Anda di halaman 1dari 3

Contoh penggunaan Model Assure dalam RPH

CONTOH APLIKASI MODEL ASSURE DALAM RPH

Analyse Learners ( Analisis Pelajar) lela+i.

i. Murid a!un " Ce#erlan$. ii. %& 'ran$ #urid (ere#(uan ) *% 'ran$ #urid iii. U#ur , %- a!un i.. Kelas (er a#a dari(ada & +elas /a$i a!un ". .. Pen$ala#an sedia ada , Murid (erna! #en$$una+an /erus $i$i dala# +e!idu(an !arian.

S a e O/je0 i.e ( Nya a+an '/je+ i1 2 !asil (e#/elajaran) %. K'$ni i1 Murid da(a #enya a+an * 0ara #enja$a +e/ersi!an (a+aian dan diri. Murid da(a #enyenarai+an /aran$3/aran$ yan$ di(erlu+an un u+ #en$urus+an diri den$an /ai+. *. A1e+ i1 Murid #enunju+ ria+ #u+a yan$ ersenyu# se#asa #eli!a .ide' 4 5an$un Pa$i6. Murid +eli!a an ser'n'+ den$an #en$an$+a an$an dan /erdiri un u+ #e#/eri ja7a(an se#asa sesi s'al ja7a/. &. Psi+'#' 'r Murid /an$un dan #enyanyi+an sa#/il #en$$aya+an (erla+uan di dala# .ide' 8 5an$un Pa$i 8.

Sele0 #e !'ds) #edia and #a erials ( Pili! +aeda!) #edia dan /a!an su#/er)

Kaeda! Pen$ajaran dan Pe#/elajaran yan$ di$una+an Kaeda! (er/in0an$an Kaeda! aural 'ral (den$ar3 u ur) Media yan$ di$una+an K'#(u er ri/a Tayan$an .ide' Tayan$an slaid 5a!an su#/er (en$ajaran dan (e#/elajaran yan$ di$una+an K'#(u er ri/a Tayan$an .ide' Tayan$an slaid 5a!an *D dan &D

U ili9e #edia and #a erials (:una+an #edia dan /a!an su#/er)

Tayan$an .ide' se#asa di se indu+si #e#/an u #urid #e#a!a#i $a#/aran se(enu!nya #en$enai (erla+uan sele(as /an$un (a$i. ii. Tayan$an slaid (uisi #en$$una+an e+ni+ den$ar3 u ur dia(li+asi+an 'le! $uru.

iii. A(li+asi+an +aeda! dan #edia (en$ajaran se#asa di se indu+si) lan$+a! % dan lan$+a! * dala# ran0an$an (en$ajaran !arian se(enu!nya.

Re;uire learner (ar i0i(a i'n (Li/a +an (elajar

i. Murid erli/a se0ara a+ i1 seja+ dari a7al (en$li/a an. Sedari di se indu+si) #urid (erlu #e#/ua (er$era+an /erdasar+an .ide' yan$ di ayan$+an. Di lan$+a! *) #urid

dala# (e#/elajaran)

(erlu /er/in0an$ un u+ #enyia(+an 0ar a aliran. ii. K'#uni+asi * !ala dan /e+erjasa#a dala# +u#(ulan #asin$3#asin$. Lan$+a! % , Pe#usa an #urid Lan$+a! * , Pe#usa an /a!an

E.alua e and Re.ise ( Nilai dan se#a+ se#ula)

Me#/ua +esi#(ulan dan ru#usan dari(ada +eseluru!an (e#/elajaran (ada !ari ini. Me#/ua (enu u( s'sial.

Anda mungkin juga menyukai