Anda di halaman 1dari 8

MOSEP PENDIDIKAN MUZIK

RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER 1 MINGGU


1 NYANYIAN

KEMAHIRAN
1.1 1.1.1 Menguasai kemahiran mendengar Jenis-jenis bunyi dan nada.

OBJEKTIF
Membolehkan murid menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 bunyi dari alam sekitar

KANDUNGAN

CATATAN

a. Memperkenalkan pelbagai jenis bunyi dan nada i. bunyi dari alam sekitar (haiwan ) 1.1 Menguasai kemahiran mendengar 1.1.1 Jenis-jenis bunyi dan nada.

Membolehkan murid mengajuk bunyi dari alam sekitar (persekitaran).

2 NYANYIAN

a. Memperkenalkan pelbagai jenis bunyi dan nada i. bunyi dari alam sekitar (persekitaran ) 1.1 Menguasai kemahiran mendengar 1.1.1 Jenis-jenis bunyi dan nada.

Membolehkan murid menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 bunyi-bunyi alam sekitar (kenderaan) .

3 NYANYIAN

a. Memperkenalkan pelbagai jenis bunyi dan nada i. bunyi dari alam sekitar (kenderaan )

1.1 Menguasai kemahiran mendengar 1.1.1 Jenis-jenis bunyi dan nada. NYANYIAN a. Memperkenalkan pelbagai jenis bunyi dan nada ii. bunyi dari akti!iti manusia

Membolehkan murid menyatakan bunyi-bunyi akti!iti manusia yang diperdengarkan.

1.2 Meningkatkan bakat dan minat dalam nyanyian. 1.2.1 "yanyian


M#$%.M#&$'() *+" '($() ,-$("+ M(' ()+..+"/ 0(,-'+ (*(0/ M-)"+ $(00("

Membolehkan murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2

MOSEP PENDIDIKAN MUZIK

5 NYANYIAN

a. Mengenal lagu-lagu berdasarkan melodinya. i. lagu kanak-kanak. ii. lagu patriotik iii. lagu nasyid i!. lagu moden 1.lagu tradisional 1.2 Meningkatkan bakat dan minat dalam nyanyian.

daripada / tajuk lagu berdasarkan melodinya.

Menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada / tajuk lagu berdasarkan melodinya.

1.2.1 "yanyian 2 NYANYIAN b. menyebut senikata dengan jelas i. lagu kanak-kanak. ii. lagu patriotik iii. lagu nasyid i!. lagu moden !. lagu tradisional 1.2 Meningkatkan bakat dan minat dalam nyanyian. 1.2.1 "yanyian 3 NYANYIAN 4. menyenyi se4ara 5humming6 dengan mu7ik. i. lagu kanak-kanak. ii. lagu patriotik iii. lagu nasyid i!. lagu moden !. lagu tradisional 2.1 Melakukan gerakan untuk menghasilkan bunyi. 2.1.1 (nggota badan. 8 MUZIK DAN a. menghasilkan rentak dan irama melalui9i. tepukan

Menyanyi lagu nashid dengan betul dan penuh perasaan

Membuat gerakan mengikut gaya tersendiri mengikut irama lagu dengan iringan mu7ik

M#$%.M#&$'() *+" '($() ,-$("+ M(' ()+..+"/ 0(,-'+ (*(0/ M-)"+ $(00("

MOSEP PENDIDIKAN MUZIK

GERAKAN

ii. hentakan iii. petikan 2.2 Melakukan gerakan mengikut irama. Membuat gerakan mengikut gaya tersendiri mengikut irama lagu dengan iringan mu7ik

: MUZIK DAN GERAKAN

2.2.1 ;erakan mengikut irama9i. bebas ii. terkawal iii. kreati< a. melakukan pergerakan bebas se4ara terkawal

Membuat gerakan mengikut gaya 2.2 Melakukan gerakan mengikut irama. 1= MUZIK DAN GERAKAN 2.2.1 ;erakan mengikut irama9i. bebas ii. terkawal iii. kreati< b. melakukan pergerakan terkawal mengikut lirik>irama lagu yang ditetapkan oleh guru. tersendiri mengikut irama lagu dengan iringan mu7ik

2.2 Melakukan gerakan mengikut irama. 2.2.1 ;erakan mengikut irama9i. bebas 11 MUZIK DAN GERAKAN ii. terkawal iii. kreati< 4. melakukan pergerakan kreati< mengikut rentak lagu.

Membuat pergerakan yang telah ditetapkan oleh guru mengikut lirik lagu dengan iringan mu7ik

M#$%.M#&$'() *+" '($() ,-$("+ M(' ()+..+"/ 0(,-'+ (*(0/ M-)"+ $(00("

MOSEP PENDIDIKAN MUZIK

i. berjalan ii. melompat iii. ketingting i!. lompat skip !. berjalan di atas hujung jari kaki. 3.1 Mengenal dan memainkan alat genderang. 12 GENDERANG 3.1.1 ;enderang. a. melakukan pergerakan berdasarkan irama. 3.1 Mengenal dan memainkan alat genderang. 13 GENDERANG 3.1.1 ;enderang. b. mengenal dan menamakan alat genderang> perkusi. .1 Mengenal dan memainkan alat genderang. 1 GENDERANG 3.1.1 ;enderang. 4. mendengar bunyi alat genderang yang tertentu dan meneka nama alat yang dimainkan. 3.1 Mengenal dan memainkan alat genderang. 3.1.1 ;enderang. d. membuat alat genderang dari bahan disekeliling murid yang boleh mengeluarkan bunyi. .1 Melakukan latihan asas lakonan. .1.1 Aatihan asas lakonan. a. latihan perna<asan. b. latihan pemanasan badan. 4. latihan pergerakan mengikut ruang dan masa. .2 Meningkatkan imiginasi melalui tingkah laku> pergerakan. .2.1 ?enghayatan watak. a. meniru watak. 1 Menyatakan alat genderang yang diperdengarkan melalui pita rakaman. @ontoh9 bunyi tik-tok melalui pita rakaman Mengenali %an Menamakan (lat ;enderang>?erkusi Membolehkan murid melakukan Aatihan (sas Aakonan sekurangkurangnya 1 daripada 2 asas lakonan yang telah dipelajari dengan betul. Membolehkan murid melakukan ?enghayatan Batak sekurangkurangnya 3 daripada 5 penghayatan Mengenali %an Menamakan (lat ;enderang>?erkusi Mengenali %an Menamakan (lat ;enderang>?erkusi

15 GENDERANG 12 DRAMA DAN TARIAN

13 DRAMA DAN TARIAN

M#$%.M#&$'() *+" '($() ,-$("+ M(' ()+..+"/ 0(,-'+ (*(0/ M-)"+ $(00("

MOSEP PENDIDIKAN MUZIK

b. imaginasi. 4. main peranan. M+";;- 18 DRAMA DAN TARIAN

yang telah dipelajari Menghayati watak sekurangkurangnya 3 daripada 5 penghayatan yang telah dipelajari dengan betul. Menghayati watak sekurangkurangnya 3 daripada 5 penghayatan yang telah dipelajari dengan betul. Menghayati 0krip>%ialog sekurangkurangnya 3 daripada 5 aspek bentuk penghayatan yang telah dipelajari dengan betul. 0krip>%ialog sekurang-kurangnya 3 daripada 5 aspek bentuk penghayatan yang telah dipelajari dengan betul.

.3 Meningkatkan penguasaan kemahiran berkomunikasi. .3.1 ?enghayatan skrip> dialog. a. pemba4aan skrip > dialog se4ara berkumpulan.
.3 Meningkatkan penguasaan kemahiran berkomunikasi. .3.1 ?enghayatan skrip> dialog. b. pemba4aan dialog se4ara indi!idu. .4. mengha<al skrip. .3 Meningkatkan penguasaan kemahiran berkomunikasi. .3.1 ?enghayatan skrip> dialog .3 Meningkatkan penguasaan kemahiran berkomunikasi. .3.1 ?enghayatan skrip> dialog. d. mela<a7kan semua dialog.

1: DRAMA DAN TARIAN

2= DRAMA DAN TARIAN

21 DRAMA DAN TARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER 2


MINGGU KEMAHIRAN 1.2 Meningkatkan bakat dan minat dalam nyanyian. 1.2.1 "yanyian d. menyanyi dengan melodi yang betul. 1.2 Meningkatkan bakat dan minat dalam nyanyian. OBJEKTIF Menyanyi dengan irama dan melodi yang betul KANDUNGAN CATATAN

M+";;- 22 NYANYIAN

Menyanyi dengan pemuh perasaan dan melodi yang betul

M+";;- 23

M#$%.M#&$'() *+" '($() ,-$("+ M(' ()+..+"/ 0(,-'+ (*(0/ M-)"+ $(00("

MOSEP PENDIDIKAN MUZIK

NYANYIAN

1.2.1 "yanyian e. menyanyi dengan penuh perasaan. 1.2 Meningkatkan bakat dan minat dalam nyanyian. 1.2.1 "yanyian <. menyanyi lagu yang telah dipelajari dalam kumpulan tanpa mu7ik. 1.2 Meningkatkan bakat dan minat dalam nyanyian. 1.2.1 "yanyian <. menyanyi lagu yang telah dipelajari dalam kumpulan tanpa mu7ik. 1.2 Meningkatkan bakat dan minat dalam nyanyian. 1.2.1 "yanyian g. menyanyi lagu yang telah dipelajari dalam kumpulan dengan mu7ik. 1.2 Meningkatkan bakat dan minat dalam nyanyian. 1.2.1 "yanyian h. menyanyikan lagu yang telah dipelajari se4ara solo tanpa mu7ik. 1.2 Meningkatkan bakat dan minat dalam nyanyian. 1.2.1 "yanyian i. menyanyikan lagu yang telah dipelajari se4ara solo dengan iringan mu7ik 2.2 Melakukan gerakan mengikut irama. 2.2.2 (presiai mu7ik. a. melahirkan perasaan melalui gerakan mengikut irama mu7ik9i. irama ran4ak D pergerakan pantas. ii. irama perlahan D pergerakan lambat. 2.2 Melakukan gerakan mengikut irama. Menyanyi lagu yang telah dipelajari dengan betul tanpa iringan mu7ik

M+";;- 2 NYANYIAN

Menyanyi lagu se4ara berkumpulan tanpa iringan mu7ik dengan betul

M+";;- 25 NYANYIAN M+";;- 22 NYANYIAN

Membolehkan murid menyanyi sekurangkurangnya 3= C daripada lagu dengan melodi yang betul. Menyanyi se4ara solo tanpa iringan mu7ik dengan betul

M+";;- 23 NYANYIAN

Menyanyi dengan melodi yang betul. M+";;- 28 NYANYIAN

Melahirkan perasaan melalui gerakan mengikut irama lagu

M+";;- 2: MUZIK DAN GERAKAN

Menyatakan jenis tarian moden yang

M#$%.M#&$'() *+" '($() ,-$("+ M(' ()+..+"/ 0(,-'+ (*(0/ M-)"+ $(00("

1=

MOSEP PENDIDIKAN MUZIK

M+";;- 3= MUZIK DAN GERAKAN

2.2.3 Jenis-jenis tarian. a. memperkenalkan tarian mengikut jenisnya9i. tarian moden. ii. tarian tradisional. .2 Melakukan gerakan mengikut irama. 2.2.3 Jenis-jenis tarian. b. melakukan pergerakan dalam tarian mengikut kreati!iti murid. i. menari tarian moden ii. menari tarian tradisional 2.2 Melakukan gerakan mengikut irama. 2.2. (sas gimrama. a. mengawal koordinasi anggota badan. b. mengawal pergerakan mengikut irama. 2.2 Melakukan gerakan mengikut irama. 2.2.5 asas senam robik. a. mengawal koordinasi anggota badan. b. mengawal pergerakan mengikut irama. 3.1 Mengenal dan memainkan alat genderang. 3.1.1 ;enderang. e. memegang dan mengendalikan alatan genderang dengan betul. 3.1 Mengenal dan memainkan alat genderang. 3.1.1 ;enderang. <. memainkan alatan dari persekitaran sebagai alat genderang. 3.1 Mengenal dan memainkan alat genderang.

diperdengarkan melalui pita rakaman.

Menunjukkan 4ara tarian moden mengikut M+";;- 31 MUZIK DAN GERAKAN langkah yang betul tanpa mu7ik

Melakukan pergerakan mengunakan alatan./ M+";;- 32 MUZIK DAN GERAKAN M+";;- 33 MUZIK DAN GERAKAN 4ontoh9 bola/ lo4eng/ riben/ gelung dan tali skipping Mengawal pergerakan mengikut irama dengan betul

Murid dapat memainkan genderang yang tertentu dan meneka nama alat yang dimainkan Menyatakan alat genderang yang

M+";;- 3 GENDERANG

M+";;- 35 GENDERANG

diperdengarkan melalui pita rakaman

Memainkan alat genderang sekurangM+";;- 32 kurangnya daripada 2 alat genderang

M#$%.M#&$'() *+" '($() ,-$("+ M(' ()+..+"/ 0(,-'+ (*(0/ M-)"+ $(00("

11

MOSEP PENDIDIKAN MUZIK

GENDERANG

3.1.1 ;enderang. g. memainkan alat genderang se4ara bebas. 3.1 Mengenal dan memainkan alat genderang. 3.1.1 ;enderang. h. memainkan alat genderang bagi mengiringi lagu yang telah dipelajari mengikut rentak yang telah ditentukan 3.1 Mengenal dan memainkan alat genderang. 3.1.1 ;enderang. i. memba4a nota mu7ik seperti9 kua!er/ minim/ semibre!e dan sebagainya. . Menambah minat terhadap kerjaya melalui lakonan. . .1 Batak a. melakonkan dalam9i. main peranan. ii. drama. iii. pantomin. . Menambah minat terhadap kerjaya melalui lakonan . .2 ?enerbitan drama. a. penataan 4ahaya. b. penataan bunyi. 4. hiasan latar. d. pakaian. e. solekan.

yang telah dipelajari dengan betul. Memainkan alat genderang s yang telah

M+";;- 33 GENDERANG

dipelajari dengan betul.

Murid boleh memba4a not mu7ik dengan betul

M+";;- 38 GENDERANG M+";;- 3: DRAMA DAN TARIAN

Menyatakan jenis tarian moden yang diperkenalkan melalui 1@%

Menyatakan jenis tarian moden yang M+";;- = DRAMA DAN TARIAN diperkenalkan melalui 1@%

M#$%.M#&$'() *+" '($() ,-$("+ M(' ()+..+"/ 0(,-'+ (*(0/ M-)"+ $(00("

12