Anda di halaman 1dari 8

RPP - KELAS 1 SEMESTER 2, KURIKULUM 2013

PERANGKAT PEMBELAJARAN RPP


Mata Pelajaran : TEMATIK Satuan Pendidikan : SD/MI Kelas/Semester : I / !Dua" Tema : PENGALAMANK# Su$tema : Pen%alaman Masa Ke&il Nama Guru : ........................... NIP/NIK : ........................... Sek'la( : ........................... KURIKULUM 2013

19

RPP - KELAS 1 SEMESTER 2, KURIKULUM 2013

20

RPP - KELAS 1 SEMESTER 2, KURIKULUM 2013 REN)ANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN !RPP"

Nama Sek'la( Mata *elajaran Kelas / Semester Al'kasi +aktu Tema Su$tema I,

: : Tematik : I / 2 (Dua) : 1 X Pertemuan (5 JP) : Pengalamanku : Pengalaman Masa kecil

K'm*etensi Inti 3. Mema ami !engeta uan "aktual #engan cara mengamati $men#engar% meli at% mem&aca' #an menan(a &er#asarkan rasa ingin ta u tentang #irin(a% mak luk ci!taan Tu an #an kegiatann(a% #an &en#a)&en#a (ang #i*um!ain(a #i ruma % #an #i sek+la .
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

II, K'm*etensi Dasar PPKn 3.1 Mengenal sim&+l)sim&+l sila Pancasila #alam lam&ang negara ,-aru#a Pancasila. /.1 Mengamati #an menceritakan !erilaku #i sekitar ruma #an sek+la #an mengaitkann(a #engan !engenalann(a ter a#a! sala satu sim&+l sila Pancasila. Ba(asa Ind'nesia 3./ Mengenal teks cerita #iri atau !ers+nal tentang ke&era#aan keluarga #engan &antuan guru atau teman #alam &a asa In#+nesia lisan #an tulis (ang #a!at #iisi #engan k+sakata &a asa #aera untuk mem&antu !ema aman /./ Men(am!aikan teks cerita #iri atau !ers+nal tentang keluarga secara man#iri #alam &a asa In#+nesia lisan #an tulis (ang #a!at #iisi #engan k+sakata &a asa #aera untuk mem&antu !en(a*ian Seni Buda-a dan Prakar-a !SBDP" 3.2 Mengenal !+la irama lagu &er0ariasi menggunakan alat musik ritmis /.1 Memainkan !+la irama lagu &ertan#a &irama #ua #an tiga #engan alat musik ritmis III, Indikat'r PPKn 2 Menirukan sila)sila #alam Pancasila (ang #i&acakan +le guru 2 Memasangkan sim&+l)sim&+l sila Pancasila #engan sila)sila !a#a Pancasila Ba(asa Ind'nesia 2 Men#engarkan cerita guru tentang !engalaman masa kecil 2 Menceritakan secara lisan !eristi3a masa kecil (ang #iingatn(a

21

RPP - KELAS 1 SEMESTER 2, KURIKULUM 2013 Seni Buda-a dan Prakar-a !SBDP" 2 Mem&e#akan !+la irama lagu menggunakan alat musik ritmis 2 Mengikuti irama lagu &ertan#a &irama #ua #engan menggunakan alat musik ritmis I., Tujuan Pem$elajaran 1. 4etela men(imak cerita tentang !engalaman masa kecil% sis3a #a!at menceritakan !engalamann(a sen#iri #engan lancar. 2. 4etela &er#iskusi% sis3a #a!at menceritakan kem&ali asil #iskusi #engan lancar. 3. 4etela menirukan &un(i Pancasila% sis3a #a!at men(e&utkan sila)sila Pancasila #engan &enar. /. 4etela mengamati gam&ar% sis3a #a!at memasangkan sim&+l)sim&+l #alam Pancasila #engan lengka! #an te!at. 5. 4etela men#engarkan lagu Hari Merdeka% sis3a #a!at mengenal irama lagu &er0ariasi (ang menggunakan alat musik ritmis #engan &enar. 5. 4etela men#engarkan lagu Hari Merdeka% sis3a #a!at mengikuti !+la irama lagu &ertan#a &irama #ua menggunakan alat musik ritmis #engan &enar. ., Materi Pem$elajaran Masa 6ecil (ang Men(enangkan Pengalaman Men(an(ikan 7agu Hari Merdeka .I, Met'de Pem$elajaran 1. Met+#e (cerama % #iskusi% #an tan(a *a3a&) 2. Pen#ekatan: Scientific (mengamati% mengum!ulkan in"+rmasi% eks!erimen% mengas+siasi/menalar% #an mengk+munikasikan). .II, Ke%iatan Pem$elajaran KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN AL/KASI +AKT# 15 menit

PENDA0#L#AN 1. 8er&aris #i #e!an kelas #an men(e&utkan n+m+r urut #alam &arisan 2. Mengk+n#isikan kelas !a#a situasi &ela*ar 3. Mem+ti0asi #an menga*ak !eserta #i#ik untuk &er!artisi!asi akti" #alam !em&ela*aran /. Mem&iasakan &er#+a se&elum #an sesu#a &ela*ar sesuai #engan agama (ang #ianutn(a 1. 4is3a men#engarkan guru mem&uka !ela*aran #engan INTI men(an(ikan lagu Bunda Piara. 2. 4is3a #ia*ak mem&aca &ersama)sama 3acana (ang ter#a!at !a#a &uku sis3a. 3. 4is3a #i!ersilakan menga*ukan !ertan(aan tentang lagu #an 3acana !a#a &uku sis3a. /. 4is3a #iminta mem&entuk kel+m!+k kecil #an &er#iskusi mengenai !engalaman masa kecil. 5. 4etia! kel+m!+k menceritakan kem&ali asil #iskusi 22

9: menit

RPP - KELAS 1 SEMESTER 2, KURIKULUM 2013 mereka. 5. 4is3a #i&im&ing untuk men(im!ulkan asil !resentasi tia! kel+m!+k. 9. 4is3a mengamati #an menga*ukan !ertan(aan mengenai gam&ar &urung garu#a !a#a &uku sis3a. 1. 4is3a #an guru &er#iskusi mengenai gam&ar &urung garu#a &eserta sim&+l)sim&+ln(a. ;. 4is3a #iminta untuk menguca!kan Pancasila secara lantang #engan &im&ingan guru. 1:. -uru menun*ukkan &a 3a setia! sim&+l me3akili setia! sila #ari Pancasila. 11. 4is3a &erl+m&a memasangkan sim&+l sila)sila #alam Pancasila secara &erkel+m!+k. 12. -uru men(e&utkan sila)sila #alam Pancasila secara acak% sis3a #i &arisan !ertama #iminta untuk mencari sim&+l (ang #imaksu#. 13. Peserta (ang su#a men#a!at giliran mun#ur ke &arisan !aling &elakang% !eserta #i &arisan ke#ua ma*u untuk men*a3a& s+al &erikutn(a% kel+m!+k (ang mam!u mengum!ulkan sk+r !aling &an(ak men*a#i !emenangn(a. 1/. 4is3a mengamati gam&ar &intang se&agai sim&+l sila !ertama #an #iminta men(e&utkan #engan lantang &un(i #ari sila !ertama. 1. 4is3a #i&im&ing +le guru untuk men(an(ikan lagu Hari Merdeka. 2. 4is3a menga*ukan !ertan(aan se!utar lagu Hari Merdeka. 3. 4is3a mem&an#ingkan lagu (ang #iiringi alat musik #an (ang #i&acakan s(airn(a. /. 4is3a men(e&utkan alat)alat musik (ang mereka keta ui. 5. -uru men*elaskan tentang alat musik ritmis. 5. 4is3a memili kartu &ergam&ar alat musik ritmis. 9. 4is3a #iminta untuk men(an(ikan kem&ali lagu Hari Merdeka. 1. -uru men*elaskan tan#a &irama #ua !a#a musik. ;. 4is3a mem!raktikkan lagu Hari Merdeka melalui !enggunaan alat musik. <lat musik #a!at #iganti #engan menggunakan !eralatan #a!ur se!erti !anci% em&er% #an &+t+l kaca. 1:. 8agi sis3a men*a#i #ua kel+m!+k. 4atu kel+m!+k #iminta men(an(ikan lagu Hari Merdeka% kel+m!+k lainn(a mengiringi #engan alat musik. 11. 7akukan al terse&ut #i atas secara &ergiliran. 9: menit

23

RPP - KELAS 1 SEMESTER 2, KURIKULUM 2013 PEN#T#P 1. -uru &ersama !eserta #i#ik mem&uat kesim!ulan asil 2: menit !em&ela*aran 2. -uru meminta !eserta #i#ik untuk menger*akan s+al)s+al 3. -uru mem&erikan um!an &alik ter a#a! !r+ses !em&ela*aran /. -uru mengak iri kegiatan !em&ela*aran #engan mem&erikan tugas ke!a#a !eserta #i#ik

.III, Alat dan Sum$er Belajar 1. 7agu Bunda Piara. 2. -am&ar &urung garu#a Pancasila. 3. 1: set kartu &ergam&ar sim&+l)sim&+l #ari Pancasila (terlam!ir #i #alam &uku guru). /. 8uku sis3a. 5. -am&ar)gam&ar &er&agai alat musik. 5. 8uku -uru Tematik Ter!a#u 6urikulum 2:13 6elas 1% 6ementerian Pen#i#ikan #an 6e&u#a(aan Jakarta. I1, Penilaian dan Pr'%ram Tindak Lanjut: 2, Instrumen Penilaian: a. Penilaian un*uk ker*a cerita &. Penilaian sika! , Pr'%ram Tindak Lanjut: a, Remedial3 $a%i sis4a -an% mem*er'le( nilai KD 5 KKM : Mengikuti !r+gram !em&ela*aran kem&ali #engan mem&erikan !em&a asan s+al) s+al u*i k+m!etensi (men*elaskan kem&ali !en(elesaian s+al)s+al). Mem&erikan tugas (ang &erkaitan #engan in#ikat+r atau k+m!etensi #asar (ang &elum tuntas. Melakukan u*i !ema aman ulang (u*ian !er&aikan) sesuai #engan in#ikat+r/ k+m!etensi #asar (ang &elum tuntas. $, Pen%a-aan $a%i sis4a -an% mem*er'le( nilai KD 6 KKM: Mem&erikan !r+gram !em&ela*aran tam&a an &eru!a !em&a asan s+al)s+al (ang &er0ariasi #engan mem&erikan !em&a asan s+al)s+al u*i k+m!etensi (men*elaskan kem&ali !en(elesaian s+al)s+al). Menyetujui Kepala Sekolah SD/MI . ...., 20 Penyusun

( .. ) NIP : .. Lam*iran Penilaian 24

( ... ) NIP: .......

RPP - KELAS 1 SEMESTER 2, KURIKULUM 2013 A, Penilaian: 2 . #njuk Kerja Ber&erita Ru$rik Men&eritakan 0asil Diskusi tentan% Pen%alaman Masa Ke&il
No. Kriteria

Baik Sekali 4 Sis!a menceritakan kembali hasil diskusi kelompok dengan menggunakan bahasa "ndonesia #ang baik

Baik 3 Sis!a menceritakan kembali hasil diskusi kelompok dengan menggunakan bahasa "ndonesia dan sesekali dibantu dengan penggunaan bahasa daerah $erlihat ragu% ragu

Cukup 2 Sis!a menceritakan kembali hasil diskusi menggunakan bahasa "ndonesia #ang dibantu dengan penggunaan bahasa daerah

Perlu Bimbingan 1 Sis!a menceritakan hasil diskusi dibantu guru sepenuhn#a

1.

Kemampuan menceritakan kembali hasil diskusi (penilaian kelompok

2.

Keperca#aan diri dalam menceritakan pengalaman masa kecil

$idak terlihat ragu%ragu

&emerlukan bantuan guru

Belum memiliki keberanian menceritakan pengalaman masa kecil

Ru$rik Pen%alaman Men-an-ikan La%u Hari Merdeka


No. 1. Kriteria Kemampuan bern#an#i

Baik Sekali 4 &emenuhi tiga aspek (ha'al s#air( nada tepat( dan ekspresi' $idak terlihat ragu%ragu

Baik 3 &emenuhi dua dari tiga aspek

Cukup 2 &emenuhi satu dari tiga aspek

Perlu Bimbingan 1 Belum mampu memenuhi semua aspek Belum berani tampil bern#an#i

2.

Keperca#aan diri

$erlihat ragu% ragu

&emerlukan bantuan guru

B, Penilaian Sika*, 2

RPP - KELAS 1 SEMESTER 2, KURIKULUM 2013 N . NIS Na!a Sis"a Sko# pe#olehan setiap aspek % % 2 & ' ( As*ek -an% dinilai: Disi!lin Pe#uli Tanggung *a3a& 6etelitian 6er*a sama 4antun Perca(a #iri 6e&eranian Rentan% sk'r 2 7 8 1 = sangat kurang 2 = kurang/*arang 3 = cuku! 4 = &aik/sering ) = sangat &aik/sangat sering Ped'man Penilaian: 1. Jumla sk+r 31)/: = Tinggi 2. Jumla sk+r 21)3: = 4e#ang 3. Jumla sk+r 1:)2: = >en#a 2 & ' ( ) * + Nilai P#e$ikat

2!

Anda mungkin juga menyukai