Anda di halaman 1dari 10

Kertas Kerja Kajian Lapangan SCE3107 PPG Sains Semester 4 2013

1.0 PENDAHULUAN Pada hari Sabtu bertarikh 31 Ogos 2013, kumpulan pelajar bagi PPG Sains semester 4 ambilan Februari 2012 telah bercadang untuk mengadakan kajian lapangan biodi ersiti ke negeri Selangor !arul "hsan# $umpulan pelajar ini dijangka bertolak pada jam %#00 pagi pada hari tersebut dan kerja lapangan ini dijangka berakhir pada hari ahad 1 September 2013# $ajian lapangan &iodi ersiti ini akan disertai oleh 3' orang pelajar dan turut diiringi 2 orang pens(arah pembimbing (ang terdiri daripada pens(arah di )abatan Sains sendiri# *ntara lokasi (ang akan kami la+ati adalah ,aman *lam dan ,aman $elip-kelip $uala Selangor, Selangor !arul "hsan# Projek kajian lapangan ini diadakan adalah bertujuan sebagai memenuhi keperluan tugasan subjek S."310/, &iodi ersiti dan "kosistem# *dalah sangat diharapkan dengan kajian (ang akan dilaksanakan nanti dapat meningkatkan lagi ilmu pengetahuan berkaitan topik (ang dipelajari dan memenuhi kehendak sukatan pelajaran# 0ubungan antara pelajar dengan pens(arah juga dapat dieratkan lagi dan seterusn(a menjamin proses pengajaran dan pembelajaran (ang berkesan di dalam kelas#

2.0 RASIONAL Guru merupakan aset negara (ang akan membimbing mas(arakat di masa hadapan# $esinambungan pro1esionalisme keguruan adalah merupakan tanggungja+ab (ang harus dipikul oleh guru untuk memastikan ia terus berkembang sejajar dengan aspirasi negara# !alam akti iti kajian lapangan, aspek organisasi dan pentadbiran adalah satu perkara (ang amat dititikberatkan untuk memastikan sesuatu akti iti dapat ditimba ja(a# 2elalui akti iti ini adalah diharapkan guru-guru dapat menimba pengetahuan dan pengalaman baru dalam mengurus, mengendali dan melaksanakan sesuatu akti iti dengan cemerlang#

Kertas Kerja Kajian Lapangan SCE3107 PPG Sains Semester 4 2013

Selain itu, para guru juga diharapkan dapat merasai dan menikmati keindahan alam semula jadi dan men(elesaikan beberapa tugasan (ang terkandung dalam sukatan pelajaran subjek S."310/ &iodi ersiti dan "kosistem# 3.0 MATLAMAT 2emberi pendedahan dan pengetahuan kepada guru-guru PPG mengendalikan akti iti di luar bilik darjah dengan memberi peluang kepada mereka mengalami suasana sebenar (ang berkaitan dengan pembelajaran sains tentang 1lora dan 1auna (ang terdapat di negara kita# Seterusn(a tugasan berkaitan kajian sekitar dapat diselesaikan# alam

4.0 OBJEKTIF 4#1 2emberi pendedahan dan pengalaman kepada guru-guru mengendalikan suatu kajian lapangan# 4#2 2emberi peluang kepada guru-guru untuk menikmati kha3anah 1lora dan 1auna negara kita# 4#3 2emperkembangkan potensi indi idu dan rasa tanggung ja+ab# 4#4 2emberi peluang kepada guru-guru untuk merancang kajian lapangan mereka# 4#' 2eningkatkan kemahiran proses sains#

5.0 TARIKH PELAKSANAAN 31 Ogo 2013 hingga 1 September 2013 4 Sabtu !an *had 5

6.0 TEMPAT KAJIAN a# ,aman *lam, $uala Selangor b# ,aman $elip-kelip, $uala Selangor

Kertas Kerja Kajian Lapangan SCE3107 PPG Sains Semester 4 2013

7.0 PENYERTAAN /#1 6a+atan ini akan diiringi oleh dua orang pens(arah sebagai pega+ai pengiring# /#2 7ama Pens(arah a# "n# 2ohd Fari3 &in 8smail b# Pn#Faridah &t Suratman /#3 6a+atan akan disertai seramai 3' orang pelajar PPG Sains Semester 4 ambilan Februari 2012# /#4 7ama guru (ang terlibat adalah seperti lampiran

Kertas Kerja Kajian Lapangan SCE3107 PPG Sains Semester 4 2013

8.0 KEWAN AN 9#1 Pengangkutan 6a+atan ini memerlukan sebuah bas 8PG$,8 ,arikh 2asa : 31 dan 1 September 2013 : &ertolak Pulang 9#2 $os Perbelanjaan B!" 1# 2# 3# 4# P#$%&$& &as 2akan Penginapan ,iket A'((&$&' &as 8PG$,8 = 1 >2 20 = 3' orang 4pelajar5 >2 20 4 2 hari 1 malam 5 >2 4' = 1 malam >2 4' = 3' orang pelajar ,aman *lam >2 4 = 3' orang ? >2140 ,aman $elip-kelip >2 '0 = < perahu ? >24'0 '# .enderamata Pennant = 2 Peruntukan unit stor %# JUMLAH KESELURUHAN Pens(arah 2engikut kela(akan gred gaji >2 29%'#00 dari 2 unit J)*"&+ Peruntukan daripada 8PG Peruntukan >2 /00#00 : %#00 pagi 431#09#2013 ; Sabtu5 : '#30 petang 401#0<#2013 ; *had5

daripada 8PG $utipan daripada >2 1'/'#00 pelajar $utipan daripada >2 '<0#00 pelajar

@lasan Pega+ai $e+angan : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA !isahkan oleh : ,.0 JAWATANKUASA PEN ELOLA

Kertas Kerja Kajian Lapangan SCE3107 PPG Sains Semester 4 2013

P#'-.&$&+

"n# 2ohd Fari3 &in 8smail Pn# Faridah &t Suratman

P#'(#$)-! N&!/ P#'(#$)-! S#0!&)-&+& B#'1&+&$!

: : : :

,uan 2ohd "3u+an &in ,uan >a1ii 0asirulni3am &in 0ashim 7orlaila &inti *ri11in *3lina &inti Sudin Burina 0an( &inti 0ashim

J&2&0&'%)&-& K#$3& P#'(!'&4&' 5 P#$+)/)'(&' : 1# *3ri3al &in *hmad 2# 2ohd *3u+an &in *bdul 0amid P)/"!-!0! 5 S#$&'0& : 1# )amaluddin &in 2usa 2# 2ohd *li &in &aharudin P#'(&'(%)0&' : 1# >oslinda &inti Selamat 2# 7or *3lina &inti Cahab K#-#"&*&0&' : 1# Bahari &in *hmad 2# 0ishamuddin &in *li B)%) P$6($&* : 1# 2ohd 0a1i3 &in Saat 2# *r1ani3am &in *ris H&1!&+ 5 7#'1#$&*&0& : 1# 7ora3lina &inti 2ohamed 2# >ohai3an &inti *hmad 3# Bahida &inti 2ohamed M&%&'&' 5 M!')*&' : 1# Su1ian &in $amal

Kertas Kerja Kajian Lapangan SCE3107 PPG Sains Semester 4 2013

2# Shamsul *nuar &in 2uhmmad A%0!8!0! : 1# 8r+an &in Sidik *hmad 2# 2ohd Shah &in *3i3 D6%)*#'0&-! : 1# 0ari(ati &inti >amli 2# "da(u &inti Duso1 3# Suri(a &inti &udi ,.1 DESKRIPSI TU AS JAWATANKUASA Pengerusi ; 7aib pengerusi BIDAN TU AS 2engadakan mes(uarat pengelolaan &erhubung dengan pens(arah dan unit ke+angan untuk kelulusan kertas kerja dan peruntukan ke+angan 8PG Setiausaha &endahari Penginapan ; perhubungan 2en(ebarkan maklumat kepada semua peserta# 2en(ediakan kertas kerja kajian lapangan 2en(ediakan surat-surat berkenaan kajian 2embuat kutipan >2100 setiap orang peserta &endahari 1 membuat ba(aran kepada tempat penginapan# &endahari 2 membuat ba(aran di ,aman *lam dan di ,aman kelip-kelip 2enguruskan tempahan tempat penginapan (ang berdekatan dengan tempat kajian# 2embuat pengagihan bilik kepada para peserta kajian 2emastikan keadaan bilik (ang ditempah dalam keadaan (ang memuaskan dan mampu ba(ar 2en(ediakan bilik untuk setiap pens(arah &erhubung dengan tempat penginapan jika terdapat sebarang pemasalahan

Kertas Kerja Kajian Lapangan SCE3107 PPG Sains Semester 4 2013

Publisiti ; Seranta Pengangkutan -

2embuat hebahan kepada semua peserta berkaitan dengan kajian lapangan # 2embuat tempahan satu kain rentang berkaitan kajian (ang dibuat# &erhubung dengan pihak 8PG untuk tempahan 1 buah bas# 2emaklumkan tarikh, tempat berkumpul, masa bertolak dan jangkaan masa untuk pulang kepada pemandu bas dan peserta#

$eselamatan &uku program 0adiah;.enderamata

2engagihkan peserta dalam bas Sentiasa berhubung dengan pemandu bas bagi kelancaran setiap pergerakan# 2emberi taklimat keselamatan semasa dalam kenderaan, tempat penginapan dan tempat la+atan# 2emastikan langkah-langkah keselamatan sentiasa dipatuhi# 2en(ediakan dan mengedarkan buku program (ang ringkas 4brosur;pamplet5 kepada semua peserta &erhubung dengan unit stor 8PG untuk mendapatkan 2 unit pannat ; plak sebagai cendera mata kepada penga+ai pembantu la+atan di ,aman *lam dan ,aman $elip-kelip 2embuat tempahan makanan sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam# 2emastikan jumlah makanan (ang ditempah mencukupi# 2emastikan jika terdapat peserta (ang egetarian# &erhubung dengan tempat kajian untuk sebarang tempahan# 2endapatkan maklumat terperinci keperluan tugasan daripada pihak pens(arah 2emberi taklimat kepada peserta berkenaan akti iti (ang hendak dilaksanakan#

2akan;2inuman *kti iti -

Kertas Kerja Kajian Lapangan SCE3107 PPG Sains Semester 4 2013

!okumentasi -

2en(ediakan kelengkapan untuk mengambil gambar dan merakam bun(i dengan baik# 2embantu peserta untuk mendapatkan maklumat dalam bentuk gambar atau pun ideo bagi tujuan laporan kajian#

E Sebarang tugasan (ang di1ikir sesuai dengan bidang tugas masing-masing boleh dilaksanakan atas persetujuan pengerusi# &agi nama-nama (ang tidak tersenarai, diharap dapat membantu mana-mana ruang (ang memerlukan#

10.0 T#'0&0!9 P$6($&* 31 O(6- 2013 5 S&/0) M&-& %#00 pagi 3#00 petang 3#30 petang 4#30 petang A%0!8!0! &ertolak ke $uala Selangor, Selangor !ijangka tiba di tempat penginapan ,aklimat ringkas dari )a+atankuasa *kti iti $e tempat penginapan ; mengurus diri

Kertas Kerja Kajian Lapangan SCE3107 PPG Sains Semester 4 2013

%#30 petang 9#30 malam 11#00 malam

2akan 2alam *kti iti ke ,aman $elip-kelip >ehat ; ,idur

01 S#40#*/#$ 2013 5 A+&1 2asa /#30 pagi 9#30 pagi 10#00 pagi 2#00 petang 3#30 petang 11.0 P#')0)4 !iharapkan dengan terlaksanan(a program kajian lapangan ini akan memberi kesan positi1 agar kami semua menjadi guru (ang berilmu pengetahuan dan peka terhadap kepentingan menjaga alam sekitar serta dapat men(iapkan tugasan subjek S."310/# *kti iti Sarapan pagi $e ,aman *lam $uala Selangor *kti iti di ,aman *lam $uala Selangor >ehat ; 2akan tengahari &ertolak pulang ke 8PG$,8

12.0SENARAI NAMA PESERTA Ops(en : PPG Sains 1 ,utor : Pn#Faridah &inti Suratman BIL 1 2 3 4 ' % / 9 < 10 NAMA PELAJAR NO KAD PEN ENALAN NO. TELEFON

Kertas Kerja Kajian Lapangan SCE3107 PPG Sains Semester 4 2013

11 12 13 14 1' 1% 1/ 19 1< 20 21 22 23 Ops(en : PPG Sains 2 ,utor : "n# 2ohd Fari3 &in 8smail &86 7*2* P"6*)*> 1 2 3 4 ' % / 9 < 10 11 12
,7 2O0! "B@*7 &87 ,@*7 >*F88 B*0*>8 &87 *02*! S@F8*7 &87 $*2*6 S0*2S@6 *7@*> &87 2@022*! 7O>*B687* &, 2O0*2"!

7O $*! P"7G"7*6*7 91092/-03-'0/1 %90114-01-'%41 92100'-01-'91/ 910'0<-01-'/4' /%030<-03-'03% /9092<-0%-'034 /%1111-0%-'242 /'021%-01-%/42 //091/-01-%'91 /%1031-01-'9<4 /11103-01-'442 /90'01-14-''24

7O# ,"6"FO7 012-/29/%<' 01<-/43111/ 01%-//9%34' 01<-/0%<4%% 01<-/003922 012-%4<9%/' 012-<090/%1 01%-/11%/42 012-/141<43 01<-/33%2/% 01<-'/4<1<% 013-4292'/0

7O> *B687* &, C*0*&


7O>6*86* &87,8 *>8FF87 >O0*8B*7 &, *02*! >OS687!* &, S"6*2*,

S@>8D* &, &@!8


B*08!* &, 2O0*2"!

B@>87* 0*7D &, 0*S082

Anda mungkin juga menyukai