pat *an$ tin$$i ,. ukarn*a e e!ran$ berna9a di te#pat *an$ tin$$i D. #anu ia dapat #e#inu# den$an ed!tan %/. Alat *an$ bekerja berda arkan huku# Ar&hi#ede : (1) rakit (") p!#pa air (%) hidr!#eter (') je#batan p!nt!n pern*ataan *an$ benar adalah .... A. 11 " dan % B. "1 % dan ' ,. 11 % dan ' II. SOAL E3AIAN 1. Sebutkan ' &!nt!h $a*a $e ekan *an$ #en$untun$kan dala# kehidupan ehari-hari. ". B!la epak #a an*a "1' k$1 ditendan$ #en$$unakan $a*a 72 ne)t!n. (ika $ H 12 N:k$1 hitun$lah : (a) berat b!la (b) per&epatan b!la etelah ditendan$ %. Perhatikan $a#bar di a#pin$ . 0entukan: (a) Feuntun$an ?ekani (F?) bidan$ #irin$. (b) Berapa be ar $a*a (;) *an$ diperlukanL Gambar Soal No. 3

D. 11 " dan '

'. Perhatikan $a#bar di a#pin$ . Sebuah kubu diukur beratn*a ketika di udara beba dan ketika di#a ukkan ke dala# Aat &air. (ika $ H 12 #: " dan #a a jeni 112 $r:&#%Aat &air tentukan: (a) $a*a apun$ *an$ dilakukan Aat &air terhadap kubu . (b) berapa =!lu#e kubu ter ebutL

Gambar Soal No. 4 /. Perhatikan $a#bar di a#pin$. Berapakah tekanan $a dala# tabun$L

Gambar Soal No. 5


[Soal UTS 2 K8 1011]

Halaman 6 dari 6