Anda di halaman 1dari 70

AZ ANJOUK

ZASTAVA ARPADOVIEVA

ZSTAVA ARPADOVIEVA
Ova zastava pojavljuje se u vreme nu kralja Imrea

(1196-1204). Po nekim izvorima trafovi su preuzeti iz grba Aragonije (panska) ena Imreta je Konstancia iz Aragonije. Anujci i Jagelonci i kasnije su sauvali trafove Arpadovia dokaz naslednovanja maarske krune

ZASTAVA ANUJEVACA

ZASTAVA ANUJEVACA
Zastava je nastala u eri Roberta Karla i Lajoa I. Anujevci svoje boje i ljiljana ujedinjuje sa zastavom

Arpadovieva. Ljiljan se pojavljuje i na vrhu draa zastave.

KARLO ROBERT RBERT KROLY


Posle Arpadovia na upranjeni maarski presto

doao je pretendent poreklom iz kue napuljskih Anujaca, KARLO ROBERT (1308-1342).

Trombitsok Kroly Rbert (1288-1342) s Erzsbet eskvjn. Kpes Krnika (Chronicon Pictum) I.

Zlatni forint Karla Roberta

Statua kralja

u Maarskoj (Gyngys)

(VELIKI) LAJO I. - I. (NAGY) LAJOS


Lajo I. je sin Karla Roberta.
Drava se stabilizovala, izvedene su reforme. Proirena

je teritorija osvajanjima i borbama za presto drugih drava. Tadanju Maarsku zapljuskivala tri mora.

Lajost lengyel kirlly vlasztjk Lajo postaje kralj Poljske

Zlatni forint Lajoa I.

Statua u

Estriganu (Esztergom)

Statua kralja

Lajoa u Maarskoj
Nagy Lajos kirly

szobra (Miskolc-Disgyr)

TURCI TRKK
Kosovska bitka (1389) Rigmezei csata
Srbija postane vazal turaka.

IGMUND I (1387-1437)
Stefanu Lazareviu daruje (1411) posede u Maarskoj

koji e s vremenom postati sela sa srpskim ivljem 1426 njih dvojica potpisuju ugovor posle despotove smrti posede nasledi njegov zet ura Brankovi, a Beograd i Mava e biti vraeni Maarima, kao i utvreni Golubac ugovor nee biti ispunjen zbog Turaka

HUNYADI Jnos SIBINJANI Janko iz srpskih narodnih pesama


Poznat irom Evrope po svojim uspenim pohodima,

sukobima s Turcima Plaenika vojska sastavljena od raznih naroda Posle uspeha na Balkanu i papa mu je obeavao pomo.

Zastava

Janoa Hunjadija

ZASTAVA HUNJADIJA
Zastava je rekonstrukcija na osnovu grba Hunjadija Gavran je simbol porodice Lav je donacija kralja Lasla V. za hrabrost

Statua u Estriganu
Sledea slika: Statua u Budimpeti (Trg heroja)

POREKLO
Branio Evropu od turaka zato je poznat lik u svetu Njegovo poreklo je nesiguran po nekim izvorima sin

kralja igmonda, roen je u Vajdahunyadu Njegov karijer: uio je u Italiji i u ekoj, upoznao savremeno ratovanje 1456 - Kod Nandorfehervara (Beograd) zaustavio Turaka (zvono u podne za uspemenu kod hriana) Umro u kugi

Vrnai csata - Bitka kod Varne (1444)


U bici na obalama Crnog mora poginuo je tadanji

maarski kralj Vladislav I (Ulaslo I). U jedinom periodu interregnuma u Maarskoj izabran je za namesnika (1446-1452) Jano Hunjadi

Slika Jana Matejka

A NNDORFEHRVRI DIADAL

BITKA KOD NANDORFEHERVARA


Klju Maarske i Evrope Jedan od velikih podviga Janoa Hunjadija odbrana

Beograda 1456. godine. Zaustavio je silnu osvajaku armadu sultana Muhameda II.

Dugovics
Titusz

KRALJ MATIJA (1440-1490) MTYS KIRLY


Sin Janoa Hunjadija, roen je u Kolovaru
Borba za maarsku krunu 1463 mir kod Beujhelja

bcsjhelyi bke Maa pristaje (za krunu zauzvrat) da, ako e umreti bez zakonitog potomaka tron Maarske pripada nemako-rimskom caru Frieu III. U istoj godini se oenio sa Katalinom Poebradom, erkom ekog kralja ona uskoro umre na poroaju Maa vodi rat sa eima, rezultat ratovanja: zauzima Moraviju i Sileziju, ali krunu eke mora podeliti sa Jageloncima iz Poljske

Mtys templom
Budapest A holl, Mtys gyrjvel

Mladi kralj

SNANA DRAVA
1463 na jug Maa vodi rat sa turcima zauzima Jajca

i Srebrnika 1464 krunisanje u Sekefehervaru 1471 neuspena pobuna Janoa Viteza (biskup, Maaev nekadanji vaspita) i Janusa Panoniusa (pesnik) 1476 Beatriks, druga ena Maaa je iz Italije, erka napuljskog kralja naslednika nisu imali 1479 bitka u Transilvaniji na Kenjermeze (Kenyrmezi csata) sa turcima bitku vode uveni vitez Maaa, Pal Kinii i Itvan Batori iz Erdelja uestvuje u bitku i Demeter Jaki, omiljeni srpski vitez Maaa velika pobeda

Mtys s
Beatrix

SNANA RUKA, OSVAJA


1485 zauzimanje Bea princ Austrije
Maa premesti svoj dvor u Be Njegov cilj da postane nemako-rimski car, uzalud 1490 umreo u Beu, testament: hteo je da njegov

nezakonit sin Jano Korvin bude kralj Maarske

Nemzeti Trtnelmi
Emlkpark, pusztaszer

Slika Imrea

Madaa: Jano Korvin

A FEKETE SEREG ZSZLAJA ZASTAVA CRNE AR(MAD)IJE

A fekete sereg (1460 krl)

Crna armija Maaa


Druga plaenika armija u Evropi. Formirana je oko 1460.

godine. Nazvana je crnom armijom posle smrti kralja zbog alosti, zbog crnog gavrana ili zbog boje pancira. Sastav armije: konjanici u panciru, konjanici bez pancira (husari), peadija u panciru, peadija bez pancira, strelci sa pukom Po naciji: osim maara poljaci, nemci Veliina armija: konstantno 8-10.000 vojnik, po potrebi moglo se brzo uveati Najmodernija armija u sojoj dobi voe armije su pravi vitezi (Pal Kinii) koji po postali voe putem sposobnoti a ne putem roenja

JAGELONCI - JAGELLK
Doba slabljenja kraljevske vlasti i jaanja velikaa.
eki kralj samo privremeno boravi u Budimu. Njegov

zamenik je nador (ndor). Jagelonci istovremeno upravljaju i eku.

II. ULSZL (1456-1516)


Dobe Laslo
Bio je slab vladar. Sa velikaima unitavaju reforme i dela Matije Korvina.

DZSA Gyrgy
Otpori seljatva
1514 seljaka buna pod vostvom era Doe (mueniki smrt voe, pobuna je krvavo uguena)

II. LAJOS

MOHAKO POLJE 1526


Krah kraljevine.
Veliki osvajaki pohod Sultana Sulejmana II. Ka

Evropi. Pad Beograda i Maarske. 1526 bitka na Mohakom polju. U bici uestvovali su i nemci i eki vojnici, a meu domaim snagama i srbi (meu ostalima Jovan erni iz Srema).

PODELJENA DRAVA
U bici poginuo je i sam kralj Lajo i mnogi velikai.
Kralj utonuo u ele patak. Vidi sliku: SZKELY

Bertalan: II. Lajos holttestnek megtallsa (Pronalaenje telo Lajoa II.) Teritorija Maarske je preko 150 godina podeljena na tri dela. Srednji deo pripada turskom vilajetu.