Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SENTUL, KUALA LUMPUR MINIT MESYUARAT KELAB ELIT BOLA JARING KALI PERTAMA

2012 Tarikh Hari Masa Tempat i! : 11 Januari 2012 : Rabu : 2.30 petang : Dewan SKBBS Keha"iran : 1. 2. 3. -. #n. $ur %&i'a bt. M(h" Saa" ) Ketua *uru #enasihat #n. +ahi"a bt. Sukerman ) *uru #enasihat ,n. M(h" $asir b. Musa ) *uru #enasihat Muri")muri" Ke'ab ,'it seramai 2. (rang Tin"akan 1.1 1.2 1.3 2. #e'antikan %JK Muri" Sesi 2012 2.1 01apan a'u)a'uan ketua *uru #enasihat iaitu #n. $ur %&i'a b. M(h" Saa". Be'iau /uga mengu1apkan tahniah "i atas pe'antikan guru)guru sebagai penasihat bagi ke'ab ini. Be'iau men2atakan ah')ah'i "a'am ke'ab e'it a"a'ah muri" 3muri" 2ang "ipi'ih4 2ang mempun2ai bakat "an kemampuan unuk men/a"i harapan sek('ah "a'am permaina b('a /aring.. #enerangan (b/ekti54 6isi4 misi4 "an mat'amat Ke'ab ,'it B('a Jaring kepa"a muri")muri" 2ang ha"ir "i mes2uarat ini. #e'antikan %JK Ke'ab ,'it B('a Jaring 2012. #engerusi : $(r Di2anah bt. $(rsaba"inee $aib #engerusi : $uru' S2ahirah binti M(h" 7a'man Setiausaha : $uru' %5rina S2ahirah bt. M(h" Su5i $aib Setiausaha : $ur 8ai'a 9man bt. %b"u''ah Ben"ahari : +an :ai&atu' S2arnies2a bt. +an Suhaimi $aib Ben"ahari : $abi'a :arhana bt. M(h" :ai&a' %h'i Jawatankuasa : $ur %m2 8i2ana bt. Suwar'i : Jannatu' %thirah bt. M(h" 7ahari : $ur Da2ana Sur5ina bt. $((r ,55en"i #emi'ihan %JK "ibuat ber"asarkan un"ian ma/(riti. Tanggung/awab Ketua *uru penasihat Status

Bi' 1.

#erkara Kata %'uan #engerusi

Muri")muri" "an guru penasihat

2.2

Bi'

#erkara

Tin"akan

Tanggung/awab

Status

3.

#engena'an akti6iti persatuan

3.1

%kti6iti)akti6iti 2ang akan "i/a'ankan "a'am Ke'ab ,'it B('a Jaring ia'ah: a! Menga"akan 'atihan intensi5 Bermu'a :ebruari hingga %pri' b! Menga"akan 'atihan semasa waktu k(kuriku'um 1! Menga"akan 'atihan bersama ke'ab b('a /aring "! Menga"akan #ertan"ingan persahabatan "engan sek('ah)sek('ah berhampiran sek('ah. e! Men2ertai pertan"ingan peringkat 7(n pa"a bu'an %pri' 5! Men2ertai Karni6a' B('a /aring sek('ah #engerusi meminta semua guru penasihat memak'umkan mengenai peraturan seperti : a! Berpakaian sukan 'engkap pa"a setiap ka'i 'atihan "ia"akan b! #akaian "an rambut mesti'ah kemas setiap ka'i men/a'ani 'atihan 1! Muri" ti"ak "ibenarkana memakai pakaian kemas semasa sesi 'atihan "! Ke"atangan muri")muri" a"a'ah awa' "an wa/ib e! Muri" mematuhi semua peraturan permainan 2ang te'ah "itetapkan *uru penasihat mengga'akkan muri")muri" terus menun/ukkan semangat "an kesungguhan untuk men1apai sasaran ke/uaraan " peringkat &(n "an negeri. #enghargaan terima kasih kepa"a guru)guru "an muri")muri" 2ang ha"ir ke mes2uarat ini.

Muri")muri" "an guru penasihat

-.

#eraturan #ersatuan Bahasa Ma'a2sia

-.1

..

#enutup

..1 ..2

Mes2uarat "itangguhkan /am 3.30 petang. Dise"iakan ('eh4 ................................................................... #$.+%H9D% B9$T9 S0K,RM%$ *uru #enasihat Ke'ab ,'it B('a Jaring 2012

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SENTUL, KUALA LUMPUR MINIT MESYUARAT KELAB ICT PERTAMA 2014 Tarikh Hari Masa Tempat i! : 22 Januari 201: Rabu : 3.1. petang : Keha"iran : 1. 2. 3. -. ,n. Suhawa"i b. %b"u''ah ) Ketua *uru #enasihat #n. +ahi"a bt. Sukerman ) *uru #enasihat ,n. ;he 7aini b. Dau" ) *uru #enasihat Muri")muri" Ke'ab 91 t seramai 30 (rang Tin"akan 1.1 1.2 1.3 2. #e'antikan %JK Muri" Sesi 2012 2.1 01apan a'u)a'uan ketua *uru #enasihat iaitu ,n. Suhawa"i b. %b"u''ah .Be'iau /uga mengu1apkan tahniah "i atas pe'antikan guru)guru sebagai penasihat bagi ke'ab ini. Be'iau men2atakan ah')ah'i "a'am ke'ab i1t a"a'ah muri" 3muri" 2ang "ipi'ih4 2ang mempun2ai minat 2angmen"a'am "a'am bi"ang tekn('(gi mak'umat #enerangan (b/ekti54 6isi4 misi4 "an mat'amat Ke'ab 9;T kepa"a muri")muri" 2ang ha"ir "i mes2uarat ini. #e'antikan %JK Ke'ab 9;T 201-. #engerusi : Muhamma" 9&& Harith b. ;he %&man $aib #engerusi : $uru' Husnina bt. M(h" San2 Setiausaha : Kama' %55i< b. Kama' %55an"i $aib Setiausaha : Muhamma" Hakeemu''ah Ben"ahari : $uru' Hai"a bt. Kha'i" $aib Ben"ahari : $uraini bt Ham"an %h'i Jawatankuasa : %ri< %b"i''ah bt. M(h" Rin( :a"h'i : %b"u' Hakim b. M(h" Tahair :$ik %uni Sa5i2ah bt. $ik 7awawi #emi'ihan %JK "ibuat ber"asarkan un"ian ma/(riti. %kti6iti)akti6iti 2ang akan "i/a'ankan "a'am Ke'ab 91t Tanggung/awab Ketua *uru penasihat Status

Bi' 1.

#erkara Kata %'uan #engerusi

Muri")muri" "an guru penasihat

2.2 3. #engena'an akti6iti 3.1

Muri")muri" "an

Bi'

#erkara persatuan ia'ah: a! b! 1! "! e! 5!

Tin"akan Menga"akan Bengke' asas MS +(r" Menga"akan Bengke' asas Ms #(werp(int Menga"akan Bengke' asas MS ,=1e' Menga"akan bengke' asas MS #aint Menga"akan bengke' pembinaan ,)mai'. Menga"akan pertan"ingan pembinaan pr(/ek 91t

Tanggung/awab guru penasihat

Status

-.

#eraturan #ersatuan Bahasa Ma'a2sia

-.1

#engerusi meminta semua guru penasihat memak'umkan mengenai peraturan seperti : a! %h'i ke'ab ti"ak "ibenarkan masuk ke makma' i1ttanpa i&in atau ketia"aan guru. b! Di'arang membuat bising4 ber'ari)'ari "an bergurau sen"a. 1! %h'i ke'ab "i'arang membawa makanan "an minuman "an beg ke "'am makma' i1t. "! %h'i ke'ab "i'arng membawa ke'uar pera'atan i1t. e! Semua ah'i ke'ab "ikehen"aki men1atat butir mak'umat "a'am buku '(g penggunaan k(mputer. 5! %h'i ke'ab hen"ak'ah sentiasa men/aga kebersihan makma' "an pera'atan "a'am makma' i1t. *uru penasihat mengga'akkan muri")muri" terus menun/ukkan semangat "a'am mener(ka bi"ang i1t "an seterusn2a mahir mengen"a'ikann2a . #enghargaan terima kasih kepa"a guru)guru "an muri")muri" 2ang ha"ir ke mes2uarat ini.

..

#enutup

..1 ..2

Mes2uarat "itangguhkan /am -.00 petang. Dise"iakan ('eh4 ................................................................... #$.+%H9D% B9$T9 S0K,RM%$ *uru #enasihat Ke'ab 9;T 201-

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SENTUL, KUALA LUMPUR MINIT MESYUARAT PERSATUAN BAHASA MALAYSIA KALI KEDUA 2010 Tarikh Hari Masa Tempat i! : 13 Januari 2010 : Rabu : 2.30 petang : #usat Sumber SKBBS Keha"iran : 1. 2. 3. -. ,n. %sru' B. Rama'i ;ik $(r2ani Bt $awawi ;ik $(ra"ia' > $(rai"a Bt Mustapa ;ik $(raimisakini Bt %ma'u"in ) #engerusi ) Setiausaha ) %JK ) %JK

Bi' 1.

#erkara 1.Kata #engerusi 1.. 1.?

Tin"akan 01apan a'u)a'uan ketua penasihat #ersatuan Bahasa Ma'a2sia iaitu ,n. %sru' B. Rama'i. ,n. %sru' B. Rama'i /uga mengu1apkan terima kasih kepa"a muri") muri" kerana memi'ih untuk men2ertai persatuan ini. *uru)guru penasihat "iperkena'kan kepa"a muri")muri" persatuan Bahasa Ma'a2sia. #enerangan (b/ekti54 6isi4 misi4 "an mat'amat #ersatuan Bahasa Ma'a2sia kepa"a muri")muri" 2ang ha"ir "i mes2uarat ini. #e'antikan %JK #ersatuan Bahasa Ma'a2sia 2010. #engerusi : #uteri %is2ah B. 9&&ani ? ;ekap! $aib #engerusi : %"am S2a5i< b. Mai"i ? ;er"ik! Ben"ahari : $ai'i' $a/ah Bt M(h" Shukri ? ;er"as! $aib Ben"ahari : S2a&iatu' %mirah Bt Saharu""in ? ;er"ik! %h'i Jawatankuasa : Muh" $ur S2a<i&a' B. Jami' ? ;ekap! : $uru' Jannah Bt Sai"in ? ;ekap! : Khairi' %&har B. Kha'i" . ;anggih! : $ur :athiah Bt Baiki . ;er"as! : Ha5i&uan B. Rahim - ;er"ik! : $ur Shari5ah Bt :au&ie - ;er"ik! #emi'ihan %JK "ibuat ber"asarkan un"ian ma/(riti. %kti6iti)akti6iti 2ang akan "i/a'ankan "a'am persatuan bahasa Ma'a2sia ia'ah: g! Simpu'an Bahasa h! Men"ek'amasikan4 mengarang "an pertan"ingan sa/ak. i! Men1ipta pantun @ S2air /! Men1ari maksu" #eribahasa k! #ermainan bahasa)si'ang kata4 meneka perkataan "an peta min"a '! Membuat Ka" 01apan)Hari 9bu4 Hari Bapa "an Hari *uru m! Men2enarai pen/("(h bi'angan #engerusi meminta semua guru penasihat memak'umkan mengenai peraturan seperti: a. Muri")muri" "ikehen"aki membawa buku 1atatan bagi men1atat akti6iti persatuan setiap ka'i per/umpaan. b. Ke"atangan muri")muri" a"a'ah awa' "an wa/ib. 1. Muri")muri" "iga'akkan men2e"iakan bahan "an akti6iti 2ang menarik semasa per/umpaan. ". Memakai pakaian s(pan "an kemas. e. %h'i 2ang ti"ak ha"ir per'u mengemukakan surat keti"akha"iran.

Tanggung/awab Ketua *uru penasihat

Status

2.

#e'antikan %JK Muri" Sesi 2010

2.1

Muri")muri" "an guru penasihat

2.3 3. #engena'an akti6iti persatuan 3.1

Muri")muri" "an guru penasihat

-.

#eraturan #ersatuan Bahasa Ma'a2sia

-.2

Bi' .. #enutup

#erkara ..1 ..2

Tin"akan *uru penasihat mengga'akkan muri")muri" memasuki pertan"ingan 2ang "i/a'ankan sepan/ang tahun. #enghargaan terima kasih kepa"a guru)guru "an muri")muri" 2ang ha"ir ke mes2uarat ini.

Tanggung/awab

Status

Mes2uarat "itangguhkan /am 3.30 petang. Dise"iakan ('eh4

................................................................... ;9K. $ARB%$9 BT $%+%+9 Setiausaha #ersatuan Bahasa Ma'a2sia Sesi 2010