Anda di halaman 1dari 7

Kerajaan Awal Zaman Paleolitik (Zaman Batu Awal)

-Kerajaan Gangga Negara(Perak) -Bermula kira-kira 35,000 tahun dahulu


-Kerajaan Langkasuka(berhampiran Patani) -Petempatan :
-Kerajaan Tan-Tan(Terengganu) *Kota Tampan(Perak)
-Kerajaan Tun-Sun(Segenting Kra) *Gua Niah(Sarawak)
-Kerajaan Cih-Tu(Kelantan) *Tingkayu(Sabah)
-Kerajaan Kedah Tua
-Funan dan Champa(Indo China)
-Kerajaan Kutei(Borneo) Zaman Mesolitik (Zaman Batu
-Kerajaan Srivijaya(Sumatera) Tengah)
-Kerajaan Majapahit dan Singgahsari(Jawa)
-Bermula kira-kira 11,000 tahun
Penduduk & dahulu
-Masyarakatnya dikenali sebagai
Kerajaan Awal orang Hoabinh
-Suku kaum orang asli keturunan
Zaman Logam (Zaman Gangsa Besi) orang Mesolitik: Negrito dan Senoi
-Petempatan :
-Bermula kira-kira 2,500 tahun dahulu Zaman Neolitik (Zaman Batu Baru) *Gua Cha(Kelantan)
-Masyarakatnya dikenali sebagai orang Hoabinh *Gua Kecil(Pahang)
-Suku kaum orang asli keturunan orang Mesolitik: -Bermula kira-kira 5,000 tahun dahulu *Jenderam Hilir (Selangor)
Negrito dan Senoi -Petempatan sebagai tempat perdagangan *Gua Madai(Sabah)
-Petempatan : -Pelabuhan awal: *Gua Gomantong(Sabah)
*Gua Cha(Kelantan) *Kuala Selinsing (Perak)
*Gua Kecil(Pahang) *Sungai Emas (Kedah)
*Jenderam Hilir (Selangor) *Pengkalan Bujang (Kedah)
*Gua Madai(Sabah) *Jenderam Hilir (Selangor)
*Gua Gomantong(Sabah) *Santubong (Sarawak)
-Hasil bumi yang popular
*damar
*rotan
*emas dan timah(bahan galian)
-Dikenali sebagai:
*Suvarnabumi (Bumi emas)
*Golden Chersones (Semenajung emas)
Faktor Geografi(Perkembangan)

Faktor Ekonomi(Perkembangan) -Melaka berada di tengah-tengah jalan


perdagangan antara India dan China.
-Melaka menjadi pusat perdagangan di -Terlindung daripada angin Monsun Barat
Gugusan kepulauan Melaka. Daya dan Monsun Timur Laut.
-Merupakan pusat perdagangan enterpot -Orang laut berperanan menjaga keselamatan
bertaraf antarabangsa. negeri Melaka.
- Mempunyai pelabuhan semulajadi dalam.
Faktor Dalaman(Kemerosotan)

-Ketiadaan pemimpin yang cekap setelah


kematian Tun Perak.
Faktor Politik dan Pentadbiran
-Pemerintah yang lemah. Sultan Mahmud
(Perkembangan)
Syah kurang mengambil berat tentang Kerajaan
pentadbiran. -Hubungan diplomatik dengan China(bebas
-Amalan rasuah berleluasa dan cukai Melayu Melaka daripada ancaman kerajaan Siam dan
yang dikenakan tinggi. Majapahit.
-Berlaku permusuhan antara Tamil-Islam -Pentadbiran kerajaan Melaka yang cekap
yang menyebabkan penududuk berpecah- dan memelihara keamanan negeri.
belah. -Sistem pungutan cukai yang baik.
-Portugis menawan Melaka pada tahun -Sistem undang-undang yang adil
1511. -Bahasa Melayu sebagai bahasa
perantaraan (ligua franca)
Faktor Luaran(Kemerosotan) -Mempunyai hubungan diplomatik dengan
Jawa,India, dan Siam.
-Cukai yang tinggi menyebabkan pedagang -Penggunaan system matawang.
mengalihkan pusat perdagangan mereka. -Islam sebagai agama rasmi Negeri
-Perjalanan laut melalui Tanjung Harapan, Melaka. Melaka juga berperanan sebagai
memudahkan lagi pelayaran orang barat ke Pusta penyebaran agama Islam.
timur. -Perluasan kuasa ke negeri-negeri lain.
Penjajahan Portugis
Penjajahan Belanda
-Portugis menduduki Melaka selama 130
-Mula berdagang di Kepulauan Melayu pada tahun.(1511-1641)
abad ke 17. -Matlamatnya ialah untuk menyebarkan
-Menubuhkan Syarikat Hindia Timur Belanda agama kristian.
(VOC) pada 1602. - Pengaruhnya hanya di sekitar Bandar
-Tujuannyaisialah untuk menguasai perdagangan Melaka. Naning dan Rembau tidak dapat
rempah dan bijih timah. ditawan oleh portugis.
-Menghancurkan kekuasaan Portugis untuk -Kesan Penjajahan:-
menarik pedagang-pedagang ke Betawi. *Masyarakat Serani wujud melalui
perkahwinan antara orang Portugis dan
penduduk tempatan.
*Pengenalan tulisan rumi daripada bahasa

Penjajahan Inggeris
Penjajahan portugis.

-Pada 1600, Inggeris telah menubuhkan Syarikat


Kuasa Asing
India Timur Inggeris untuk melicinkan
perdagangan dengan China.
-11 Ogos 1786, Francis Light telah memberi janji
kosong kepada Sultan Kedah.
-6 Februari 1819, Stamford Raflfles telah Kesan Perjanjian Inggeris-Belanda
menduduki Pulau Singapura, setelah membuat
-Kepulauan Melayu dibahagi kepada dua pengaruh iaitu
perjanjian dengan Temenggung Abdul Rahman.
pengaruh British dan Belanda.
-Empayar Johor musnah setelah Singapura dan Tanah
besar Johor jatuh ke tangan British.
-Kepulauan Riau jatuh ke tangan Belanda.
-Persaingan antara Belanda dan British lebih sengit apabila
Singapura bertambah maju.
Perluasan Kuasa Inggeris Faktor Perluasan Kuasa Inggeris

1841-James Brooke mengambil Sarawak. -Faktor ekonomi


1874-Campur tangan Inggeris di Perak. *Inggeris memerlukan bahan-bahan mentah kerana
1874-Selangor menerima penasihat Inggeris. berlakunya revolusi industry di England/Eropah.
1874-Campur tangan Inggeris di Sungai Ujung. -Campur tangan kuasa-kuasa asing lain
1875-Raja Brunie menyerahkan haknya di Sabah *Kuasa-kuasa asing lain sedang bersaing mendapatkan
kepada Inggeris. tanah jajahan sebagai pembekal bahan-bahan mentah.
1878-Sultan Brunie menyerahkan kawasanya di -Keadaan Anarki
sabah kepada Inggeris. *Masalah yang berlaku di Tanah Melayu seperti perang
1888-Campur tangan Inggeris di Pahang. saudara antara pembesar dalam merebutkan takhta dan
1909-Mengikut perjanjian Bangkok, Siam kawasan, pergaduhan antara kongsi gelap Cina dan
menyerahkan Kedah,Perlis,Kelantan dan kegiatan lanun di Selat Melaka.
Terengganu kepada Inggeris (Negeri-Negeri
Melayu Tidak Bersekutu)
1914-Johor menerima penasihat Inggeris. Penjajahan
Kuasa Asing

Sistem Residen

Politik
-Sultan tidak berperanan sebagai pemerintah berkuasa mutlak dan pembesar hilang hak tradisi.
Ekonomi
-Perusahaan bijih timah dimajukan dan pelabuhan mendapat galakan dan tanaman baru seperti getah dan
kopi diperkenalkan.
Sosial
-Infrastruktur seperti telegraf,pos,bekalan air dan eletrik disediakan di kawasanyang terdapat kepentingan
ekonomi Inggeris.
Kesan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu

-Pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral.


-Sultan mula mulai kehilangan kuasa di dalam negerinya.
Negeri-Negeri Melayu Bersekutu
-Kebanyakan jawatan dalam jabatan-jabatan kerajaan
dipegang oleh pegawai Inggeris.
-Selangor,Perak,Pahang, dan Negeri Sembilan.
-Ekonomi yang stabil menyebabkan ramai pelabur telah
-Ditubuhkan bertujuan untuk mencapai matlamat
melabur dalam perusahaan bijih timah dan getah.
iaitu untuk mengeksplotasi ekonomi negeri-negeri
-Berlaku pertambahan penduduk kerana kemasukan buruh
melayu bersekutu.
dari China dan India yang dating berkerja di Tanah Melayu

Sistem Pentadbiran
Inggeris

Majlis Mesyuarat Persekutuan Desentralisasi Kuasa

-Ditubuhkan pada 1909, untuk mengukuhkan -Berfungsi untuk mengagihkan kuasa pusat ke negeri-
kedudukan Inggeris. negeri sebagai langkah berjimat cermat.
-Persuruhjaya Tinggi mempunyai kuasa dalam -Merupakan strategi untuk menarik minat Negeri-Negeri
banyak bidang pentadbiran dan berperanan sebagai Melayu Tidak Bersekutu untuk membentuk Persatuan
pemerintah sebenar Negeri –negeri Melayu Tanah Melayu(PTM).
Bersekutu. -Melalui Persatuan Tanah Melayu, Inggeris dapat
menguasai Tanah Melayu dengan sepenuhnya.
-Rancangan ini gagal apabila Jepun menyerang Tanah
Melayu pada 1941.
Pentadbiran Jepun di Tanah Melayu Sebab Kemenangan Jepun

-Tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru. -Ketidaksediaan tentera Inggeris untuk menghadapi
-Pentadbiran tentera Jepun berpusat di Singapura. peperangan.
-Singapura dikenali sebagai Syonan dan telah diasingkan daripada -Kelemahan pertahanan laut Inggeris.
pentadbiran Tanah Melayu. -Persediaan-persediaan peperangan oleh Jepun
-Pulau Pinang,Melaka,Perak,Pahang,Selangor dan Negeri -Tentera Jepun terlatih di dalam peperangan.
Sembilan diletakkan dalam satu wilayah. -Tentera Inggeris tidak mempunyai semangat berperang
-Perlis,Kedah,Kelantan dan Terengganu di bawah pemerintahan yang tinggi.
Siam pada tahun 1945 sebagai tanda membalas jasa Siam.
-Negeri-negeri Melayu diketuai oleh seorang Gabenor dan
Sulatan dikekalkan sebgai ketuya agama dan adat.

Penjajahan Jepun
Kesan Pendudukan Jepun
Sosial
-Orang Cina di Tanah Melayu telah ditindas oleh Jepun. Orang Melayu dan India dijadikan sebagai buruh paksa.
-Orang Cina telah membuka kawasan baru sebagai tempat tinggal setelah lari akibat daripada tekanan tentera-tentera Jepun. Pertembungan tradisi dan
latar belakang antara orang Cina dan Melayu berlaku di kawasan tersebut
-Permusuhan antara orang Cina dan Melayu menyebabkan Jepun memberi layanan baik terhadap orang Melayu dengan menggalakkan orang Melayu
bergiat dalam politik.
-Sistem pendidikan Jepun diperkenalkan.
Ekonomi
-Jepun memaksa rakyat menanam tanaman-tanaman makanan
-Jepun tidak mengendalikan infrastruktur dengan baik.
-Pengedaran mata wang yang tidak terkawal menyebabkan inflasi.
Politik
-Pendudukan Jepun menyebabakan orang Cina dan India mengukuhkan cirri-ciri kecinaan dan keindiaan mereka.
-Parti Komunis Malaya(PKM) di Tanah Melayu menjadi sebuah parti yang terkuat dalam tahun 1945-1948.
-Jepun menggalakkan semangat nasionalisme Melayu dengan menggalakkan mereka bergiat dalam organisasi politik (KRIS)
-Wujudkan kesedaran politik yang mendalam di kalangan penduduk Tanah Melayu.
-Wujudkan keyakinan untuk memerintah sendiri di kalangan orang Melayu.
Selepas
Pendudukan
Jepun

-Pihak Inggeris telah menubuhkan Pentadbiran tentera British (BMA) dan


seterusnya Kesatuan Malaya (Malayan Union).
-PKM sangat aktif sehingga Inggeris terpaksa mengisytiharkan darurat di Tanah
Melayu iaitu di Perak dan Johor pada 16 Jun 1948 dan diseluruh Tanah Melayu pada
16 Jun 1948.
-Rundingan Baling telah diadakan pada 28 dan 29 Disember 1955 untuk menyekat
kegiatan komunis tetapi rundingan tersebut gagal.
-Menjelang tahun 1960, PKM hilang pengaruhnya dan pada 31 Julai 1960 undang-
undang darurat ditamatkan.
-Selepas Perang Dunia kedua usaha-usaha rakyat di Negara ini mencapai
kemerdekaan menjadi tumpuan utama.